Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
P. 1
Peace Corps Peru Welcome Book | April 2009

Peace Corps Peru Welcome Book | April 2009

Ratings:
(0)
|Views: 73|Likes:
Peace Corps Peru Welcome Book
Peace Corps Peru Welcome Book

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Accessible Journal Media Peace Corps Docs on Jun 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/28/2012

 
TOF ZFH@F @MRZP YFN@MKFP UMV TM
Zfrv
H ZFH@F @MRZP ZVBNE@HTEMG CMR GFY SMNVGTFFRP
Hzren 2::5
 
ZFRV KHZ
Toep khz ep vpfd yeto zfrkeppemg crmk tof Pthtf Dfzhrtkfgt'
 
 
H YFN@MKF NFTTFR
@mgirhtvnhtemgp mg bfegi egsetfd tm pfrsf hp h Zfh`f @mrzp Smnvgtffr eg Zfrv( Yf nmma cmryhrd tm umvr hrreshn hgd tmymraegi `nmpfnu yeto umv msfr tof gft tym ufhrp'Zfh`f @mrzp ep hg f`etegi hgd rfyhrdegi hdsfgtvrf eg hgu `mvgtru. hgd E bfnefsf yf ohsf h zhrte`vnhrnu ptrmgizrmirhk hyhetegi umv eg Zfrv' Zfh`f @mrzp rftvrgfd tm Zfrv eg 2::2. hctfr hg hbpfg`f mc 29 ufhrp. hgd peg`f tofg ohpirmyg tm 84: Smnvgtffrp. fpthbnepofd immd ymraegi rfnhtemgpoezp yeto h shreftu mc `mvgtfrzhrt hifg`efp. hgd bvent hgf`fnnfgt rfzvthtemg'Yf `hg zrmkepf umv h bfhvtecvn `mvgtru. ompzethbnf zfmznf. h yfnn tomviot+mvt hppeigkfgt. hgd khgu dfsfnmzkfgt`ohnnfgifp' Yoht yf `hg―t zrmkepf umv ep toht et ep imegi tm bf fhpu' Tofrf hrf gvkfrmvp `vntvrhn hgd egptetvtemghnmbpth`nfp tm trhegegi hgd kmteshtegi zfmznf eg h `mvgtru neaf Zfrv' Pmkf zfmznf eg umvr `mkkvgetu yenn bf rfpepthgttm `ohgif. mtofrp pvpze`emvp mc umvr kmtesfp' Bvt yeto ohrd ymra hgd `mkketkfgt mg umvr zhrt. umv yenn bf hkh|fdht yoht umv `hg h``mkznepo' Gvkfrmvp nesfp yenn bf `ohgifd cmr tof bfttfr bf`hvpf mc umvr pfrse`f hp h Zfh`f @mrzpSmnvgtffr'Eg hddetemg. umv yenn ohsf h mg`f+eg+h+necftekf `rmpp+`vntvrhn fzfrefg`f' Nesegi yeto h Zfrvsehg chkenu. umv yennbf`mkf hg egtfirhn zhrt mc umvr `mkkvgetu /yoe`o khu bf hgutoegi crmk hg vrbhg bhrrem tm h rvrhn ohknft%.zhrte`ezhtegi eg `mkkvgetu h`tesetefp hgd pohregi pzf`ehn kmkfgtp yeto gfycmvgd crefgdp' Bmto umv hgd tofZfrvsehgp umv `mkf eg `mgth`t yeto yenn bf fgre`ofd crmk tof fzfrefg`f'Umv yenn ohsf 88 yffap mc trhegegi bfcmrf umv hrf pymrg eg hp h Smnvgtffr' Tof trhegegi yenn ptrfgitofg umvrnhgivhif zrmce`efg`u. tf`oge`hn paennp. phcftu hgd pf`vretu hyhrfgfpp. hgd `mkkvgetu egtfirhtemg' Thaf cvnn hdshgthifmc toep mzzmrtvgetu'Bmto dvregi trhegegi hgd tormviomvt umvr pfrse`f. tofrf ep h oeionu `mkkettfd pthcc tm pvzzmrt umv' Hnn mc vp pohrfumvr f`etfkfgt hbmvt `mkegi tm Zfrv hgd khaegi h `mgtrebvtemg tm tof dfsfnmzkfgt mc toep `mvgtru' Yf nmma cmryhrd tm kfftegi umv pmmg'Bfpt rfihrdp.Ke`ohfn Oerpo.@mvgtru Derf`tmr
ZFH@F @MRZP ~ ZFRV YFN@MKF BMMA
8
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Accessible Journal Media Peace Corps Docs liked this
Agus Much liked this
banben liked this
andresessoltero liked this
jmenacho liked this
piersilvio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->