Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SLUŽBENI GLASNIK BROJ 5

SLUŽBENI GLASNIK BROJ 5

Ratings: (0)|Views: 960 |Likes:
Published by batinax

More info:

Published by: batinax on Jun 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
Službeni glasnik Op
ć
ineŠolta
Godina XVII Grohote, 04. lipnja 2010. godineBroj 5
 S A D R Ž A J
1.
Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog napodručju Općine Šolta za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje mjesnihvodovodnih mreža II faza .....................................................................stranica 2
2.
Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog napodručju Općine Šolta za realizaciju kapitalnog projekta uređenja mjesta i zgradana području Općine (Vijećnica, općinska zgrada, tržnica Grohote, gospodarskicentar Grohote, gospodarski centar Maslinica, gospodarski centar Stomorska iuređenje terminala u Rogaču)...................................................................stranica 2
3.
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenjaOpćine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 6/06).........................stranica 3
4.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o zabrani izvenja određenih radova napodručju Općine Šolta u određenom vremenskom periodu....................stranica 32
5.
Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika i članova Općinskog vijeća OpćineŠolta........................................................................................................stranica 32
6.
Pravilnik o korištenju poljoprivrednih priključaka na vodu.......................stranica 34
 
2 Službeni glasnik Općine Šolta broj 5/2010
Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta,Općinsko vijeće Općine Šolta dana02.06.2010. godine donosi
 
O D L U K U
o korištenju sredstava ustupljenih izporeza na dohodak ostvarenog napodručju Općine Šolta
za realizaciju kapitalnog projektaizgradnje mjesnih vodovodnih mreža –II faza
po Sporazumu i Dodatku I i IISporazuma o zajedničkom financiranjukapitalnih projekata od interesa za razvojotoka Šolte br. 09-I-70135/02-17Članak 1.Sukladno Sporazumu i Dodatku I i IISporazuma o zajedničkom financiranjukapitalnih projekata od interesa za razvojotoka Šolte br. 09-I-70135/02-17, OpćinaŠolta iz sredstava ustupljenih iz poreza nadohodak ostvarenog na području OpćineŠolta financirati će
kapitalni projektizgradnje mjesnih vodovodnih mreža –II faza. 
Svrha i cilj kapitalnog projekta jestvaranje osnovnih preduvjeta za životstanovništva, unaprjeđenje poljoprivrede igospodarstva, povećani stupanjprotupožarne zaštite te pozitivan učinak naturistički razvoj otoka Šolte.Članak 2.Ukupna investicija navedenog projektaiznosi 2.000.000,00 kuna, a očekuje serealizacija u dvije godine. Dio sredstavaza financiranje projekta iz članka 1. oveOdluke osigurati će se iz prorunaOpćine Šolta, dio iz kapitalnih pomoći izproračuna Splitsko-dalmatinske županije.Općina Šolta će za navedeni projektkoristiti dio sredstava ustupljenih iz porezana dohodak ostvarenog na podrjuOpćine Šolta s računa posebnih namjenaotvorenog kod HBOR-a u iznosu od1.000.000,00 kuna. Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu osam danaod dana objave u „Službenom glasnikuOpćine Šolta“KLASA:021-05/10-04/12-1URBROJ:2181/03-01-10Grohote, 02.06.2010.Predsjednik Općinskog Vijeća,Boris Blagaić, v.r. __________________________________ Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta,Općinsko vijeće Općine Šolta dana02.06.2010. godine donosi
 
O D L U K U
o korištenju sredstava ustupljenih izporeza na dohodak ostvarenog napodručju Općine Šolta
za realizaciju kapitalnog projektauređenja mjesta i zgrada na područjuOpćine (Vijećnica, općinska zgrada,tržnica Grohote, gospodarski centaGrohote, gospodarski centar Maslinica,gospodarski centar Stomorska iuređenje terminala u Rogaču) 
po Sporazumu i Dodatku I i IISporazuma o zajedničkom financiranjukapitalnih projekata od interesa za razvojotoka Šolte br. 09-I-70135/02-17Članak 1.Sukladno Sporazumu i Dodatku I i IISporazuma o zajedničkom financiranjukapitalnih projekata od interesa za razvojotoka Šolte br. 09-I-70135/02-17, OpćinaŠolta iz sredstava ustupljenih iz poreza nadohodak ostvarenog na području OpćineŠolta financirati će
kapitalni projektuređenja mjesta i zgrada na područjuOpćine (Vijećnica, općinska zgrada,tržnica Grohote, gospodarski centaGrohote, gospodarski centar Maslinica,gospodarski centar Stomorska iuređenje terminala u Rogaču).
Svrha i cilj kapitalnog projekta je razvojotočkih mjesta, unaprjeđenjegospodarstva te pozitivan inak naturistički razvoj otoka Šolte.
 
3 Službeni glasnik Općine Šolta broj 4/2010
Članak 2.Ukupna investicija navedenog projektaiznosi 6.000.000,00 kuna, a realizacija seočekuje u sedam godina. Dio sredstavaza financiranje projekta iz članka 1. oveOdluke osigurati će se iz prorunaOpćine Šolta, dio iz kapitalnih pomoći izproračuna Splitsko-dalmatinske županije.Općina Šolta će za navedeni projektkoristiti dio sredstava ustupljenih iz porezana dohodak ostvarenog na podrjuOpćine Šolta s računa posebnih namjenaotvorenog kod HBOR-a u iznosu od5.000.000,00 kuna.Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu osam danaod dana objave u „Službenom glasnikuOpćine Šolta“.KLASA:021-05/10-04/12-2URBROJ:2181/03-01-10Grohote, 02.06.2010.Predsjednik Općinskog Vijeća,Boris Blagaić, v.r. __________________________________ 
Na temelju članka 100. Zakona oprostornom uređenju i gradnje(“Narodne novine”, broj 76/07)i članka13. Statuta Općine Šolta (pročišćenitekst), (“Slbeni glasnik OineŠolta”, broj 3/06), Općinsko vijećeOpćine Šolta na 12. sjednici održanoj02. lipnja 2010. godine, donijelo je
O D L U K UIzmjena i dopuna Odluke odonošenju Prostornog planauređenja Općine Šolta („Službeniglasnik Općine Šolta“,broj:6/06)0.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1). Ovom odlukom donosi se Izmjene idopune Prostornog plana uređenjaopćine Šolta (u daljnjem tekstu:Izmjene i dopune).
Članak 2.
1). Izmjene i dopune sadržane su uelaboratu «Izmjene i dopuneProstornog plana urenja općineŠolta» izrađen po URBOS-u doo izSplita (broj: 485/08) a sastoji se odslijedećih dijelova:
A. TEKSTUALNI DIOOdredbe za provođenjeBGRAFIČKI DIO1.KORIŠTENJE I NAMJENAPOVRŠINA
1:25000
2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.a.Prometna i ulična mreža1:250002.c.Vodoopskrbna mreža1:25000
3.UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITEPOVRŠINA
3.2. Podrja posebnih uvjetakorištenja1:250003.3. Područja primjene posebnihmjera uređenja i zaštite1:25000
4.GRAĐEVINSKA PODRUČJANASELJA
 1:5000
COBVEZNI PRILOZI
1.Obrazlenje prostornog plana;2.Izvod iz dokumenta prostornoguređenja šireg područja, koji seodnosi na podrje obuhvataprostornog plana;3.Stručne podloge, na kojima setemelje prostorno planskarješenja;4.Stratka studija utjecaja naokol, kada je to propisanoposebnim propisima;5.Popis sektorskih dokumenata ipropisa koje je bilo potrebnopoštivati u njegovoj izradi tesažetak dijelova tihdokumenata, koji se odnose nasadržaj prostornog plana;

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ivana_lukšić liked this
Biljana Rajevac liked this
juki2 liked this
konac liked this
konac liked this
kruno.cikes5098 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->