Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
40Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MUNICIPALNE OBVEZNICE I RAZVOJ LOKALNOG TRŽIŠTA KAPITALA U SRBIJI

MUNICIPALNE OBVEZNICE I RAZVOJ LOKALNOG TRŽIŠTA KAPITALA U SRBIJI

Ratings: (0)|Views: 4,886|Likes:
Published by Ljiljana Tatic
Korištenje municipalnih obveznica i ostalih nefiskalnih instrumenata dobar je put u izgradnji optimalnog stepena  fiskalne
decentralizacije, čiji proces   uključuje decentralizaciju fiskalnih izvora finansiranja  i veću decentralizaciju i odgovornost lokalnih  jedinica u donošenju  odluka o  raznim pitanjima iz državnog delokruga.
 
 
Korištenje municipalnih obveznica i ostalih nefiskalnih instrumenata dobar je put u izgradnji optimalnog stepena  fiskalne
decentralizacije, čiji proces   uključuje decentralizaciju fiskalnih izvora finansiranja  i veću decentralizaciju i odgovornost lokalnih  jedinica u donošenju  odluka o  raznim pitanjima iz državnog delokruga.
 
 

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ljiljana Tatic on Jun 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
UNIVERZITETMEGATRENDBEOGRAD
FAKULTETZADRŽAVNUUPRAVUIADMINISTRACIJU
JAVNEFINANSIJEIBANKARSKISISTEM
MENTORSTUDENTDoc.dr.NikolaTasić
Beograd,30.06.2010.
LjiljanaTatić
 APSTRAKTU prvom delu ovog rada, autor obja
š
njava pojam i funkciju tr
ž
i
š
ta kapitala, zatim,pojam i funkciju efekata.U drugom delu se obra
đ
uje problematika finansiranja lokalnih jedinica u svetu i uSrbiji izdavanjem efekata-obveznica. Autor posebno nagla
š
ava da finansiranje tih jedinica u Srbiji izdavanjem municipalnih obveznica do sada nije razvijeno.Identifikuju se problemi nedovoljno razvijene zakonske regulative, tr
ž
i
š
neinfrastrukture i neiskustvo u upravljanju tim instrumentima od strane onih koji nanivou tih jedinica donose odluke. Posebno se isti
č
u velike i neiskori
šć
enemogu
ć
nosti finansiranja izgradnje nerazvijene infrastrukture gradova i op
š
tinaemisijom municipalnih obveznica.Klju
č
ne re
č
i: LOKALNA SAMOUPRAVA, HARTIJE OD VREDNOSTI,MUNICIPALNE OBVEZNICE, TR
Ž
I
Š
TE KAPITALA
SEMINARSKI RAD
MUNICIPALNE OBVEZNICE I RAZVOJLOKALNOG TR
Ž
I
Š
TA KAPITALA U SRBIJI
 
MUNICIPALNEOBVEZNICEIRAZVOJLOKALNOGTRŽIŠTAKAPITALAUSRBIJILjiljanaTatićFDUA-MASTERJAVNEFINANSIJEIBANKARSKISISTEM

Beograd,30.06.2010.
2
Sadržaj
SADRŽAJ..........................................................................................................................................................2
IDEO................................................................................................................................................................3
TRŽIŠTEKAPITALA.....................................................................................................................................3
EFEKTINATRŽIŠTUKAPITA...................................................................................................................5
E
FEKTISAFIKSNIMPRIHODOM
.....................................................................................................................................6
O
SNOVNEVRSTEEFEKATASAFIKSNIMPRIHODOMKOJEIZDAJEJAVNISEKTOR
..................................................6
E
FEKTIJAVNOGIPRIVATNOGSEKTORAUSAVREMENIMTRŽIŠNIMUSLOVIMA
....................................................8
IIDEO............................................................................................................................................................11
MUNICIPALNEOBVEZNICE-DEFINICIJA,KARAKTERISTIKEIVRSTE.....................................12
MUNICIPALNEOBVEZNICEUSRBIJI...................................................................................................15
OSTALINEFISKALNIINSTRUMENTIFINANSIRANJALOKALNOGJAVNOGSEKTORA........17
KREDITIUODNOSUNAOBVEZNICE...................................................................................................19
P
REDUSLOVIZARAZVOJ
TRŽIŠTAOPŠTINSKIH
OBVEZNICA
...................................................................................19
EMISIJAIPRODAJAMUNICIPALNIHOBVEZNICA...........................................................................21
OTPLATAMUNICIPALNIHOBVEZNICA..............................................................................................25
PREDNOSTIINEDOSTACIKORIŠĆENJAOBVEZNICAKAOINSTRUMENATADUGA.............26
ISKUSTVOZEMALJAREGIONAISRBIJE.............................................................................................28
T
RŽIŠTEDUŽNIČKIHHARTIJAODVREDNOSTI
R
EPUBLIKE
H
RVATSKE
................................................................28
T
RŽIŠTEDUŽNIČKIHHARTIJAODVREDNOSTI
R
EPUBLIKE
S
RPSKE
......................................................................29
T
RŽIŠTEDUŽNIČKIHHARTIJAODVREDNOSTI
R
EPUBLIKE
C
RNE
G
ORE
..............................................................29
T
RŽIŠTEDUŽNIČKIHHARTIJAODVREDNOSTI
R
EPUBLIKE
S
RBIJE
.......................................................................30
PROCEDURAEMITOVANJAMUNICIPALNIHOBVEZNICAUSRBIJI............................................31
ZAKONSKAREGULATIVA.......................................................................................................................32
ZAKLJUČAK .................................................................................................................................................33
LITERATURA..............................................................................................................................................35
 
MUNICIPALNEOBVEZNICEIRAZVOJLOKALNOGTRŽIŠTAKAPITALAUSRBIJILjiljanaTatić
FDUA-MASTERJAVNEFINANSIJEIBANKARSKISISTEM

Beograd,30.06.2010
3
IDEO
TRŽIŠTEKAPITALA
Potrebezadugornimsredstvima
ekonomskihsubjekata
1
mogusezadovoljavatigenerisanjemsopstveneakumulacijeilikorišćenjemsredstavadrugihučesnikaureprodukciji.Uprvomslučajurečjeosamofinansiranju-ulaganjuzadržanedobiti.Udrugomslajuekonomskisubjektipribavljajukapitalemitovanjemdužničkihilivlasničkihfinansijskihinstrumenatainvestitorima,vlasnicimaviškovakapitala,neposrednoiliposredstvomfinansijskihinstitucija.Transfernufunkciju,vezanuzakorišćenjedugoročnihsredstava,obezbedjujesegmentfinansijskogtržišta-tržištekapitala
2
.Ovotržištesvojeimedugujeshvatanjudasusredstvakojasevraćajuulagačuudužemvremenskomperiodu–kapital,jersekoristeuglavnomzarealnoinvestiranje,kojeobezbedjujepovećanjedohotka,odnosnopovećanjedrtvenogbogatstvanadužirok.Tržištekapitalaomogućavaiolakšavaekonomskimsubjektimaprocesinvestiranja.Ali,onopredstavljainstitucionalniosnovizadezinvestiranje
3
ekonomskihsubjekata.RazlikovanjeprocesainvestiranjaidezinvestiranjadajeosnovuzapodelutržištakapitalanaPrimarnotržište
4
,ononakomeekonomskisubjektimobilišukapitalizdavanjemdugoročnihhartijaodvrednostiiSekundarnotržište
5
nakomeseobavljaprometdugoročnihhartijaodvrednosti.
1
Teorijaracionalnihočekivanjakojajeformulisanasedamdesetihgodinaovogveka,kaoosnovnuidejuističedaekonomskisubjektinisupasivniposmatračiekonomskihprilika.Ljudisuaktivni,onirazmišljajuiimajusvojestavoveiočekivanjaokretanjuekonomskihpojava.Pretstavnicioveteorijesmatrajudajeekonomskapolitikaprocesidasamoneanticipirane(neočekivane) promeneutičunaproizvodnjuizaposlenost.Izvor:http://bs.wikipedia.org/wiki/Nova_klasi%C4%8Dna_ekonomija.
 2
Tržištekapitalakaosasatavnideofinansijskogtržišta,predstavljafaktorglobalizacijenacionalnihekonomijaposebno prekosvoginstrumentalnogdela.Timeseomogućavainvestitorimadabrzoiefikasnomenjajustrukturusvoginvesticionogportfolija, pričemusemisliprvenstvenonainvestiranjeuvrednosnepapire.
3
Prodajadelovadruštva(ekonomskihsubjekata)
4
Primarnotržište(primarymarket)jetržištenakomeinvestitorkupujefinansijskeinstrumente(prekoinvesticionebankeilidrugogposrednika)direktnoodnjihovogizdavaoca
Sekundarnotržište(secondarymarket)jetržištevećpostojećihfinansijskihinstrumenata

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mtuanlatoi9704 liked this
Petkovic Vladeta liked this
Marko Ilic liked this
katarinailic liked this
Jovanovic Nadica liked this
nikotlea liked this
nikotlea liked this
NikolaSRB021 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->