Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
cuidadoscatetercentral

cuidadoscatetercentral

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:

More info:

Published by: Cuidarenfermeria Enfermera on Jun 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2012

 
yyy+F|hcbulkjlugluhb+f`g
F\HCBC@V FBSLSLU FLKSUBN
H'
 
\V@ CL FBSLSLU 
?Bvli|ubu nb hkj|vhök cl slubqhbv cl nbuib c|ubfhök ` hkj|vh`klvf`kshk|bvQu`q`ufh`kbu |kb zçb vli|ub qbub bcghkhvsubfhök cl?glchfbglks`v. subkvj|vh`klv. s`gb cl g|lvsubv+Chvghk|hu nbv Zlk`q|kfh`klv qluhjèuhfbv x lzhsbu hkjlffh`klv+Ln fbsèslu lvsb chvlòbc` qbub nbuib lvsbkfhb - = glvlv b 2 bò`(
HH'F\HCBC@VB'
F|hcbc`v ilklubnlv?Nbv zçbv cln fbsèslu clelk vlu gbkhq|nbcbv l}fn|vhzbglksl q`uqluv`kbn lksulkbc`
+K@ \SHNHFL LNLGLKS@V F@USBKSLV @ Q\K_BKSLVFLUFB CLN FBSLSLU 
@evluzbu chbuhbglksl ln vhsh` cl hkvlufhök?2+
 
Vh qulvlksb lku`olfhghlks`5+
 
Vh mbx vlfulfhök6+
 
Vh ln fbsèslu vl mb clvqnbbc`3+
 
Vh vl qulvlksb `kb u`ob bnulclc`u ` clebo` cln bq`vhs`<+
 
Vh mbx c`n`u. buc`u. ` f|bnr|hlu shq` cl g`nlvshbBhvnbu ` f|euhu f`k gbsluhbn cl qnâvshf` ` hgqluglbenl nb `kb clnfbsèslu bn ebòbuvl+K` qlughshu r|l vl gbkhq|nl ln fbsèslu q`u qbusl cl qluv`kbv k`lksulkbcbv+K` clvsbqbu nbv slughkbnlv cln fbsèslu+Hkj`ugbu f|bnr|hlu fbgeh` r|l vl `evluzl bnulclc`u cln vhsh` clhgqnbksbfhök cln fbsèsluVh mbx jhleul ` gbnlvsbu vl clel hkj`ugbu ` bvhvshu bn vluzhfh` clMlgbs`n`ihb+Vh shlkl c|cbv jbz`u bfnâulnbv |kb zl v|uobk. k` bvl q`u bns`khki|kb. lv cl zhsbn hgq`usbkfhb qbub ln e|lk j|kfh`kbghlks` cllvsl fbsèsluLvsl fbsèslu ulr|hlul cl |k gbkslkhghlks` qluhöchf`?
`
 
F|ubfhök fbcb = cçbv
`
 
Nbzbc` x mlqbuhkhbfhök fbcb = cçbv -qbub lvslqu`flchghlks` vl ulr|hlul |kb b|s`uhbfhök cl nb LQV(

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->