Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Senarai Abstrak Seminar

Senarai Abstrak Seminar

Ratings: (0)|Views: 301 |Likes:
Published by dkitos

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: dkitos on Jun 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2010

pdf

text

original

 
SENARAI TAJUK KERTAS KERJASEMINAR PEMIKIRAN ISLAMPERINGKAT KEBANGSAAN II (2010)20 & 21 JULAI 2010
BIL NAMA ABSTRAK 
1. Profesor Madya Dr Mudasir Rosder (UKM)Jabatan Usuluddin dan FalsafahFakulti Pengajian Islam, UniversitiKebangsaan Malaysia43600 Bangi,Selangor mudasir@ukm.my 
PENDIDIKAN AKIDAH MENERUSI HURAIANSIFAT 20 DI MALAYSIA
ABSTRAK:2. Hj Zaidi Hj Hassan (Pengkaji bebas)
SEJARAH PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRANWAHHABI
ABSTRAK:3.Ustaz (Dr) Muhammad UthmanEl-MuhammadiFellow Amat Utama,ISTAC,Universiti Islam AntarabangsaMalaysia (UIAM) No 24, Pesiaran Duta, TamanDuta,50480 Kuala Lumpur elmuhammady1@yahoo.com uthman@iiu.edu.my 
APAKAH MUHAMMAD `ABDUL WAHHAB TOKOHMUJADDID
ABSTRAK:4. Tuan Haji Ghazali Ahmad (GuruPondok)
ASHA¶IRAH DAN CABARAN SEMASA DITHAILAND
 
ABSTRAK:5. Dr Khalif Muammar A. HarrisFelo Penyelidik,Institut Alam dan TamadunMelayu (ATMA), UniversitiKebangsaan Malaysia,43600 Bangi, Selangor khalifmuammar@gmail.com 
PSEUDO-SALAFI DAN KERUNTUHAN AUTORITI
ABSTRAK:Aliran Salafiyyah yang dipelopori oleh Ibn Taymiyyahternyata bukan sesuatu yang ekslusif sehingga bolehmengkategorikan aliran lain sebagai tidak berindukkan
ahl al-salaf 
. Malah terbukti bahawa ulama¶ Asha¶irah sepertiAbu Hasan al-µAsh¶ari dan al-Ghazali juga banyak merujuk kepada
ahl al-salaf 
dalam penulisan mereka. Melalui penelusuran terhadap perkembangan aliran Salafiyyah, penulis mendapati bahawa terdapat pergeseran antarakelompok Salafi dengan kelompok Pseudo-Salafi. Dalammakalah ini penulis membuat garis pemisah antara kelompok Salafi dengan Pseudo-Salafi dan berusaha mengkaji fahamanmelampau kelompok Pseudo-Salafi yang mengambil pendekatan menolak tradisi dan autoriti, menentangTasawuf, menolak hukum akal dan adat. Kelompok Pseudo-Salafi juga terpengaruh dengan metodologi sekular apabilamelakukan dikotomi antara autoriti al-Qur¶an dan al-Sunnahdengan autoriti µulama, di mana autoriti yang keduadianggap subjektif dan nisbi. Pendekatan Pseudo-Salafidalam hal ini walaupun tanpaknya mempunyai tujuan yangmurni tanpa disedari dapat menyumbang kepada keruntuhanautoriti dalam ilmu-ilmu Islam dan membantu kelompok Liberal dalam usaha mereka merombak danmeliberalisasikan Islam. Malah penulis mendapati bahawa pendekatan Pseudo-salafi ini memberi kesan yang buruk terhadap Islam dan umat Islam, antara lain adalah:literalisme, pemahaman yang sempit terhadap Islam, danwajah Islam yang kering.6. Dr Luqman Hj Abdullah (UM)Jabatan Fiqh dan UsulAkademi Pengajian IslamUniversiti Malaya,50603 Kuala Lumpur luqme1105@yahoo.com.my;
POLEMIK ISU-ISU KHILAFIAH DI MALAYSIA
ABSTRAK:
 
luqmanabdullah@um.edu.my 7. Dr Mohd Zaidi Ismail (IKIM)Fellow Kanan / PengarahPusat Kajian Sains dan AlamSekitar (KIAS)Institut Kefahaman Islam Malaysia(IKIM)zaidi@ikim.gov.my 
3 SALURAN UTAMA ILMU DALAM ISLAM:RUMUSAN ASHIRAH-MTURIDIYYAH YANGKEKAL MUNASABAH
ABSTRAK:Teks
al-Aqid al-Nasafiyyah
yang disusun oleh ImmAb afs Umar Najm al-Dn al-Nasaf (w.537H/1142M)dan huraian terhadapnya oleh Imm Sad al-Dn Masd b.Umar al-Taftzn (wafat 793H/1390M) dalam Syarahnyayang masyhur merupakan satu contoh keseluruhan yang padu dan mantap bagi menyatakan pegangan Ahli SunnahWal Jamaah menurut pendekatan Ashirah-Mturidiyyah.Malah, rumusan berkenaan dengan sumber-sumber ilmu bagimanusia yang terdapat dalam teks tersebut,
 
dan penjelasanseterusnya oleh al-Taftzn terhadap sumber-sumber itu,merupakan formula yang kekal munasabah bagimembimbing Umat Islam maju ke depan dengan sifat
wasaiyyah
nya. Keseimbangan dan kemunasabahanrumusan tersebut semakin ketara pada zaman kini, khasnyaketika Umat Islam keliru dan celaru dilanda oleh berbagaialiran dan daya-tarikan melampau, baik yang menyerang dariluar mahupun yang mengharu-birukan dari dalam. Kertaskerja ini bertujuan meninjau kembali rumusan tersebut dalamruang-lingkup masalah dan cabaran utama semasa yangmengharung Umat Islam, khasnya di Tanah dan KepulauanMelayu.8. Dr Mohamed Rifai MohamedAmeen (USIM)Senior Lecturer Faculty of Leadership andManagementUniversity Science Islam Malaysiarifaima@hotmail.com 
     
           . .                                  .                  

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hamdan Bin Taip liked this
rijaalunz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->