Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
147Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Tai Chinh Doanh Nghiep

Bai Tap Tai Chinh Doanh Nghiep

Ratings:
(0)
|Views: 17,922|Likes:
Published by nguyenkieu89

More info:

Published by: nguyenkieu89 on Jun 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

 
 1
L
ờ 
i nói
đầ
u
Tài chính doanh nghi
 p là m
t trong nh
ng công c
qu
n lý kinh t
ế
tài chính quantr 
ng có vai trò tích c
c trong qu
n lý,
đ
i
u hành và ki
m soát các ho
t
độ
ng kinh t
ế
,tài chính c
a doanh nghi
 p.Trong nh
ng n
ă
m qua cùng v
ớ 
i s
thay
đổ
i c
a n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng theo
đị
nhh
ướ 
ng XHCN, nhi
u chính sách tài chính
đ
ã thay
đổ
i cho phù h
ợ 
 p v
ớ 
i c
ơ 
ch
ế
qu
n lýkinh t
ế
hi
n hành.
Để
ph
c v
cho quá trình gi
ng d
y, h
c t
 p và nghiên c
u c
a giáoviên, h
c sinh, sinh viên ngành kinh t
ế
, tác gi
biên so
n quy
n sách:
Bài t
 p vàh
ướ 
ng d
n gi
i bài t
 p Tài chính doanh nghi
 p
.
Bài t
 p và hu
ớ 
ng d
n gi
i bài t
 p Tài chính doanh nghi
 p
 
đượ 
c biên so
n phùh
ợ 
 p v
ớ 
i ch
ế
 
độ
Qu
n lý tài chính c
a Nhà n
ướ 
c m
ớ 
i ban hành nh
ư
: Quy
ế
t
đị
nh206/2003/Q
Đ
-BTC ngày 12 tháng 12 n
ă
m 2003 c
a B
tr 
ưở 
ng B
Tài chính quy
đị
nhv
ch
ế
 
độ
trích và s
d
ng kh
u hao tài s
n c
 
đị
nh trong Công ty Nhà n
ướ 
c; Công tyc
ph
n Nhà n
ướ 
c…, Thông t
ư
s
33/2005/TT-BTC ngày hu
ớ 
ng d
n Ngh
 
đị
nh199/2004/N
Đ
-CP ngày 03 tháng 12 n
ă
m 2004 c
a Chính ph
v
vi
c ban hành quych
ế
qu
n lý tài chính trong doanh nghi
 p Nhà nu
ớ 
c; Công ty c
ph
n Nhà n
ướ 
c…,Thông t
ư
32/2007/TT - BTC ngày 09 tháng 04 n
ă
m 2007 H
ướ 
ng d
n thi hành Ngh
 
đị
nh 156/2005/N
Đ
-CP ngày 15/12/2005 c
a Chính ph
v
s
a
đổ
i, b
sung Lu
t thu
ế
 GTGT; Thông t
ư
134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 n
ă
m 2007 h
ướ 
ng d
n Ngh
 
đị
nh24/2007/N
Đ
-CP ngày 14 tháng 02 n
ă
m 2007 c
a Chính ph
v
h
ướ 
ng d
n chi ti
ế
t thihành Lu
t thu
ế
thu nh
 p doanh nghi
 p v.v... N
i dung quy
n sách bao g
m 4 ph
n
đượ 
c s
 p x
ế
 p theo ch
ươ 
ng trình c
a Giáotrình
Tài chính doanh nghi
 p
b
c Cao
đẳ
ng
ế
toán. Trong m
i ph
n g
m có: Tómt
t n
i dung c
ơ 
b
n, bài t
 p, h
ướ 
ng d
n gi
i m
t s
bài t
 p tiêu bi
u và
đ
áp s
.Trong quá trình biên so
n tác gi
 
đ
ã c
g
ng trình bày th
t
đơ 
n gi
n d
hi
u, g
n v
ớ 
iCh
ế
 
độ
qu
n lý tài chính m
ớ 
i ban hành. Quy
n sách
đ
ã
đượ 
c
đồ
ng nghi
 p trong KhoaH
i
đồ
ng khoa h
c Nhà tr 
ườ 
ng
đ
óng góp ý ki
ế
n và ch
nh s
a. Tác gi
t mongnh
n
đượ 
c s
 
đ
óng góp ý ki
ế
n chân tình c
a các
độ
c gi
.Tác gi
xin chân thành c
m
ơ 
n.
 
 
 2
M
C L
C
N
i dung
Trang
L
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u
1
M
c l
c
2
Ph
n I - Tài s
n c
 
đị
nh - V
n c
 
đị
nh trong doanh nghi
p
31.1 - Tóm t
t n
i dung c
ơ 
b
n 31.2 - Bài t
 p 31.3 - H
ướ 
ng d
n gi
i bài t
 p tiêu bi
u và
đ
áp s
10
Ph
n II - Tài s
n l
ư 
u
độ
ng - V
n l
ư 
u
độ
ng trong doanh nghi
p
152.1 - Tóm t
t n
i dung c
ơ 
b
n 152.2 - Bài t
 p 152.3 - H
ướ 
ng d
n gi
i bài t
 p tiêu bi
u và
đ
áp s
22
Ph
n III - Chi phí s
n xu
t kinh doanh và giá thành s
n ph
m
263.1 - Tóm t
t n
i dung c
ơ 
b
n 263.2 - Bài t
 p 263.3 - H
ướ 
ng d
n gi
i bài t
 p tiêu bi
u và
đ
áp s
31
Ph
n IV - Doanh thu, ti
n thu
ế
, l
ợ 
i nhu
n và phân ph
i l
ợ 
i nhu
ntrong doanh nghi
p
354.1 - Tóm t
t n
i dung c
ơ 
b
n 354.2 - Bài t
 p 354.3 - H
ướ 
ng d
n gi
i bài t
 p tiêu bi
u và
đ
áp s
49
DANH M
C T
Ừ 
VI
T T
T
- TSC
Đ
: tài s
n c
 
đị
nh- VC
Đ
: v
n c
 
đị
nh- TSL
Đ
: tài s
n l
ư
u
độ
ng- VL
Đ
: v
n l
ư
u
độ
ng- DN: doanh nghi
 p- NVL: nguyên v
t li
u- VLC: v
t li
u chính- SXKD: s
n xu
t kinh doanh- KH:
ế
ho
ch- TNDN: thu nh
 p doanh nghi
 p- BH: bán hàng- QLDN: qu
n lý doanh nghi
 p- SXC: s
n xu
t chung- BHXH: b
o hi
m xã h
i- BHYT: b
o hi
m Y t
ế
 - KPC
Đ
: kinh phí công
đ
oàn
 
 3
 
PH
N 1TÀI S
N C
 
ĐỊ
NH V
N C
 
ĐỊ
NH TRONG DOANH NGHI
P
1.1. Tóm t
t n
i dung c
ơ 
b
n
- Khái ni
m,
đặ
c
đ
i
m và tiêu chu
n nh
n bi
ế
t TSC
Đ
trong doanh nghi
 p.- Ph
ươ 
ng pháp xác
đị
nh nguyên giá TSC
Đ
(theo t
ng ph
ươ 
ng pháp tính thu
ế
 GTGT) g
m: TSC
Đ
h
u hình, TSC
Đ
vô hình, TSC
Đ
thu
ế
tài chính và b
t
độ
ngs
n
đầ
u t
ư
.- Phân bi
t hao mòn và kh
u hao TSC
Đ
.- Ý ngh
 ĩ 
a và ph
ươ 
ng pháp l
 p k 
ế
ho
ch kh
u hao TSC
Đ
.- Các ch
tiêu
đ
ánh giá hi
u su
t, hi
u qu
s
d
ng TSC
Đ
, VC
Đ
trong doanhnghi
 p? Vai trò c
a ng
ườ 
i cán b
tài chính trong vi
c nâng cao hi
u qu
s
d
ngVC
Đ
trong doanh nghi
 p.
1.2. Bài t
pBài 1
: C
ă
n c
vào tài li
u sau
đ
ây t
i doanh nghi
 p s
n xu
t A (
Đ
vt: tri
u
đồ
ng):a.
 
Mua m
t máy công c
 
đư
a vào s
d
ng, giá mua ch
ư
a có thu
ế
GTGT: 40, thu
ế
 GTGT: 10%. Chi phí v
n chuy
n l
 p
đặ
t h
ế
t: 2,1 trong
đ
ó thu
ế
GTGT: 0,1. Th
ờ 
ih
n s
d
ng 10 n
ă
m. b.
 
Mua m
t thi
ế
t b
s
n xu
t
đư
a vào s
d
ng, giá thanh toán: 110. Chi phí l
 p
đặ
t,ch
y th
thi
ế
t b
theo h
ợ 
 p
đồ
ng giá ch
ư
a có thu
ế
GTGT: 10,5, thu
ế
GTGT: 5%,chi
ế
t kh
u th
ươ 
ng m
i
đượ 
c h
ưở 
ng: 0,5, th
ờ 
i h
n s
d
ng 10 n
ă
m.c.
 
 Nh
n m
t ph
ươ 
ng ti
n v
n chuy
n do Công ty K góp v
n kinh doanh, th
ờ 
i h
n 5n
ă
m. Giá tr 
 
đượ 
c H
i
đồ
ng liên doanh th
ng nh
t
đ
ánh giá: 240, chi phí tr 
ướ 
ckhi
đư
a vào s
d
ng: 1,2. M
i n
ă
m kh
u hao: 40,2.d.
 
Mua m
t thi
ế
t b
qu
n lý d
ướ 
i hình th
c trao
đổ
i t
ươ 
ng t
, nguyên giá: 240,
đ
ãkh
u hao: 40%. Th
ờ 
i h
n s
d
ng 10%.Yêu c
u:- Hãy xác
đị
nh nguyên giá c
a TSC
Đ
trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p mua s
m trên?- Tính t
ng s
ti
n trích kh
u hao hàng n
ă
m c
a t
t c
các TSC
Đ
nói trên?Bi
ế
t r 
ng:+ DN n
 p thu
ế
GTGT theo ph
ươ 
ng pháp kh
u tr 
.+ DN tính kh
u hao TSC
Đ
theo ph
ươ 
ng pháp
đườ 
ng th
ng.
Bài 2
:Doanh nghi
 p nh
 p kh
u m
t thi
ế
t b
s
n xu
t, giá nh
 p t
i c
a kh
u tính ra
đồ
ngVi
t Nam: 200 tri
u
đồ
ng, thu
ế
su
t thu
ế
nh
 p kh
u: 20%, thu
ế
su
t thu
ế
GTGT c
ahàng nh
 p kh
u: 10%, chi phí v
n chuy
n v
 
đế
n doanh nghi
 p theo hoá
đơ 
n
đặ
c thù(giá
đ
ã có thu
ế
GTGT): 33 tri
u
đồ
ng trong
đ
ó thu
ế
GTGT: 10%. Chi phí khác tr 
ướ 
ckhi
đư
a TSC
Đ
vào s
d
ng v
ớ 
i giá ch
ư
a có thu
ế
GTGT: 30 tri
u
đồ
ng, thu
ế
GTGT: 3tri
u
đồ
ng. Th
ờ 
i gian s
d
ng h
u ích TSC
Đ
: 10 n
ă
m.

Activity (147)

You've already reviewed this. Edit your review.
duypleiku added this note
tai chinh doanh nghiep
Vân Trần added this note
jijijkjk
Ella Đường added this note
nho
Hoàng Sơn liked this
Vũ Thị Thanh Vân added this note
sao bai 10 k giai ro ra vay.e lam mai k ra ket qua do nak
1 thousand reads
1 hundred reads
nguyendinhduong liked this
Langtu Yamaha added this note
lam sao ma download day?
Nguyen Trong Nghia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->