Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
147Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Tai Chinh Doanh Nghiep

Bai Tap Tai Chinh Doanh Nghiep

Ratings: (0)|Views: 31,325|Likes:
Published by nguyenkieu89

More info:

Published by: nguyenkieu89 on Jun 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/28/2013

pdf

text

original

 
 1
L
ờ 
i nói
đầ
u
Tài chính doanh nghi
 p là m
t trong nh
ng công c
qu
n lý kinh t
ế
tài chính quantr 
ng có vai trò tích c
c trong qu
n lý,
đ
i
u hành và ki
m soát các ho
t
độ
ng kinh t
ế
,tài chính c
a doanh nghi
 p.Trong nh
ng n
ă
m qua cùng v
ớ 
i s
thay
đổ
i c
a n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng theo
đị
nhh
ướ 
ng XHCN, nhi
u chính sách tài chính
đ
ã thay
đổ
i cho phù h
ợ 
 p v
ớ 
i c
ơ 
ch
ế
qu
n lýkinh t
ế
hi
n hành.
Để
ph
c v
cho quá trình gi
ng d
y, h
c t
 p và nghiên c
u c
a giáoviên, h
c sinh, sinh viên ngành kinh t
ế
, tác gi
biên so
n quy
n sách:
Bài t
 p vàh
ướ 
ng d
n gi
i bài t
 p Tài chính doanh nghi
 p
.
Bài t
 p và hu
ớ 
ng d
n gi
i bài t
 p Tài chính doanh nghi
 p
 
đượ 
c biên so
n phùh
ợ 
 p v
ớ 
i ch
ế
 
độ
Qu
n lý tài chính c
a Nhà n
ướ 
c m
ớ 
i ban hành nh
ư
: Quy
ế
t
đị
nh206/2003/Q
Đ
-BTC ngày 12 tháng 12 n
ă
m 2003 c
a B
tr 
ưở 
ng B
Tài chính quy
đị
nhv
ch
ế
 
độ
trích và s
d
ng kh
u hao tài s
n c
 
đị
nh trong Công ty Nhà n
ướ 
c; Công tyc
ph
n Nhà n
ướ 
c…, Thông t
ư
s
33/2005/TT-BTC ngày hu
ớ 
ng d
n Ngh
 
đị
nh199/2004/N
Đ
-CP ngày 03 tháng 12 n
ă
m 2004 c
a Chính ph
v
vi
c ban hành quych
ế
qu
n lý tài chính trong doanh nghi
 p Nhà nu
ớ 
c; Công ty c
ph
n Nhà n
ướ 
c…,Thông t
ư
32/2007/TT - BTC ngày 09 tháng 04 n
ă
m 2007 H
ướ 
ng d
n thi hành Ngh
 
đị
nh 156/2005/N
Đ
-CP ngày 15/12/2005 c
a Chính ph
v
s
a
đổ
i, b
sung Lu
t thu
ế
 GTGT; Thông t
ư
134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 n
ă
m 2007 h
ướ 
ng d
n Ngh
 
đị
nh24/2007/N
Đ
-CP ngày 14 tháng 02 n
ă
m 2007 c
a Chính ph
v
h
ướ 
ng d
n chi ti
ế
t thihành Lu
t thu
ế
thu nh
 p doanh nghi
 p v.v... N
i dung quy
n sách bao g
m 4 ph
n
đượ 
c s
 p x
ế
 p theo ch
ươ 
ng trình c
a Giáotrình
Tài chính doanh nghi
 p
b
c Cao
đẳ
ng
ế
toán. Trong m
i ph
n g
m có: Tómt
t n
i dung c
ơ 
b
n, bài t
 p, h
ướ 
ng d
n gi
i m
t s
bài t
 p tiêu bi
u và
đ
áp s
.Trong quá trình biên so
n tác gi
 
đ
ã c
g
ng trình bày th
t
đơ 
n gi
n d
hi
u, g
n v
ớ 
iCh
ế
 
độ
qu
n lý tài chính m
ớ 
i ban hành. Quy
n sách
đ
ã
đượ 
c
đồ
ng nghi
 p trong KhoaH
i
đồ
ng khoa h
c Nhà tr 
ườ 
ng
đ
óng góp ý ki
ế
n và ch
nh s
a. Tác gi
t mongnh
n
đượ 
c s
 
đ
óng góp ý ki
ế
n chân tình c
a các
độ
c gi
.Tác gi
xin chân thành c
m
ơ 
n.
 
 
 2
M
C L
C
N
i dung
Trang
L
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u
1
M
c l
c
2
Ph
n I - Tài s
n c
 
đị
nh - V
n c
 
đị
nh trong doanh nghi
p
31.1 - Tóm t
t n
i dung c
ơ 
b
n 31.2 - Bài t
 p 31.3 - H
ướ 
ng d
n gi
i bài t
 p tiêu bi
u và
đ
áp s
10
Ph
n II - Tài s
n l
ư 
u
độ
ng - V
n l
ư 
u
độ
ng trong doanh nghi
p
152.1 - Tóm t
t n
i dung c
ơ 
b
n 152.2 - Bài t
 p 152.3 - H
ướ 
ng d
n gi
i bài t
 p tiêu bi
u và
đ
áp s
22
Ph
n III - Chi phí s
n xu
t kinh doanh và giá thành s
n ph
m
263.1 - Tóm t
t n
i dung c
ơ 
b
n 263.2 - Bài t
 p 263.3 - H
ướ 
ng d
n gi
i bài t
 p tiêu bi
u và
đ
áp s
31
Ph
n IV - Doanh thu, ti
n thu
ế
, l
ợ 
i nhu
n và phân ph
i l
ợ 
i nhu
ntrong doanh nghi
p
354.1 - Tóm t
t n
i dung c
ơ 
b
n 354.2 - Bài t
 p 354.3 - H
ướ 
ng d
n gi
i bài t
 p tiêu bi
u và
đ
áp s
49
DANH M
C T
Ừ 
VI
T T
T
- TSC
Đ
: tài s
n c
 
đị
nh- VC
Đ
: v
n c
 
đị
nh- TSL
Đ
: tài s
n l
ư
u
độ
ng- VL
Đ
: v
n l
ư
u
độ
ng- DN: doanh nghi
 p- NVL: nguyên v
t li
u- VLC: v
t li
u chính- SXKD: s
n xu
t kinh doanh- KH:
ế
ho
ch- TNDN: thu nh
 p doanh nghi
 p- BH: bán hàng- QLDN: qu
n lý doanh nghi
 p- SXC: s
n xu
t chung- BHXH: b
o hi
m xã h
i- BHYT: b
o hi
m Y t
ế
 - KPC
Đ
: kinh phí công
đ
oàn
 
 3
 
PH
N 1TÀI S
N C
 
ĐỊ
NH V
N C
 
ĐỊ
NH TRONG DOANH NGHI
P
1.1. Tóm t
t n
i dung c
ơ 
b
n
- Khái ni
m,
đặ
c
đ
i
m và tiêu chu
n nh
n bi
ế
t TSC
Đ
trong doanh nghi
 p.- Ph
ươ 
ng pháp xác
đị
nh nguyên giá TSC
Đ
(theo t
ng ph
ươ 
ng pháp tính thu
ế
 GTGT) g
m: TSC
Đ
h
u hình, TSC
Đ
vô hình, TSC
Đ
thu
ế
tài chính và b
t
độ
ngs
n
đầ
u t
ư
.- Phân bi
t hao mòn và kh
u hao TSC
Đ
.- Ý ngh
 ĩ 
a và ph
ươ 
ng pháp l
 p k 
ế
ho
ch kh
u hao TSC
Đ
.- Các ch
tiêu
đ
ánh giá hi
u su
t, hi
u qu
s
d
ng TSC
Đ
, VC
Đ
trong doanhnghi
 p? Vai trò c
a ng
ườ 
i cán b
tài chính trong vi
c nâng cao hi
u qu
s
d
ngVC
Đ
trong doanh nghi
 p.
1.2. Bài t
pBài 1
: C
ă
n c
vào tài li
u sau
đ
ây t
i doanh nghi
 p s
n xu
t A (
Đ
vt: tri
u
đồ
ng):a.
 
Mua m
t máy công c
 
đư
a vào s
d
ng, giá mua ch
ư
a có thu
ế
GTGT: 40, thu
ế
 GTGT: 10%. Chi phí v
n chuy
n l
 p
đặ
t h
ế
t: 2,1 trong
đ
ó thu
ế
GTGT: 0,1. Th
ờ 
ih
n s
d
ng 10 n
ă
m. b.
 
Mua m
t thi
ế
t b
s
n xu
t
đư
a vào s
d
ng, giá thanh toán: 110. Chi phí l
 p
đặ
t,ch
y th
thi
ế
t b
theo h
ợ 
 p
đồ
ng giá ch
ư
a có thu
ế
GTGT: 10,5, thu
ế
GTGT: 5%,chi
ế
t kh
u th
ươ 
ng m
i
đượ 
c h
ưở 
ng: 0,5, th
ờ 
i h
n s
d
ng 10 n
ă
m.c.
 
 Nh
n m
t ph
ươ 
ng ti
n v
n chuy
n do Công ty K góp v
n kinh doanh, th
ờ 
i h
n 5n
ă
m. Giá tr 
 
đượ 
c H
i
đồ
ng liên doanh th
ng nh
t
đ
ánh giá: 240, chi phí tr 
ướ 
ckhi
đư
a vào s
d
ng: 1,2. M
i n
ă
m kh
u hao: 40,2.d.
 
Mua m
t thi
ế
t b
qu
n lý d
ướ 
i hình th
c trao
đổ
i t
ươ 
ng t
, nguyên giá: 240,
đ
ãkh
u hao: 40%. Th
ờ 
i h
n s
d
ng 10%.Yêu c
u:- Hãy xác
đị
nh nguyên giá c
a TSC
Đ
trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p mua s
m trên?- Tính t
ng s
ti
n trích kh
u hao hàng n
ă
m c
a t
t c
các TSC
Đ
nói trên?Bi
ế
t r 
ng:+ DN n
 p thu
ế
GTGT theo ph
ươ 
ng pháp kh
u tr 
.+ DN tính kh
u hao TSC
Đ
theo ph
ươ 
ng pháp
đườ 
ng th
ng.
Bài 2
:Doanh nghi
 p nh
 p kh
u m
t thi
ế
t b
s
n xu
t, giá nh
 p t
i c
a kh
u tính ra
đồ
ngVi
t Nam: 200 tri
u
đồ
ng, thu
ế
su
t thu
ế
nh
 p kh
u: 20%, thu
ế
su
t thu
ế
GTGT c
ahàng nh
 p kh
u: 10%, chi phí v
n chuy
n v
 
đế
n doanh nghi
 p theo hoá
đơ 
n
đặ
c thù(giá
đ
ã có thu
ế
GTGT): 33 tri
u
đồ
ng trong
đ
ó thu
ế
GTGT: 10%. Chi phí khác tr 
ướ 
ckhi
đư
a TSC
Đ
vào s
d
ng v
ớ 
i giá ch
ư
a có thu
ế
GTGT: 30 tri
u
đồ
ng, thu
ế
GTGT: 3tri
u
đồ
ng. Th
ờ 
i gian s
d
ng h
u ích TSC
Đ
: 10 n
ă
m.

Activity (147)

You've already reviewed this. Edit your review.
Hoàng Sơn liked this
duypleiku added this note|
tai chinh doanh nghiep
Vân Trần added this note|
jijijkjk
Ella Đường added this note|
nho
1 thousand reads
1 hundred reads
Vũ Thị Thanh Vân added this note|
sao bai 10 k giai ro ra vay.e lam mai k ra ket qua do nak
nguyendinhduong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->