Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
28.05.2010.

28.05.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 289|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2010

pdf

text

original

 
Petak 
28. maj 2010.
Broj12.220Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
KROZ RSBAWA LUKBIZNIS
Federaci ja BiH ne }euspjeti daispu ni usloveMMF-aNaseqe[argovacdobilo ulicu ^arli ja^aplinaObnovqenihotel “Kardial“otvara svo javrata 7. juna
странa
12
странa
11
странa
31
Pri kraju revizorski izvje{taji o radu institucija BiH u 2009.
DANAS
странa
26
Island
Opasnostod erupci jevulkanaKatla
 u MIP-u iMini tar stvu   od brane 
Boris Tadi} o namjeri Harisa Silajxi}a da posjeti Iliju Juri{i}a
SVR[ENI OSNOVCI U RS DA NAS ]E SA ZNA TI BROJ SLOBODNIH MJESTA NA SMJEROVIMA 
KONKURS ZA UPIS U SREDWE [KO LE
 sa osu  |e nima i  osumwi~e nima lo{a praksa“
Pri jem dokumenata za upis u~enika u sredwe ~etvorogodi{we {kole ko ji ima ju 60 i vi{e bodova  je od 14. do 16. juna, dok }e pri jem dokumenata za upis u sredwe trogodi{we {kole tra jati od 21. do 23.  juna, kazala Kupre{aninova U 91 sredwoj {koli u Republici Srpskoj konkursom planirano da u dva upisna roka, od 14. do 28. juna i od 1. do 9. jula, bude upisano 14.539 |aka
странa
7
 
 Za be  zvi znir `im od  j se ni jo{ tri uslova
странa
3
Imam veoma negativan stav prema svima ko ji su osu|eni za ratni zlo~in. Populis ti~ko pona{awe, kao {to je do~ekivawe optu`enih ili oslobo|enih,  je neproduktivno, rekao Tadi}
странa
5
Ozbiqne primjedbe revi zora ima}e i Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice, Ministarstvo bezbjednosti i Agenci ja za istrage i za{titu. U Upravi za indirek tno oporezivawe BiH mnogi kadrovi zaposleni mimo konkursa
странa
2
Dimitris Kurku las
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
Evropska komisija predlo `ila liberalizaciju viznog re `ima za BiH 
Rezultati upisa za ~etvorogodi{we {kole 18. ju na
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
2
petak, 28. maj 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Gospodine [piri}u, sada je na vidjelo iza{la Va{a nesposobnost u vo|ewu ove dr`ave. Gurate nas u du`ni~ko ropstvo.
Mladen Ivankovi} Lijanovi}, kandidat stranke “Radom za boqitak“ za predsjedavaju  }eg Savjeta ministara
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO- U pro{loj godi ninajlo{i je je poslova- loMinistarstvoinostranih poslova, a situaci jani jeni- {taboqa ni u Ministarstvu odbrane BiH, gdje su revizori  ustanovilivelikibrojpro- pusta i kr{eweza kona, sazna-  je“GlasSrpske“.
Kancelari ja za revizi ju instituci ja BiH privodikra ju izraduizvje{ta jaza 2009. go- dinu,a“GlasSrpskenezvani- ~nosazna jeda }e negativnu ocjenurevizoradobiti i Mi- nistarstvoza qudskaprava i izbjeglice BiH.Ozbiqnepri- mjedberevizoraima}e i Mi- nistarstvofinansi ja i Mi- nistarstvobezbjednosti, kao i Dr`avnaagenci jaza istrage i za{titu.Kada je ri je~ o primjedba- mako je}e se odnositi na za- po{qavawenovihkadrova, ozbiqneprimjedberevizora dobi}e i Uprava za indirek- tnooporezivawe BiH, jer su, ka`eizvor“Glasa“, mnogi kadrovizaposlenimimokon- kursa.Kancelari ja za revizi ju instituci ja BiH,za razliku od pret hodnihgodina,ove godine }e svo jeizvje{ta je  uputiti inadle`niminstituci jama za sprovo|ewezakona. -Godinamamnogeinstitu- ci jebuyetskinovactro{e bez finansijskediscipline i bez vaqaneunutra{wekontrole. Mnogaupozorewa i primjedbe revizora se ne po{tu jugodina- ma, ne po{tu ju se zakonskepro- cedure,a do sadanadle`ne instituci jenisureagovale na te revizorskeizvje{ta je. Ove godine}e revizorskiizvje- {ta jibitiprosli je|enii in- stituci jama za primjenuzakona i razli~itimkontrolnimor- ganima i upravama,~ime}e ja- snobitipozvani da reagu ju- rekao je izvor“Glasa“.DirektorKancelari je za revizi juinstituci ja BiH Mi- lenko[egopotvr|u jeda }e re- vizi jafinansijskihizvje{- ta japoslovawaiuskla|enosti poslovawasazakonskimpro- pisimainstituci jaBiHza pro{lugodinubitizavr{ena dokra jaovogmjeseca. -Izvje{ta jise finalizu-  ju, asviminstituci jamako je smokontrolisalibi}edostav- qeninacrti. Ri je~jeogotovo 70instituci jako je}eseuro- kuod15danaoglasitinana{e nalazeipreporukesasvo jim komentarimako je}emouredno pregledatiiutvrditidalisu relevantniilinisu- istakao  je [ego.Posli jetogasli jedifi- nalizovawekona~nihrevizor- skihizvje{ta ja. - Izvje{ta ji}ebitigoto- viizme|u15. i20. junaposli je ~ega}emojavnostobavi jestiti otomekakosufinansijski poslovaleinstituci jeBiHi kolikosupo{tovalezakonske propise- kazaoje[ego. Dodao je da se glavnepri- mjedberevizorauglavnomodno- senajavnenabav ke, interne kontroleizapo{qavawera- dnika.
SA R JEVO
- Tokomprotekle ~etirigodine BiH je bila u politi~kom}orsokaku, a poli- ti~kaklima se pogor{ala i lideri su se sadausredsri jedi- lina op {teizborepredvi|ene za oktobar, rekao jeagenci ji Franspresvisokipredsta- vnik u BiH ValentinIncko. - @alimzbognovogporasta negativneretorikepredizbo- re, a za svakuosudu su aluzi je o mogu}nostiraspadazemqeko je sti`u od vo|abosanskihSrba i jakihreakci ja iz drugihpo- liti~kihsredina(muslimana) - naveo je Incko.Dodao je da BiH treba da bu- desposobna da u potpunosti preuzmeodgovornost za sebe pri jenego{to on napusti funkci juvisokogpredstavni- ka i ostanesamospeci jalni predstavnik EU u zemqi.
Uop{te me ne ~udi to {to Haris Silajxi} nije oti- {ao u Beograd i {to je sva ta gungula oko wegovog odlaska do kojeg nije ni do{lo, rezultovala diplo- matskim skandalom. A pri~a o kvaru aviona na dan polaska, zaista je prava lakrdija.
Ema l: niko a_kkrg32@yahoo.com
Pitam se kada }e se kona~no rije{iti cirkus u Ur- banisti~kom zavodu RS. Agonija radnika zaista pre- dugo traje. I poslije toliko vremena ne mogu da povjerujem da je nekome uop{te palo na pamet da Za- vod proda i sve dovede u takvu situaciju.
Ema l: sandra avic32@yahoo.com
www.glassrpske.com
BAWALU KA 
- Predsje-dnikCrneGoreFilipVu ja- novi} u BawuLuku bi treba lo da doputu je u nedjequ ili pone- djeqak, potvr|eno je “Glasu Srpske“ u Vu janovi}evomkabi- netu.Kako su kazali,planirano  je da Vu janovi}razgovara sa premi jerom RS MiloradomDo- dikom, a ta~anprotokolposje- tezna}e se danas.U BawuLuku i RS u ne-djequsti`e i hrvatskipred- sjednik Ivo Josipovi}. Svo ju posjetu on bi trebalo da zapo- ~nesastankom sa predstavni- cimapoliti~kihstranaka Hrvata u BiH u Derventi. U Derventi}e se sresti i sa pre- mi jerom RS MiloradomDodi- kom. Za 12 ~asovazakazana je preskonferenci ja, a potom}e Josipovi}odatipo~astsrp- skim`rtvama u Si jekovcu. U BawojLuci}e sa pred-stavnicimaVlade RS biti odr`ansastanakkod bawolu- ~kogbiskupaFraweKomari- ce. Josipovi} bi potom trebalo da posjetiKatoli~ki {kolskicentar, a zatim}e odatipo{tuhrvatskim`rtva- ma u Bri{evu kod Pri jedora. PredsjednikNarodne skup{tine RS IgorRado ji~i} pozdravio je ju~ena javqenupo- sjetupredsjednikaHrvatske. PotpredsjednikRSDavor ^orda{izjavio je da posjeta Josipovi}aSrpskojni jezna- ~ajnasamo za Hrvate, ve}i za Srbe i Bo{wake, kao i svequdeko jiovdje`ive, jer otva- rawesaradwe sa Hrvatskom,posebnoprivredne, mo`edo- ni jetisamodobrosvima. V. [.
JOSIPOVI]
u Sijekovcu, Derventi, BawojLuci, Bri{evu
IZVJE[TA JI
}e se uputiti iinstitucijama za sprovo|ewe zakona
Radoji~i} - Trebkov
Nastupile promjene od originalnog Dejtona
BAWALU KA- Uposqedwih15 godinanastupilaje velika promjena od originalnogDejtonskogsporazuma
i to usu{tinikrozcentralizaci jusistema u BiH, a te promjenedolazilesu dje- lovawemdoma}eg, ali naro~itostranogfaktora, kori{}ewem “bonskihovla{}ewa“ i odlukako je je nametaovisokipredsta- vnik u BiH.Ovo je ju~e u BawojLuciizjaviopredsjednikNarodneskup{ti- neRSIgorRado ji~i}, posli jesastanka sa delegaci jomMe|una- rodnogsavezapravnika. PredsjednikMe|unarodnogsavezapravnikaAndrejAdamov Trebkovkazao je da je Dejtonskisporazumva`anme|unarodnipra- vnidokument i treba ju ga po{tovati svi do momenta dok se ne stavi van snage ili se ne izmi jeni.
Du{anka Majki} o CEMT dozvolama
Najvi{e zlo upotreba bilo u 2009. godini
BAWALU KA-Najvi{ezlo upotrebaprilikomizdavawado- zvolabilo u 2009. godini
i u wih je upletenonajmawesedamqudi iz Ministarstvakomunikaci ja i transporta BiH. Kazala je ovo “GlasuSrpske“ ~lanIstra`nekomisi jeDomana- rodaParlamentarneskup{tine BiH za utvr|ivaweokolnosti u vezi sa izdavawemCEMTdozvola za 2009. godinuDu{ankaMaj- ki}.- Na dana{wojsjedniciDomanarodatra`i}emoprodu`ewe roka do 30. junakakobismoispitali jo{dva licako ja su bila ~lanoviKomisi je, a posli jetoga}emoprosli jeditiizvje{tajDo- mu u o~ekivawu da }e istra`niorganidovestiposao do kra ja- kazala je Majki}eva.M.^.
Valentin Incko za Frans pres
Politi~ka klima u BiH se pogor{ala
Ministarstvo inostranih poslova
Ozbiqne primjedbe revizora ima}e i Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice, Ministarstvo bezbjednosti i Agencija za istrage i za{titu. U Upravi za indirektno oporezivawe BiH mnogi kadrovi zaposleni mimo konkursa, saznaje “Glasa Srpske“
Du {anka Majki}
FOTO: GLAS SRPSKE
Predsjednici Crne Gore i Hrvatske u posjeti zvani~noj Bawoj Luci
Vu  janovi} u RS u ne djequ ili pone djeqak 
F O  O : G   L  S  S  S 
Zakon
[ego je istakao da pos- toji blagi trend po- boq{awa finansijske discipline. - Pored blagog napretka, jo{ postoji dosta toga {to institucije BiH koje su buxetski korisnici treba da urade da bi semoglo konstatovati da buxetski novac koriste kako vaqa i striktno sedr`e zakonskih propisa - konstatovao je [ego.
Pri kraju revizorski izvje{taji o radu institucija BiH u 2009.
 
Boris Tadi}, Filip Vujanovi}, Ivo Josipovi}, Haris Si- lajxi}, Neboj{a Radmanovi} i @eqko Kom{i} prisustvova}e u subotu 21. sesiji Igmanske inicijative u Sarajevu. - Vjerujem da }e na kraju skupa u Sarajevu lideri u regionu sve~ano potpisati zajedni~ku deklaraciju, koja je pripre- mqena u duhu zajedni~kog `ivo- ta, stremqewa ka EU i boqegambijenta za `ivot svih gra|a- na u regionu - rekao je kopred- sjednik Igmanske inicijative za BiH Vehid [ehi}.
IGMANSKA INICIJATIVA 
 
GLAS SRPSKE
petak, 28. maj2010.
3
SARAJEVO - Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko smatra da je obra}awe visokog predstavnika u BiH Valentina In- cka pred Sa vjetom bezbjednosti UN neobjektivno, pristrasno i na- kloweno jednoj strani u BiH.- Rusija je analizirala Inckovo obra}awe i tu nema ni{ta novo za nas. Mogu samo re}i da je obra}awe neobjektivno, pristrasno i na- kloweno jednoj strani u BiH, a {to je postala utvr|ena praksa u
OHR 
-u - rekao je Har~enko Srni.
U akci ji “Koxaga“ uhap{ene jo{ tri osobe
BR^KO-
U okviruakci je“Koyaga“ u protekla dva dana  uhap{ena su jo{tri lica za ko jima je raspisanapotjernica  u vezi sa izvr{ewemvi{ekrivi~nihdjela, saop{teno je ju- ~eiz Polici jeBr~kodistrikta. U saop{tewu se navodi da je u ^eli}uuhap{ena J.A.(27),  u Br~kom M.\. (60), a u Trebiwu S.S.(28).Srnanezvani~nosazna je da su uhap{eniAdisaJa{arevi} iz Grada~ca, Miro\akovi} iz Broda i SafetSalimanovi} iz Tuzle.Hap{ewe su izvr{ilipripadnicipolici je iz Br~kog, ^eli}a i Trebiwa, ko ji su osumwi~enepredaliTu`ila{- tvu BiH na daqeprocesuirawe.
 Advokat pao sa tre }egsprata, `ivotno ugro`en
ISTO^NOSA R JEVO
- Poznatiadvokat iz Isto~nogSara-  jevaBorislavJamina pao je ju~e oko 12 ~asova sa tre}egsprata zgradeuSpasovdanskojuliciuIsto~nomNovomSara jevu i wegov`ivot je ugro`en, sazna je“GlasSrpske“ od izvorablis- kogistrazi.Premanezvani~niminformaci jama, sumwa se da se Jamina navodnopoku{aoubiti. DirektorKCKasindoSini{aZubi} rekao je da je paci jentzadobiote{kepovrede i da je na grani- ci`ivotneugro`enosti. Jaminaje radio na “slu~a juKravica“ i bio advokatodbraneoptu`enogBranislavaMedana na su- |ewu u ovomslu~a ju za ratnezlo~ine i genocid u Srebrenici. @. D. - N. T.
Nacionalne mawine mostovi spa jawa
SA R JEVO-
SjednicaKoordina- cionogti jela za saradwupoliti- ~kihstranakaima ciq da uspostavidobreodnoseme|ustran- kama, ali i dobreodnoseizme|u dr`ava u ko jimadjelu je, izjavio je  ju~e u Sara jevupredsjednik SDA  BiH SulejmanTi hi}. - Nacionalnemawine u ovimdr`avamatreba da budumos- tovispa jawa, a ne razdva jawa, a mi u SDA smo jedini na prostorubiv{eJugoslavi jeko jisadane{toujediwujemo- istakao je Ti hi}, prenoseagenci je.
 Har~enko: Inckovo obra }awe nakloweno jednoj strani u BiH 
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
BRISEL, SA R JEVO- Evropskakomisi japredlo-  `ilajeju~eukidawevizaza BiHuztriuslovaiprocjenu dabidovizneliberalizaci-  jekona~nomoglodo }inaje- sen.
Ti uslovi su ja~awezakon- skihkapacitetaiefektivne primjenezakonazaborbupro- tivorganizovanogkriminala ikorupci je, {toseodnosii naja~awekadrovaifinansi-  ja, zatimprogresivnaprimje- naakcionogplanaizmarta ko jiseodnosinauspos- tavqaweelektronskerazmjene podatakaizme|upolici jei tu`ila{tava, teharmonizaci-  jakrivi~nogzakonodavstva entitetaidistriktaBr~kosa zakonomBiH.- Ovimjeskinutanajve}a te hni~ka, alivrlovelikapre- prekadaseviznaliberaliza- ci jazavr{iovegodine- saop{tilajeEvropskakomi- si ja, uzocjenudajeovajpri je- dlognu`anineop hodankorak zako jisudugolobirali EvropskiparlamentiBiH. Ministarcivilnihpo- slova u BiH Sredo jeNovi} ni jeiznena|enpostavqawem pred BiH ova tri uslova i is-ti~e da je ri je~ o dvojnim standardima. Podsje}a da je BiH ispunilaosnovneuslove ko ji su va`ili i za Srbi ju, CrnuGoru i drugezemqe u re- gionuko je su dobilebezvizni re`im.- Ve} dugogovorim da sam, bez obzira na ispuwena174 uslova, o~ekivao da }e biti re~eno da trebamoispuniti  jo{ nekiuslov- rekao je No- vi}.Ka`e da je razo~aran{to BiH ni jeodre|en ni datum do ko jegse mo`eo~ekivatikona- ~noukidaweviza.- [ta uop{tezna~iispu-wavawe ova tri uslova? Akose, izme|uostalog, od BiH o~eku jesmawewekorupci je ili kadrovskoja~awepo jedi- nihagenci ja, mi }emoizgleda pri je u}i u EU nego{to }emo dobitibezviznire`im- re- kao je Novi}. Predsjednik RS RajkoKuzmanovi}rekao je da  je odlukaEvropskekomisi je da preporu~iukidaweviznog re`ima za gra|ane BiH mogla da usli jedi i rani je, jer su vlasti BiH ispunilepostav- qeneuslove.- Rje{a vawepre ostalih pitawa ne bi trebalo da pred- stavqanekupote{ko}u, jer je ri je~ o implementaci ji ve} zapo~etihprocesa- dodao je Kuzmanovi}. PredsjednikNarodne skup{tine RS IgorRado ji~i} kazao je da mu ni jejasn o da li je procesliberalizaci jevi- znogre`imapo~eo i da }e se istovremenopratitido- vr{ewe tri uslova, ili }e tajprocesbitiblokiran do ko- na~nogispuwewa ova tri uslova.Kada je ri je~ o entitet- skimkrivi~nimzakonima, Ra- do ji~i} je rekao da je NSRS  usvo jilaNacrtzakona o izmje- nama i dopunamaKrivi~nog zakona RS, ko ji je uskla|en sa Krivi~nimzakonom BiH. Do- dao je da se ostaledvi jepri- mjedbeodnose na sprovo|ewe nekih od odluka ili zakona na nivou BiH.Predsjedava ju}iSavjeta ministara BiH Nikola[pi- ri}rekao je da je BiH,ispuwava ju}iuslove iz Mape puta za liberalizaci juviznog re`ima, pokazala da je mogu}e napravitipozitivnuatmo- sferu i demonstriratipunu odgovornost za ovajproces. - Pri jedlogEvropskeko- misi jepredstavqavaloriza- ci junaporavlasti u BiH na ispuwavawuzahtjevnihobave- za iz Mapeputa- istakao je [piri}.[ef delegaci jeEvropske komisi je u BiHDimitris Kurkulasizrazio je zado- voqstvozbog~iwenice{to jeEvropskakomisi jausvo jila Pri jedlogza bezviznire`im. -Evropskakomisi ja je  usvo jilaPri jedlogda se unesu izmjene i dopuneodredabako ja se odnosi na zemqezapadnog Balkana. Sadaje na Sa vjetu ministara EUi Parlamentu EU da donesukona~nuodluku, da unesuizmjene i dopune ove odluke. Nadamo se da }e gra|a- ni BiH uskoromo}i da u`iva-  ju u povoqnostimabezviznog re`ima- kazao je Kurkulas. Kurkulas je na javio da bi do ukidawaviza za kratkoro- ~naputovawagra|ana BiH mo- glodo}i na jesen. Napomenuo je da BiH mora nastaviti da implementira  Akcioniplanko ji se odnosi na uspostavqaweelektronske razmjenepodatakaizme|upoli- cijskih i tu`ila~kihti jela, kao i da obezbi jediharmoniza- ci jukrivi~nogzakona na enti- tetskomnivou i krivi~nog zakonaBr~kodistrikta sa Krivi~nimzakonomBiH. -RSje to u~inilapri je nekolikodana i o~eku jemo da FBiH i Br~kodistrikturadeto isto- kazao je Kurkulas. [efmisi jeBiHuEUOsmanTop~agi}izjavioje Srnidajepri jedlogEvrop- skekomisi jeoukidawuviza zaBiHuztriuslova“po~etak kra ja“ naporazadobi jawebe- zviznogre`ima.
NA SA VJETU 
ministara EU i Parlamentu EU da donesukona~nu odluku
Evropska komisija predlo`ila liberalizaciju viznog re`ima za BiH
Za be zvi zni re `im od  jeseni jo{ tri uslova
[ta uop{te zna~i ispuwavawe ova tri uslova? Ako se, izme|u ostalog, od BiH o~ekuje smawewe korupcije ili kadrovsko ja~awe pojedinih agencija, mi }emo izgleda prije u}i u EU nego {to }emo dobiti bezvizni re`im, rekao Novi}
Dimitris Kurku las zadovoqan odlu kom Evropske komisije
FOTO: GLAS SRPSKE
Zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Du- {anka Majki} rekla je da je te- {ko obradovati se sve dok zaista u svim evropskim insti- tucijama ne bude potvr|ena odluka o liberalizaciji. - U samom Evropskom parla- mentu postoje podijeqena mi{qewa o tome i stalno seza BiH i wene institucije doda- ju neki novi uslovi i politi~ke ocjene. To je zaista neprimje- reno, jer takva uslovqavawanisu se de{avala kada je rije~ o drugim zemqama kojima je odobravan bezvizni re`im - kazala je Majki}eva.
PODIJEQENA MI[QEWA 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->