Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.6.2010.

1.6.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 295|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2010

pdf

text

original

 
Utorak 
1. jun 2010.
Broj12.223Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO DRU[TVOBIZNIS
Federaci ja BiH ni jeispunilapostavqeneuslove MMF-a[irom RSpoplavqeneku}e,saobra}aju prekiduZabrawenoraspolagawe imovinomUrbanisti~kog zavoda RS
странa
12
странa
6
странa
6
Umjesto da obavqa ambasadorske du`nosti mjesecima brani ratnog zlo~inca
странa
15
Bawalu ka
странa
26
Narodnopozori{te RS
Ve~eraspo~iweTeatar festUhap{enSlavi{a]ulum
Milorad Pupovac, potpredsjednik SDSS-a i saborski zastupnik u Hrvatskoj
PREDSJEDNIK CRNE GORE SA ZVA NI^NICIMA SRPSKE
Crna Gora uva`ava suve renitet i teritori jalni integritet BiH, weno entitetsko ure|ewe, ravnopravnost i konstitutivnost tri naroda, rekao Vu janovi} Radmanovi} rekao da su ~lanstvo u EU i
NA TO
za jedni~ke spoqnopoliti~ke teme BiH i Crne Gore, na ko jima se mogu ostvarivati me|usobna podr{ka i razmjewivati iskustva
странa
5
 Arnaut za ambasadora u Australi ji imenovan 9. septembra 2009. godine. U decembru dobio agreman od Novog Zelanda, a u januaru i od  Australi je. U ambasadi u Kanberi jedan diplomata ve} dvi je godine zbog Arnauta ne mo`e da ode ni na godi{wi
странa
2
   F   O   T   O  :   A .   ^   A   V   I   ]
SRPSKA I CRNA GORA SPREMNENA SARAD 
 
WU 
странa
3
Filip Vujanovi} i Milorad Dodik 
 Do dik u~iniove  liku stvar za svoj narod ici je  lu re gi ju 
Po sje  taSrpskojpun pogo dak 
O~eku jem od Dodika da }e izvr{iti sve {to je obe}ao, ali isto tako pozivam i hrvatsku Vladu da se u to ukqu~i, jer }e se samo tako iskoristiti prilika ko ju imamo, kazao Josipovi}
странa
 4 
 u amba sa di u  Kanbe ri
 
Ivo Josipovi} u Bawalu ci
   F   O    T   O  :   A   G   E   N   C   I   J   E
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} po povratku u Zagreb
 
2
utorak, 1. jun 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Otkazao sam gostoprimstvo hrvatskom predsjedniku Ivi Josipovi}u kada sam saznao da }e on polo`iti vijence na strati{tu srpskim civilima u Sijekovcu kod Broda.
Fra Mirko Filipovi}, gvardijan samostana Ple han
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
SARAJEVO - Savjetnikpredsjedavaju}eg Pred-sjedni{tva BiH HarisaSilajyi}a za ustavnapitawa Damir Arnaut ve}mjesecima proizvodi orga-nizacione probleme u Am-basadi BiH u Australiji,jerni devet mjeseci od imeno-vawa za ambasadora BiH uKanberi nije preuzeo tudu`nost.
Izjavio je to “GlasuSrpske“{ef kabineta zam- jenika ministra inostranihposlova BiH @eqko Samary-ija dodaju}i da priprema odimenovawa do preuzimawa am-basadorske funkcije u pros- jeku traje oko dva mjeseca.- Ne znamo za{to je to u Arnautovom slu~aju ovako. On je za ambasadora u Australijiimenovan 9. septembra 2009.godine. U decembru je dobioagreman od Novog Zelanda,a u januaru ove godine i od Aus-tralije. U ambasadi u Kan-beri nalazi se jedandiplomata koji je otpravnikposlova i koji ve} dvije go-dine ne mo`e da ode ni nagodi{wi odmor - ka`eSamaryija.U Ministarstvu inos-tranih poslova ka`u da ovajproblem treba da rije{iPredsjedni{tvo BiH.]erka Ejupa Gani}a,kojeg su vlasti Velike Bri-tanije uhapsile 1. marta pooptu`nici Tu`ila{tva Sr-bije za ratni zlo~inpo~iwen nad vojnicima JNA  u Dobrovoqa~koj ulici uSarajevu 1992. godine, izjav-ila je da je “anga`manDamira Arnauta u ovomslu~aju zna~ajno smawiotro{kove,jer je on do-prinio preko stotinu satikvalitetnog advokatskograda“.- Anga`man Damira Ar-nauta, wegovo znawe ikonkretni potezi izrazitosu doprinijeli snazi na{eodbrane. Arnaut to nenapla}uje nego za svoj raddobija samo svoju redovnusavjetni~ku platu-rekla jeGani}eva.SDA je u nedjequ sa-op{tila da tro{kovi Ga-ni}a u Londonu ve} iznosevi{e od dva miliona KM ida je u wihovom nastajawuvjerovatno u~estvovao iKabinet predsjedavaju}egPredsjedni{tva. Arnaut ju~e nije odgo-varao na telefonske pozive,a ni uPredsjedni{tvu BiHnismo uspjeli do}i doodgovora da li se iz Sila- jyi}evog kabineta finan-sira Gani}eva odbrana,niti {ta }e biti preduzeto{to Arnaut mjesecima nepreuzima du`nost am-basadora.
SA RA  JEVO
- ZamjenikPredsjedava ju}egPredsta- vni~kogdomaParlamenta BiHMilorad@ivkovi}re- kaojeza“GlasSrpske“dajeprevodDejtonskogmirovnog sporazumanasrpskijezik ve} zavr{en.-Trenutnojeutokuprevod ovognajvi{egaktauBiHnadrugadvaslu`benajezikau BiH, hrvatskiibo{wa~ki.O~eku jemoda}eprevodbiti zavr{endokra jajuna,po- sli je~ega}eDejtonskimi- rovnisporazumbitiupu}en  uparlamentarnuproceduru, gdje}ebitisve~anorati- fikovan- istakao je @iv- kovi}.Dodao jedajesvetro{ko- veu vezi saprevodomovog dokumentaplatioposlani- ~kiklubSNSD-aidajetopoklonBiHodovestranke.@.D.
Velika je stvar {to je predsjednik Hrvatske Ivo Jo- sipovi} ispunio svoje obe}awe i odao po~ast i srp- skim `rtvama. @ao mi je jedino {to je to izazvalo mnoge negativne komentare u Hrvatskoj.
Ema l: vin ko_kos s983@yahoo.com
Zabrinuta sam zbog ovolikog broja ubistava u RS u posqedwe vrijeme. Ne znam {ta se to doga|a sa qudima. Mislim da bi psiholozi i sociolozi mogli malo vi{e da se pozabave ovim problemom, da bi se na neki na~in sprije~ile tragedije.
Ema l: ma ica.pr32@gma l.com
www.glassrpske.com
LONDON
- Britanskidnevnilist“Dejlistarubro ju od nedjeqeobjavio je vi jest da je generalRadi- slavKrsti}(62), koga su ne-davno u zatvoruVejkfild poku{ala da ubi jutro jica muslimanskihzatvorenika, premje{ten u zatvorLong Lartin u kome se nalazi  Abu Katada, desnarukaOsa- me bin Ladena u Evropi. Listnavodi da LongLartinnaziva ju“teroristi- ~kim{tabom“ zbogvelikog bro jaosumwi~enih za tero- rizam. Me|uwima je AbuKatada, Bin Ladenovadesna ruka u Evropi.“Dejlistar“ navodi da je on me|u{eststranihmusli- manaosumwi~enih za tero- rizami ~lanovaspeci jalne  jedinice. Izvorlista je re- kao da je Krsti}evslu~aj“slu~aj iz tigawau vatru“. - On }e provesti svevri jemeu LongLartinuos- vr}u}i se prekoramena- na- veo je izvorlista.Krsti}ev zet Mladen\urkovi} za “Glas“ ka`e da prvi put ~u je za tu informa- ci ju i da je trebalozbog bezbjednosti daostanetajna gdje se nalaziKrsti}.- U`asnut sam ~iweni-com da jeobjelodawenogdjese on nalazi, time da je smje{ten kod Bin Ladeno- vogpomo}nika i time da mu  je `ivotsada jo{ ugro`eni-  ji- ka`e\urkovi}. GeneralKrsti} bio jekomandantDrinskogkorpu- saVojskeRepublike Srpske, a po ha{kojpotjer- niciuhap{en je u decembru 1998. godine. Ha{kitribu- nal ga je osudio na 35 godi- nazatvora.
SMJE[TEN
pored Abu Katade
PRIPREMA 
od imenovawa doambasadorskefunkcije dva mjeseca
Beograd
Tadi} i Cvetkovi}  u Bawaluci 8. juna
BEOGRAD- SastanakSavjetaza sprovo |eweSporazuma o speci jalnim i paralelnimvezamaizme |u
Republike Srpskei Srbi jetrebalo bi da se odr`iu Bawaluci u uto- rak, 8. juna, sazna je“GlasSrpske“. SastankuSavjetaprisustvova }epredsjednik i premi jer Srbi jeBorisTadi} i MirkoCvetkovi}, kao i predsjednik i premi jer RS RajkoKuzmanovi} i MiloradDodik. Kuzmanovi} je nedavnona javio da }e u Bawaluciuskoro bitiodr`anasjednicaSavjetazasprovo|eweSporazuma o paralelnimvezama. Oci jenio je da su, u kontekstuspeci jalnihveza, odnosi Srpske i Srbi je u usponu i da treba jo{ vi{eraditi na po- vezivawu i saradwi u oblastina uke, privrede, energetike i infrastrukture.
SA R JEVO- Vi{estotinadr`avqanaTurske i Pales- tineko ji`ive u BiH,
te gra|ana BiH, ju~e je protestovalo  u centruSara jevazbognapadaizraelskemornarice na hu- manitarnikonvoj od {estbrodovako ji je prevoziopomo} za Gazu.Demonstranti su se kretaliFer hadi jom i ulicomMar{a- laTita, s namjerom da se u 13 ~asovaokupepredzgradom Parlamentarneskup{tine BiH. Nosili su zastaveTurske, Palestine i BiH, te uzvikivaliparolepodr{kepalestin- skomnarodu i protivizraelskogpona{awa. Napadizraelskemornarice na konvojosudio je i predsje- dava ju}iPredsjedni{tva BiH HarisSilajyi}. On je zatra- `iohitnopokretaweistrage o izraelskomnapadu.
Milorad @ivkovi}
Pri kra ju prevodi Dejtonskog sporazuma
Britanski “Dejli star“ otkrio da je Radislav Krsti} u zatvoru Long Lartin
 U za tvoru po red po mo }nika Bin La dena
Nedavno je i zamjenik pred-sjedavaju}eg Predstavni~kogdoma Parlamentarneskup{tine BiH Milorad@ivkovi} uputio pismopredsjedavaju}im oba domaaustralijskog parlamenta.Upozorio ih je na izjave iistupe Damira Arnauta uBiH i u Velikoj Britanijiu kojima je on na ru`anna~in kritikovao britan-sko pravosu|e, {to pred-stavqa kr{ewe normidiplomatije i me|unaro-dnog prava.
PISMO
Umjesto da obavqa ambasadorske du`nosti mjesecima braniratnog zlo~inca
Arnaut za ambasadora u Australijiimenovan 9. septembra 2009.godine. U decembru dobio agremanod Novog Zelanda, a u januaru i odAustralije. U ambasadi u Kanberijedan diplomata ve} dvije godine zbogArnauta ne mo`e da ode ni na godi{wi
 Arnautpraviprobleme u ambasadi u Kanberi
Damir Arnaut
]elija
General Krsti} pretu~en je i isje~en po licu i vra- tu u svojoj }eliji u zatvoru Vejkfild koja je bila otvo- rena za vrijeme doru~ka. Zatvorsku kaznu slu`io je od pro{le godine u bri- tanskom zatvoru Vejkfild u zapadnom Jork{iru u Velikoj Britaniji.
Sarajevo
Protesti zbogizraelskog napada
Protesti u Sarajevu 
FOTO: AGENCIJE
 
GLAS SRPSKE
utorak, 1.jun 2010.
3
BEOGRAD - Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} u~estvova}e na konferenciji “EU - zapadni Balkan“, koja u srijedu, 2. juna po~iwe u Sarajevu, potvr|eno je Srni u Ministarstvu spoqnih poslova Srbije. Prema najavama ovog ministarstva, Jeremi} }e o svim os- talim detaqima danas dati zvani~nu izjavu. Na konferen- ciji “EU - zapadni Balkan“ u Sarajevu }e se okupiti 47 delegacija.
Linden: Srbi odgovorni za medijski imix
HAG
- TvrdwuRadovanaKarayi}ada su izvje{ta- ~i u Sara jevuunapri jeddovo|eni na mjestagdje bi se kasni jedogodionekiincident i da su zbogtoga qudi u gradugovorili dakad videstranenovinare, mogu da o~eku juneko zlo, svjedokTu`ila{tvaErna-  ut van Linden je negirao. Linden je ju~erekaoda su Srbiodgovorni za imiyko ji su stekli u zapadnimzemqama u tokurata  u BiH, javila je Srna.Karayi} je tra`io od Lindena da potvrdipo javu zlo upotrebenovinarskihakreditaci ja i {verca qudi u tokurata u Sara jevu, ali je svjedoktvrdio da wegovaekipanikogani jeizvela iz Sara jeva.
Optu`nica protiv Risti }a,  Arseni }a i Devi }a
BIHA]
- Tu`ila{- tvoUnsko-sanskogkantonapodiglo je op- tu`nicuzbogratnog zlo~inaprotivLazara Risti}a, PetraArse- ni}a i PredragaDevi- }a iz SanskogMosta,prenoseagenci je. Optu`nica ih tereti da su u oktobru1995. godi- ne u mjestuKru hari, na podru~juop{tineSanski Most, ubili15 civilaBo{waka. Optu`nicu je potvrdioKantonalni sud u Bi ha}u.
Kod Pala prona |eno 11 kilograma skanka
SA RA  JEVO
- Slu`beniciDr`avneagenci je za istrage i za{titu(
SIP
) pretresomvikendice u nasequJa horina kodPala, prona{lisu i oduzeli 11,3 kilogramaskanka. Droga je bilaupakovana u 22 paketaobli jepqena selotejpom, a osimdrogeprona|ena je i jednapre- pravqenapoluautomatskapu{kakalibra7,62 mi- limetra- “krate`“i sedammetaka tog kalibra.  Akci ja je usli jedilau petakposli jeoperati- vnihsaznawa da je objekatsvo jevremenokoristi- loliceodrani jepoznatopolici ji kao rastura~ droge.G.O.
Jeremi} u~estvu je na konferenciji u Sarajevu 
Valentin Incko
U Sara jevu prekretnica za region
BE^
- Ministarskisas- tanak u Sara jevumogaobi da ozna~iprekretnicu za odnose u regionuako u~e- snicimapo|e za rukom da ve} ostvareninapredak pretvore u pragmati~na rje{ewa, naveo je u autor- skomtekstuza be~ki“Standard“ visokipred- stavnik u BiH Valentin Incko. Dodaoje da je to{to se EU i zapadniBal- kansasta ju u BiH, gdje se ukr{ta junarodi i religi-  je, vi{enegoprimjereno, prenosiSrna.
NVO zahtjev EU
ZapadniBalkanprioritet
SA RA  JEVO
- Povodomkonferenci je pod nazivom “EU - zapadniBalkan“, 471 nevladinaorganizaci ja  uputilajeza jedni~kopi- smopredsjednikuSavjeta EU, predsjednikuEvropske komisi je, vladamazemaqa Uni je i vladamasvo jih dr`avau ko jemtra`e da zemqezapadnogBalkana i wihovo~lanstvo u Uni ji postanunajve}iprioritet EU, javila je Srna.
Mirna [oja
Zamjenikdirektora polici je RS
BAWALU KA 
- Novinako judonosiZakon o poli- cijskimslu`benicimaje da se uvodifunkci jazamje- nikadirektorapolici je RS, ko ji se bira, imenu je i razrje{avadu`nosti u skladu sa Zakonom o unu- tra{wimposlovima, izja- vila je ju~e u Bawaluci portparol MUP-a RSMir- na[o ja, javila je Srna.
Sarajevo
Sastanaklidera EPPgrupaci je
SA R JEVO
- Strankade-mokratskeakci jesaop{ti- la je ju~e da }e se lideri politi~kihstranaka EPP grupaci je iz zemaqajugois- to~neEvrope5. junasasta- ti u Sara jevu. U~esnici sastanka su lideri EPP stranaka iz BiH Sulejman Ti hi}, MladenIvani}, Bo`oQubi} i Dragan^o- vi}, te stranaka iz Srbi je, Makedoni je, Sloveni je i Hrvatske, prenoseagenci je.
Vijesti
PI[U: VAWA [TRBAC
vanjas@glassrpske.com
VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BAWALU KA- OdnosiCrneGore i RepublikeSrpske su otvoreni i posto ji{irokprostor za sa radwu u svimoblastima, ko ja je naro~itodo- braizme |uparlamenata i vlada.
Rekao je toju~e u Bawalucipred- sjednikCrneGoreFilipVu janovi}. Vu janovi} je u odvo jenimsusreti- marazgovaraosa ~lanomPredsje- dni{tva BiH iz RS Neboj{omRad- manovi}em, predsjednikomRepubli- keSrpskeRajkomKuzmanovi}em, predsjednicimaVlade i Narodne skup{tine RS MiloradomDodikom i IgoromRado ji~i}em. Po sli jesastanka sa Kuzmanovi- }em, Vu janovi} je kazaoda je wegova posjeta RS u slu`bidobrosusjedskih odnosa i politikeCrneGoreprema BiH i RS.- To je politikako jauva`avasu- verenitet i teritori jalniintegri- tet BiH, wenoentitetskoure|ewe, ravnopravnost i konstitutivnost tri naroda- rekao je Vu janovi} i dodao da CrnaGora`eliintegraciono efikasnu BiH, ko ja}e obezbi jediti wenebr`eintegraci je u EU i
NA TO
.Istakao je da bi {to pri jetre- balozakqu~itisporazum o dvojnom dr`avqanstvu, navode}i da je to in- teresgra|ana BiH i CrneGore i izrazioo~ekivaweda }e ubrzobiti  uspostavqensporazum o granici BiH i CrneGore.Kuzmanovi} je izraziozado- voqstvo{to izme|uSrpske i CrneGorenemanikakvihotvorenihpi- tawa.- Zamolio sam predsjednikaVu ja- novi}a da na sastanku u Sara jevu2. ju- napodr`iobjektivnestavove, a ri je~  je o tome da se ne mogudonositidoku- mentiko ji bi nas obavezivali u budu- }nosti, jer bi dokumentidoneseni pri jeizbora, ko ji bi obavezivali RS ili BiH, bilidovedeni u pitawepo- sli jeizbora- naglasio je Kuzmanovi}. Radmanovi} je posli jerazgovora sa Vu janovi}emrekaoda su ~lanstvo  u EU i
NA TO
-udvi jeza jedni~ke spoqnopoliti~keteme BiH i Crne Gore, na ko jima se mo`eostvarivati me|usobnapodr{ka i razmjewivati iskustva.Posli jesastanka sa premi jerom RS MiloradomDodikom, Vu janovi} je izraziozadovoqstvosaradwom sa RS. - Razgovarali smo i o potrebipo- vezivawaSrpske i CrneGore u oblastikulture i afirmaci je turi-zma. Razgovarali smo o izgradwipru- ge^apqina– Nik{i}ko javelikim di jelomtreba da pro|ekroz RS i {ta je va`no{to mi treba da uradi- mo da bi se na {to boqina~inpo ja- ~aladinamikarje{avawatoga pitawa- naveo je Dodik. U okvirurazgovora o infra- strukturnojpovezanostidogovorili su se da sagleda jumogu}nostuvo|ewa komerci jalneaviolini je iz Bawalu- kepremaTivtu.Vu janovi}i Rado ji~i}oci jenili su da je uspostavqawesvestranihpo- liti~kih, ekonomskih i drugihveza u regionupreduslovdaqestabiliza- ci je i neop hodankorak na putu evropskihintegraci ja na kome se na- laze sve zemqeregiona. Podr`ali su inici jative za pro- {irewesaradwe u dru gimoblastima, kao {to su zdravstvo, kultura i za je- dni~korje{avawepo jedinihinfras- trukturnih i energetskihpro jekata.
IZME\U 
Srpske i Crne Gore nemaotvorenih pitawa
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi} sa zvani~nicima Republike Srpske
RS i Crna Go ra spre mne nasaradwu u svim oblas tima
Konferencija za novinare Filipa Vu janovi }a i Rajka Ku zmanovi }a
FOTO: A. ^AVI]
Moja posjeta RS u slu`bi je dobrosusjedskih odnosa i politike Crne Gore prema BiH i RS. To je politika koja uva`ava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, weno entitetsko ure|ewe, ravnopravnost i konstitutivnost tri naroda, rekao Vujanovi}
Ekonomija
Vujanovi} je istakao da izme|u RS, odnosno BiH i Crne Gore, postoje va`ni zajedni~ki projekti. - Veoma me raduje {to se kvalitetno realizuje izgradwa `eqeznice Ni- k{i} – Fo~a. Nadam da }emo ve} sqede}e godine biti u poziciji da tra`imo investitore za tu prugu - rekao je Vujanovi} i dodao da je za - hvalan Vladi RS, koja je ulo`ila pet miliona evra u obnavqawe va`ne saobra}ajnice izme|u RS i Crne Go- re, puta kroz [}epan Poqe.
Su sret Vu janovi }a i Radmanovi }a
FOTO: G. [URLAN

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->