Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5.i.6.6

5.i.6.6

Ratings:
(0)
|Views: 462|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI VIJESTIVIJESTI
Srbija
Polici ja izuzeladokumenta iz bawalu~ke “Tr`nice“
Subota inedjeqa
5. i 6. jun 2010.
Broj12.227Godina
LXVII
U Slova~kojdogovorena isporukateretnihvagona RS
странa
2
странa
18
странa
 4 
странa
5
Poplavnitalasstigao doBeograda
DANAS
Mi ji}: Sudu Strazburudonio 14presudaprotiv BiH
U kawonu Borak kolona se zaustavila da vidi da li je most miniran. Krenuli smo u ti{ini daqe, a onda su nas napali iz svih raspolo`ivih oru`ja. Ga|ali su nas sti jenama, obarali na nas balvane i trupce, pri~a Jakovqevi}
Iako se kamate na stambene kredite u Srbi ji i Hrvatskoj smawuju usqed pada evribora i libora, to ni je slu~aj u bankama u Republici Srpskoj. Najvi{e kamate na stambene kredite i do deset odsto
NAJSKUPQI U REGI ONU 
 
36
Zbog politi~kih optu  `nica Su da i Tu  `ila{tva BiH buxet o{te }en za milione U @epi odr`an pomen za stradale borce u otaxbinskom ratu 
F O  O : G   L  S  S  S 
Vari jabilne kamatne stope na stambene kredite u zoni evra smawene su za posqedwih 16 mjeseci sa oko 4,8 odsto na prosje~no 4,2 odsto. U Srpskoj kamate ostale iste. Najni`e kamate u regionu ima Sloveni ja - 3,6 odsto
странa
15
Stru~waci smatraju da jekamate trebalo smawiti
Sl `en para tos za  45 pripa dnika VRS
странa
7
странa
3
Mirko [arovi}Polagawe cvije }a u @epi
FOTO: B. MITROVI]
F O O : G   L  S  S  S 
KA MA TE NA STAMBENE KREDITE SMAWENE U SRBIJI I HRVATSKOJ
 
2
5. i 6. jun 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Mi na kongresu `elimo da poka`emo mo} partije koju dodatno poja- ~ava ~iwenica da su posqedwa istra`ivawa pokazala da smo ~et- vrti po snazi u RS, a da bih ja, u slu~aju da se kandidujem za predsjednika, osvojio osam odsto glasova.
Zdravko Krsmanovi}, lider Nove socijalisti~ke partije
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BRA TISLA VA, BAWA - LU KA- Delegaci jaVladeRe- publikeSrpske u petak je u Bratislavipostigladogovor sa slova~komVladomoispo- ruciteretnih`eqezni~kih vagonaRS, uz finansirawe slova~kihbanaka i podr{ku Slova~ke.
Delegaci juVlade RS tokom posjeteSlova~kojpredvodio je premi jer RS MiloradDodik. Ministarsaobra}a ja i ve- za RS Nedeqko^ubrilovi}re- kao je da je u razgovoru sa slova~kimprivrednicima akcenatstavqen na pitawara- zvo ja i ulagawa u infrastru- kturu RS.^u brilovi} je dodao da je slova~kiministarsaobra}a ja QubomirVa`nipreniois- kustvasvo jezemqe, odnosno sve faze i periodeko je su pro{li  u svomrazvo ju, kao i na~inena ko je su koristilifondove i sredstva EU.- Slova~kiministarposje- ti}eRS najvjerovatni je u sep- tembru, kada}e biti konkretizovanineki od poslo- va u oblastiinfrastrukture iz nadle`nostiMinistarstva saobra}a ja i veza RS, o ko jima su zapo~etirazgovoritokom ove posjetevladinedelegaci je Slova~koj- rekao je ^ubrilo- vi}.Dodao je da }e do tadana- dle`noministarstvoputem svo jihkomisi japripremiti posloveko jitreba da budukon- kretizovanitokomposjeteslo- va~kogministra RS. Slova~kiministarsao- bra}a jaQubomirVa`niizra- ziojezainteresovanostza  ulagawaslova~kihkompani jau infrastrukturnepro jekteu RS.U saop{tewuVlade RSna- vedeno je da se Dodik, prili- komboravka u Slova~koj, sastaoi saministrominos- tranihposlovaSlova~keMi- roslavomLaj~akom, sa ko jimje razmi jeniomi{qeweoaktuel- nojpoliti~kojsituaci jiuBiH idaqemevropskomputuBiH.U saop{tewu se doda je da  je, urazgovorusaLaj~akom, Do- dikistakaova`nost{tosko- ri jevizneliberalizaci jeza gra|aneBiH.
BAWALU KA 
- Ambasador Sloveni je u BiH AndrejGra- seliizjavio je u petak u Bawaluci da o~eku je da }ebi- tipostignutkompromis o za- konu o popisustanovni{tva na dr`avnomnivou, {to bipredstavqalopozitivansi- gnal,i ponoviopunupodr{ku Sloveni jeukidawuviza za BiH.Graseli je tokomsusreta sa predsjednikomNarodneskup- {tineRSIgoromRado ji~i- }empozdraviodaqe{irewe regionalnesaradwe. Sagovor- nicisuoci jenili da to da je novepozitivneimpulse i kre- irakvalite tni jiambi jent za  ukqu~ivawezapadnogBalkana  u evropsketokove. Oni sukonstatovali da pos- to jizna~ajnaprivrednasa- radwaizme|u RS i BiH iSloveni je, ~i ji je nivoodr`an  uprkossvjetskojekonomskoj krizi, ali i da je trebapro- {iriti.
Nevjerovatno je to da toliko godina po zavr{etku rata nisu odgovarali oni koji su ~inili zlo~ine nad Srbima. Zlo~in je zlo~in, bez obzira na to ko ga je po~inio. Onaj ko je ubijao nemo}ne, djecu, `ene i starce mora da odgovara za to.
Ema l: djordje.vi ich@gma l.com
Svakakvih se kod nas organizacija nakupilo u ranom i poslijeratnom periodu, pa ima i onih koje su pove- zane sa terorizmom. O tome kakvi su sve qudi dobi- jali dr`avqanstvo BiH ne treba ni govoriti. [to je najgore, malo je onih koji su se zbog toga zabrinuli.
Ema l: dragana_omg@yahoo.com
www.glassrpske.com
BAWALU KA 
- Vr{ilacdu`nostidirektoraAgenci je za upravqaweoduzetomimovi- nomste~enomkriminalnim djelima, ko ja bi trebaloda po- ~ne sa radom1. jula ove godine, najvjerovatni je}ebitiimeno- van na sjedniciVlade RS ko ja }e seodr`atiidu}esedmice. To je “GlasuSrpske“ rekaoministarpravdeRepublike SrpskeYerardSelman.Selman je naglasio da su u tokubrojneaktivnosti na osnovuko jih}e se obezbi jedi- tipo~etakrada ove agenci je. Te hni~kepripremejo{ tra ju, a na po~etkuradapome- nutaagenci jabi}enajvjerova- tni jesmje{tena u nekom iznajmqenomprostoru,u ko jem }e posaoobavqatidirektor i  jo{ 14 zaposlenih. Selman je rani jerekaoda, sobzirom na to da se pripre- mneaktivnostiko je su potre- bne za po~etakradaagenci je privodekra ju, nemanikakvih prepreka da ova instituci ja po~ne sa radompo~etkomjula ove godine.U Ministarstvuunu- tra{wihposlova RS rani je su kazali da je MUP RS formi- raoposebnoodjeqewe za fi- nansijskeistrage u vezi sa ot- krivawem i oduzimawem nelegalnoste~eneimovine, ko-  je~inena~elnik i devetin- spektora.V. K.
TE HNI^KE
pripreme za radagencije u toku
[TO PRIJE
ukinuti vize za stanovnike BiH
Rajko Kuzmanovi}
Razmotriti pitawa saradwe RS i Srbi je
BAWALU KA- PredsjednikSrpskeRajkoKuzmanovi}izjavio  jeda}enasjedniciSavjetazasaradwuRS
iSrbi jebitirazmo- trennizpitawaodosada{wojsaradwiRSiSrbi jeidefinisa- niprioritetisaradweubudu}emperiodu. - Ja}u, kaopredsjedava ju}isjednici, za jednosapremi jeromMi- loradomDodikom, nasto jatidadamprioritetekonomskojsa- radwi, auvjerensamda}emoutomeiuspjeti-rekaojeu petak u BawaluciKuzmanovi}Srni. On je izraziozadovoqstvoonim{tojedosadaura|eno, aura|e- nojemnogo, budu}idajeovaipret hodnagodinaproteklauznaku svjetskeekonomsk ekrize,ko jajeuticalainana{eprivrede.
Savjetnik Nikole Sarkozija
Podr{ka Francuske za ukidawe viza BiH 
SA R JEVO-@an-DavidLevi, glavnidiplomatskisavje- tnikfrancuskogpredsjednikaNikoleSarkozi ja,
izjavio je upetak u Parizu da BiH ima punupodr{kuFrancuske{to skori-  jemukidawuviza, kao i evropskomputu BiH. Levi je tokomsusreta sa ministrominostranihposlova BiH SvenomAlkala jemizraziozadovoqstvoodr`avawemsastanka pod nazivom “EU - zapadniBalkan“ i istakaonadu da }e taj skupdati novipodstrekreformama u BiH. Posebno je naglasiozna~ajdoprinosudobrosusjedskihodnosa dr`ava u regionu, saop{tenoje iz Ministarstvainostranihpo- slova BiH.
Radoji~i} - Graseli
Posti}i kompromis o popisu stanovni{tva
Slova~ke kompanije zainteresovane za ulagawa u infrastrukturne projekte u Srpskoj, {to potvr|uje dogovor u vezi sa isporukom teretnih `eqezni~kih vagona RS, uz finansirawe slova~kih banaka i podr{ku Vlade Slova~ke
 @an-David Levi
FOTO: GLAS SRPSKE
Agencija za upravqawe imovinom ste~enom kriminalnim djelima sa radom po~iwe 1. jula
Imenovawe direktora idu  }e se dmice
F O  O : G   C  I  J  
Delegacija Vlade Republike Srpske u petak boravila u Slova~koj
 Dogo vorena isporka  tere tnih vagona RS
Narodna skup{tina RS u ja- nuaru ove godine usvojila je Zakon o oduzimawu imovine ste~ene izvr{ewem krivi- ~nih djela, a imovina ste~e- na kriminalom mo}i }e da se oduzima u fazi istrage, odnosno kada se utvrdi da postoji osnov sumwe da jeodre|ena imovina ste~ena krivi~nim djelom, jer se ne- }e ~ekati pravosna`na sud- ska presuda da bi seimovina oduzela.
ZA KONEkonomskasaradwa
U saop{tewu Biroa Vlade RS navedeno je da je delegacija Vlade RS razgovarala sa Va`nim i slova~kim privredni- cima i o drugim mogu- }nostima ekonomske saradwe izme|u Srpskei Slova~ke.
Dodik sa Laj~akom o aktu elnoj situ aciji
 
GLAS SRPSKE
5. i 6.jun 2010.
3
BRATISLAVA - Ministri spoqnih poslova Srbije Vuk Jere- mi} i Slova~ke Miroslav Laj~ak ocijenili su da je samit “EU - zapadni Balkan“ odr`an u Sarajevu potvrdio posve}e- nost Unije daqem pro{irewu. Jeremi} je na zajedni~koj konferenciji za novinare poslije sastanka sa Laj~akom u Bratislavi istakao da Srbija i Slo- va~ka imaju sli~ne poglede na budu}nost i zajedni~ke strate- {ke ciqeve, koji }e biti ostvarivani poslije ulaska u EU.
Razvi jen “supernapitak“ protiv starosti
PJONGJANG
- SjevernaKore ja je razvila“supernapitak“ ko ji, kako se tvrdi, mo`e da podstaknerazvojmo`danih}e- li ja i za ustavistarewe, javile su u petakagenci je. Zvani~naagenci jaKCNApreni jela je da napitaksadr`i 60 vrsta“mikroelemenataiz vi{e od 30 biqnihvrsta. U izvje{ta ju se navodi da je pi}e“privuklovelikointereso- vawekineskih, wema~kihi ostalihposlovnihqudi“na saj- mutrgovine u Pjongjangupro{logmjeseca. KCNAprenosi da pi}e ima preventivno i qekovitodej- stvo, te da poboq{avamentalnesposobnosti i pam}ewe. Pi}enavodnodjelu je i protivbora na ko`i i onemogu}ava geri jatrijskebolesti.
Tadi }u plaketa Bo{wa~kog nacionalnog vi je }a
BEOGRAD
- PredsjednikBo{wa~kog nacionalnogvi je}aSulejmanUgqanin  uru~io je u petakpredsjednikuSrbi je BorisuTadi}uzlatnuplaketu tog vi je}a zaizuzetandoprinosostvarivawu, za- {titi i unapre|ewuindividualnih i kolektivnihpravasanya~kihBo{waka. U obrazlo`ewu se doda je da je Tadi} svo jim anga`manom zna~ajno doprinio sprovo|ewudoma}ih i me|unarodnihme hanizamaza{tite qudskih i mawinskihprava, tesveobu hvatnomostvarewu pravabo{wa~kognaroda u Srbi ji.
Karaxi}: Ispitati nov~ane naknade Dowe
HAG-
RadovanKarayi} je zatra`io od vi je}aHa{kogtri- bunaladozvolu da vje{takaTu`ila{tvaRobertaDowuispi- tu je o nov~animnaknadamako je je ameri~kiistori~ar primio zapisaweekspertskihizvje{ta ja. Karayi}smatra da visinanaknademo`e da uka`e na pris- trasnostsvjedoka i motive za svjedo~ewe. Dowa je, do sada, bio 15 putavje{takoptu`be u raznimpredmetimapa bi ho- norarko ji mu je za to ispla}enmogao, po Karayi}u, biti za wegapodsticaj da izvje{ta jimako jizadovoqava jutu`ioca obezbi jedi da taj “novacpristi`e iz godine u godinu i iz predmeta u predmet“. Karayi} se u ovomslu~a jupozvao na odluku@albenogvi je}a u “predmetuSrebreni~kesedmorke“.
Samit u Sarajevu potvrda pro{irewa Evropske unije
PI[E: VEDRANA KULAGA
vkulaga@glassrpske.com
SA RA  JEVO- Ustavno- pravnakomisi jaParla- mentaBiH u petak jepodr`alainici jativupo- slanikaSlavkaJovi~i }a da na jednoj od idu }ihsje- dnicaParlamentabude dostavqenainformaci ja o sredstvimako ja se izdva-  ja ju iz buyetainstituci ja BiH po tu `bamaosobako je su bileoptu `enepredSu- dom BiH, a kasni jepravo- sna `nimpresudama oslobo |ene.
Jovi~i} je pro{logmje- secainicirao da se kao re- dovnata~kana dnevni red Parlamenta  uvrstizahtjevda Tu`ila{tvo i Sud BiH dostavepodatke o tome za koliko je o{te}enbuyet BiH nakon{to su palemno- geoptu`niceprotivpoli- ti~ara i nosilacavlasti ko je je podizalo ovo tu`i- la{tvo.Jovi~i}je postaviopi- tawekako je bilomogu}e da se podignuoptu`nicepro- tivnajzvu~ni jihimena i pokrenuvelikemedijske afere, a da kasni je sve to padne na sudu.- U buyetunemamarkepredvi|ene za ove namjene, a sti}i}e na naplatumili- onskeod{tete,jer qudi ima jupravo na to, s obzi- romna to da su bespravnobilipritvarani, {to je po- kazanopravosna`nimpre- sudama- rekao je Jovi~i}. On je dodaoda je jo{rano da se govori o ta~nom iznosu.- Bo{waci su bilipro-tivuvr{tavawa ove inici-  jative na dnevni red, jer su mnoge od optu`nicabile politi~kiisfabrikovane, a uglavnom su protivSrbai Hrvata- rekao je Jovi~i}. ^lanUstavnopravneko- misi jeParlamentarne skup{tine BiHLazarPro- danovi}kazao je da je pravo i obavezaParlamenta da razmatra rad tu`ila{tava. - Najvi{e su stranitu- `ioci u nizupredmeta u proteklihgodinadizali optu`niceko je su padale na sudovima- rekao je Pro- danovi} i dodao da je mogu- }egovoriti o {teti od nekolikohiqada pa i do vi{emilionamaraka. Tro{koviistrage u ovimpropalimslu~a jevima, kao i tro{koviradapoli- ci je, sudi ja i tu`ilacani- suura~unati u ovu cifru. Samood{tetnizahtjev biv{egpredsjednika RS Mirka[arovi}a za od{te- tuiznosi480.000 KM. Ono~eku jepresudu u svo juko- rist.- Podniosam zahtjev zanaknadu{tete, materi jalne i nemateri jalne, za sve ono {to sam pretrpio i ja i mo- japorodicatokomskorogo- dinupritvora u Dobo ju i u Kuli, zna~ipretrpqenu {tetu, du{evni bol, naru- {eniugledu dru{tvu, kre- dibilitet- kazao je [arovi}.Sud BiH u oktobru2006.godineizrekao je osloba|a-  ju}upresudu[arovi}u, ko ji se od novembra2005. godine nalazio u pritvorupopre- dmetuPrivrednabanka SrpskoSara jevo“. Sudskotra`eweod{te- te od BiH na javio je i biv- {ipremi jerFBiHEd hem Bi~ak~i}, ko ji je, za jedno s biv{imfederalnimmi- nistromfinansi jaDraga- nom^ovi}em, nedavno oslobo|enoptu`bi u slu~a-  jevimanabavkestanova za zvani~nikeFBiH. Za sadanemakona~nih podataka o tomekoliko su dr`avuko{taliod{tetni zahtjevi i sudskitro{kovi pravosna`nooslobo|enih. PremapodacimaPravobra- nila{tva BiH u pro{loj godinievidentirano je vi- {e od 160 tu`bi po raznimosnovama, s od{tetnimzah- tjevimako jizbirnoiznose vi{emilionamaraka. Samo na osnovu34 iz- gubqenaprocesa iz pro{le godine, BiH je biladu`na da isplativi{e od milion i po maraka. Osloba|a ju}e presude u pet sudskihproce- sa, vo|enih na Sudu BiH protivpoliti~ara i nosi- lacavlasti, poreskeobve- znikeko{tale su 290.000 KM.Ovi tro{koviodnose se samo na naknadeispla}ene iz buyetaSuda BiH advoka- tima, svjedocima, vje{taci- ma, kao i optu`enimako ji su pravosna`nooslobo|eni svihoptu`bi.
OD[TETE
zatra`ili ^ovi} i Bi~ak~i}
Zbog politi~kih optu`nica Suda i Tu`ila{tva BiH buxet o{te}en za milione
Oslobo |eni u pro cesima  tra `e milionske ispla te
Pravobranila{tva BiH u 2009. evidentirala vi{e od 160 tu`bi s od{tetnim zahtjevima koji zbirno iznose vi{e miliona maraka. Samo na osnovu 34 izgubqena procesa pro{le godine, BiH isplatila vi{e od milion i po maraka
- Tu`ila{tvo je ovakvim improvizovanim optu`ni- cama koje su podizane, a kasnije dokazano na sudu da su bile neosnovane, o{te- tilo buxet BiH. Tra`imimena tu`ilaca ~ije su mnoge optu`nice pale i da ka`u koje su wihove refe- rence, koja je wihova stru- ~nost, na bazi ~ega supodizali optu`nice koje su kasnije sve pale na sudu - rekao je Jovi~i}.
IMENA TU  @ILA CA  Zakoni
Ustavnopravna komi- sija utvrdila je uskla- |enost Prijedloga zakona o popisu sta- novni{tva, doma}in- stava i stanova u BiH 2011. godine sa Usta- vom i pravnim siste- mom BiH.Utvr|ena je i uskla|e- nost Prijedloga zako- na o dopunama Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slu`bi u institucijama BiH s Ustavom i pra- vnim sistemom BiH.
Mirko [arovi} tra `i pola miliona maraka od{tete
FOTO: GLAS SRPSKE

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mirsad Durmisevic liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->