Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7.6

7.6

Ratings:
(0)
|Views: 250|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2010

pdf

text

original

 
Ponedjeqak 
7. jun 2010.
Broj12.228Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
KROZ RS BIZNISVIJESTI
 AtifDudakovi} pris tupioStranciza BiHIstra`ioci pro{irili istragu uaferi “Hipo“i na BiHSBiH uSrebrenici ho}e da istupi iz koalici je sa SDS-om
странa
2
странa
8
странa
10
DANAS
Voza~i sve ~e{}e koriste zatamwena stakla na vozilima
NA DLE @NI U RS NEZA DOVOQNI RA DOM TU  @ILA[TVA  BiH U PROCESUIRAWU ZLO^INA NAD SRBIMA 
I posli je 15 godina od rata i 18 godina od odre|enih ratnih zlo~ina nad srpskim narodom, izvje{ta ji sto je u ladi cama Tu`ila{tva BiH, {to je neobja{wivo, rekao Ko{arac U brojnim predmetima, izme|u ostalog  “Tuzlanskoj koloni“ i “Dobrovoqa~koj ulici“, predmeti su otvoreni, ali ni je do{lo do podizawa optu`nice, istakao Tu{evqak  Ako bi se kupac odlu~io za neke “mawe“ automobile, onda bi za vri jednost naru~enih automobila mogao da kupi oko 210 “da~i ja sandero“, 145 “renoa klio“ ili 200 “{koda fabi ja“
Ne ma ka zni zavo za~e ko ji  se kri ju iza tamnih staka la
странa
2
Na “ne vi |e no
naru ~e na vo zi la vri je  dna 3,2mi li ona KM
“Los An |eles tajms“ o djelovawu radikalne islamske fondacije iz Turske
 
19
925 PRI JV ZA ZLO^INE
Podr{ka kakvu da je
IHH
uobi~a jena me|u muslimanskim zemqama i islamskim organizaci jama ko je isporu~u ju pomo} i oru`je za odbranu muslimana u etni~kim ratovima, ukqu~u ju}i i snabdi jevawe boraca u BiH i ^e~eni ji, podsjetio autor
 
IHH
 snab di je vao borce u BiH 
I pored ekonomske krize velika potra`wa za skupocjenim automobilima
странa
5
странa
7
странa
3
Porodice `rtava Dobrovoqa~ke  ulice jo{ ~ekaju pravdu 
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
2
ponedjeqak, 7. jun 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Nemam ni{ta protiv da sutra odem u Beograd, ako je danas Ilija Ju- ri{i} na slobodi. Dilema je koliko bi to koristilo Juri{i}u - on je tamo u zatvoru i pitawe je ho}e li mu pomo}i ono {to }u ja re}i, ili }e mu odmo}i.
 @eqko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva BiH 
PI[E: GORAN MAUNAGA
g. maunaga@glassrpske.com
BAWALU KA- DanskiInstitutza
me |unarodne studi jeobjavio je 2006. godine da je radikalnaislamska Fondaci ja za qudskaprava, slobodu i humanitarnupomo} (
IHH
) iz Turskekoristila svo juogromnuhumanitarnu mre `uzapomo}militantnih pokretadevedesetihgodina,  ukqu~u ju }iisnabdi jevawe boracauBiHi^e~eni ji.
Pi{e to u svomju~e- ra{wembro juameri~kidne- vnilist“Los An|elestajms“  u tekstuu kome se podsje}a na djelovawe
IHH
(
Insaniyardim  vakfi
), ko ju su
CIA 
, Mosad ivoj-naobavje{tajnaslu`baIzra- elaozna~ile kao saradnike “Al-Kaide“ ko jiima jusjedi- {te i kancelari je i u BiH. - Takvapodr{kauobi~a je- naje me|umuslimanskim zemqamaiislamskimorgani- zaci jamako jeisporu~u jupomo} ioru`jezaodbranumuslimana  uetni~kimratovima- podsje}a autorteksta.U tekstu je istaknuto i da se uistra`ivawuameri~kog stru~waka za terorizamEvana Kolmananavodi da su tokom 1996. godinetelefonskipozi- vi iz
IHH
sa sjedi{temuIs- tanbulupotvrdilisumwu u veze
IHH
sa “Al-KaidomuItali jiimilitantnimope- rativcimauEvropi. - Studi janavodii da je u francuskojborbiprotivtero- rizmasudi ja@an-LujBri`i-  jerrekaoda je ta grupabila povezanasaplanombombardo- vawame|unarodnogaerodroma  u LosAn|elesu. Rekao je i da  je ranihdevedesetihlider
IHH
BulentIldrimregruto- vao“veteraneuo~ekivawu svjetskograta“ - pi{e“L tajms“.Listnavodi da je izrael- skipremi jerBewaminNeta- ni ja hunazvao
IHH
“ekstremisti~komgrupomko ja podr`avame|unarodnetero- risti~keorganizaci je“, a da je  Ali jaCi hangir izodbora
IHH
naveo da su “oni ko ji nasoptu`u ju za terorizamupravo oni ko jiubi ja junevine `rtve“.“Los An|elestajms“ isti- ~e da je
IHH
dio konzervati- vnihmuslimanskih nevladinihorganizaci jako je ima juslobodni jedjelovaweko-  je je dozvoliopremi jerTurske ReyepTa jipErdogan~i ja je islamskiori jentisa  na AK strankaosvo jilavlast2002. godine. Doda je da
IHH
pru`apodr{kuu vi{e od 100 zemaqa i da ni je na listiStejtdepar- tmentastranihteroristi~kih organizaci ja, ali da “pripada Uni jidobro~instva, za- brawenojorganizaci jiHama- sa, militantnegrupeko ja kontroli{eGazu“. Nakon{to se brodovi,ko-  ji su pod turskimzasta vama plovilika po jasuGaze,nisu za ustavili na upozorewaizra- elskemornarice, izraelski komandosi su ih blokirali i tom prilikomstradalo jede-vetturskihaktivista. Dr`avqanin BiH pori je- klom iz Siri jeJaserMo hamad Sabahko ji je bio u flotili za Gazu, stigao je ju~e u Sara jevo. Stranimedi jinaveli su da je Sabah, pripadnikMe|unaro- dnogforumasolidarnosti (
EMMA USBiH
), “u Gazunosionovac iz BiH prikupqen kaopomo}teroristima“.
SA R JEVO- Na KongresuSaveza za boqubudu }nostBiH za predsje-dnika je aklama- ci jomizabran
osniva~Fa hrudin Radon~i}.- U na{ojstran-ciimamoSrba, Hrvata, Palestinaca i svihqudidobrevoqe. Bo{wacimanisunepri jateqi ni Srbi ni Hrvati, ve} korum- piranipoliti~ari. Dosta je politikemalihmozgova i veli- kihu{i ju- kazao je u ekspozeuRadon~i} te poru~iosvim ~lanovimaSaveza da se ubudu}e ne konfrontira ju sa qudima iz SDA,jer “u toj stranci ima qudiko ji su branili BiH”. Ra- don~i} je obe}ao da }e skr{itikorupci ju, te poru~io da }e insistirati na poni{tewukriminalneprivatizaci je kao {to je govorio i u rani jimobra}awima. - Napravi}emovlastko je se narod ne bo ji, suprotnoda- na{wojsituaci ji. @elimovlastko ja}e se bo jatisvognaroda - rekao je Radon~i}po jasniv{i da po~iwezavo|ewereda u dr`avi.@. D.
Policija je davno trebalo da izuzme dokumenta- ciju iz bawalu~ke “Tr`nice“ koja se odnosi na poslovawe tog preduze}a. Nadam se da to ni sada nije kasno jer ve} mjesecima traje borba ruko- vodstava i nekoliko interesnih grupa u tom pre- duze}u.
E-ma l: digit@ho ma l.com
Dokle }e iz na{ih xepova Tu`ila{tvo i Sud BiH zbog svoje neprofesionalnosti i neosnovanih po- liti~kih optu`nica da kradu novac? Mo`e li to iko da sprije~i?
E-ma l: doni.loc@gma l.com
www.glassrpske.com
IHH
pripada zabrawenoj organizaciji Hamasa
Dragan ^ovi}, HDZ BiH 
Povla~i se u slu~a ju lo{eg rezultata
SA RA  JEVO
- Ratniko-mandantPetogkorpusaAr- mi jeRBiHAtifDudakovi}, protivko gasevodidugogo- di{waistragauTu`ila{- tvuBiHzbogratnihzlo~ina nad Srbima, postaoje~lanStrankezaBiHHarisaSi- lajyi}a.Na javnojtribini u pre- punojsalihotelaSanus“u SanskomMostu,u subotuDu- dakovi} je u svomobra}awu naglasiova`nostaktuelne situaci je u BiH, te da borba za BiH ni jezavr{ena i da nepri jateqi ne miru ju, kao i to da “moramogrupisati sve patriotskesnage na o~uvawu i ja~awudr`ave BiH uwenimgranicama“.Zamjenikpredsjedava ju- }egDomanarodaParlamenta BiHDu{ankaMajki}rekla  je“GlasuSrpske“dadolazak Dudakovi}auSBiHnemo`e saodobravawembitiprim- qenme|uSrbimaiHrvati- mauBiH.-Ratnikomandantko jije poznatposvo jimzlodjelima i~i jakrivi~napri javauTu- `ila{tvuBiHjo{ sto jii ~ekadasepotvrdioptu`ni- com, ima}esadaprilikudau politi~kom`ivotupoku{a da uradiono{toni jeuspionavojnomplanu- naglasila  je Majki}eva.Dodala je da se nadadajedolazakAtifaDu- dakovi}auSBiHujednoi krajovestranke.PortparolTu`ila{tva BiHBorisGrube{i}rekao  jedajeistragaprotivDuda- kovi}autokuidauovom trenutkunemo`eda ka`e vi{edetaqa.@. D.
U Silajxi}evoj stranci i ratni komandant osumwi~en za zlo~ine nad Srbima
 Atif Du dakovi} pris tu pio SBiH 
MAJKI]EVA:
Dudakovi} poznatpo zlodjelima
Kongres Saveza za boqu budu}nost
Radon~i} izabran za predsjednika
Podr{ka kakvu daje
IHH
uobi~ajena me|u muslimanskim zemqama i islamskim organizacijama koje isporu~uju pomo} i oru`je za odbranu muslimana u etni~kim ratovima, ukqu~uju}i i snabdijevawe boraca u BiH i ^e~eniji, podsjetio autor teksta
^lan ratnog Predsjedni{tva BiH Stjepan Kquji} od ju~e je~lan Socijaldemokratske unije (SDU) BiH, potvrdio jepredsjednik SDU Nermin Pe- }anac, prenijele su agencije. Stjepan Kquji} pristupio je ovoj stranci tokom Konven- cije SDU koja je ju~e odr`ana u Sarajevu.
KQUJI]
“Los An|eles tajms“ o djelovawu radikalne islamske fondacije iz Turske
IHH
snab di jevao borce u BiH 
IHH
pla }aimame u RS
Na veb sajtu
IHH
navede- no je da ta fondacija pla}a i imame u xamija- ma u ^ajni~u, Fo~i, Roga- tici, Rudom, Vi{egradu i @epi. Pi{e da je rat uBiH trajao ~etiri godine i da je “u wemu ubijenovi{e od 300.000 qudi“.Istaknuto je da ta fon- dacija trenutno realizu- je programe pomo}i u Sarajevu, Srebrenici, Gora`du, Ilija{u, Zeni- ci i Visokom.
Krwin u op{tini Doboj
Godi{wica akci je “Koridor `ivota” 
DOBOJ- NaRisti }aGa junaKrwinuuop{tiniDobojju- ~ejemolitvenimpomenomkodcentralnog
spomen-obiqe-`jaza420 bo racai26 ci vilaizkrwinskihnaseqa poginulihtokomproteklogOdbrambeno-otaybinskograta obiqe`ena18. godi{wicaakci jeVojskeRepublikeSrpske “Koridor`ivota“. Premavojnimpodaci ma, tokom20 danaakci je“Kori dor `ivota“ razbi jenesuparavojnemuslimansko-hrvatskegrupe na{iremprostoruKotorskogiJo hovcakodDobo ja, ko jesu imalenamjerudasepove`usatada{wimmuslimansko-hrvat- skimjedinicamauGra~anici, Grada~cu, TuzliiMagla jus ciqemza jedni~kogza uzimawaDobo ja, javila je Srna.  Akci jom“Koridor`ivota“ oslobo|enisusviSrbiko jisu zate~eni`iviu30 muslimansko-hrvatskihlogora.
 
Tek st “Los An |eles tajmsa“
SA R JEVO
- PredsjednikHDZ BiH Dragan^ovi}re- kao je da }e se povu}i iz po- litikeako tastranka na predsto je}imop{timizbo- rima u BiH ne ostvarido- barrezultat, javila je ju~e Srna.^ovi} je rekao da, ako HDZBiH na izborimaosvo ji 180.000 glasova, nikodrugi osimwego vestranke ne mo-`e da dobi jemjestopredsje- dava ju}egSavjetaministara BiH, jer je sada red da tufunkci jupreuzmeHrvat. ^ovi} je izjavio da seni je sa predsjednikomSNSD-a MiloradomDodikomdogovo- rio da mjestodirektora RAK-a BiH pripadneHrva- tima, ve}da je to u Bawalu-cipotpisalo{est predsjednikastranaka. - Nemamoinstrumenata da to sprovedemo, jer u Savjetu ministara BiH to uvi jek blokirajedanbo{wa~ki glas- ka`e on.V. K.
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 7. jun 2010.
3
BAWALUKA - Iako nismo uspeli da deklaraciju o osudi zlo~ina nad gra|anima Srbije i Srbima tokom rata u biv{oj Jugoslaviji stavimo na dnevni red u periodu redovnog zasedawa, to ne zna~i da }e ona ~ekati jesewe zasedawe. Kazala je to “Glasu Srpske“ predsjednik Skup {tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi}. - Mogu}e je da se deklaracija o osudi zlo~ina nad gra|anima Srbije i Srbima tokom rata u biv{oj Jugoslaviji stavi na dne- vni red u periodu vanrednog zasedawa i nadam se da }e to tako i biti - rekla je \uki}-Dejanovi}. V. K.
Parlament BiH
Iz vje{tajo radu IGA
BAWALU KA 
- Komisi-  ja za spoqnutrgovinu icarineodr`a}esutra46. sjednicu na ko joj}e biti ri je~i o razmatrawuIz- vje{ta ja o raduUpravnog odboraIzvozno-kreditne agenci je BiH (IGA)za2009. godinu, saop{teno  je iz Par lamentarne skup{tine BiH. Doda je se da }e u sri jedubiti odr`anasjednicaIstra- `nekomisi je za utvr|i- vaweokolnosti u vezi sa izdavawemCEMTdozvo- la za 2009. godinu.V. K.
HDZ BiH
Na sjednicio izborima
MOSTAR
- Predsje-dni{tvo HDZ BiHodr`a}edanasu @ep~u 31. sjednicu,na ko joj}e razmatratiinformaci ju o potpisanimsporazumi- ma o partnerstvu i usvo-  jitikodeksuo~ipripremekandidata HDZ BiH za op{teizbore2010. godine.V.K.
@eqko Kom{i}
Dobriodnosi u regionu
SA RA  JEVO
- ^lanPredsjedni{tvaBiH @eqkoKom{i}rekao jeza FTVdasuodnosisu-sjedapremaBiHjakodo- brinanivouizjavaidodaodajeizuzetnopozi- tivnoto{toimaikon-kretnihpoteza. Onje istakao daBiHtreba ju demokratskisusjedi okrenutisvo jimzemqama i ni jeodbiomogu}nost daisamodeuBeograd.
Neum
Ni je biloprotesta
NE UM
- Narodnastran- ka“Radom za boqitak“ ju~eni jeodr`alaprotestno okupqawe u Ne umuko je jena javqenozbogsporazuma predsjednika HDZ-a Ja- drankeKosor i SDP-aHrvatskeZoranaMilano- vi}a o ustavnimpromjena- ma u toj zemqi, premako jem se mi jewana~ingla- sawaHrvata u BiH.Ni-smoblokiraliNe um jer nismodobiliodobrewe, rekao je za federalneme- di jepotpredsjednik ove strankeJerkoIvankovi} Li janovi}.
Vijesti
Poginulo pet pripadnika
ISAF
-a
KA BUL
-Pet pripadnikaMe|u- narodnihsnaga u Avganistanu (
ISAF
) poginulo je ju~e u toj zemqi, saop{teno je ju~eiz Ali-  janse, javila su agenci je. U saop{tewu se navodi da su voj- nicipoginuli u dva odvo jenana- pada i u saobra}ajnoj nesre}i. - Tri pripadnika
ISAF
-a poginula su u saobra}ajnoj nesre}i na juguAvganistana. U odvo jenojoperaci jije- danpripadnik
ISAF
-a poginuo je od eksplozi jeimpro- vizovanenaprave na juguzemqe, a drugi u napadu pobuwenika na istokuAvganistana- navodi se u sa- op{tewu.
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glasrpske.com
BAWALU KA- Zbogra-tnihzlo~ina nad srpskimnarodom u proteklomratu, tim Ministarstvaunu- tra{wihposlova RS dosta- vio je Tu `ila{tvu BiH 925 pri java. Na `alost, veliki brojizvje{ta ja i daqesto ji  u ladicamaTu `ila{tva BiH.
Kazao je to “GlasuSrpske“ {ef timaVlade RSza koordinaci juaktivnosti istra`ivawaratnihzlo~ina i tra`ewanestalihSta{a Ko{arac.-I posli je15 godinaod rata i 18 godinaod odre|e- nihratnihzlo~ina nad srp- skimnarodom, izvje{ta ji ko je smo prikupilisto je u ladicama Tu`ila{tva BiH. Situaci ja je postalaneo- bja{wiva. Sa jednestrane,odre|enepri jave od strane drugihnarodaprocesuira ju se u Tu`ila{tvu i Sudu BiH, a oni predmetiko ji se odno- se na stradawesrpskognaro- da“sto je“u Tu`ila{tvu BiH iako su, na wihovzahtjev, bi-lidopuweniodre|enimargu- mentima- rekao je Ko{arac. Dodao je da je o~igledan primjer za “neradTu`ila{- tva BiHpredmetDobrovoqa- ~kaulica“.- Posto ji i niz drugih predmetako jiukazu junato da, na`alost, ni Tu`ila{tvo  u RS ne radisvojposaoonako kako bi trebalo, konkretno kada je ri je~ o “predmetuSi-  jekovac“ ko ji se nalazi udo- bojskomtu`ila{tvu- rekao  je Ko{arac.On smatra da je na jo~i- gledni jizastoj u predmeti- madistribuci jepredmeta po osnovudostavqenihpri-  javadefinitivnouTu`i- la{tvu BiH.- Na primjeruSara jeva,  jasno sevidi da ima 3.299 do- si jea o stradawuSrba u Sa- ra jevu, kao i 240 pri java protiv1.496 lica za ko jepos- to jiosnovanasumwa da su po- ~iniliratnezlo~ine nad Srbima, anitijedan od tih slu~a jevani jeprocesuiran Tu`ila{tvu BiH niti je prosli je|enSudu BiH - na- glasio je Ko{arac. [ef Koordinacionogti- ma MUP-a RS za istra`i- vawe i dokumentovawekrivi- ~nihdjelaratnihzlo~ina SimoTu{evqakkazao je “Gla- suSrpske“da je u Tu`ila{tvu BiH zavr{en dio predmeta. Tu je, pri jesvega, pravosna- `napresudako ja se odnosi na silovaweSrpkiwe, a zavr{e- nasu dva predmetau vezi sa op{tinomKowic.- Utoku je su|ewetro ji- cipripadnikaPetogkorpu- saArmi jeRBiHza zlo~in nad srpskimnarodom na po- dru~juzapadneKra jine. Me- |utim, u brojnimpredmetima, izme|uostalog “Tuzlanskojkoloni“i “Do- brovoqa~kojulici“, predme- ti su otvoreni, ali ni je do{lo do podizawaoptu- `nice- rekao je Tu{evqak. PortparolTu`ila{tva BiH BorisGrube{i}rekao  je da se predmetiu ovojin- stituci ji“ne ar hivira ju premanacionalnostii da se na~elno ne vodieviden- ci japremaovimprincipi- ma. Dodao je da oni podnose rezulta teza rad od 2005. do2010. godine.
\u ki}-Dejanovi}: Deklaracija ne }e ~ekati jesen
O STRA DAWU 
Srba u Sarajevu 3.299 dosijea
Prekidpostupka
Tu{evqak je rekao da sepred Kantonalnim sudom u Tuzli, zbog zlo~ina nad srp- skim narodom koji je u vezi sa “Tuzlanskom kolonom”, vodi jedan predmet i dodao da je jedno lice osu|eno za zlo~in u Visokom. On nije mogao da precizira koliko je osumwi~enih za ratni zlo- ~in do sada oti{lo u drugu zemqu ili preminulo.
Sta{a Ko{arac
FOTO: GLAS SRPSKE
I poslije 15 godina od rata i 18 godina od odre|enih ratnih zlo~ina nad srpskim narodom, izvje{taji koje smo prikupili stoje u ladicama Tu`ila{tva BiH. Situacija neobja{wiva, rekao Sta{a Ko{arac
Nadle`ni za istra`ivawe zlo~ina u RS nezadovoqni radom Tu`ila{tva BiH
 U ladicama 925 pri java za zlo ~ine nad Srbi ma
Ni{ta nije ura |eno u “predmetu Dobrovoqa~ka ulica“
Jeremi}: Srbi ja za di jalog o Kosovu
LIMA-
MinistarspoqnihposlovaSrbi jeVuk Jeremi}izjaviojeju~e da}esemogu}nostposti- zawaistorijskogkompromisaizme|uSrbaiAlba- nacapove}atikadaMe|unarodnisudpravdesvo je mi{qeweojednostranoprogla{enojnezavisnosti Kosovapo{aqeGeneralnojskup{tiniUN, javila  je Srna.Rekaoje dajeSrbi jaspremnadabudekonstrukti- vnaifleksibilnaokostatusaKosovanakon{to Me|unarodnisudpravdedami{qewe. Ugovoruna 40. redovnomzasjedawuGeneralneskup{tineOrga- nizaci jeameri~kihdr`avauLimi, Jeremi}jere- kaodajeSrbi jaspremnadaseukqu~iudi jalog.
Na javqena hap{ewavisokih zvani~nika
PRI[TINA-
Tri naj ja~eparti je na Kosovu, Demokratskaparti jaKosovaHa{imaTa~i ja, Demo- kratskisavezKosovaFatmiraSejdiua i Ali jansa za budu}nostKosovaRamu{aHaradina jasuo~i}e se idu}esedmice sa hap{ewimavisokihzvani~nika, pi{epri{tinskilist“Ekspres“. Izvori“Ekspresa“su naveli da
EULEX
ne vodiistragusamo oko osumwi~enihslu~a jevakorupci je  u vladipremi jeraHa{imaTa~i ja, ve}oko svihos-  umwi~enih za zlo upotrebevlasti od 2000. godine. - Te parti je}e morati da
EULEX-
 u, ali i javnommwewuKosovada juobja{wewa oko zlo upotreba od stranewihovihpredstavnika od 2000. godine- pi- {e“Ekspres“.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->