Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Dersên biçûk li ser Mizgîniya li gor Lûqa III (41-65)

Dersên biçûk li ser Mizgîniya li gor Lûqa III (41-65)

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Mizgini-Mizgînî
Study questions on the Gospel of Luke III, Lessons 41-65 (in Kurdish Kurmanji)
Study questions on the Gospel of Luke III, Lessons 41-65 (in Kurdish Kurmanji)

More info:

Published by: Mizgini-Mizgînî on Jun 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

original

 
Ngr{ìi ocàøh 
mc {gr
Ec|`éicsd mc `ar Møtd CCC
">4%:7#
 Iczé{drd Éi`cmé|é< £ ?664 Odrodrd @rdbdePgr`grd Hwrediké< £ ?646 Ec|`éié
 
>4) É{d oc røeg~ nchgzg odldrì Arőgméeì
Møtd 43<?2%>>
Vìő`a~ci<
Àdì hw É{d nchg~ Arőgméeì "Twn{ì#- pé vg{cindséid őd`cr~ìi pg ø sd gmhì tgoøm hcr ø vì őd ncoø) É{decrazdi bcősdr nchg- nd hw gp cmd{csd hw Rpgnì vìőhìőé pdi nchg- rgn ighci) [grghìi Kcbøsdi-Eg{éb~csd É{d tgoøm ighcrci)
Nwd ochci<
Lc Rpgnì ocpd|ci hw gp lc oa jìehcrcid zì ngr{ì ncm ø bcőì pg zghg)
Ocpéici<
Møtd 43<?2%>6
Vìőé mc {gr zì sghì ocjchcrci<
É{d Eg{éb bd~ zì ncisdsì8 ogrì zì sghì sì bgrbgsé àc sg1 "dsg~d ;2–di#
Vcr{
<4)É{d ncàø hw ng1 "dsg~d ?2–di#?)Àdì hw őd`cr~ ochg~did `win- pdiì àc ocné~d1 "dsg~d ;6–é#;)É{d lc vìőé zg bgr ~cő~ì hw pì ocbd~d {grì pé nc|dicoø) Gz sgh nc dsg~d ;?–di ng àdpd hcjő ncog1>)Àdì hw É{d mc hgrì {cpdroøsé ogr oc odlìr zg àø- gmhì àc hcr1 "dsg~d ;:–di#7)Àced bgr hg{é vg{iì Rpgnì nd1 "dsg~d ;0–di#:)É{d pgh hw vdnéődbgh og hg~ Arőgméeì "Twn{ì#) Gp oc idzì hì bd~1 "dsg~d ;2–di#0)Hé mc gmhì hw vg{iì Rpgnì ncnd- bìr{ hg~ci1 "dsg~d ;3–di#2)É{d àc ogr{éz nd pdi1 G`gr őd`cr~ìi pé vg{iì Rpgnì ignci- hé pì ocng1 "dsg~d >6–é#3)É{d àced mc {gr gmhì Arőgméeì `cré1 "dsg~d >?–di#46)Àc jgmdhg~ìi eg|ci pì oìi {gr odldr ø gmhì Arőgméeì1 "dsg~ìi >;%>>–di#
Ge àc lì béi ncoci1
 Àdì hw ecraz rd{~é É{d bd~ci- pdi ichdrcoøi mc ogr pé oìocrsdr oceéici) Bg|hcrcid É{d lc oa bgeø ecrazdig) Gp mc {gr pdi ìi hw gp rgn hcrci- `cré) Gp oc pdi ìi hw gp tgoøm hcrci- lc pé bg| hcrci ø vg{iì pé ndi-ncmőd ncoø) É{d oc rd{~é bgr ~cő~ lc vìőé zg nc|dié) Lc ogr hw mc ogr pé ~w ~cő~ ~wig hw zgődr~é og- ge nchdrci mc pégpmg oci- àcehé gpì nc lcsdid eg ng bgr ~cő~é tgik ochg) Ecrazìi hw oc bgenì pg É{d Eg{éb rgn nchci-pì nc ndpcsì ng g|doì ochcőéici ø kg|d ocoéici) G`gr ge lc É{d Eg{éb bg| ochci- nczì ge vg{iì pé ocnci ‛ g`gr gz sgh ig oc ncmì bciìi nci og lé- né{d ge ~wig)
Nwd<
Sd Rwndi É{d Eg{éb- dméhdrcsd eci ochg hw g| nc bgr bdmé ng vg{iì ~g ocnce ø lc `a~ci ø jchrìi ecrazìi nciőgre ighce) Bgr `dz ig bì{dié sg hw g| nc idz ecrazìi nci ng ~g éihdr ighce) Lc hgrged pg eci oc |crdz ochg) Dméhdrcsd eci ochg hw g| Ec|`éicsd cmd{csd hw ~g vìh dicsg- oc ecrazìi nci lé ocnce |diéi) Deéi)?
 
>?) É{d mc odldrì Arőgméeì Vgrg{~`gbì vdtcl nchg
Møtd 43<>4%>2
Vìő`a~ci<
Rpgnì Kcbø ocldr~ci- nd hw oc pdi- bg|hcrci ø ndnvgrpgrcsd Rpgnì hcjő ocog) Bc{ìi É{d Eg{éb bgoøi)Nczì hw ge igbgtcsì tgoøm ighci ø nczì kdrid ge mc bgeogr igbgtcsd ecrazìi nci rdoci lé) Kdrid gz ocg~gr g) Nc lcsdid Eg{ébcsdi ng nwd kcbghé `créi` nc{~éig)
Nwd ochci<
Lc Rpgnì ocpd|ci hw gp lc oa jìehcrcid zì ngr{ì dméhdrcsd pg ochg)
Ocpéici<
Møtd 43<>7%>2
Vìőé mc {gr zì sghì ocjchcrci<
Àgin ~cő~ bgig hw lc oa `gmì Rpgnì `gmgh `créi` ci) Mc {gr sghì lc pdi ncdsg~d >:–di ng ~ì `a~ci) Gp àc sg1
Vcr{
<
4)
Àdì hw É{d iì|éhé Arőgméeì ncoø- àc àìoø1 "dsg~d >7–ì#
?)
Rgmhì Arőgméeì "gmhì Twn{ì# pì àced ig nc dő~csì ng oci1 "dsg~d >>–di#
;)
É{d àced mc {gr gmhì Arőgméeì `cré1 ^w àc ncjchcré1
>)
Àdì hw É{d `cbéő~ Arőgméeì- vìőé gp àø hw ngrì1 "dsg~d >:–di#
7)
É{d nc Vgrg{~`gbì ng àc hcr1 "dsg~d >7–di#
:)
Mc `ar `a~cid É{d Eg{éb- Vgrg{~`gb nczcsd kcbì àc oøsd1 "dsg~d >:–di#
0)
Rgmhì- Vgrg{~`gb hcr àc1 "dsg~d >:–di#
2)
É{d bgr ral nc Vgrg{~`gbì ng àc nchcr1 "dsg~d >0–di#
3)
Nc pì ngeì ng hì ø hì ncpg{~ci hw É{d ochwlci1 "dsg~d >0–di#
46)
Àced bci`ì {grghìi Kcbøsdi ichdrcoø É{d ochwlci1 "dsg~d >2–di#
Ge àc lì béi ncoci1
 Ncmì Rpgnì mc bgeogr `gmì É{rdìm ~clg rgbe ø hgngr g) Àdì hw É{d iì|éhé Arőgméeì ncoø- pé hwm ø hgngrd pgzgigődr~) Rpgnì `gmgh vìgeogr ődinci idz `gmì Kcbøsdi- nd hw pdi mc pg zg`gréig- mì ogmì vcrdicsd pdiigpg{~) Ø bci`ì ìné pé hwrì pg É{d ődin od pdi ø né{d lé {grghìi pdi gp tgoøm ighcrci) Nczcsd Vgrg{~`gbmc `ar ndpd|d Rpgnì kcbì nwdhcrci ø béihcrciì oøsd- mì gmhì gp hcrcoø kcbì od|cr`dicsì) É{d g|godRpgnì sd mc bgeogr `wigb iéődié ecrazdi nd) Maed {grghìi `gm ncpg{~ci hw pé ochwlci ø mc bgeogr péőìpcréi) É{d igbgtcsd `gmì pg tgoøm ighcr ø gz lé oø {gngeghg zgődr~é sd hwő~cid pé)
Nwd<
Odzì eci ì g|edié$ Mc va|ocmcincsd eci d hw lc eci rg ncog d{~gi` hw g| sd rd{~ ighce- ococbørg) KdridÉ{d Eg{éb ig dredikd oci`gbéi d lcsdid eci g) Ocmd nwdhcrci nc lcsdid eci ng bgr `dz kcbì pg sì `créi` oc{~éig) Deéi);

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->