Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
logica_argumentare_comunicare_9

logica_argumentare_comunicare_9

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 250|Likes:
Published by Bogdan Bubu

More info:

Published by: Bogdan Bubu on Jun 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

 
 Anexa nr....... la ordinul ministrului educa
 ţ 
iei, cercet 
ă 
rii
 ş
i inov
ă 
rii nr........ /..............
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I INOV
Ă
RIIPROGRAM
Ă
 
Ş
COLAR
Ă
 
LOGIC
Ă
, ARGUMENTARE
Ş
ICOMUNICARE
CLASA a IX-aCICLUL INFERIOR AL LICEULUI
 Aprobat 
ă 
prin ordin al ministrului Nr._______/__________
 
Bucure
ş
ti, 2009
 
 Logic
ă 
 , argumentare
 ş
i comunicare - clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
2
NOT
Ă
DE PREZENTARE
Prezenta program
ă
 
ş
colar
ă
stabile
ş
te oferta educa
ţ
ional
ă
care urmeaz
ă
s
ă
fie realizat
ă
la toatefilierele, profilurile
ş
i specializ
ă
rile, în bugetul de timp alocat în conformitate cu statutul
ş
i locul acesteidiscipline în planul-cadru de înv
ăţă
mânt în vigoare. Acesta prevede studierea la clasa a IX-a, sub denumireageneric
ă
 
Socio-umane/Educa
 ţ 
ie pentru societate,
a unei discipline din grupul disciplinelor socio-umane.Disciplina studiat
ă
, corespunz
ă
tor acestei aloc
ă
ri din planul-cadru de înv
ăţă
mânt, este
 Logic
ă 
 ,
 
argumentare
 ş
i comunicare.
Disciplina
 Logic
ă 
 ,
 
argumentare
 ş
i comunicare
vizeaz
ă
direct educa
ţ
ia pentru societate prinformarea de competen
ţ
e necesare comunic
ă
rii. Educa
ţ
ia pentru societate se centreaz
ă
în acest caz peproblema comunic
ă
rii. Nucleul tare al disciplinelor socio-umane este reprezentat, la nivelul acesteiprograme, de problematica logicii
ş
i argument
ă
rii. În mod firesc, programa
ş
colar
ă
pentru
 Logic
ă 
 ,
 
argumentare
 ş
i comunicare
pune accent pe argumentare, considerat
ă
din perspectiva comunic
ă
rii
ş
i anecesit
ăţ
ii integr
ă
rii oric
ă
rei persoane în societatea democratic
ă
. Prin studierea disciplinei
 Logic
ă 
 ,
 
argumentare
 ş
i comunicare
se urm
ă
re
ş
te:- dezvoltarea la elevi a capacit
ăţ
ii de argumentare, precum
ş
i a gândirii critice
ş
i ra
ţ
ionale, logiccorecte, care s
ă
le favorizeze dezvoltarea competen
ţ
elor de comunicare;- dobândirea de c
ă
tre elevi a instrumentelor necesare atât controlului logic al situa
ţ
iilor decomunicare, cât
ş
i utiliz
ă
rii acestora în preg
ă
tirea pentru societatea democratic
ă
 
ş
i pentru integrareasocial
ă
activ
ă
.Astfel, demersul urm
ă
rit prin programa
ş
colar
ă
permite familiarizarea elevilor cu aspecte teoretice, dar
ş
i dobândirea unor competen
ţ
e de tip func
ţ
ional, referitoare la societate, comunicare
ş
i argumentare,competen
ţ
e relevante pentru rolurile asumate de elevi în prezent
ş
i în viitor, în via
ţ
a privat
ă
 
ş
i public
ă
. Prinstructur
ă
 
ş
i con
ţ
inut, programa
ş
colar
ă
ofer
ă
elevilor posibilitatea de a în
ţ
elege mai bine modul în care gândirea
ş
i limbajul sunt prezente în actele noastre de comunicare
ş
i argumentare, precum
ş
i posibilitatea de a prevenidisfunc
ţ
ionalit
ăţ
ile/erorile care pot interveni în aceste procese. Aceast
ă
abordare are în vedere importan
ţ
acomunic
ă
rii
ş
i argument
ă
rii pentru via
ţ
a real
ă
. Astfel, este abordat
ă
problema construirii unor argumente, aevalu
ă
rii acestora, a utiliz
ă
rii argumentelor
ş
i a contraargumentelor în diferite situa
ţ
ii de comunicare (deexemplu, în negociere
ş
i în rezolvarea de conflicte, în convingerea altor persoane), prin care se respect
ă
 demnitatea
ş
i autonomia spiritual
ă
a persoanei (deosebind, de exemplu, argumentarea de manipulare).
 Recomandarea Parlamentului European
 ş
i a Consiliului Uniunii Europene privind competen
 ţ 
ele-cheiedin perspectiva înv
ăţă 
rii pe parcursul întregii vie
 ţ 
i
(2006/962/EC) contureaz
ă
, pentru absolven
ţ
ii înv
ăţă
mântului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competen
ţ
e-cheie:Comunicare în limba matern
ă
, Comunicare în limbi str
ă
ine, Competen
ţ
e matematice
ş
i competen
ţ
e de baz
ă
în
ş
tiin
ţ
e
ş
i tehnologii, Competen
ţă
digital
ă
, A înv
ăţ
a s
ă
înve
ţ
i, Competen
ţ
e sociale
ş
i civice, Spirit de ini
ţ
iativ
ă
 
ş
iantreprenoriat, Sensibilizare
ş
i exprimare cultural
ă
. Competen
ţ
ele sunt definite ca ansambluri de cuno
ş
tin
ţ
e,deprinderi
ş
i atitudini care urmeaz
ă
s
ă
fie formate pân
ă
la finele
ş
colarit
ăţ
ii obligatorii
ş
i de care are nevoiefiecare tân
ă
r pentru împlinirea
ş
i dezvoltarea personal
ă
, pentru cet
ăţ
enia activ
ă
, pentru incluziune social
ă
 
ş
ipentru angajare pe pia
ţ
a muncii. Structurarea acestor competen
ţ
e-cheie se realizeaz
ă
la intersec
ţ
ia mai multorparadigme educa
ţ
ionale
ş
i vizeaz
ă
atât unele domenii „academice”, cât
ş
i aspecte inter-
ş
i transdisciplinare,metacognitive, realizabile prin efortul conjugat al mai multor arii curriculare.Contribu
ţ
ia disciplinei
 Logic
ă 
 , argumentare
 ş
i comunicare
la formarea
ş
i dezvoltarea competen
ţ
elor-cheieeuropene este nuan
ţ
at
ă
 
ş
i diversificat
ă
, incluzând atât contribu
ţ
ia direct
ă
(prin sus
ţ
inerea form
ă
rii
ş
i dezvolt
ă
riianumitor competen
ţ
e-cheie), cât
ş
i contribu
ţ
ia indirect
ă
 /sensibilizarea cu privire la alte competen
ţ
e-cheie. Disciplina
 Logic
ă 
 , argumentare
 ş
i comunicare
contribuie la formarea progresiv
ă
a competen
ţ
elor-cheie pentru educa
ţ
ia peparcursul întregii vie
ţ
i, recomandate de Parlamentul
ş
i Consiliul Uniunii Europene, îndeosebi în ceea ce prive
ş
teurm
ă
toarele domenii de competen
ţ
e-cheie:
 
Competen
ţ
e sociale
ş
i civice
 
Comunicare în limba matern
ă
 
 
A înv
ăţ
a s
ă
înve
ţ
i
 
Competen
ţ
e matematice
ş
i competen
ţ
e de baz
ă
în
ş
tiin
ţ
e
ş
i tehnologii
 
Spirit de ini
ţ
iativ
ă
 
ş
i antreprenoriat
 
Sensibilizare
ş
i exprimare cultural
ă
 
 
Competen
ţă
digital
ă
 
 
 Logic
ă 
 , argumentare
 ş
i comunicare - clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
3
Principiile care întemeiaz
ă
elaborarea prezentei programe
ş
colare sunt urm
ă
toarele:-
 
centrarea pe elev, ca subiect al activit
ăţ
ii instructiv-educative;-
 
compatibilizarea curriculumului na
ţ
ional cu cel european, prin formarea, potrivit specificuluidisciplinei
ş
i particularit
ăţ
ilor de vârst
ă
ale elevilor, a competen
ţ
elor-cheie formulate la niveleuropean;-
 
asigurarea coeren
ţ
ei intra-
ş
i interdisciplinare, intra-
ş
i intercurriculare;-
 
dezvoltarea unor strategii didactice eficiente în raport cu necesitatea asigur
ă
rii continuit
ăţ
ii
ş
i aprogresului de la o clas
ă
la alta în formarea competen
ţ
elor;-
 
asigurarea calit
ăţ
ii în educa
ţ
ie.
 
Programa
ş
colar
ă
este conceput
ă
pentru trunchiul comun
ş
i are în vedere:-
 
trunchiul comun (pentru clasele cu 1 or
ă
 /s
ă
pt
ă
mân
ă
);-
 
trunchiul comun
ş
i curriculumul diferen
ţ
iat (pentru clasele cu 2 ore/s
ă
pt
ă
mân
ă
); con
ţ
inuturilevizate pentru trunchiul comun
ş
i cele vizate prin curriculumul diferen
ţ
iat sunt prezentate încoloane diferite.Structura programei
ş
colare include urm
ă
toarele elemente:
 
Not
ă
de prezentare
 
Competen
ţ
e generale
 
Competen
ţ
e specifice
ş
i con
ţ
inuturi pentru trunchiul comun
ş
i curriculumul diferen
ţ
iat
 
Valori
ş
i atitudini
 
Sugestii metodologiceCompeten
ţ
ele generale se definesc pe discipline de studiu, având un grad ridicat de generalitate
ş
i decomplexitate; competen
ţ
ele generale orienteaz
ă
demersul didactic c
ă
tre achizi
ţ
iile finale ale elevului.Competen
ţ
ele specifice sunt corelate cu unit
ăţ
ile de con
ţ
inut; corela
ţ
ia propus
ă
are în vedereposibilitatea ca o anumit
ă
competen
ţă
specific
ă
s
ă
poat
ă
fi atins
ă
prin diferite unit
ăţ
i de con
ţ
inut, neexistândo coresponden
ţă
biunivoc
ă
între acestea. Competen
ţ
ele specifice se formeaz
ă
pe parcursul unui an de studiu
ş
i sunt derivate din competen
ţ
ele generale
,
fiind etape în formarea acestora. Con
ţ
inuturile înv
ăţă
rii suntmijloace prin care se urm
ă
re
ş
te realizarea competen
ţ
elor. Unit
ăţ
ile de con
ţ
inut sunt prezentate într-o ordinecare nu este obligatorie. Cadrele didactice au libertatea de a aborda unit
ăţ
ile de con
ţ
inut într-o alt
ă
ordine,respectând îns
ă
logica intern
ă
a disciplinei. Prezenta program
ă
 
ş
colar
ă
orienteaz
ă
c
ă
tre latura pragmatic
ă
aaplic
ă
rii curriculumului: corelarea dintre unit
ăţ
ile de con
ţ
inut
ş
i competen
ţ
ele specifice permite profesoruluis
ă
realizeze conexiunea explicit
ă
între ceea ce se înva
ţă
 
ş
i scopul pentru care se înva
ţă
.Lista explicit
ă
ce recomand
ă
valori
ş
i atitudini accentueaz
ă
dimensiunea afectiv-atitudinal
ă
 
ş
i moral
ă
a înv
ăţă
rii, din perspectiva contribu
ţ
iei specifice a acestei discipline la atingerea finalit
ăţ
ilor educa
ţ
iei.Sugestiile metodologice cuprind recomand
ă
ri pentru proiectarea demersului didactic, având rolul dea orienta cadrele didactice în utilizarea programei
ş
colare, pentru proiectarea
ş
i realizarea activit
ăţ
ilor depredare-înv
ăţ
are-evaluare în concordan
ţă
cu specificul disciplinei.Pornind de la ideea c
ă
un demers de proiectare curricular
ă
trebuie s
ă
acorde conceptului decompeten
ţă
semnifica
ţ
ia unui „organizator” în rela
ţ
ie cu care sunt stabilite finalit
ăţ
ile înv
ăţă
rii, sunt selectatecon
ţ
inuturile specifice
ş
i sunt organizate strategiile de predare-înv
ăţ
are-evaluare, actuala program
ă
 
ş
colar
ă
aurm
ă
rit valorizarea cadrului european al competen
ţ
elor-cheie la urm
ă
toarele niveluri: formulareacompeten
ţ
elor generale
ş
i selectarea seturilor de valori
ş
i atitudini; organizarea elementelor de con
ţ
inut
ş
icorelarea acestora cu competen
ţ
ele specifice; elaborarea sugestiilor metodologice.Programa
ş
colar
ă
se adreseaz
ă
atât cadrelor didactice
,
cât
ş
i autorilor de manuale. Lectura integral
ă
 
ş
ipersonalizat
ă
a programei
ş
colare
ş
i în
ţ
elegerea logicii interne a acesteia reprezint
ă
condi
ţ
ii obligatorii atât învederea proiect
ă
rii activit
ăţ
ii didactice, cât
ş
i în procesul de elaborare a manualelor
ş
colare alternative.Programa
ş
colar
ă
este în a
ş
a fel conceput
ă
,
încât s
ă
încurajeze creativitatea didactic
ă
 
ş
i adecvareademersurilor didactice la particularit
ăţ
ile elevilor. Cadrele didactice
ş
i autorii de manuale î 
ş
i pot concentraaten
ţ
ia în mod diferit asupra activit
ăţ
ilor de înv
ăţ
are
ş
i asupra practicilor didactice. Diversitatea situa
ţ
iilorconcrete face posibil
ă
 
ş
i necesar
ă
o diversitate de solu
ţ
ii didactice. Din aceast
ă
perspectiv
ă
, propunerileprogramei
ş
colare nu trebuie privite ca re
ţ
etare inflexibile. Echilibrul între diferite abord
ă
ri
ş
i solu
ţ
ii trebuies
ă
fie rezultatul proiect
ă
rii didactice personale
ş
i al cooper
ă
rii cu elevii fiec
ă
rei clase în parte.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Maricica Botescu liked this
IrinaHulea liked this
Valsan Mirela liked this
ioni29 liked this
syller1932 liked this
violeta5 liked this
Wellevonseele liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->