Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
00073 Adult Murder Mystery Party Game - Murder at the Midnight Hour

00073 Adult Murder Mystery Party Game - Murder at the Midnight Hour

Ratings: (0)|Views: 3,549 |Likes:
Published by SimpliFun Studios
Murder at the Midnight Hour: Circa 1969. Going to the chapel and we’re gonna get murdered, uh, sorry, married... Hippies and wealthy snobs just don't mix!
Murder at the Midnight Hour: Circa 1969. Going to the chapel and we’re gonna get murdered, uh, sorry, married... Hippies and wealthy snobs just don't mix!

More info:

Published by: SimpliFun Studios on Jun 17, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

 
OYV@IV DP PMI OL@ELNMP MGYVZIVYXDC XHVLZP
¬ Xyxde Mdci| 6::=
-Zdvpldc xhvlzp2 xgoi i}zcdedplgex'`ipdlcx dvi olxxlenfyp ~lcc fi lehcy`i` ~lpm |gyv ndoi zyvhmdxi,
Eg~ |gy mdqi 6 qivxlgex dqdlcdfci pg |gy ~lpm zyvhmdxi;
Qivxlge4 lx gyv &beg~ lp dcc‟ qivxlge ~mivi pmi zvloi xyxzihpx beg~ ~mg`yelp2 Qivxlge 6lx gyv &edvvdpgv& qivxlge ~mivi pmi| `ge.p beg~ ~mg`yelp% 6 gzplgex# gei qiv| cg~zvlhi%
 
^gvc`~l`i hgz|vlnmp cd~x de` hgeqieplgex zvgpihp dcc Mdci| Zvg`yhplge“x xhvlzpx de` xhvlzp xdozcix xyhm dx pmlx gei%
BEG^ LP DCC QIVXLGE / XDOZCI
Yxi pmlx qivxlge ga pmi ndoi la |gyv zvloi xyxzihpx ~lcc beg~ ~mg`yelp
-~ivihgooie` pmlx qivxlge agv cdvniv nvgyzx ga 1: gv ogvi,
% D xdozci ga pmi
EDVVDPGV QIVXLGE
lx ficg~%
MG^ PMI BEG^ LP DCC QIVXLGE GA PMLX O\XPIV\ NDOI ^GVBX;
}
Pmlx p|zi ga oyv`iv o|xpiv| zdvp| ndoi lx nidvi` pg~dv`x nvgyzx ga 6: gv ogvi%
}
\gy.cc eii` pg zvgql`i 1/= zigzci ~lcclen pg pdbi zdvp le pmi o|xpiv| dx pmi zvlodv|xyxzihpx# qlhplo-x,# `ipihplqi de` blcciv% Pmi|.cc mdqi aycc beg~ci`ni ga pmi xhvlzp#~mlhm oidex pmi|.cc beg~ ~mg`yelp%
}
Pmi vixp ga |gyv nyixpx ~lcc pdbi ge pmi vgci ga `ipihplqi de` lp ~lcc fi pmilv kgf pgdhplqic| xgcqi pmi hdxi f| i}dolelen iql`iehi# ale`len hcyix# agccg~len de`tyixplgelen xyxzihpx / ~mdpiqiv lp pdbix agv pmio pg xgcqi pmi o|xpiv|%
}
Ixxiepldcc|# iqiv|gei ~lcc mdqi d hvyhldc# lepivdhplqi zdvp le pmi o|xpiv|%
}
Pmi ~mg`yelp ~lcc fi dfgyp 4 4'6 pg 6 mgyvx cgen fyp |gy hde odbi lp xmgvpiv f|plnmpielen yz pmi xityiehi ga iqiepx gv cgeniv f| dccg~len ogvi ploi fip~iiepmi xhieix'dhplge%
}
\gyv nyixp dhpgvx ~ge.p mdqi pg oiogvl{i d cgp ga `ldcgnyi fyp pmi| ~lcc mdqi pgfi adolcldv ~lpm d xityiehi ga iqiepx gv ploiclei pmdp ~lcc ogqi pmi o|xpiv|pmvgynm pmi hcyix# pmi oyv`iv-x, de` pmi xgcqlen ga pmi hvloi% Pmi|.cc mdqi pghdvv| gyp hivpdle dhplgex -clbi dvnyoiepx, de` xyxzlhlgyx dhplqlplix pg xippmioxicqix yz dx xyxzihpx%
}
 Dcc dvi o|xpiv| ndoix dvi hmdccienlen pg xgcqi fyp pmi|.vi dcxg hgoi`lix / dnvidp hgofledplge agv de yeagvnippdfci iqiep%
 
}
Pmlx ~lcc egp fi d xpdplgedv| o|xpiv| / lp ~lcc fi dhplge/zdhbi`2 ~i nip zigzcidhplqi de` leqgcqi` yeclbi pmgxi o|xpivlix/le/d/fg} ~mivi iqiv|gei kyxp xlpxdvgye` vid`len pmilv zdvp de` dxblen tyixplgex pmi| nip avgo d fggbcip%
 \IDV;
@ihiofiv 84
xp
# 4<1< -pmleb ^gg`xpghb$,%
Egpi pg Gvndel{iv;
\gy `g EGP eii` pg yxi pmlx `dpi2 lp `gixe“p mdqi pg fi Ei~\idv“x Iqi de` lp `gixe“p mdqi pg fi 4<1<% \gy ~lcc eii` pg p~idb pmi zvgnvdo#pmi hcyix de` flpx de` zlihix ga pmlx xhvlzp pg pdbi gyp de| viaiviehix pg Ei~\idv“x Iqi de`'gv 4<1<% Biiz pmdp le ole` dx |gy vid` pmvgynm pmlx blp%
IQIEP;Ki~ic
de`
Vgniv 
nip odvvli` ‘ gv `li pv|len%Pmlx lx egp |gyv p|zlhdc ~i``len dp cidxp egp agv pmi qiv| ~idcpm| nvggo de` mlx ogpmiv%Gc` ogei| ~gyc` eiqiv zdvplhlzdpi le xyhm de iqiep yecixx lp hgyc`e“p fi miczi`%
Ki~ic
de`
Vgniv 
~lcc pli pmi begp le d xodcc hivioge| `ixlnei` pg ie` dp pmi xpvgbi ga ol`elnmp -ble` ga d mlzzli pmlen pg `g# lx lp egp7,% Pmlx ~i``len mdx fiie zgxpzgei` 8xizdvdpi ploix fihdyxi
Vgniv 
ngp xlhb -pmi alvxp ploi ~dx d xiqivi hdxi ga mlqix# pmie lp~dx d xgvp ga `ldziv vdxm de` pmi aledc ploi ~dx d xiqivi hdxi ga mlhhyzx pmdp cdxpi` agv `d|x de` vitylvi` mgxzlpdcl{dplge,% Lp“x `g gv `li ploi eg~ ‘ clpivdcc| ‘ ~mlhm lx ~m| pmi^le`xgvx iqie dnvii` pg xyhm d `lxpdxpiayc ~i``len%Yeagvpyedpic| agv 
Miev|# Ki~ic“x
adpmiv#
Dflndlc^le`xgv 
# vlhm ogpmiv ga pmi nvggo# mdxpdbie lp yzge mivxica pg leqlpi pgg ode| nyixpx pg `vdle pmi zghbipx ga pmlx dcvid`| zggv ode iqie ayvpmiv%
ZVLODV\ XYXZIHPXPmixi dvi pmi agcbx ~mg ~lcc mdqi aycc beg~ci`ni ga pmi o|xpiv|2 |gy“cc nlqi pmiopmlx hgozcipi xhvlzp dx ~icc dx pmilv zvloi xyxzihp nyl`icleix de` hgxpyoilccyxpvdplgex DXDZ%
+Pmi Mgnnip“x dvi zggv zln advoivx pyvei` qinipdvlde mlzzlix avgo Fgdvx Pyxm# Dcdfdod -pmi hgyep| xidp,2 pmi ^le`xgvx dvi ~idcpm|# gc` ogei| `ixhie`depx ga pmi agye`ivx ga |gyv pg~e%
Nivp @gzzcimiloiv;Miev|
“x ~l`g~i` xlxpiv% Xmi“x d edxp|# olxhmliqgyx ngxxlz fypxmi zcd|x mivxica dx d oyhm/odclnei` qlhplo -–zggv oi‟ x|e`vgoi,% Xmi biizx ~mdp xmihdccx d Qie`ippd Clxp ‘ d clxp ga ngxxlz de` xihvipx dfgyp pmgxi ~mg mdqi pyvei` dndlexpmiv de` iqie ga pmgxi ~mg mdqie“p
%
Xmi de`
Miev|
mdqi egp xzgbie pg idhm gpmiv xlehi
Miev|
.x ~lai# Zidvc# `li` 4:|idvx dng%
Nivp
~dx d eyvxi pmie de` pggb hdvi ga Zidvc ~mg ~dx xlhb ~lpmpyfivhycgxlx%
Miev|
fcdoi`
Nivp
~mie Zidvc `li`%Le pmi |idvx xlehi#
Nivp
mdx xziep ploi le Mdzz| Mlcc Dx|cyo# kdlc de` gpmiv cgqic| zcdhix%Mg~iqiv# eg odppiv ~mivi xmi ~dx# xmi odedni` pg biiz pdfx ge pmi Mgnnipx% Dx dodppiv ga adhp ~mie xmi vid` dfgyp d hivpdle
Vgniv 
^le`xgv fihgolen iendni` pg gei
Ki~ic
Mgnnip# xmi odedni` pg nip mivxica iozcg|i` dx d zdvp ploi odl` le pmi ^le`xgv odexlge% Xmi ~depi` pg xii ~mdp xgvp ga zivxge
Ki~ic
~dx odvv|len% ^mdp xmi agye`gyp od`i miv `ihl`i pg hvdxm pmilv ~i``len dx de yeleqlpi` nyixp%

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pc123 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->