Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
novac

novac

Ratings: (0)|Views: 835|Likes:
Published by Noe Morton

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Noe Morton on Jun 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
UVOD
Svakodnevno u životu susrećemo se sa pojmom ekonomija i ekonomskim kategorijamakao što su: tržište, cijene, novac, devizni kurs ,inflacija, bruto društveni proizvod,nacionalni dohodak, kamata i sl. Istorijski pregled pokazuje da je novac prešao nekolikofaza dok je dobio osobine i funkcije kakve ima u savremenoj ekonomiji. Javlja se na prelazu prvobitne zajednice u robovlasničko drustvo. Od tada do dana danas, novac je sastavni dio ljudskog života a njegovo izučavanje i spoznaja postaje neophodnost. Novac je jedno od najvećih ljudskih otkrića, olakšava i ubrzava razmjenu i doprinosidruštvenoj podjeli rada. Šta je to što jedan komad papira, sam po sebi bezvrijedan, činikorisnim i upotrebljivim sredstvom razmijene, a neki drugi komad papira iste veličinenema nikakvu vrijednost? Novac nije ni više ni manje nego upravo ono što jest- ono što se obično daje ili prima prilikom kupovanja ili prodaje roba i usluga.Međutim, nauka i naučna shvatanja novca, prativši ga kroz različite faze razvojadruštva i ljudskih aktivnosti, stvaraju pravu sliku važnosti novca njegovu funkciju iulogu u cjelokupnom društvenom sistemu. Sama riječ novac je simbol: društvenog položaja, dostignutog nivoa blagostanja, tržišne privrede, jezik sporazumijevanja međuljudima, karika koja povezuje robne proizvođače, ali i glavni razlog mnogih kriminalnihradnji. Jedna od definicija novca je da je novac roba koja ima svoju upotrebnu vrijednosti vrijednost kao svaka druga roba, ali za razliku od ostalih roba novac je opštepriznato iliopšteprihvatljivo sredstvo razmjene koje se koristi pri plaćanju roba i usluga.U svom razvoju kroz istoriju novac kao opšti ekvivalent razmjene pomoću koga seizražava vrijednost svih drugih roba, pojavljuje se u različitim oblicima i to; u oblikumetalnog i kovanog novca, papirnog novca i depozitnog novca. Država kao glavniregulator novca u zemlji, proglašava papirni novac zakonskim sredstvom plaćanja, propisujući mu oblik, veličinu, boju, apoene i sl, po osnovu čega se papirni novac jednezemlje razlikuje od papirnog novca druge zemlje.U uslovima liberalizacije tržišta, razvojmeđunarodne trgovine i uspostavljanja slobodnog tržišta novca je posebno značajno pitanje ápariteta novca i deviznog kursa.1
 
 NASTANAK NOVCA
Proces razvoja različitih oblika razmjene robe predstavlja proces nastanka novca,nastanak novca je bio objektivno uslovljen potrebama razmjene. Novčani oblik razmjene javlja se u situaciji u kojoj je robna proizvodnja dovoljno razvijena, a društvena podjelarada raširena. Teškoće u razmjeni su dovele do otkrića novca, čijom pojavom se teteškoće uspjevaju prevazići. Pojavljuje se roba za koju su svi spremni da ustupe svoje proizvode jer znaju da će za nju uspjeti nabaviti ono što im je potrebno. Proces nastankanovca je bio veoma dug ekonomski proces. U početku se kao novac najčešće prihvatalastoka jer je bila lako pokretljiva i jer je za njom postojala velika potreba (hrana i upotrebau poljoprivredi), pa su je svi stanovnici rado prihvatali kao opšte sredstvo razmjene. Unekim društvima novac su bili predmeti od određenih vrsta metala, najčešće bakra, ali idruge vrste korisnih proizvoda. Vremenom se ova funkcija počela vezivati za robe kojesu po svojim prirodnim karakteristikama bile pogodne da služe kao opšte sredstvorazmjene. Te robe su bili plemeniti metali, ali se i unutar njih zlato izdvojilo kaonajpogodnije za obavljanje ove funkcije. Razlog zašto su ljudi u različitim društvima prihvatali zlato kao svjetski univerzalno sredstvo razmjene treba tražiti u prirodnimosobinama koje ono ima.Prvo, i male količine zlata u prometu predstavljaju velikuvrijednost.Do zlata je veoma teško doći jer su njegove zalihe u poređenju sa drugimvrstama metala veoma male i teško se otkrivaju. Zbog toga su i minimalne količine ovog plemenitog metala veoma vrijedne. Na ovaj način se za male količine zlata mogu mjenjatii relativno značajne količine drugih roba.U 7. vijeku p.n.e. uveden je u grčkim gradovimakovani novac od plemenitih metala, tako da je dugi niz godina atenska srebrena drahma bila dominantan oblik novca u tom dijelu svijeta. U Rimu je postojao srebreni dinarius izlatni aureus. Tokom cijelog srednjeg vijeka novac se kovao od plemenitih ili drugihmetala. Međutim, nisu samo prirodna svojstva ućinila plemenite metale, u prvom reduzlato, novcem, vec činjenica da je novac roba kao i svaka druga roba, da ima vrijednostkoju dobija u razmjeni, kao i svoju ponudu i potražnju; takođe i svoju upotrebnuvrijednost ( izrada nakita, ukrasnih predmeta itd.), a potom upotrebnu vrijednostzbog svoje ekonomske funkcije koju vrši. Sa razvojem i širenjem robe,zlato je postepeno prestajalo da obavlja funkciju opšteg sredstva razmjene tokomXIX, a u toj funkciji potpuno isćezlo tokom XX stoljeca.
1
1
http://www.scribd.com/doc/26635498/Osnovi-Ekonomije
2
 
OBLICI NOVCA
U opticaju postoje različiti oblici novca, a osnovna podjela prema pojavnom obliku dijelise na: kovani (metalni novac), papirni i depozitni novac.
Kovani novac
 Najstariji oblik novca je kovani tj. metalni novac, pod kojim podrazumjevamo sav novacu obliku kovanica. Može biti od jedne, dvije ili više vrsta metala. Ako je u pitanju jednavrsta onda se takva vrsta novca naziva monometalizam, a kada su u pitanju dva ili višemetala onda se naziva bimetalizam, tj. multimetalistička vrsta kovanica. Veći stepenrazvijenosti robne proizvodnje, potreba za lakšim odvijanjem robnog predmeta u komezlato ima ulogu novca, teškoće u mjerenju i određivanju kvaliteta zlata koje se nalazi urazličitim oblicima i sl., uslov su za uvođenje metalnog oblika novca. Novac iskovan od plemenitih metala teško se može falsifikovati, jednostavno se raspoznaje po boji, težini,znaku itd., a država je ta koja utvrđuje njegov oblik, apoene u kojima će se kovati kao injegovu finoću. Kao što je već pomenuto kovani novac čiju masu, oblik, naziv ái kvalitetodređuje država nazivamo moneta.
 Papirni novac
Vjekovna upotreba zlatnog i srebrnog novca u robnom prometu, koja je imala za posljedicu da u opticaju funkcionišu monete koje su izlizane i znatno oštećene, koje su potežini manje od punovrijednih moneta, a imaju istu vrijednost, dovela je do pojave papirnog novca, koji je u suštini znak- reprezent punovrijednog novca. Specifičnost papirnog novca sastoji se u tome da on koji sam po sebi ima zanemarljivu vrijednost, oddržave dobija znatno veću reprezentativniju vrijednost sa kojom učestvuje u razmjeni.Kao i kovani novac i papirni novac država proglašava zakonskim sredstvom plaćanja, propisujući mu oblik, veličinu, boju, apoene i dr, na osnovu kojih se papirni novac jednezemlje znatno razlikuje od papirnog novca druge zemlje. Kovani i papirni novac zajedno predstavljaju gotov novac.
 Depozitni novac
Treći oblik novca je depozitni odnosno bankarski, kreditni, i žiralni novac. Depozitninovac se definiše kao potraživanje od depozitne (poslovne) banke tj. novac koji se nalazina računima ili na čuvanju kod poslovnih banaka i koji se brzo može pretvoriti u gotovnovac odnosno kovanice ili papirni novac. Čuvanje novca u bankama sa jedne strane jetežnja za razmjenom proizvodnje i robnog prometa na drugoj strani, i oni su uslovili da banke na osnovu depozita jednih odobravaju kredite drugih uz obavezu primaocimazajma da odobreni iznos kredite vrate u određenom vremenskom periodu i uz određenukamatu.Kod depozitnog novca razlikujemo više oblika kao što su: različiti oblici depozita ištednje , mjenice, čekovi, elektonske kartice, elektronski novac i dr.3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
AnaHusman liked this
AnaHusman liked this
khrustemovic liked this
Sanja Simić liked this
vupulepe liked this
vupulepe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->