Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cuvant spre folos nr 228, 06-12.VI.2010

Cuvant spre folos nr 228, 06-12.VI.2010

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by sfantulgheorghe
Parohia Sfantul Gheorghe Vechi Bucuresti
Parohia Sfantul Gheorghe Vechi Bucuresti

More info:

Published by: sfantulgheorghe on Jun 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2010

pdf

text

original

 
Parohia Sfântul Gheorghe Vechi
cuvânt spre folos
Sãptãmâna 05 - 12.vI.2010Al 228-lea cuvânt
"
Cuv#ntul dumnezeiesc pe p`m#ntul rom#nesc a odr`slit, iar Biserica str`bun`cu sfin]i s-a \mpodobit. Vrednici lucr`tori s-au ar`tat mucenicii [i m`rturisitoriicare, pentru Hristos, via]a [i-au jertfit. Iar cuvio[ii [i pustnicii, \ntru nevoin]eurm#nd Calea Domnului, chipuri \ngere[ti au dob#ndit. Arhiereii [i preo]ii,ne\ncetat vestind cuv#ntul Evangheliei, au m`rturisit. Iar binecredincio[ii voievozi biserici au \n`l]at [i, cu dreptsl`vitorii cre[tini, cu r#vn` [i jertfelnicie,credin]a ortodox` [i ]ara au ap`rat. Toate cetele sfin]ilor \mpreun` ruga]i peMilostivul Dumnezeu s` m\ntuiasc` sufletele noastre.
"
Troparul Sfin]ilor Români
icoana sfinþilor români
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
2
2
8
8
 
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
s
p
p
a
a
g
 
g
i
i
n
n
a
 
a
 
2
2
 
 
18. Pe c#nd umbla pe l#ng` MareaGalileii, a v`zut pe doi fra]i, pe Simon cese nume[te Petru [i pe Andrei, fratelelui, care aruncau mreaja \n mare, c`cierau pescari.19. {i le-a zis: Veni]i dup` Mine [i v` voiface pescari de oameni.20. Iar ei, \ndat` l`s#nd mrejele, aumers dup` El.21. {i de acolo, merg#nd mai departe, a v`zut al]i doi fra]i, pe Iacov al luiZevedeu [i pe Ioan fratele lui, \n cora-bie cu Zevedeu, tat`l lor, dreg#ndu-[imrejele [i i-a chemat.22. Iar ei \ndat`, l`s#nd corabia [i petat`l lor, au mers dup` El.23. {i a str`b`tut Iisus toat` Galileea, \nv`]#nd \n sinagogile lor [ipropov`duind Evanghelia \mp`r`]iei [it`m`duind toat` boala [i toat`neputin]a \n popor.
Duminica a doua dupã Rusaliia Sfinþilor românipericopa sfintei evangheliidupã sfântul apostol ºi evanghelist matei (iv, 18-23)
(Chemarea primilor Apostoli)
10. Dar m`rire, cinste [i pace oricuiface binele: iudeului mai \nt#i, [i elinu-lui.11. C`ci nu este p`rtinire la Dumnezeu!12. C#]i, deci, f`r` lege, au p`c`tuit,f`r` lege vor [i pieri; iar c#]i au p`c`tuit \n lege, prin lege vor fi judeca]i.13. Fiindc` nu cei ce aud legea suntdrep]i la Dumnezeu, ci cei ce \mplinesclegea vor fi \ndrepta]i.14. C`ci, c#nd p`g#nii care nu au lege,din fire fac ale legii, ace[tia, neav#ndlege, \[i sunt loru[i lege,15. Ceea ce arat` fapta legii scris` \ninimile lor, prin m`rturia con[tiin]ei lor[i prin judec`]ile lor, care \i \nvinov`]esc sau \i [i ap`r`,16. |n ziua \n care Dumnezeu va judeca,prin Iisus Hristos, dup` Evangheliamea, cele ascunse ale oamenilor.
pericopa apostolului
din erpistola cãtre romani a sfântului apostol pavel (ii, 10-16)
 
p
p
a
a
g
g
i
i
n
 
n
a
 
a
 
3
3
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
 
s
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
2
 
2
8
8
 
 Veni]i dup` Mine[i v` voi face pescari de oameni(Matei 4, 19)Iubi]i credincio[i, Ast`zi, c\nd Sf\nta Evanghelie vorbe[te de chemarea celor dint\i ucenici ailui Hristos, am socotit de cuviin]` s` vorbesc despre chemarea lui Dumnezeuadresat` oamenilor.S` [ti]i c` chemarea lui Dumnezeueste de multe feluri [i cu multe planuridumnezeie[ti. Uneori Dumnezeu cheam` lasine pe to]i c\nd zice: |ntoarce]i-v` c`treMine [i ve]i fi m\ntui]i, voi cei ce locui]i celemai \ndep`rtate meleaguri ale p`m\ntului.Eu s\nt Dumnezeu tare [i nu este altul(Isaia 45, 22). |n alt loc zice: Veni]i la Mineto]i cei osteni]i [i \mpov`ra]i [i Eu v` voiodihni pe voi (Matei 11, 28). Iar`[i vedem c`chemarea lui Dumnezeu este adresat` maiales celor p`c`to[i, dup` cuv\ntul care zice:N-am venit s` chem pe drep]i, ci pep`c`to[i la poc`in]` (Marcu 2, 17; Luca 5,32).Mijloacele prin care Dumnezeucheam` pe oameni la m\ntuire s\nt felurite.Chemarea dumnezeiasc` cea mai mare [imai aleas` s-a f`cut prin Iisus Hristos, dup`cum a proorocit Isaia, zic\nd: Neamurilecare nu Te [tiau pe Tine Te vor chema [ipopoarele care nu Te cuno[teau la Tine voralerga (Isaia 55, 5). Sau c\nd zice: Iar Eu,c\nd M` voi \n`l]a de pe p`m\nt, \i voi tragepe to]i la Mine (Ioan 12, 32). Zice [i marele Apostol Pavel: Prin Care am luat har [iapostolie, ca s` aduc, \n numele S`u, laascultarea credin]ei, toate neamurile, \ntrecare s\nte]i chema]i [i voi ai lui IisusHristos (Romani 1, 5-6). Chemarea oame-nilor la m\ntuire se face prin Duhul Sf\nt cumult` r`bdare, dup` m`rturia care zice: {iTu i-ai \ng`duit pe ei ani mul]i [i le-ai
ZICALENDARINTERVALORARPROGRAM LITURGICPreoÞi slujitoriÎn ordinea slujirii
Duminic`
Cuvio[ii Visarion [i Ilarion cel Nou;Sf. Mc. Ghelasie;(Dezlegare la pe[te)
08.00-12.00
- Utrenia [i Sf#nta Liturghie
Pr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Cristian DeheleanuPr. Ionel Durlea
Luni
Sf. Sfin]it Mucenic Teodot; Sf. Muceni]`Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim
Mar]i
Sf. Mucenici Nicandru [i Marcian; Aducereamoa[telor Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat
Miercuri
Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Muceni]e: Tecla,Mariamni, Marta [i Maria
18.00-20.00
- Acatist [i catehez`
Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
 Joi
Sf. Sfin]it Mucenic Timotei, Episcopul Prusei;Sf. Mc. Alexandru; Sf. Muceni]` Antonina
Vineri
Sf. Apostoli Vartolomeu [i Varnava
18.00-20.00
- Sf#ntul Maslu de ob[te[i Dialog duhovnicesc
Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
S#mb`t`
Cuvio[ii Onufrie cel Mare [i Petru Atonitul;(Dezlegare la pe[te)
08.00-12.0018.00-20.00
- Sf#nta Liturghie[i Parastas pentru cei adormi]i- Vecernia Mare [i Cuv#ntde \nv`]`tur` la Apostolul zilei
Pr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Cristian Deheleanu
SÃPTÃMÂNA 06 - 12.vi.2010
predicã la Duminica a iI-a dupã rusalii
(
Despre chemarea lui Dumnezeu
)
P`rintele Ilie Cleopa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->