Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Czas Sieci - Alain de Benoist

Czas Sieci - Alain de Benoist

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by Nicolas Mx
„Diorama”, Nr 208, Listopad 1997
„Diorama”, Nr 208, Listopad 1997

More info:

Published by: Nicolas Mx on Jun 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

 
 
Czas Sieci
Alain de Benoist
(z: „
Diorama
”, Nr 208, Listopad 1997)
Koniec dwudziestego wieku nast
ą 
pi
ł
w listopadzie 1989 r., wraz z upadkiem Muru Ber-li
ń
skiego. Wiek XXI nieoficjalnie rozpocz
ął
si
ę
w 1993 r. równolegle z pierwsz
ą 
fal
ą 
roz-powszechniania si
ę
Internetu. Bez w 
ą 
tpienia: nadej
ś
cie „globalnej sieci” zapowiedzia
ł
o bez-precedensow 
ą 
epok 
ę
: wiek Sieci. Internet jest sieci
ą 
, której zasi
ę
g i centrum nie jest zlo-kalizowane. To zdecentralizowane, interaktywne, horyzontalne medium, które
łą 
czy swoichu
ż
ytkowników z szybko
ś
ci
ą 
elektronu, utworzy 
ł
o rodzaj planetarnego mózgu, któregoneurony s
ą 
po
łą 
czone osobno. Ponad trzydzie
ś
ci milionów ludzi w 
ł
a
ś
nie wst
ą 
pi
ł
o do tejglobalnej spo
ł
eczno
ś
ci komunikacyjnej, która
ł
atwo pomija granice i kontrole. W ka
ż
dymmiesi
ą 
cu milion nowych „
łą 
czników” wchodzi do systemu. Nowy 
Ś
 wiat wschodzi na „info-stradach”, gdzie pisanie, muzyka i obrazy stapiaj
ą 
si
ę
w unikalny j
ę
zyk cyfrowy, „cyber-przestrze
ń
”, zamieszka
łą 
przez „cyberobywateli”.
Ż
aden rz
ą 
d czy polityk d
ł
ugo jeszcze niepojmie pe
ł
ni wymiaru i konsekwencji tego fenomenu.Ka
ż
da ewolucja technologiczna kreuje w 
ł
asn
ą 
ideologie, a ta z kolei nap
ę
dza zmian
ę
spo-
ł
eczn
ą 
. W spo
ł
eczno
ś
ciach tradycyjnych, relacje mi
ę
dzyludzkie mia
ł
y
ł
ównie aspekt te-rytorialny i dzia
ł
y si
ę
w sta
ł
ym wymiarze przestrzennym. Urbanizacja g 
łę
boko zmody-fikowa
ł
a ten model. Poprzez oddzielenie miejsca pracy i zamieszkania niektóre zwyczajespo
ł
eczne zosta
ł
y usuni
ę
te poza miejsce zamieszkania (multilokalizacja). Przestrze
ń
, jak inne rzeczy, sta
ł
a si
ę
ł
asno
ś
ci
ą 
, która mo
ż
e by 
ć
sprzedawana, gromadzona lub wymienia-na. Nadej
ś
cie sieci zmieni
ł
o i przyspieszy 
ł
o ten proces. Tam, gdzie komunikacja sta
ł
a si
ę
 istot
ą 
nap
ę
du relacji spo
ł
ecznych, rozrost sieci przyczyni
ł
si
ę
do fragmentaryzacji i „de-instytualizacji” spo
ł
eczno
ś
ci. Nie ma ju
ż
rzeczy, nie ma przynale
ż
no
ś
ci: „by 
ć
on-line” jestkategorycznym nakazem. Partie polityczne ju
ż
d
ł
u
ż
ej nie reprezentuj
ą 
miar osi
ą 
gania celów dla ludzi, stowarzyszenia spo
ł
eczne i inicjatywy przyt
ł
oczy 
ł
y zwi
ą 
zki zawodowe. W 
ś
 wieciesieci nie ma miejsca na narody lub spo
ł
eczno
ś
ci, lecz zbiorowe i pozbawione dobytku: ple-miona, diaspory i klany. Walkmany i mobilno
ść
s
ą 
narz
ę
dziami, które po
ś
ród wielu, przyczyniaj
ą 
si
ę
do uwolnieniacz
ł
owieka od tego, co sta
ł
e. Jak mówi Alan Finkielkraut, „jutro ulice i skwery b
ę
d
ą 
podbiteprzez zaj
ę
tych rozmow 
ą 
ze sob
ą 
mutantów”. Zatem spo
ł
eczno
ść
nomadów jest ju
ż
two-rzona – nomadyzm narz
ę
dzi, warto
ś
ci i ludzi – nadaje przekrojow 
ą 
modalno
ść
komunikacji,sp
ł
aszczaj
ą 
c wszelkie klasyczne instytucje i struktur
ę
hierarchiczn
ą 
.
Ś
 wiat wirtualny, bezodleg 
ł
o
ś
ci oraz bez ko
ń
ca narasta:
ś
 wiat niekontrolowanej, ukrytej sieci, w której zachodzidematerializowanie przedmiotów i ich na powrót materializowanie u kra
ń
ców zawi
ł
egoprocesu; w efekcie
ś
 wiat mo
ż
e sta
ć
si
ę
d
ż
ungl
ą 
finansow 
ą 
, w której gie
ł
dy zamieni
ą 
si
ę
  w elektroniczne kasyna. W dodatku nomadyzm jest jak kokon. Internet jest narz
ę
dziem komunikacji, lecz jako for-ma komunikowania obala wymiary czasu i przestrzeni, które s
ą 
(by 
ł
y) kontekstem, w któ-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->