Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanescence - Call Me When You'Re Sober

Evanescence - Call Me When You'Re Sober

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Alexandra

More info:

Published by: Alexandra on Jun 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2012

pdf

text

original

 
&&?###ccc
 
Œ œbœœœ
 
œ
Don't cry to me.
www
 
wwwwœœbœ œœ œœ
If you loved me
w
 
w
 
w
 
wwwwŒ œbœ œœ œœ
you would be here
ww
 
w
 
wwww&&?###
 
.œJ
 
œb œœ
with me.
www
 
w#bwww##bŒ œbœœœ
 
œ
You want me,
wwwwwwwŒ œbœœ œ œœnœ#
come find me.
ww
 
w
 
w#bwww##b&&?###
 
Œ œbœ œœ œœ
Make up your mind.
www
 
wwwwœœbœœ
 
œœœ.œ#
 
œ#
 
œ
 
œœn
 
œœœœœ.
 
˙.˙ œœwww
 
wwwwwwwww...˙˙˙œœœœ
 
œ&&?###
 
Œ.j
 
œ.œœ
 
œw
 
wœœ œ œœ
 
œ œœ œ
 
œœ
 
œŒ.j
 
œ.œœ
 
œw
 
wœœ
 
œ œ
 
œ
 
œ œ
 
œ
 
œ œ
 
œ œŒ.jœ.œœ œ
 
w
 
wœœ œ
 
œœ œ
 
œ
 
œ
 
œ œ
 
œ œ
CALL ME WHEN YOU'RE SOBER
Words & Music byEVANESCENCEArr. byPIANOTRANSCRIBER
 
&&?###......Ó
 
Œœ.œ
Should I
Œ.j
 
œ.œœ œ œ œ
 
w
 
wœ
 
œ œ œ
 
œ
 
œ œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ.œœ œœ
 
œ.r
 
œ
lettakeyouthefallblame,and
œœ œ œŒ Œ œ œ
 
œœ œ
 
œ
 
œ œ
 
œœ
 
œ œœ
 
œ.œœ œœ
 
œ Œ
losesick itwithall,shame.
œœ œ œŒ Œ œ œ
 
œœ œ
 
œœ
 
œ œ
 
œ œ
 
œœ
 
œ&&?###.
 
œœ œœ.œœ œœ
soMustmaybebeexyouhaustcaningreto
œœ œ œŒ Œ œ œ
 
œ
 
œ œ
 
œœ
 
œ œ
 
œ
 
œ œ
 
œ œ.œœ œœ
 
œŒ
memloseberyouryourownself.game.
œœ œ œŒ Œ œ œ
 
œœ
 
œ œ
 
œ œ
 
œ
 
œ œ
 
œ
 
œ œ.œœ œœ.œœ œœ
Can'tSelkeepfishbelylievhaing,ted,we'reno
œœ œ œ.j
 
œ.œœ œœ œ
 
œ
 
œ
 
œ œ
 
œ
 
œ œ
 
œ
 
œ œ
 
œ
 
œ
-- -- - -- -- --
&&?###.
 
œœ œœ.œœ œœ
onwonlyderdeyou'receiv jaingded,ouryou
œœ œ œ.jœ.œ
 
œ
 
œœ œ
 
œœ
 
œ œœ œ
 
œœ œ œ
 
œ
 
œ.œœ œœ.œœ œœ
selvescan'tandplayI'mthesick vicof timthethis
œœ œ œ.j
 
œ.œœ œœ œ
 
œ
 
œ œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ œ
 
œœ œ.˙œœ
lies,
˙
.œjœ
time.
œœ œ œ.j
 
œ.œœ œ œ œ
 
œ
 
œ
 
œ œœ
 
œ
 
œœ œ
 
œœ
 
œ
--- ----
&&?###
 
œŒœœ œœ
and you're too
...œœœjœœœ
 
œœœœœœ.œ œœ.œ
 
œ œœ.œ.
 
œJ
 
œ ˙
late.
.œ
jœ
 
˙
...œœœ#j
 
œœœœœœœœœ.œ
 
œœ.œ
 
œ
 
œœ.œŒ œbœœœ
 
œ
Don't cry to me.
...œœœœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœœ...œœ
 
œœœœœœœœœ
 
œœœ
 
œ
2
 
&&?###
 
œœbœ œœ œœ
If you loved me
...œœ
 
œœœœœœœœœœœœœ...œœ
 
œœœœœœœœœ
 
œœœ
 
œŒ œbœ œœ œœ
you would be here
...œœ
 
œœœœœœœœœ
 
œœœ
 
œ...œœ
 
œœœœœœœœœ
 
œœœ
 
œ.œJ
 
œb œœ
 
œ
with me.
...œœœ#bœœœœœœœœ
 
œœœ
 
œ...œœœ
 
œœœœœœ##bœœ
 
œœœ
 
œ&&?###
 
Œ œbœœœ œ
You want me,
...œœ
 
œœœœœœ
 
œœœœœœœ...œœœœœ
 
œœœœœœœœœœŒ œbœœ œ œœnœ#
come find me.
...œœ
 
œ#bœœ
 
œœœ
 
œœœœœœ
 
œ...œœ
 
œœœ
 
œœœœ##bœœ
 
œœœ
 
œŒ œbœ œœ œœ
Make up your mind.
...œœ
 
œœœœœœ
 
œœœœœœ
 
œ...œœ
 
œœœœœœœœœœœœ
 
œ&&?###......
1.
 
œœbœœ
 
œœœ
1.
www
 
wbwwwwwwww...˙˙˙œœœ
 
œ œ.œœ œœ œ.œœœœ
 
œœ
 
œœ
 
œœ
 
œœ
 
œÓ Œœ.œ
Could' nt
.œœ œœ
 
œŒœ
 
œœ
 
œœ
 
œ( )Œ
-
&&?###
2.
 
œœbœœ
 
œœœ
2.
œ# œ œ œœ#œœœœœœœœœœœœœœœ.
 
˙ œœ
 
œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœœw
 
œ œ œœœœœœœœœœœœœŒ
 
œ
3
 LH 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->