Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ettuthodkai Kurunthogai

Ettuthodkai Kurunthogai

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,127|Likes:
One of the Ettuthokai Noolgal of Tamil Sangam Litrature
One of the Ettuthokai Noolgal of Tamil Sangam Litrature

More info:

Published by: Sundararajan Jeyaraman on Jun 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2011

pdf

text

original

 
ÌÚ󦾡¨¸
(±ðÎò¦¾¡¨¸ áø¸Ç¢ø ´ýÚ - ÀÄ ¬º¢Ã¢Â÷¸û)*kuruntokai(several authors)*
Etext in Tamil Script - TSCII formatPreparation of etext, pdf and web versions : Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandEtext proof-reading: Ms. Sarala Sandirasegarane, Kanpur, IndiaThis pdf file is based on InaimathiTSC font embedded in the file. Hence this file can beviewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unixwithout the need to have the font installed in your computer-© Project Madurai 2001
 
2
ÌÚ󦾡¨¸*
¸¼×û Å¡úòо¡Á¨Ã Ò¨ÃÔí ¸¡Á÷ §ºÅÊôÀÅÆò ¾ýÉ §ÁÉ¢ò ¾¢¸¦Æ¡Ç¢ìÌýÈ¢ §ÂöìÌõ ¯Î쨸ì ÌýÈ¢ý¦¿ïÍÀ¸ ±È¢ó¾ «ïͼ÷ ¦¿Î§Åü§ºÅÄí ¦¸¡Ê§Â¡ý ¸¡ôÀ²Á ¨Å¸ø ±ö¾¢ýÈ¡ø ¯Ä§¸.-À¡Ã¾õ À¡Ê ¦ÀÕó§¾ÅÉ¡÷.1. ÌȢﺢ - §¾¡Æ¢ ÜüÚ¦ºí¸Çõ À¼ì¦¸¡ý È×½÷ò §¾öò¾¦ºí§¸¡ ÄõÀ¢ü ¦ºí§¸¡ðÊ Â¡¨Éì¸Æø¦¾¡Êî §º±ö ÌýÈõÌÕ¾¢ô âÅ¢ý ̨Ä측ó ¾ð§¼.-¾¢ôÒò §¾¡Ç¡÷.2. ÌȢﺢ - ¾¨ÄÅý ÜüÚ¦¸¡í̧¾÷ Å¡ú쨸 «ïº¢¨Èò ÐõÀ¢¸¡Áõ ¦ºôÀ¡Ð ¸ñ¼Ð ¦Á¡Æ¢§Á¡À¢ĢÂÐ ¦¸Æ£ ¿ðÀ¢ý Á¢ĢÂø¦ºÈ¢¦Â¢ü Èâ¨Å Üó¾Ä¢ý¿È¢Â×õ ¯Ç§Å¡ ¿£ÂÈ¢Ôõ â§Å.-¨ÈÂÉ¡÷.3. ÌȢﺢ - ¾¨ÄÅ¢ ÜüÚ¿¢Äò¾¢Ûõ ¦À⧾ Å¡É¢Ûõ ¯Â÷ó¾ýÚ¿£Ã¢Ûõ ¬ÃÇ Å¢ý§È º¡Ãø¸Õí§¸¡ü ÌȢﺢô â즸¡ñΦÀÕó§¾ý ¨ÆìÌõ ¿¡¼¦É¡Î ¿ð§À.-§¾ÅÌÄò¾¡÷.4. ¦¿ö¾ø - ¾¨ÄÁ¸û ÜüÚ§¿¡õ±ý ¦¿ï§º §¿¡õ±ý ¦¿ï§º¨Á¾£öô ÀýÉ ¸ñ½£÷ ¾¡í¸¢«¨Á¾ü ¸¨Áó¾¿í ¸¡¾Ä÷«¨ÁÅ¢Ä÷ ¬Ì¾ø §¿¡õ±ý ¦¿ï§º.-¸¡Á狀÷ ÌÇò¾¡÷.
 
35. ¦¿ö¾ø - ¾¨ÄÅ¢ ÜüګЦ¸¡ø §¾¡Æ¢ ¸¡Á §¿¡§Âž¢ÌÕ ÌÈíÌõ ýÉ¢Æü Òý¨É¯¨¼¾¢¨Ãò ¾¢Å¨Ä «ÕõÒó ¾£¿£÷¦ÁøÄõ ÒÄõÀý À¢Ã¢ó¦¾ÉôÀøÄ¢¾ú ¯ñ¸ñ À¡¦¼¡ø Ä¡§Å.-¿Ã¢¦Åå ¯ò¾¨Ä¡÷.6. ¦¿ö¾ø - ¾¨ÄÅ¢ ÜüÚ¿û¦Çý Èý§È ¡Áõ ¦º¡øÄÅ¢ó¾¢É¢¾¼í ¸¢É§Ã Á¡ì¸û ÓɢŢýÚ¿Éó¾¨Ä ¯Ä¸Óõ ÐïÍõµ÷¡ý ÁýÈ Ðﺡ §¾§É.-ÀÐÁÉ¡÷.7. À¡¨Ä - ¸ñ§¼¡÷ ÜüÚÅ¢ø§Ä¡ý ¸¡ÄÉ ¸Æ§Ä ¦¾¡Ê§Â¡û¦ÁøÄÊ §ÁÄ×õ º¢Äõ§À ¿ø§Ä¡÷¡÷¦¸¡ø «Ç¢Â÷ ¾¡§Á ¬Ã¢Â÷¸Â¢È¡Î À¨È¢ü ¸¡ø¦À¡Ãì ¸Äí¸¢Å¡¨¸ ¦Åñ¦½ü ¦È¡Ä¢ìÌõ§ÅöÀ¢ø «ØÅõ ÓýÉ¢ §Â¡§Ã.-¦ÀÕõÀÐÁÉ¡÷.8. ÁÕ¾õ - ¸¡¾ü ÀÃò¨¾ ÜüÚ¸ÆÉ¢ Á¡«òРިÇóÐÌ ¾£õÀÆõÀÆÉ Å¡¨Ç ¸à¯ ãÃý±õÁ¢ü ¦ÀÕ¦Á¡Æ¢ ÜÈ¢ò ¾õÁ¢ü¨¸Ôõ ¸¡Öõ àì¸ò àìÌõ¬Êô À¡¨Å §À¡Ä§ÁÅÉ ¦ºöÔó¾ý Ò¾øÅý ¾¡ö째.-¬ÄíÌÊ Åí¸É¡÷.9. ÁÕ¾õ - §¾¡Æ¢ ÜüÚ¡¡ ¸¢Â§Ç Á¡« §Â¡§ÇÁ¨¼Á¡ñ ¦ºôÀ¢ø ¾Á¢Â ¨Å¸¢Â¦Àö¡ô âÅ¢ý ¦Áöº¡ ¢ɧÇÀ¡º¨¼ ¿¢Åó¾ ¸¨½ì¸¡ø ¦¿ö¾øÉÁ£ É¢Õí¸Æ¢ §Â¡¾ Áø̦¾¡Úõ¸ÂãúÌ Á¸Ç¢÷ ¸ñ½¢ý Á¡Ûõ

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Punitha Padmanabhan liked this
mynameishan liked this
Ramkumar Duraiswamy liked this
SN liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->