Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gurus Tot Raw Ali

Gurus Tot Raw Ali

Ratings:
(0)
|Views: 7|Likes:
Published by HariOmGroup

More info:

Published by: HariOmGroup on Jun 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
 
´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
 
|| WûËU Á aÉëÑmÉ ||
Website:http://www.hariomgroup.org World Wide Web Edition: 2008
 
This WWW reprint is for free distribution
 
 

 

 

 

 

 ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ |

 

 

 

 

 
 
2
QQQQQQQQQQ
www.hariomgroup.org
 
l
A lÉÑ ¢ü qÉ
l
 
l
 
 aÉÑÂ xiÉuÉlÉ 
l
 
 aÉÑuÉï¹MüqÉç 
l
 
´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉqÉç 
l
 
 xÉSaÉÑÂ ÎeÉxÉå ÍqÉsÉ eÉÉrÉå....
l
 
´ÉÏ aÉÑ mÉÉSÒMüÉ mÉÇcÉMüqÉç 
l
 
´ÉÏ xÉSaÉÑÂSåuÉ cÉUhÉMüqÉsÉ qÉWûÉiqrÉ 
l
 
AÉUiÉÏ 
l
 
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå 
l
 
 aÉÑÂuÉlSlÉÉ 
l
 
 WûÉjÉ eÉÉåÄQû uÉÇSlÉ MüÃÆ 
l
 
 oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ 
l
 
 xÉÇiÉ ÍqÉsÉlÉ MüÉå eÉÉCrÉåû 
l
 
 ÌlÉaÉÑUå lÉWûÏÇ UWûlÉÉ 
l
 
 Wåû mÉëpÉÑ | AÉlÉÇSSÉiÉÉ |
l
 
 WûqÉåÇ aÉÑÂSåuÉ iÉåUÉ xÉWûÉUÉ 
l
 
´ÉÏ xÉÑUåzÉÉlÉlSeÉÏ Måü xÉixÉÇaÉ xÉå ........
 
 

 

 

 

 

 ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ |

 

 

 

 

 
 
3
QQQQQQQQQQ
www.hariomgroup.org
 
|| aÉÑÂ xiÉuÉlÉ ||
aÉÑÂoÉëï¼É aÉÑÂÌuÉïwhÉÑÈ aÉÑÂSåïuÉÉå qÉWåûµÉUÈ |aÉÑÂxÉÉï¤ÉÉiÉ mÉUoÉë¼ iÉxqÉæ ´ÉÏ aÉÑUuÉå lÉqÉÈ ||krÉÉlÉqÉÔsÉÇ aÉÑÂqÉÔïÌiÉï mÉÔeÉÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåÈ mÉSqÉç |qÉǧÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåuÉÉïYrÉÇ qÉÉå¤ÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåÈ M×ümÉÉ ||AZÉÇQûqÉÇQûsÉÉMüÉUÇ urÉÉmiÉÇ rÉålÉ cÉUÉcÉUqÉç |iÉimÉSÇ SÍzÉïiÉÇ rÉålÉ iÉxqÉæ ´ÉÏ aÉÑUuÉå lÉqÉÈ ||iuÉqÉåuÉ qÉÉiÉÉ cÉ ÌmÉiÉÉ iuÉqÉåuÉ, iuÉqÉåuÉ oÉÇkÉÑ¶É xÉZÉÉ iuÉqÉåuÉ |iuÉqÉåuÉ ÌuÉ±É SìÌuÉhÉÇ iuÉqÉåuÉ, iuÉqÉåuÉ xÉuÉïÇ qÉqÉ SåuÉ SåuÉ ||oÉë¼ÉlÉÇSÇ mÉUqÉ xÉÑZÉSÇ MåüuÉsÉÇ ¥ÉÉlÉqÉÔÌiÉïÇ |²l²ÉiÉÏiÉÇ aÉaÉlÉxÉSØzÉÇ iɨuÉqÉxrÉÉÌSsɤÉrÉqÉç ||LMÇü ÌlÉirÉÇ ÌuÉqÉsÉÇ AcÉsÉÇ xÉuÉïkÉÏxÉɤÉÏpÉÔiÉqÉç |pÉÉuÉÉiÉÏiÉÇ Ì§ÉaÉÑhÉUÌWûiÉÇ xÉSaÉÑÂÇ iÉÇ lÉqÉÉÍqÉ ||
l

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->