Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alien Messages 2

Alien Messages 2

Ratings: (0)|Views: 1,050|Likes:
Published by Tsenguujin

More info:

Published by: Tsenguujin on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
115
ÕΨÐÄÓÃÀÀÐ ÍÎÌ
ÕÀÐÜÃÀÐÈÃÈÉÍÕÀÍÍÀÌÀÉà ÃÀÐÈÃÄÝÝÐÝÝÀÂÀÀ×ÑÀÍ ÍÜ
116
ÎÐØÈË
ÝÍÝÕ¯¯ õî¸ð äàõü íîìûã ýõëýí áè÷èõèéí ºìíº 1973 îíû 12 äóãààðñàðûí 13-íèé ãàéõàìøèãò ó÷ðàëààñ ºìíº ìèíèé àìüäðàë ÿìàðáàéñíûã öóõàñ äóðäàõûã õ¿ññýí þì. Ýíý íü íýãä, òýð öàã ìº÷ººñºìíº íàìàéã þó õèéæ ÿâñàí òóõàé, õî¸ðò èðýýä¿éí õóâü çàÿàã ìèíüçºãíºñºí áàéæ áîëîõóéö ÿìàðâàà åð áóñûí ç¿éë õ¿¿õýä íàñàíä ìèíüòîõèîëäîæ áàéñàí ýñýõ òàëààð ñîíèðõñîí îëîí õ¿íèé àñóóëòàäõàðèóëò áîëîõ ó÷èðòàé.Õýäèéãýýð àìüäðàëûí ìààíü ýõýí ¿åä ÿìàð ÷ ñîíèí ñîäîíþì òîõèîëäîîã¿é ãýæ àíõàíäàà áè áîäîæ áàéñàí áîëîâ÷ ºíãºðñíººýðãýí ñàíàæ, ýíý á¿õ äóðñàìæ á¿õýëäýý íýãäýí íèéëæ ýöýñòýý íýãýíöîãö ä¿ð çóðàã áîëîí õóâèðàõûí öàãò ¿íýõýýð íàìàéã õýí áîëîõîäòºäèéã¿é 1973 îíû 12 äóãààð ñàðûí 13-íä ººðèé㺺 îëæ ìýäýõ õ¿ðòýëìèíèé àìüäðàë áóñäàä õºòëºãäºæ ÿâñíûã ¿çýýä áè ººðºº ÷ ãàéõàíàëìàéð÷ áèëýý.Õî¸ð äàõü ó÷ðàë áîëîõ ¿åä áè ýíý òàëààð áàðàã áè÷èæäóóñààä áàéëàà. Õîæèì íü çàõèàñûíõàà õî¸ð äàõü õýñýãò àëü áîëîõèõ çàé ¿ëäýýæ, ýíýõ¿¿ ýõíèéõýýñýý ÷ èë¿¿ ãàéõàëòàé õî¸ð äàõüóóëçàëòûíõàà òàëààð á¿ðýí òîëüäóóëàõ ¿¿äíýýñ óðüäûí äóðñàìæààòîâ÷ëîí îðóóëàâ.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andrea Richmond added this note
An English translation would be wonderful!
Tsenguujin liked this
world2006 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->