Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[ToanHocTHPT]ChuyenDeHinhHocKhongGianCoDien-NguyenVanTrinh

[ToanHocTHPT]ChuyenDeHinhHocKhongGianCoDien-NguyenVanTrinh

Ratings:
(0)
|Views: 4,631|Likes:
Published by ThienVyHuy

More info:

Published by: ThienVyHuy on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Bài t
p t
luy
n : HÌNH H
C KHÔNG GIAN C
 
Đ
I
N Luy
n thi
Đạ
i h
c n
ă
m 2010Giáo viên: Nguyen Van Trinh -
Đ
T : 0982.071279 - Chuyên luy
n thi
Đạ
i h
c t
i Hà N
i Trang 1
BÀI T
P T
LUY
N ÔN THI
ĐẠ
I H
C N
Ă
M 2010 MÔN TOÁN L
P 12CHUYÊN
ĐỀ
: HÌNH H
C KHÔNG GIAN C
 
Đ
I
NBài 1:
Cho kh
i chóp
S.ABC
. Trên ba c
nh SA; SB; SC l
n l
ượ
t l
y ba
đ
i
m A'; B'; C' (không trùng S). G
i V vàV' l
n l
ượ
t là th
tích kh
i chóp
S.ABC;S.A'B'C'
.Ch
ng minh r 
ng:
V' SA' SB' SC'V SA SB SC
=
 
Bài 2:
Đ
S:
12
 
Kh
i chóp
S.ABCD
đ
áy là hình bình hành, M là trung
đ
i
m c
a SC. M
t ph
ng (P)
đ
i qua AM, songsong v
i BD chia kh
i chóp thành hai ph
n. Tính t
ỉ 
s
th
tích hai ph
n
đ
ó.
Bài 3:
Đ
S:
3
a 2 a 6a) ; b)6 6
 
Cho hình chóp t
giác
đề
u có các c
nh b
ng a:
S.ABCD
 a) Tính th
tích kh
i chóp.b) Tính kho
ng cách t
tâm m
t
đ
áy
đế
n các m
t c
a hình chóp.
Bài 4:
Đ
S:
3
16aV45
=
 
Kh
i chóp
S.ABCD
đ
áy là hình vuông c
nh a.
( )
SA ABCD
;
SA 2a
=
. G
i E; F là hình chi
ế
u c
a Atrên SB và SD. I là giao
đ
i
m c
a SC và (AEF). Tính th
tích kh
i chóp
S.AEIF
.
Bài 5:
Đ
S:
V 8 3
=
 
Cho l
ă
ng tr 
 
đứ
ng
1 1 1
ABC.A B C
 
đ
áy là tam giác
đề
u. M
t ph
ng
( )
1
A BC
t
o v
i
đ
áy m
t góc 30
0
1
A BC
Δ
có di
n tích b
ng 8. Tính th
tích kh
i l
ă
ng tr 
.
Bài 6:
Đ
S:
3 5V10
=
 
Kh
i l
ă
ng tr 
 
1 1 1
ABC.A B C
đ
áy là tam giác vuông cân, c
nh huy
n
AB 2
=
. M
t ph
ng
( )
1
AA B
 vuông góc v
i m
t ph
ng
( )
ABC
,
1
AA 3
=
;
1
A AB
nh
n;
( ) ( )
( )
01
A AC ; ABC 60
=
. Tính th
tíchkh
i l
ă
ng tr 
.
Bài 7:
Đ
S: b)
V 20 5; V 10 5
= =
 
Kh
i l
ă
ng tr 
t
giác
đề
u
1 1 1 1
ABCD.A B C D
có kho
ng cách gi
a hai
đườ
ng th
ng AB và A
1
D b
ng 2;
độ
 dài
đườ
ng chéo m
t bên b
ng 5.a) H
 
( )
1 1
AK A D K A D
. Ch
ng minh r 
ng
AK 2
=
.b) Tính th
tích kh
i l
ă
ng tr 
 
1 1 1 1
ABCD.A B C D
 
Bài 8: (D.2002)
Đ
S:
( )
6 34cm17
 
Cho hình t
di
n ABCD có c
nh AD vuông góc v
i m
t ph
ng (ABC);
AC AD 4cm
= =
;
AB 3cm
=
;
BC 5cm
=
. Tính kho
ng cách t
 
đ
i
m A t
i m
t ph
ng (BCD).
Bài 9: (A.2002)
Đ
S:
( )
2
a 10S dvdt16
=
 
Cho hình chóp tam giác
đề
u S.ABC
đỉ 
nh S,
độ
dài c
nh
đ
áy b
ng a. G
i M và N l
n l
ượ
t là các trung
đ
i
mc
a các c
nh SB và SC. Tính theo a di
n tích tam giác AMN, bi
ế
t r 
ng m
t ph
ng (AMN) vuông góc v
im
t ph
ng (SBC).
Bài 10:
Đ
S:
Cho hình chóp S.ABC có SA = 3a và SA vuông góc v
i m
t ph
ng (ABC). Tam giác ABC có AB = BC =2a, góc ABC b
ng 120
0
. Tính kho
ng cách t
 
đỉ 
nh A
đế
n m
t ph
ng (SBC).
Bài 11:
Đ
S:
217
 
Hình chóp S.ABCD có
đ
áy ABCD là hình vuông c
nh a, tam giác SAB
đề
u và n
m trong m
t ph
ng vuônggóc v
i
đ
áy. Tính góc gi
a hai m
t ph
ng (SAB) và (SCD).
 
Bài t
p t
luy
n : HÌNH H
C KHÔNG GIAN C
 
Đ
I
N Luy
n thi
Đạ
i h
c n
ă
m 2010Giáo viên: Nguyen Van Trinh -
Đ
T : 0982.071279 - Chuyên luy
n thi
Đạ
i h
c t
i Hà N
i Trang 2
Bài 12: (D.2006)
Đ
S:
3
2 57a 3 3aa) b)19 50
 
Cho hình chóp tam giác S.ABC có
đ
áy ABC là tam giác
đề
u c
nh a, SA = 2a và SA vuông góc v
i m
tph
ng (ABC). G
i M và N l
n l
ượ
t là hình chi
ế
u vuông góc c
a A trên các
đườ
ng th
ng SB và SC.a) Tính kho
ng cách t
A
đế
n m
t ph
ng (SBC)b) Tính th
tích c
a kh
i chóp A.BCNM.
Bài 13:
Đ
S:
3
a 2V12
=
 
Hình chóp tam giác S.ABC có các c
nh bên
SA SB SC a
= = =
;
0
ASB 120
=
;
0
BSC 60
=
;
0
ASC 90
=
. Ch
ng minh r 
ng tam giác ABC vuông và tính th
tích hình chóp S.ABC theo a.
Bài 14:
Đ
S:
32
4a3cos sin
αα
;
3cos3
α=
 
Cho hình chóp t
giác
đề
u S.ABCD. Kho
ng cách t
A
đế
n m
t ph
ng (SBC) b
ng 2a. Góc gi
a các m
tbên và m
t
đ
áy là
α
.a) Tính th
tích kh
i chóp theo a va
α
.b) Xác
đị
nh
α
 
để
th
tích kh
i chóp nh
nh
t.
Bài 15: (B.2006)
Đ
S:
3
a 2V36
=
 
Cho hình chóp S.ABCD có
đ
áy ABCD là hình ch
nh
t v
i
AB a
=
;
AD a 2
=
;
SA a
=
và SA vuông gócv
i m
t ph
ng (ABCD). G
i M và N l
n l
ượ
t là trung
đ
i
m c
a AD và SC; I là giao
đ
i
m c
a BM và AC.a) Ch
ng minh r 
ng m
t ph
ng (SAC) vuông góc v
i m
t ph
ng (SMB).b) Tính th
tích c
a kh
i t
di
n ANIB.
Bài 16: (D.2009)
Đ
S:
3
4a 2a 5V ; d9 5
= =
 
Cho hình l
ă
ng tr 
 
đứ
ng ABC.A'B'C' có
đ
áy ABC là tam giác vuông t
i B,
AB a
=
;
AA' 2a
=
;
A'C 3a
=
.G
i M là trung
đ
i
m c
a
đ
o
n th
ng A'C', I là giao
đ
i
m c
a AM và A'C.a) Tính theo a th
tích kh
i t
di
n IABCb) Kho
ng cách t
 
đ
i
m A
đế
n m
t ph
ng (IBC).
Bài 17: (A.2009)
Đ
S:
3
3 15V a5
=
 
Cho hình chóp
S.ABCD
đ
áy ABCD là hình thang vuông t
i A và D;
AB AD 2a
= =
;
CD a
=
; góc gi
ahai m
t ph
ng
( )
SBC
( )
ABCD
b
ng
0
60
. G
i I là trung
đ
i
m c
a c
nh AD. Bi
ế
t hai m
t ph
ng (SBI)và (SCI) cùng vuông góc v
i m
t ph
ng (ABCD), tính th
tích kh
i chóp
S.ABCD
theo a.
Bài 18: (B.2009)
Đ
S:
3
9aV208
=
 
Cho hình l
ă
ng tr 
tam giác ABC.A'B'C' có BB' = a, góc gi
a
đườ
ng th
ng BB' và m
t ph
ng (ABC) b
ng60
0
; tam giác ABC vuông t
i C và
0
BAC 60
=
. Hình chi
ế
u vuông góc c
a
đ
i
m B' lên m
t ph
ng (ABC)trùng v
i tr 
ng tâm c
a tam giác ABC. Tính th
tích kh
i t
di
n A'ABC theo a.
Bài 19:
Đ
S:
3
V 3a
=
 
Trong không gian cho hình chóp tam giác
đề
u
S.ABC
SC a 7
=
. Góc t
o b
i (ABC) và (SAB) b
ng
0
60
. Tính th
tích kh
i chóp
S.ABC
theo a.
Bài 20:
Đ
S:
3
aV6
=
 
Trong không gian cho hình chóp
S.ABCD
v
i ABCD là hình thoi c
nh a, góc
0
ABC 60
=
. SO vuông gócv
i
đ
áy (O là tâm m
t
đ
áy),
a 3SO2
=
. M là trung
đ
i
m c
a AD, (P) là m
t ph
ng qua BM và song songv
i SA, c
t SC t
i K. Tính th
tích kh
i chóp
 
K.ABCD
 
 
Bài t
p t
luy
n : HÌNH H
C KHÔNG GIAN C
 
Đ
I
N Luy
n thi
Đạ
i h
c n
ă
m 2010Giáo viên: Nguyen Van Trinh -
Đ
T : 0982.071279 - Chuyên luy
n thi
Đạ
i h
c t
i Hà N
i Trang 3
Bài 21:
Đ
S:
a 2AH2
=
 
Cho hình chóp
S.ABC
đ
áy ABC là tam giác
đề
u c
nh a, c
nh bên SA vuông góc v
i
đ
áy (ABC). Tínhkho
ng cách t
A
đế
n mp(SBC) theo a, bi
ế
t
a 6SA2
=
.
Bài 22: (Chuyên
Đ
H Vinh 2008)
Đ
S:
3
3 5aV 2a ; h10
= =
 
Cho hình chóp
S.ABCD
đ
áy là hình ch
nh
t,
AD a 2;CD 2a
= =
. C
nh SA vuông góc
đ
áy và
3 2a
SA
=
. G
i K là trung
đ
i
m AB.a) Ch
ng minh r 
ng (SAC) vuông góc v
i (SDK)b) Tính th
tích kh
i chóp
C.SDK
theo a; Tính kho
ng cách t
K
đế
n (SDC).
Bài 23:
Đ
S:
3
a 6V12
=
 
Cho hình chóp S.ABCD có
đ
áy ABCD là hình vuông c
nh a. M
t ph
ng (SAC) vuông góc v
i
đ
áy,
0
ASC 90
=
; SA t
o v
i
đ
áy m
t góc 60
0
. Tính th
tích kh
i chóp.
Bài 24:
Đ
S:
3
a 3V12
=
 
Cho l
ă
ng tr 
 
ABC.A'B'C'
đ
áy là tam giác
đề
u c
nh a, hình chi
ế
u vuông góc c
a A' lên m
t ph
ng(ABC) trùng v
i tâm O c
a tam giác ABC. M
t m
t ph
ng (P) ch
a BC và vuông góc v
i AA' c
t l
ă
ng tr 
 theo m
t thi
ế
t di
n có di
n tích
2
a 38
. Tính th
tích kh
i l
ă
ng tr 
.
Bài 25:
Đ
S:
3
aV16
=
 
Hình chóp S.ABC có
0
aAB AC a; BC ; SA a 3; SAB SAC 302
= = = = ==
.Tính th
tích c
a kh
i chóp theo a.
Bài 26:
Đ
S:
3
a 3 a 3a) b)4 6
 
Cho hình chóp t
giác
đề
u
S.ABCD
c
nh
đ
áy b
ng a. G
i G là tr 
ng tâm tam giác SAC và kho
ng cácht
G
đế
n m
t bên (SCD) b
ng
a 36
.a) Tính kho
ng cách t
tâm c
a m
t
đ
áy
đế
n m
t bên (SCD).b) Tính th
tích kh
i chóp
S.ABCD
 
Bài 27:
Đ
S:
3
ac)36
 
Cho hình chóp
S.ABC
đườ
ng cao
AB BC a; AD 2a
= = =
,
đ
áy là tam giác vuông cân
P
. G
i B' làtrung
đ
i
m c
a SB; C' là chân
đườ
ng cao h
t
A xu
ng SC.a) Tính th
tích kh
i chóp
ABC.A'B'C'
.b) Ch
ng minh r 
ng
A'ABC
.c) Tính th
tích kh
i chóp
S.AB'C'
 
Bài 28: (D.2008)
Đ
S:
3
a 2 a 7a) ; b)2 7
 
Cho l
ă
ng tr 
 
đứ
ng
ABC.A'B'C'
đ
áy là tam giác vuông,
AB BC a
= =
, c
nh bên
AA' a 2
=
. G
i M làtrung
đ
i
m c
a c
nh BC.a) Tính theo a th
tích c
a kh
i l
ă
ng tr 
 
ABC.A'B'C'
.b) Tính kho
ng cách gi
a hai
đườ
ng th
ng AM và B'C.
Bài 29: (B.2008)
Đ
S:
3
2 3a 5V ; cos3 5
= ϕ=
 
Cho hình chóp S.ABCD có
đ
áy ABCD là hình vuông c
nh 2a;
SA a;SB a 3
= =
m
t ph
ng (SAB)vuông góc v
i m
t ph
ng
đ
áy. M và N l
n l
ượ
t là trung
đ
i
m c
a các c
nh AB; BC. Tính th
tích kh
i chópS.BMDN và góc gi
a (SM; ND)

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
motsach8x46 liked this
thảo_tế_3 liked this
Thịnh Trần liked this
Huyền Lê liked this
thaosuong94 liked this
huymai54c liked this
mouse_hd3264 liked this
albeeyu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->