Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gui Lai Tran Gian

Gui Lai Tran Gian

Ratings: (0)|Views: 274|Likes:
Published by Tam Hanh

More info:

Published by: Tam Hanh on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2012

pdf

text

original

 
Thay l 
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u
Tr
ng thái khó x
ử 
c
a m
t hành gi
 
Trong th
ờ 
i
đ
i
m b
t
đầ
u c
a hành trình tâm linh, m
t hành gi
nh
t th
ờ 
i v
n duy trì m
iliên h
v
ớ 
i c
ng
đồ
ng xung quanh. M
t khác anh ta ch
ư
a tích lu
 
đủ
m
t th
ế
n
ă
ng d
i dàov
ph
ươ 
ng di
n tâm linh nên vi
c xu
t hi
n nh
ng v
n
đề
c
n dàn x
ế
 p gi
a cá nhân vàc
ng
đồ
ng là
đ
i
u
đươ 
ng nhiên. Tôi g
i
đ
ó là
tr 
ng thái khó x
ử 
c
a m
t hành gi
.
 
Đ
i
u
đầ
u tiên hành gi
ph
i
đố
i m
t là thái
độ
khinh m
n và thi
ế
u thông c
m c
a nh
ngng
ườ 
i xung quanh.
Đ
i
u này
đặ
c bi
t tr 
ở 
thành m
t tác
độ
ng tiêu c
c và tr 
m tr 
ng
đố
iv
ớ 
i hành gi
n
ế
u nh
ư
nó x
y ra
ở 
nh
ng ng
ườ 
i thân c
a y. Kinh nghi
m c
a t
t c
nh
nghành gi
cho bi
ế
t tìm
đượ 
c ng
ườ 
i thân có cùng quan
đ
i
m và tôn tr 
ng th
c hành c
amình thì hi
ế
m h
ơ 
n c
các nguyên t
 
đấ
t hi
ế
m.Ti
ế
 p theo hành gi
b
khó x
khi nhi
t tình c
a y b
m
i ng
ườ 
i dè b
u và h
t h
i. Ch
ngqua là y quá quy
ế
t tâm và t
bi chia s
chân lý v
ớ 
i nh
ng ng
ườ 
i xung quanh, nh
ư
ng tríhu
c
a y ch
ư
a xu
t hi
n
đủ
 
để
có th
áp d
ng ph
ươ 
ng ti
n thi
n x
o.Các n
ă
ng l
c tiên tri, th
u th
c
a y tr 
ở 
thành ch
 
đề
 
đ
àm ti
ế
u c
a m
i ng
ườ 
i và
đ
i
u nàylà th
thách to l
ớ 
n cho hành gi
. Trong vài ch
c n
ă
m th
m chí lâu h
ơ 
n n
a, hành gi
ph
ichi
ế
n th
ng chính mình
để
nh
n th
c
đượ 
c r 
ng nhân gian là si ng
c và
đ
áng th
ươ 
ng ch
 không
đ
áng gi
n. Ch
 
đế
n khi
đ
ó, hành gi
m
ớ 
i l
 p l
i
đượ 
c tr 
ng thái an bình n
i tâm và
đ
i ti
ế
 p. N
i khó x
ti
ế
 p theo s
là s
 
đố
i di
n v
ớ 
i thói
đố
c
a nh
ng ng
ườ 
i nghiên c
u tâmlinh. B
n thân nh
ng ng
ườ 
i này không nh
n ra mình
đ
ang
đố
, n
ế
u nh
n ra thì h
 
đ
ãh
i h
n và s
a ch
a. V
n
đề
thú v
chính là
ở 
ch
 
đấ
y, ch
có hành gi
nh
n ra các bi
uhi
n c
a thói
đố
 
đ
ang hun
đố
t tâm can c
a ng
ườ 
i
đố
i di
n Nh
ư
ng không th
ch
ra vàc
u ch
a cho y b
ở 
i vì ngay l
 p t
c y s
phát khùng lên…và cu
c trao
đổ
i tâm linh
đ
i vào b
ế
t
c.H
nh phúc thay n
ế
u y có
đượ 
c m
t ng
ườ 
i th
y tâm linh mà y
đặ
t tr 
n ni
m tin. T
i
đ
ó ycó th
trao
đổ
i t
t c
không e dè và không b
nhân gian khi d
. Tuy nhiên n
ế
u không cótr 
ườ 
ng h
c l
ớ 
n
đ
ó thì li
u hành gi
có th
tr 
ưở 
ng thành
đượ 
c ch
ă
ng???
( 27.10. 2008) Bài vi
ế 
t s
ố 
1
S
ự 
gi
i thoát c
a tâm trí 
Bây gi
ờ 
là lúc tôi nh
ườ 
ng l
i di
n
đ
àn cho quý v
… Dù quý v
có s
khác bi
t v
tu
i tác,gi
ớ 
i tính, trình
độ
, tín ng
ưỡ 
ng, tính cách…v.v…thì quý v
v
n
đ
ang t
n t
i trong m
t th
ế
 gi
ớ 
i v
t ch
t và
đ
i
u này là t
t lành!
Đ
ôi khi quý v
th
ư
giãn và l
ng nghe các giai
đ
i
ucu
c s
ng. Có th
là ti
ế
ng thác
đổ
, ti
ế
ng sóng bi
n…hay ti
ế
ng gió rít trên mái nhà vào
đ
êm giao mùa… Th
ườ 
ng xuyên h
ơ 
n quý v
có l
ch
n
đượ 
c cho mình và ng
ườ 
i thânnh
ng giai
đ
i
u tr 
tình…và vì
đ
ang t
n t
i trong th
ế
gi
ớ 
i v
t ch
t nên quý v
s
dùngm
t thi
ế
t b
âm thanh
để
khu
ế
ch tán vào không gian các b
n giao h
ưở 
ng hay các tìnhkhúc…
Đ
i
u này th
t t
t lành!
Đ
ôi khi các giai
đ
i
u cu
c s
ng không nh
t thi
ế
t xu
t hi
n d
ướ 
i d
ng th
c âm thanh. N
ế
uquý v
l
ng l
ng
m bình minh, ng
m hoa n
ở 
, ng
m tuy
ế
t r 
ơ 
i…hay vu
t ve m
t t
ng v
t
 
c
a ng
ườ 
i thân yêu…thì trong tâm h
n c
a quý v
c
ũ
ng
đ
ang vang lên nh
ng
 giai
đ 
i
ukhông âm
tuy
t v
ờ 
i c
a cu
c s
ng. Tôi th
y nh
ng
đ
i
u
đ
ó th
t tr 
n lành!Th
ế
i có nh
ng lúc quý v
không th
c
ưỡ 
ng
đượ 
c tính hi
ế
u k 
c
a b
n thân… Có lúc tôich
ợ 
t so sánh m
t cách ngây th
ơ 
ng tính tò mò c
a con ng
ườ 
i th
t gi
ng m
t th
“siêugiác quan” chi ph
i di
n r 
ng m
i hành vi và v
n
độ
ng t
ư
duy c
a con ng
ườ 
i. Hi
n nhiênquý v
 
đồ
ng ý v
ớ 
i tôi là t
t c
chúng ta
đề
u ch
u
ơ 
n
đặ
c tính hi
ế
u k 
này. Th
t v
y! Làmsao mà b
n thân m
i chúng ta hay toàn th
xã h
i có th
phát tri
n n
ế
u nhân lo
i khôngch
u tìm tòi khám phá…
Đ
i
u này th
t t
t lành!C
ũ
ng v
y, th
ườ 
ng xuyên quý v
t
ư
duy theo xu h
ướ 
ng ph
 
đị
nh và b
c l
s
ph
 
đị
nhthành hành vi m
t cách có ho
c không có ý th
c. Xu h
ướ 
ng này c
ũ
ng
ướ 
c thúc nhân lo
inh
ư
m
t th
“siêu ý chí”.
Đ
i
u
đ
ó giúp cho s
ki
n duy trì và b
o t
n các giá tr 
cá nhânc
a m
i ng
ườ 
i. Tr 
c ti
ế
 p hay gián ti
ế
 p
đ
i
u
đ
ó làm cho các giá tr 
cá nhân c
ũ
ng nh
ư
h
i không ng
ng
đượ 
c c
i thi
n… Do
đ
ó
đ
i
u này c
ũ
ng th
t tr 
n lành!Cu
i cùng không ai trong quý v
có th
ph
nh
n r 
ng trong tâm h
n quý v
có m
t quantâm r 
t l
ớ 
n cho tình yêu. Không ch
gi
ớ 
i h
n trong tình yêu
đ
ôi l
a,
đặ
c tr 
ư
ng v
 ĩ 
 
đạ
i nàyc
a nhân lo
i còn th
hi
n trong tình yêu th
ươ 
ng
đồ
ng lo
i, ni
m tri ân, s
quan tâm
đế
nnh
ng cá nhân quen bi
ế
t hay xa l
Đặ
c tr 
ư
ng tình yêu này không ch
gi
ớ 
i h
n trong các ph
n t
h
u hình h
u h
n mà còn có xu h
ướ 
ng v
ươ 
n t
ớ 
i các khái ni
m siêu hình…nh
ư
 m
t tình c
m v
ũ
tr 
!
Đ
i
u này th
t tr 
n lành! Nh
ư
v
y dù chúng ta không ai gi
ng ai nh
ư
ng t
t c
chúng ta
đề
u
đ
ang s
ng trong m
t xãh
i v
t ch
t và chúng ta s
th
h
n mình vào lúc v
ng theo m
t mô-típ v
n
độ
ng tinh th
ng
m b
n b
ướ 
c:
+ l 
ắ 
ng nghe và hòa mình vào các giai
đ 
i
u cu
c s
ố 
ng + ý th
ứ 
c khám phá th
ế 
gi
ớ 
i xung quanh, bên trong c
ũ
ng nh
ư 
bên ngoài c
ơ 
th
ể 
 + ph
 
đị
nh các giá tr 
không tr 
ườ 
ng t 
n
để 
ngày càng ti
m c
n các giá tr 
có v
tr 
ườ 
ng 
n h
ơ 
n. (Ti
ế 
c r 
ằ 
ng t 
ấ 
t c
m
i giá tr 
v
t ch
ấ 
t hay tinh th
n trong v
ũ
tr 
 
đề 
u vô th
ườ 
ng nên con ng 
ườ 
i c
ứ 
ph
 
đị
nh hoài không thôi!)+ tình yêu.
Vô hình dung quý v
 
đ
ang hi
n th
c hóa tâm trí và ti
ế
n t
ớ 
i nh
ng v
n
đề
thu
c v
b
n th
 lu
n:
 ý ngh
ĩ 
a c
a
đờ 
i s
ố 
ng, tình yêu là gì, v
ũ
tr 
có t 
n cùng không, th
ờ 
i gian là gì, b
nch
ấ 
t c
a không gian…v.v…
 Và r 
i quý v
t
ư
duy r 
ng có m
t con
đườ 
ng d
n
đế
n s
gi
i thoát. Nh
ư
ng trong quá trình
đ
i tìm con
đườ 
ng
đ
ó, quý v
không ng
ng hi
n th
c hóa tâm trí… Tâm trí kh
n kh
 
đượ 
ckhoác lên nh
ng ph
c súc lòe lo
t c
a nh
ng giáo phái v
 ĩ 
 
đạ
i, nh
ng giáo lý tuy
t di
u,nh
ng pháp môn b
t nh
... Ôi! Nh
ng câu th
n chú…!Hi
n nhiên là quý v
s
có v
 
đ
i
đ
úng
đườ 
ng, nh
ư
ng làm sao có th
gi
i thoát b
n thânth
t s
n
ế
u quý v
ng
ă
n nh
t tâm trí trong nh
ng nghi qu
ng
t nghèo c
a m
t th
c hànhtôn giáo hay áp
đặ
t cho tâm trí m
t t
ư
duy h
u tuy
ế
n…”Ph
i th
ế
này m
ớ 
i
đ
úng”…hic…Th
c s
là tôi v
n
đ
ang nh
ườ 
ng di
n
đ
àn cho quý v
và quý v
ch
c
n thi
ế
t ph
i tin tôi. Nh
ư
ng tôi ngh
 ĩ 
quý v
không th
th
ờ 
 
ơ 
v
ớ 
i l
ờ 
i c
a
Đứ
c Ph
t Thich-ca Mâu-ni:
“Này, các
đệ
ử 
 , cái
đượ 
c h
ưở 
ng c
a
đờ 
i sóng thánh thi
n không ph
i là cái
đ 
i xin,không ph
i là danh v
ng, ti
ế 
ng t 
ă 
m, không ph
i là nh
ữ 
ng 
đứ 
c h
nh tu hành, không ph
ilà h
nh phúc
đượ 
c tìm th
ấ 
 y trong thi
ề 
n
đị
nh, không ph
i là hào quang phát ra t 
ừ 
n
i tâm,mà là
 s
ự 
gi 
i thoát v
ĩ 
nh vi 
ễ 
n c
a tâm
”.
(Trung A-hàm – 
Majjhimanykaya
)Tôi luôn mong quý v
 
đượ 
c an trú tr 
n lành và s
ớ 
m
đạ
t
đế
n m
t tâm trí gi
i thoát!
(14.10.2008)
 
 Bài vi
ế 
t s
ố 
2
Nh
n th
ứ 
c v
B
n C
ử 
a, Ba
Đ
ích và B
n Chi
ế
n Th
ng
B
n C
a:+
đ
ang kinh nghi
m tri giác h
ư
v
ng+
đ
ang nuôi d
ưỡ 
ng b
n ngã+
đ
ang nh
n v
 
đứ
c tin+
đ
ang cho
đ
i tình th
ươ 
ng.Ba
Đ
ích:+ tính th
y (
rigpa
)+ thoát kh
 + Ph
t tính th
hi
n trong ba thân Ph
t.B
n Chi
ế
n Th
ng:+ các ch
ướ 
ng ng
i c
a các kinh nghi
m t
m th
ờ 
i v
 
đị
nh (
 samadhi
)+ các ch
ướ 
ng ng
i c
a b
nh t
t+ các ch
ướ 
ng ng
i c
a ý t
ưở 
ng v
ch
ư
Thiên, ma qu
trong tâm+ các ch
ướ 
ng ng
i do ô nhi
m t
m th
ờ 
i c
a hoàn c
nh x
u.
(15.10.2008) Bài vi
ế 
t s
ố 
3
Làm th
ế
nào
để
 
đạ
t
đế
n qu
v
gi
i thoát
Tôi
đ
ang vi
ế
t cho quý v
nh
ư
m
t thông
đ
i
 p
đượ 
c ban ph
ướ 
c b
ở 
i
đạ
i nguy
n c
a ch
ư
 Ph
t. Xin quý v
 
đừ
ng h
nghi gì v
nh
ng gì tôi vi
ế
t v
ớ 
i danh x
ư
ng và dòng phái mà quýv
 
đ
ang th
c hành. B
ở 
i vì m
i con
đườ 
ng
đề
u chung m
t
đ
ích nh
m là s
gi
i thoát vàm
i con ng
ườ 
i gi
i thoát
đề
u là Ph
t. Nh
ư
v
y dù quý v
có s
khác bi
t v
con
đườ 
ng hay các
đặ
c
đ
i
m cá nhân thì thông
đ
i
 pnày v
n gi
nguyên ý ngh
 ĩ 
a. S
ở 
d
 ĩ 
tôi s
d
ng h
th
ng ngôn ng
này không ph
i ch
tôi là m
t Ph
t t
. Công b
ng mà nói tôi th
y r 
ng
đ
ây là h
th
ng ngôn ng
phong phúnh
t, chi ti
ế
t và chính xác nh
t…
đủ
 
để
mô t
hành trình tâm th
c c
a m
t ng
ườ 
i
đế
n
đ
íchcu
i cùng:
 s
ự 
gi 
i thoát v
ĩ 
nh vi 
ễ 
n c
a tâm
.Có m
t vi
c nh
c
ũ
ng c
n c
u xét n
a là cá nhân tôi có
đủ
t
ư
cách
để
chuy
n t
i thông
đ
i
 p này
đế
n quý v
hay không? Tôi xin hoàn toàn ch
u trách nhi
m v
v
n
đề
này và xácl
 p m
i liên h
hoàn toàn riêng t
ư
, không khi nào có
nh h
ưở 
ng tiêu c
c
đế
n quý v
.Vi
c quý v
kh
ở 
i phát ni
m tin
đố
i v
ớ 
i cá nhân tôi không quan tr 
ng, th
m chí không h
 có ý ngh
 ĩ 
a m
t chút nào. B
ở 
i vì cánh c
a
đạ
i nguy
n c
a ch
ư
v
thành t
u thì luôn r 
ngm
ở 
và khi hành trình duyên nghi
 p c
a m
t hành gi
ti
m c
n thì y t
nhiên xu
t hi
nthái
độ
 
ng x
th
a
đ
áng.
Đ
i
u này không b
 
nh h
ưở 
ng
đ
áng k 
do các
nh h
ưở 
ng ngo
ilai… Kinh nghi
m cá nhân c
a tôi c
ũ
ng
đ
ã cho th
y r 
ng thuy
ế
t ph
c
để
có th
thay
đổ
ini
m tin c
a m
t con ng
ườ 
i thì khó kh
ă
n bi
ế
t nh
ườ 
ng nào. Tôi c
u nguy
n và trông c
y
ở 
 ni
m t
tín c
a quý v
!- Quý v
t
tín
đ
i
u gì?!
Đ
i
u gì
để
có ích l
ợ 
i t
c thì cho s
gi
i thoát?!-
Đ
ó chính là ni
m xác tín sâu s
c vào
đạ
i nguy
n c
a ch
ư
v
thành t
u.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->