Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
4-07-2007-Un Personaje Sacado de Dostoievsky

4-07-2007-Un Personaje Sacado de Dostoievsky

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Adentro y afuera, Una Ventana Al arte on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

 
_g tor~hg`fo ~`n`jh jo Jh~zhkou~a{
QCkërnhio~S : jo FikhJkmh g tor~hg`fo ~`n`jh jo Jh~zhkou~a{) torh ~k ëi ih io{or`) ~omrh ~o oge`j`rã`' Pkog n`ckg` og Bhmhzà thr g kgzoru`ih jo `trh|kc`j`cogzo 5 n`iio~ lhrkvhgz`io~ { 00 uorzkn`io~) ` n`ipkor lhr`) ~koctro ih uo)n`ckg`gjh) {` ~o` nhg g ikbrh h nhg i`~ c`gh~ nhch `z`j`~ og ~ o~t`ij`) og `nzkzj cojkz`zku`' @gpo gho~ joi b`rrkh) ~ `nzkzj ~koctro o~ nhch ~k ih eor`6 t`ronkor` nhch ~k i` ~`gmro ih iiou`r`' ^ rh~zrh o~roeio|kuh) lhgjh) zkogo g` t`r~kchgk` po co ronorj` ` R`~tzãg { ` Zhi~zh{) ~ tokg`jh { ~ b`rb` jo i`ëthn` jo Uorjk torh og ro`ikj`j o~ ëi) g`jko cà~' ^ zorrkzhrkh o~ oi cãh z`cbkëg6 ogzro i` n`iio ;2 { i` n`iio 044ogzro n`rror`~ = { 0?' Oi zorrkzhrkh jo e`ckik`~ r`gnk`~ { ehrzg`~ thr o|noiognk`' Torh ëi gh `njo og b~n` johrh) gk z`cthnh ih zkogo' Gh io kgzoro~`' @njo thrpo ~o ~kogzo ogzro mogzo pkvà z`g niz` nhch ëi) { pkvàjoekgkzku`cogzo ihn`' Ëi gh o~ g ihnh po ~o i` t`~` og i` n`iio) h g u`m`bgjh po tkjo jkgorh' Thr cnlhzkocth) gh~ loch~ uk~zh) { f`cà~ co l` tojkjh g` ~hi` chgoj`'@ ck co m~z` n`ckg`r) { cà~ jo g` uov ih lo uk~zh) { thr ih mogor`i gh~ ognhgzr`ch~ jo erogzo og oi kg~z`gzocogh~ o~tor`jh' ^koctro co ~`ij`' Ih l`no {` ~o` nhg ~ uhv) h og gh jo ih~ kjkhc`~ po l`bi`) h~kctiocogzo couo ~ c`gh joronl` nhch g T`t` h nhg i` n`bov` l`no g` oiom`gzo uogk`' [h co ikckzh `romro~`rio oi ~`ijh jonogzocogzo) cà~ t`r` ou`jkrih po t`r` jozogorco' Og g` nkj`j z`g oghrco nhchBhmhzà { nhg z`gz` mogzo tkjkogjh jkgorh og n`j` o~pkg`) gh {` `gj` trouogkjh' Torh `ög `~ã o~zo lhcbro coj`b` nkorz` nhgek`gv`) nhgek`gv` nhch t`r` jouhiuorio oi ~`ijh' Nroã` po ~o zr`z`b` joi lkfh jo~n`rrk`jh jo`img` e`ckik` rkn`) po ~`iã` ` jo`cbi`r thr oi b`rrkh jo jã` { romro~`b` ` i` c`g~kþg e`ckik`r jo ghnlo' Ggn`co jozuo ` tromgz`rio ~ ghcbro h l`bi`rio jo ^zogjl`i ,g` uov iiou`b` g ikbrh oghrco og oi po ~o ioã` og~ thrz`j` i`~ iozr`~ jhr`j`~ "^zogjl`i"+) gh nroh `lhr` po ih l`m`' Ck zkckjov co `b~hrbo' Ronorjh g`
 
z`rjo po ih ognhgzrë n`ckg`gjh nhg ih~ hfh~ norr`jh~) ` t`~h c{ iogzh) ~~ c`gh~ o~th~`j`~ ` ~ o~t`ij`nhch ~koctro) { ronkz`b` tho~ã`6 ih ~to thr i`~ n`jognk`~ { i` rkc` n`gjh `rzkni`b`' Torh gh co lkno cà~tromgz`~) troeorã gh roi`nkhg`rih nhg g`j`) { trhgzh co hiukjë' L`~z` po `{or g `ckmh co ogukþ jo~joBhmhzà g `rzãnih tbikn`jh og g` rouk~z` nhihcbk`g` jo tro~zkmkh' Ogzhgno~ ~to po jobã` o~nrkbkr ~hbro ëi)pkog o~ jo `imög chjh g` t`rzo o~ognk`i jo ck b`rrkh) Nlknþ Ro~oru`jh'& & &CK JHBIO N@IIOFORHOi torkhjk~z` @ierojh Chi`gh `notzþ i` trhto~z` jo QRouk~z`S ^hLh jo ronhg~zrkr i` lk~zhrk` jo Në~`r U`iiofh)g lhcbro po uoch~ og ih~ ~ocàehrh~ jo Bhmhzà { po eã~kn`cogzo thjrã` ~or ~ nihg'Ih tro~ogzã gh~ kg~z`gzo~ `gzo~ jo po co zhn`r` oi br`vh) `e`bio { ` i` uov lkjkvh) og oi T`rpo jo i` ;> ogBhmhzà) g im`r po gk eronogzh gk co m~z`) o|notnkþg jo g àrbhi jo f`n`r`gj`' ^ kc`mog ~o co l`bã`nhguorzkjh og g` hb~o~kþg jo~jo n`gjh co l`bã` jof`jh i` b`rb` nhch g lhcog`fo ~onrozh ` ck lorc`gh)ronkëg corzh) ~hbro zhjh n`gjh co ckr`b` `i o~tofh { jo~të~ jo gh~ ~omgjh~ co n`ã`) nhch g r`{h) g`nhgnkognk` gh l`bkz`i jo ck kjogzkj`j' H jo i` tërjkj` jo oii`' _g` trhuhn`nkþg joi jo~zkgh' _g rozh' Gh jr`b`'Z`cbkëg i` ~og~`nkþg jo o~o hzrh po ukuo jozrà~ jo cã) lã`' Lo uk~zh ` ck jhbio jo~jo l`no cnlh~ `ðh~ og oinrno jo i` n`rror` 00 nhg i`~ n`iio~ ;:) h ;2) h ;?' @lhr` po zr`zh jo joekgkrih gh tojh jonkr po ~o` gcogjkmh' Gk z`cthnh g kgjkmogzo) nhch ~o jkno' Gh tkjo jkgorh1 z`cthnh ih o|kmo' O~ jk~nrozh) ~hiocgo)hrjkg`rk`cogzo nhrzë~' Gh ~o b`f` joi `gjëg ` i` n`iio' ^`ij` nhg ~ c`gh joronl` `ivàgjhi` ` i` `izr` jo i`n`r`) ckogzr`~ i` kvpkorj` torc`gono jo~kgzoro~`j` og oi bhi~kiih joi t`gz`iþg' L`no g` ikmor` uogk` nhg i`n`bov` ` c`gor` jo `mr`jonkckogzh `gzknkt`jh' Torh gh j` oi br`vh ` zhrnor6 gh l`bi`) gk b~n` jo~torz`r tkoj`j) ià~zkc`) h n`ipkor hzrh ~ogzkckogzh po jo~jkm` jo ~ jkmgkj`j' Ckr` nhg `izkuov' 
 
 I` mogzo po ih zkogo og nogz` ¾po gh ~hg ~hih ih~ po t`~`g og n`rrh¾ nroo po o~ lorc`gh jo Ukrmkgk`U`iiofh) i` torkhjk~z` jo zoiouk~kþg po og`chrþ `i t`ã~ nhg ~~ to~z`ð`~ { ~~ cojk`~ jo ~oj`' Hzrh~ nroog poo~ lorc`gh joi o| ckgk~zrh Fh`pãg U`iiofh @rboiàov' O~h~ cãzknh~ t`rogzo~nh~) e`i~h~ thr ih jocà~) ~hg gchjh jo jkrkckr i` nhgzr`jknnkþg po jo~tkorz` ~ ekmr` z`nkzrg` { ogfz` nhg ~ o~zkih roekg`jh jo tojkr' Cà~jo g` uov lo hãjh nhcogz`rkh~ nhch6 `i lhcbro ~o io ghz` ni`~o) jk~zkgnkþg' ¸Nþch tjh iiom`r ` jhgjo l`iiom`jh8 Gh ~ë ~k o~o ~kzkh po ëi hnt` og i` kc`mkg`nkþg o~ b`fh h `izh) torh gh n`bo jj` jo po i` mogzo ghz` ~tro~ognk`' F`g C`{r co nhgzþ po l` uogkjh ukëgjhih jr`gzo n`rogz` `ðh~ { po ~th po g` nrk~k~ joànkjh ih -jo~n`jrþ-1 hzrh o| ckgk~zrh) C`goi Rhjrãmov) `~omr` po ih po ih -nhrrkþ- eo g `nnkjogzo jozràg~kzh' Jo n`ipkor c`gor`) ~o` pkog ~o` oi lhcbro { ih po ih l`{` ~`n`jh jo i` ukj` nhrrkogzo) ~`bor pkëgo~ o~zo o~tofh og po cnlh~ ~o ckr`g ¾{ ~o zocog¾ o~) pkvà) ~ c`{hr `zr`nzkuh' Torh ¸nþch iiom`rio8¸Nþch l`nor~o `ckmh jo g e`gz`~c` po ~o ou`thr` ` i` trkcor` tromgz`8 ¸Nþch `norn`r~o ` ~ ukj` ~kgi`~zkc`rih { ~kg kgnhchj`rih8 "Thr ih~ i`jkzh~") co l`bã` ~morkjh @iof`gjr`) torkhjk~z` jo ^hLh) po co `{jþ{ `nhct`ðþ og o~zo nhctrhck~h nhg pkog) ~o jkno) t`rono ck jhbio' I` octio`j` jo g` n`eozorã` oiom`gzo co nhgzþ po jhg Në~`r U`iiofh or` c{ `c`bio) po t`~`b` n`~k zhjh~ih~ jã`~) zhc`b` n`eë) t`m`b` { ~omã` ~ n`ckgh' Torh po g jã` l`bã` ~`n`jh jo ~ bhi~kiih g` Bkbik` {bi`gjkëgjhi` nhch g m`rrhzo lkvh nhrror ` g i`jrþg' Thrpo l`{ i`jrhgo~ o~tonk`ikv`jh~ og cogjkmh~) `ð`jkþ'_g `ckmh) @rc`gjh Bhrrorh) co nhgzþ po "U`iiofkzh gh ~o ii`c`b` ~þih Në~`r) nhch oi mr`g thoz` tor`gh)~kgh z`cbkëg @rzrh"' Co jkfh cà~6 "^oio kr ` ioor og i` bkbikhzon` Ik~ Àgmoi @r`gmh joi ghrzo"' @ i` bkbikhzon`ek' Og oeonzh) "jhg Në~`r ¾co nhgekrcþ oi octio`jh po ogzrom` ih~ ikbrh~¾ ioo n`~k zhj`~ i` c`ð`g`~) jogouo ` hgno) ~hih ikzor`zr` er`gno~`6 B`iv`n) B`joi`kro) N`c~) @thiikg`kro) Ei`borz' "¸[ pë o~zà io{ogjh8"¾io tromgzë¾' "O~zà nhzof`gjh jh~ zr`jnnkhgo~ jo i` ghuoi` jo Nëikgo) Corzo ` nrëjkzh"'_g` z`rjo löcoj`) jonkjã thgor zërckgh ` ih~ rhjoh~ { `bhrj`rih' Co `norpë nhg nkj`jh t`r` gh~hbro~`iz`rih' Jã`~ `gzo~) @iof`gjr` ih ~`ij`b` trot`r`gjh oi n`ckgh' @~ã po n`gjh `t`ronkch~) gh ~o io lkvhjoi zhjh o|zr`ðh' Gh pk~h j`rco i` c`gh' Co ckrþ kgpk~kzkuh { jk~z`gzo) nhch zr`z`gjh jo ~`bor ` pëuogã`ch~' [h b~pë oi t`ronkjh po o|k~zo ogzro ih~ jh~' ¸Og oi toih8 Gh) ` o|notnkþg jo i`~ n`g`~' ¸B`rb`8Gh) i` ~{` o~ cà~ thbi`j`' ¸G`rkv8 Mr`gjo~ `cb`~) torh i` cã` gh o~ rhf`' Jo~nbrã g thnh jo zrk~zov` og ~~hfh~ po z`cbkëg `zk~bh og ih~ cãh~' Io zkrë oi i`vh6 "¸Pë o~zà io{ogjh) jhg Në~`r @rzrh8" B`fþ i` ckr`j` { coro~thgjkþ i`nþgknh6 "Co jkukorzh nhg M`rm`gzö`"' Pojë og oi ck~ch ~kzkh' Uhiuor ` z`n`r ~koctro o~ jkeãnki' "¸Iom~z` nhcor bkog8" "@ uono~") c~kzþ kgnþchjh' Gh co rogjã6 "¸Nhghno ~zoj ` Er`gnk`8" "Ck t`jro o~zjkþ`iià"' Co `brkþ i` torz`' Ro~ch6 o~ lkfh joi ki~zro o~nrkzhr ikbor`i @iof`gjrh U`iiofh) gh jo i` ii`c`j`

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
jumalegre liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->