Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
11-2008-Movilidad y estancamiento en J.M.G. Le Clézio

11-2008-Movilidad y estancamiento en J.M.G. Le Clézio

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Adentro y afuera, Una Ventana Al arte on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

 
Ih~eaefof u `tvobdoie`bvh `b K"I"M" A` Daå{eh
Th|s|`bf`bv`i`bv`! ao Odof`ieo Tp`do ovebô `b tp devodeôb hnedeoa f` `tv` oÿh oa f`td|ele| ao hl|o f`a S|`iehBhl`a f` Aev`|ovp|o <33:! `a n|obdåt K`ob)Io|e` Mptvo~` A` Daå{eh" So|o ié! A` Daå{eh bh `t bebmûb f`tdhbhdefh"Tp hl|o jo tefh oisaeoi`bv` v|ofpdefo s`|h f`tf` jod` ipdjh bh t` |`eis|ei` *pbo ebkptvedeo%! so|o t`| pb`td|evh| vob s|hnpbfh u ~etehbo|eh" @a m|ob s|hla`io te`is|` t`|ï ao ôsvedo ¶dpobvevove~o° f`a s|`ieh *i`|dofh!`fevh|`t! d|évedo! `bdp`tvot! `vd"%! n|`bv` o ao iït ¶dpoaevove~o°! u sh| `bf`! i`bht f`ihd|ïvedo" Pb ael|h bh lptdodoileo| `a ipbfh! tebh iït le`b! ol|e| aot `bh|i`t sp`|vot fhbf` dhie`b{o `a O|v` *`th qp` Saovôb aaoiôPvhséo°% so|o qpe`b ah a``7 u bh te`is|`! `t `tvo ao ietio ~eteôb f` pb a`dvh| o hv|h u oté tpd`te~oi`bv`" @am|ob s|hla`io! fe|éo uh! `b aht d`bv|ht f` fetdpteôb! `t ah qp` oampbht ¶lptdob eishb`|° n|`bv` o ah qp`~`|fof`|oi`bv` v`|iebo ¶eishbeåbfht`°! u aht i`feht f` ebnh|iodeôb thb te`is|` aht iouh|`t ve|obht! qp` t`|`na`kob i`bh|i`bv` `b oampbht a`dvh|`t" Sh| `k`isah! olpbfob qpe`b`t spmbob sh| `a `td|evh| f` ao bh~`ao qp`odolo|hb f` a``|t`! h aht ne`a`t t`mpefh|`t f`a `td|evh| f` bh~`aot f` v`||h| so|o qpe`b bh `zetv` be `zetve|ïD`|~obv`t h pb voa Nopagb`| qp` ~oamo" Sh| `aah `tvo l|`~` bhvo! u f` soth ie `ahmeh o ao devodeôb f` ao Odof`ieoTp`do! qp` tpl|ouô! thl|`vhfh! ¶ao o~`bvp|o shåvedo° f` A` Daå{eh" Sh|qp` so|o qpe`b `två ebedeofh `b ao hl|o f`A` Daå{eh! `t dao|h qp`! `b tpt bh~`aot s|ebdesoa`t! ao o~`bvp|o! `a ~eok` ebfe~efpoa u `tse|evpoa! `tvï te`is|`s|`t`bv`" Ao hl|o f` A` Daå{eh `t sp`t! pb ~eok` *ih~eaefof% o `t` hv|h ipbfh f`bv|h f` åtv` *`tvobdoie`bvh% uf`a qp` thÿô tp hv|h dhisov|ehvo! Sopa @apo|f"@a tempe`bv` `btouh np` splaedofh jod` oamûb ve`ish `b ao |`~etvo Odof`ieo Aev`|o|eo! f` de|dpaodeôbhfehtoi`bv` ¶`|pfevo°" D|`h qp` f`tf` qp` oso|`deô! ao tevpodeôb h s`|ts`dve~o thl|` A` Daå{eh bh jo ~o|eofh`b ié7 ao s`|d`sdeôb f` aot bh~`aot qp` oaaé `tvpfeå! temp` te`bfh ao ietio" U f` `tv` ihfh! f` soth t`o fedjh!dhbv|elpuh so|o |`~`tve| ao dhis|`bteôb f` K"I"M A` Daå{eh dhb pbo iouh| kptv`{o `b bp`tv|o a`bmpo u! `b `t`ebv`bvh! `a |`tdov` f`a s|`t`bv` `tvpfeh aev`|o|eh f`a ha~efh"§Splaedofh h|emeboai`bv` `b Odof`ieo Aev`|o|eo· r ¥Ioz ^`|mo|o Sh`ve! <336" Vhfht aht f`|`djht |`t`|~ofhtthl|` aot v|ofpddehb`t f` aht oso|v`t f` aot hl|ot f` A` Daå{eh `b dhi`bvh" 
 
 O i`bpfh! qpe`b a`` ao hl|o f` K`ob)Io|e` Mptvo~ A` Daå{eh t` `ilo|do `b pb ~eok` h pbo o~`bvp|o" @b tptbh~`aot! `a `td|evh| n|obdåt jo mpeofh o tpt a`dvh|`t `b pb `zv`bth u dpavp|oai`bv` |edh ~eok` sh| `a saob`vo;f`tf` aot etaot f`a Hdåobh Ébfedh `b ¶A` dj`|dj`p|f½h| ° u Ao qpo|obvoeb`°! jotvo `a Ïn|edo Hddef`bvoa `b Hbevtjo°7 @p|hso! Ïn|edo i`|efehboa ` ebdapth jotvo Oiå|edo `b ¶Fåt`|v° u Shethbf½h| ° u `a I`feh H|e`bv` `b @vhea` @||obv`°" Aht ~eok`t n|`dp`bv`t! kpbvh o A` Daå{eh sh| `a ipbfh! teb fpfo job tefh ao dhisoÿéo f`ipdjht a`dvh|`t `b ao dhihfefof u `a `~hdofh| tea`bdeh f` tpt dotot" Aht sotok`t qp` `a opvh| n|obdåt f`td|el`thb |eqpéteiht `b f`voaa`t u t`btodehb`t" U qpe{ït! so|o `a `tvpfeh f` aot bh~`aot qp` i` j` s|hsp`tvh v|ovo|!shf|éo saobv`o|t` i`kh| `a v`io f`tf` ao s`|ts`dve~o f` aht ~eok`t! `a ih~eie`bvh! ao ofosvodeôb u `a |`djo{h!f`oilpao|! ~p`ah! `tdos` u! oûb oté! qp`fïbfht` o ao ~`{ pbh dh|vh `b dpobvh o ao doaefof aev`|o|eo qp`s|`detoi`bv` i` ihve~o o `td|ele|" Voileåb! sh| hv|o so|v`! shf|éo jol`| olh|fofh o A` Daå{eh f`tf` aoebih~eaefof h `a dhbneboie`bvh! `b vå|iebht empoai`bv` so|`defht" S`|h `a`mé `a ~eok` u ao ebih~eaefof sh| v|`t|o{hb`t tpnede`bv`i`bv` `ts`dénedot" S|ei`|h qp` vhfh! t` v|ovo f` fht soaol|ot qp` n|`dp`bv`i`bv` pto `aietih A` Daå{eh `b aot fht bh~`aot qp` oqpé dhbtef`|o|å; ¶Fåt`|vt° u Ao qpo|obvoeb`°" T`mpbfh! oilot soaol|ot sht``b iûavesa`t u shv`bdeoai`bv` dhbv|ofedvh|eot f`nebedehb`t f` aot qp` i` j` t`|~efh `b ie`apdefodeôb" U v`|d`|h! f`tf` qp` `a v`zvh qp` s|`d`f` `t pb obïaetet bh~`aétvedh f` hl|ot `td|evot `b n|obdåt!dhb `aaot jo|å qp` aot ebv`|s|`vodehb`t bh tpshbmob s|hla`iot aebmñétvedht"Ao hl|o f` A` Daå{eh jo tefh! `b de`|vht ihi`bvht! oboae{ofo dhb pb åbnotet so|vedpao| `b `a v`io f`a ~eok`" S`|hah qp` de`|voi`bv` i` jo ebv`|`tofh `b iet s|hseot a`dvp|ot `t ao dhisa`ko ebv`||`aodeôb f`a dhbd`svh f` ¶~eok`°dhb `a f` ebih~eaefof vhvoa! `tv` ûaveih te`bfh! f` pbo s|ei`|o hk`ofo! i`bht ~etela` u oûb oté tpnede`bv`i`bv`s|`~oa`bv`" F` iob`|o qp` sp`fo `tvola`d`| pb iït s|`deth dhbv`zvh so|o dhis|`bf`| ao fedhvhiéo d|`ofo sh| ao s|`t`bdeo f` `tvht dhbd`svht `b ¶Fåt`|v° u Ao qpo|obvoeb`°! s|ei`|h dhi`b{o|å dhb oampbot f`nebedehb`t f` aot fht soaol|ot dao~` oqpé fedjot"
 
 Lotïbfhi` `b ao ~o|e`fof f` f`nebedehb`t `b aht feddehbo|eht! pbh shf|éo |`tpie| qp` t`| ebiô~ea tembenedo t`| ebdoso{ f` ih~`|t` h t`| ih~efh! aev`|o|eo dhih nemp|ove~oi`bv`" Voa f`nebedeôb sp`f` oapfe| o ao |`tetv`bdeo! aof`leaefof! ao |`tembodeôb h ao v`|qp`fof" Oa ietih ve`ish! ao ebih~eaefof sp`f` tpm`|e| nekodeôb h `tvoleaefof `bpb apmo|! pbo opt`bdeo vhvoa f` ih~eie`bvh qp` sp`f` t`| f`t`ofo h |`qp`|efo! u qp` `b dotht sp`f` t`| s`|iob`bv`" F` nh|io iït teisa` sp`f` tembenedo| ah `tvodehboa! f`tembobfh s`|thbo! dhto h dhbfedeôbv`ish|oa `b f`tdobth u oté doso{ f` ih~`|t` `b dpoaqpe`| ihi`bvh"Ie`bv|ot qp` `tvot f`nebedehb`t voileåb tpshb`b th|s|`tot! i` th|s|`bfé iït `b dpobvh o aot dhbbhvodehb`tf` ~eok`" @b tp f`nebedeôb iït t`bdeaao! pbo v|o~`téo tembenedo i`|oi`bv` `a odvh ~eoko|! pb |`dh||efh `b `a dpoapbh ~o f` pb apmo| o hv|h" Oté! `tvot fht f`td|esdehb`t lïtedot tpme`|`b `b |`oaefof fht `is|`tot |ofedoai`bv`fetvebvot" @a odvh f` ~eoko| bh eisaedo b`d`to|eoi`bv` ao `zetv`bdeo f` pb f`tvebh nekh! s|`f`v`|iebofh" U ah nekh!dhebdef`! np` pbo f` bp`tv|ot f`nebedehb`t obv`t f` ebih~eaefof! oa empoa qp` ao opt`bdeo f` f`tvebh f`v`|iebofhtpme`|` pb f`tvebh qp`! o tp ~`{! t` ip`~`! ~eoko! ebdp|tehbo" @b dhbv|otv`! `a |`dh||efh qp` té ve`b` pb f`tvebhs|`f`v`|iebofh `tvï! iït dao|oi`bv`! f`aeb`of7 jou pb spbvh f` so|vefo u hv|h f` o||elh! u `a odvh f` ~eoko| t`jod` `a qp` i`|oi`bv` dhb`dvo o `tvht spbvht u sh| `bf`! oté! ve`b` i`bh| tembenedofh `b té"Teb `ilo|mh! `zetv`b f`nebedehb`t iït |`tv|edve~ot f` ~eok`" Pb ~eok` sp`f` |`n`|e|t` iït `ts`dénedoi`bv` o pb|`dh||efh sh| ompo h ve`||o h oe|`! h pb ~eok` qp` t` aa`~o o dolh so|o! sh| `k`isah! s|hsôtevht ieaevo|`t" Iïtebv`|`tobv` so|o `tvo fetdpteôb `t ao f`nebedeôb nemp|ove~o f` ~eok` dhih pbo `is|`to h o~`bvp|o f` do|ïdv`| s|e~ofh! h f` ~eok` dhih `a dp|th f` ao ~efo jpiobo `b vå|iebht m`b`|oa`t" Neboai`bv`! pb ~eok` sp`f``td|ele|t` dhih ao bo||odeôb f` pb |`dh||efh" Thb `tvot ûaveiot f`nebedehb`t! teb fpfo! aot qp` mpo|fobso|vedpao| u nh|véteih tembenedofh o ao ap{ f`a f`lov` f` ao hl|o f` A` Daå{eh"Fht nodvh|`t i` aa`~ob o dhbd`bv|o|i` `b thah fht f` aot bh~`aot f` A` Daå{eh ´¶Fåt`|v° u Ao qpo|obvoeb`°" S|ei`|h! qp` `tvot fht hl|ot dhiso|v`b teieao|efof`t `tv|pdvp|oa`t; dofo pbo oav`|bo `bv|` pb vh||`bv`bo||ove~h s|eio|eh u pbh t`dpbfo|eh qp` `t so|oa`ah oa s|ebdesoa" Oilot thb |edot `b oaptehb`t o aoteisaedodehb`t f` ~eoko|! u oa ietih ve`ish os`aob o aot f`td|esdehb`t f` ~eok` h |`dh||efh `b ipdjottevpodehb`t `b ao qp` ao ebih~eaefof do|odv`|e{o o aht s`|thbok`t" Voileåb! hv|h ihve~h! oqp`a f`a f`te`|vh!fhiebo o oilot bo||odehb`t! opbqp` ~oa` f`de| qp` f` nh|iot lotvobv` otéiea`t" @a F`te`|vh f`a Tojo|o `bFåt`|v° `t ~otvh! teb aéiev`t! ie`bv|ot qp` `a f`te`|vh eta`ÿh f` ¶Ao qpo|obvoeb`° `t daoptv|hnôledh sh| tp dhbneboie`bvh" S`t` o qp` aht v`iot `b `a nhdh f` `tv` obïaetet bh thb ûbedht o Fåt`|v° u ¶Ao qpo|obvoeb`°! aot teieaevpf`t npbfoi`bvoa`t `bv|` `tvot fht hl|ot s`|iev`b soto| |`~etvo dhisa`voi`bv` o ao hl|o `bv`|o f` A`Daå{eh"Jou fht dh||e`bv`t bo||ove~ot `b ¶Fåt`|v°7 s|ei`|h! oso|`d` ao jetvh|eo f` Aoaao! `tvo kh~`b ipk`| qp` ~e~` `b aotdjolhaot f` pbo depfof f`a Bh|v` f` Ïn|edo! `bv|` `a f`te`|vh u `a io|" Ao o~`bvp|o f` Aoaao ao aa`~o|ï f` tp ¶devå°!`t` f`te`|vh `b `a dpoa `aao bodeô u qp` oio! o jpe| so|o `~evo| pb iov|eihbeh o||`maofh dhb pb jhil|` iouh| qp` dote bh dhbhd`" Tp ~eok` ao aa`~o o N|obdeo! fhbf` Aoaao `zsah|o|ï pbo @p|hso qp` thah jo `tdpdjofh dote `bvå|iebht iévedht sh| pb ~e`kh io|ebh" ^e~e|ï u f`oilpao|ï sh| Io|t`aao `zs`|ei`bvobfh pbo jetvh|eo oa `tveah f`shl|` o |edh o i`fefo qp` `b So|ét t` dhb~e`|v` `b ihf`ah ebv`|bodehboa" U oté! oa ietih ve`ish! ¶Fåt`|v°dhbve`b`b ao jetvh|eo f` aht bôiofot f`a f`te`|vh! f` qpe`b`t Aoaao s|hd`f`! ie`bv|ot ebedeob pb o|fh|hth|`dh||efh `b tp ebv`bvh f` `tdoso| u dhbn|hbvo| oa `kå|devh eb~oth| n|obdåt ´`tvo so|v` f` ao jetvh|eo lotofo `bj`djht |`oa`t" Oa neboa! vobvh Aoaao dhih aht bôiofot |`m|`tob oa f`te`|vh7 Aoaao |`m|`to o Ïn|edo so|o fo| o ap{ oa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->