Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologie Experimental A Si Analiza Datelor II

Psihologie Experimental A Si Analiza Datelor II

Ratings:
(0)
|Views: 765|Likes:
Published by leelooleeloo

More info:

Published by: leelooleeloo on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINłELE EDUCAłIEISECłIA PSIHOLOGIEÎNVĂłĂMÂNT LA DISTANłĂ
PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ- SEMESTRUL II -
 
1
InformaŃii generaleDate de identificare a cursuluiDate de contact ale titularului de curs:
 Nume: Asist.univ.dr. Róbert Balázsi (cudelegare de Lector Universitar)Birou: Birou 6 sediul Fac. de Psihologie şiŞtiinŃele EducaŃiei, str. Republicii 37Telefon: 0264-590967Fax: 0264-590967E-mail: robertbalazsi@psychology.roConsultaŃii: Luni, 12-14
Date de identificare curs şi contact tutori:
 Numele cursului - Psihologie Experimentală şiAnaliza Datelor IICodul cursului - PSY1032Anul, Semestrul – anul 1, sem. 2Tipul cursului - ObligatoriuPagina web a cursului- http://www.psychology.roTutori – Asist. univ. drd. Bivolaru AdrianCercet. Şt. drd. Vonaş GabrielVarga MihaiGherasim SiminaBogdan AlexandruSpânu FlorinaGoraş Mauraexperimentalatutor@psychology.ro 
CondiŃionări şi cunoştinŃe prerechizite
Înscrierea la acest curs este
condiŃionată
de parcurgerea şi promovarea în prealabil adisciplinelor universitare
Psihologie Experimentală şi Analiza Datelor I
şi
Introducere înPsihologie I
, parcurse în primul semestru al anului universitar. CunoştinŃele oferite de acestediscipline reprezintă un cadru metodologic indispensabil al analizei datelor, subiectul central alacestui curs. În totalitatea lor, aceste prerechizite vor fi foarte utile în rezolvarea lucrărilor deevaluare ce încheie fiecare modul cât şi în promovarea examenului de evaluare finală.
Descrierea cursului
Cursul de Psihologia Experimentală şi Analiza Datelor II face parte din pachetul dediscipline fundamentale ale specializării psihologie, nivel licenŃă, din cadrul FacultăŃii de Psihologieşi ŞtiinŃe ale EducaŃiei a UniversităŃii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Disciplina oferă cunoştinŃeconceptuale şi procedurale legate de problematica analizei de date, astfel fundamentând şi facilitândaccesibilitatea studenŃilor la o serie de discipline aplicate ale anilor superiori (Psihodiagnostic,Psihologia Muncii, Psihologie Clinică sau Psihologie Şcolară). Tematicile abordate în cadrulcursului reprezintă un preambul esenŃial pentru toate cursurile menŃionate mai sus.Afirmarea psihologiei ca şi disciplină ştiinŃifică a fost condiŃionată de elaborarea uneimetodologii care să permită cuantificarea şi măsurarea variabilelor implicate. Orice măsurare, oricedecizie în demersul de cercetare suportă un anumit grad de incertitudine, ceea ce impune utilizareaunor modele statistice care facilitează luarea deciziilor corecte. Modele statistice mai simple,
 
2
studiate în cadrul disciplinei Psihologie Experimentală şi Analiza Datelor I reprezintă doar primul pas al analizei datelor. SituaŃiile de cercetare publicate în revistele de specialitate sunt mult maicomplexe, de obicei în studiu sunt implicate două sau mai multe variabile independente.Această disciplină intervine tocmai în acest punct, oferind posibilitatea studenŃilor să:aprofundeze tehnici de cercetare idiografice utilizate frecvent în cercetarea aplicată (în clinică,şcoală sau organizaŃie) şi să deprindă demersurile metodologice necesare pentru elaborarea şiderularea acestor cercetări; să înveŃe procedurile metodologice parametrice şi neparametrice deanaliză a datelor oferite de designuri experimentale simple şi complexe (designuri unifactoriale şi bifactoriale cu eşantioane independente, dependente sau mixte).
Organizarea temelor în cadrul cursului
Cursul este structurat pe patru module de învăŃare, corespunzător structurii funcŃionale aunei cercetări, fiecare modul fiind subîmpărŃit în următoarele tematici: experiment cu un singur subiect (modul I), studiu de caz (modulul II), metode de analiză parametrică (modul III) şi metodede metode de analiză neparametrică (modul IV). Tematicile specificate reprezintă elemente clasiceal oricărui manual de introducere în metodologia cercetării şi analizei datelor care-şi propunediscuŃia prezentarea principiilor care guvernează cercetarea psihologică. Nivelul de înŃelegere şi implicit, utilitatea informaŃiilor pe care le regăsiŃi în fiecare modul vor fi sensibil optimizate dacă, în timpul parcurgerii suportului de curs, veŃi consulta sursele bibliografice recomandate. De altfel rezolvarea tuturor lucrărilor de verificare impune, cel puŃin, parcurgerea referinŃelor obligatorii, menŃionate la finele fiecărui modul. În situaŃia în care nu veŃireuşi să accesaŃi anumite materiale bibliografice, sunteŃi invitaŃi să contactaŃi tutorii disciplinei.
Formatul şi tipul activităŃilor implicate de curs
Parcurgerea celor patru modul incluse în curs va presupune atât întâlniri faŃă în faŃă(consultaŃii), discuŃii pe forum cât şi muncă individuală. ConsultaŃiile, pentru care prezenŃa estefacultativă, reprezintă un sprijin direct acordat dumneavoastră din partea titularului şi a tutorilor. Pedurata acestora vom recurge la prezentări contrase a informaŃiilor esenŃiale aferente fiecărui moduldar mai cu seamă vă vom oferi, explicaŃii şi răspunsuri directe la întrebările pe care ni le veŃi adresa.Activitatea şi discuŃiile de forum vă vor permite respectarea unui ritm de învăŃare şi în acelaşi timpdiscuŃiile cu colegii şi moderatorii forumului vă va permite şi verificarea cunoştinŃelor asimilate şiextinderea lor. În ceea ce priveşte activitatea individuală, aceasta o veŃi gestiona dumneavoastră şise va concretiza în parcurgerea tuturor materialelor bibliografice obligatorii, rezolvarea lucrărilor deverificare şi a proiectului de semestru. Reperele de timp şi implicit perioadele în care veŃi rezolvafiecare activitate (lucrări de verificare, proiect etc) sunt monitorizate de către noi prin intermediulcalendarului disciplinei. Modalitatea de notare si respectiv, ponderea acestor activităŃi obligatorii înnota finală vă sunt precizate în secŃiunea: politica de evaluare şi notare precum şi în cadrul fiecăruimodul.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Catalina Scheul liked this
Catalina Scheul liked this
Rucsandra Maria Rizescu liked this
sbarca liked this
lipdan liked this
airom20008501 liked this
Varga-Orban Eniko liked this
Varga-Orban Eniko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->