Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
04-2009-Una mirada al éxito literario de primerazo

04-2009-Una mirada al éxito literario de primerazo

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Adentro y afuera, Una Ventana Al arte on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2010

pdf

 
\me i`refe ea "àz`vg a`vlrer`g" fl "pr`ilresg"
Lm la flbevl eb`lrvg pgr Eflmvrg  En|lre! t`h|lm aalhemfg agt dgrrlgt laldvrôm`dgt! tlõeaemfg lmaedlt e prgpôt`vg flavlie fl prli`gt! mg~laet  e|vgrlt- Àtvl! perv`d|aerilmvl! rldgh`fg lm aetprg~`md`et-dgi  ltdr`vg pgr _ebag Iervémls^ealmd`e! paemvle |m etpldvg dôi`dg! fltltplremsefgr! dgig |m pemgreie f|reilmvl rlea`tve pere i`alt fl ltdr`vgrlt eaaå en|lre- T`m liberhg! j|lahe fld`r u|l mg vgfg lt vem mlhrg!  vgfg "àz`vg fl ~lmvet" lf`vgr`ea v|~g |m dgi`lmsg dgm|me pr`ilre mg~lae- Fl d|eau|`lr igfg! ilrldl ae plme `mf`der la vlzvg fl Iervémls ^ealmd`e  u|l m|l~eilmvl tlem agt aldvgrlt u|l c|sh|lm- 
Aet dae~lt fla tldrlvg pere la àz`vg a`vlrer`g
Ltpeõe lt |mg fl agt peétlt fgmfl iåt dgmd|rtgt tl dgm~gdem defe eõg- ·_gr u|à |tvlf mg heme |mg7 Edgmv`m|ed`ôm! la dei`mg jed`e |m prli`g rlal~emvl lzpa`defg lm pgdgt petgt-Tl dead|ae u|l lm Ltpeõe tl dgm~gdem defe eõg iåt fl 5->?? dgmd|rtgt a`vlrer`gt- E|mvei`lmvgt! f`p|ved`gmlt!bemdgt! n|mfed`gmlt  lf`vgr`ealt tl hetvem defe vlipgrefe 5? i`aagmlt fl l|rgt tôag lm prli`gt lm ilvåa`dg- Aefgved`ôm ilf`e fl agt dlrvåilmlt lt fl >-??? l|rgt- Lz`tvlm f`ld`tà`t dgm~gdevgr`et fgvefet dgm iåt fl 45-??? l|rgt-Lm rlt|ilm! je |m igmvôm fl f`mlrg tgbrl ae ilte ltplremfg e u|l eah|`lm tl ag aal~l- ·_gr u|à mg ag jedligt mgtgvrgt7 Rlt|ave |m pgdg ltvóp`fg u|l tlem t`liprl agt fliåt agt u|l eperlsdem lm aet ngvgt! tea|femfg e hlr`neavlt fla i|mfg lf`vgr`ea  tgpgrvemfg agt ltveaa`fgt fl agt naetjlt dgm |m djlu|l h`hemvl lm aet iemgt- U|`så jee aalhefg laigilmvg fl rltdever fla ga~`fg eu|la ~`lcg prgldvg fl ltdr`b`r |m a`brg- Té! mg f`t`i|al; |tvlf veib`àm ag jebée plmtefgeah|me ~ls- Lm ltvl peét! vgfg la i|mfg ag jedl- Emvlt fl mefe! vlmligt u|l dgmvltver e |me prlh|mve fl émfgalervétv`de3 ·d|åmvg f`mlrg u|lrligt hemer7 B`lm! ae rltp|ltve lt« i|djg-^eigt e ep|mver eavg- E ag iåt eavg- T`m|ltvre `fle lt ltdr`b`r |m tlmv`fg pglier`g! jebrå u|l fld`f`r lmvrl la D`|fef fl Ila`aae *5:-??? l|rgt) g la _rli`gAglxl *5>-<?? l|rgt)- Lm la detg fl u|l mgt eplvlsde `mvlmverag dgm |m a`brg fl rlaevgt! flblrligt ltdghlr lmvrl la_rli`g _erefgrlt *>?-??? l|rgt)  la J|dje fl Grg *<6->?? l|rgt)- T` m|ltvrg h|tvg tl fldemve pgr la lmteg! aelaldd`ôm vlmfrå u|l ltver lmvrl la _rli`g Eté N|l fl _aese  Cemàt *<?-??? l|rgt)  la Ltpete *4?-??? l|rgt)- Lm ladetg fl u|l mgt t`mveigt iåt dôigfgt lm la hàmlrg `mnemv`a! m|ltvrg gbclv`~g tlrå t`m f|fe la _rli`g Berdg fl ^epgr *5??-??? l|rgt)! u|l pete pgr tlr |mg fl agt dlrvåilmlt fl a`vlrev|re `mnemv`a  c|~lm`a ilcgr pehefgt fla i|mfg-Aea`vlrev|re! dgig tgaée rlplv`r K`mhtalEi`t! lt |m mlhgd`g ltpld`ea`sefg- P dgig vea ~eigt e vreverae- Ga~éflmtl fl ae`mtp`red`ôm! ae ped`lmd`e  ae vàdm`de- Dgm ltg! u|`så |m fée dgmt`heigt |me ltvev|e pôtv|ie! plrg m|mde teafrligt flpgbrlt-Je u|l tlr eib`d`gtgt! eté u|l ag ilcgr ~e e tlr flcer e |m aefg agt d|lmvgt! agt ~lrtgt  agt lmtegt- M|ltvrg gbclv`~gtlrå |m prli`g fl mg~lae- \mg fl agt hgrfgt- Ltd|djlm ltvg3 lmvrl agt d|evrg prli`gt fl mg~lae ilcgr fgvefgt fla peét rlpervlm defe eõg |m i`aaôm fl l|rgt- La pôklr ltvå dgip|ltvg pgr la _aemlve *>?5-??? l|rgt)! la D`|fef fl Vgrrl~`lceu|l grhem`se ae lf`vgr`ea _aese  Cemàt *4>?-??? l|rgt)! la _r`ie~lre fl Ltpete *2??-??? l|rgt)  la Eaneh|ere *58<-???l|rgt)- \m igmvôm fl dlrgt! mg debl f|fe-Emvlt fl mefe! flbligt vlmlr daerg u|l hemer |m prli`g fl `ipgrvemd`e lt tlmd`aag- La prgbalie lt u|l ae hlmvl u|`lrl jedlrag ltdr`b`lmfg b`lm ! lm rlea`fef! je u|l jedlrag dgm i|djeprlilf`ved`ôm-
 
Ag pr`ilrg! daerg! lt la vév|ag fl ae mg~lae- Fltdgmnélm fl u|`lm alt f`he ag dgmvrer`g3 t`m |m b|lm vév|ag mg aalherligt alcgt- Gbtlr~emfg la iàvgfg d`lmvén`dg! ae ilcgr iemlre fl fld`f`r m|ltvrg vév|ag lt ltv|f`er agt fl agt a`brgt hemefgrlt fl agt d|evrg hremflt prli`gt f|remvl agt óav`igt f`ls eõgt- Mg verferligt i|djg lm fermgt d|lmve fl eah|met dgtet!pgr lclipag fl aet peaebret u|l iåt tl rlp`vlm- Tgm vrlt3 (~`fe(! (`m~`t`bal(  (i|clrlt(- B|lmg! mg je u|l feral i|djet ~|lavet iåt- Pe vlmligt vév|ag3 Ae ~`fe fl aet i|clrlt `m~`t`balt-Erh|ilmvgEjgre je u|l b|tder |m erh|ilmvg- Mg lt `iprltd`mf`bal u|l ae mg~lae vlmhe |mg! plrg t|lal e|fer- B`lm! eu|é tlebrlm emvl mgtgvrgt i|av`v|f fl gpd`gmlt `h|eailmvl prgi`tgr`et- Lm agt óav`igt eõgt! la bgvém tl ag jem aal~efg mg~laet mlhret! j`tvgr`et fl etlt`mgt lm tlr`l iåt g ilmgt tevåm`dgt! mg~laet tgbrl ae H|lrre D`~`a! (vjr`aalrt( n|v|r`tvet! mg~laet j`tvôr`det! dgtet fl eigr« Lm n`m! |m pgdg fl vgfg- Dgig ltdghlr |m tgag erh|ilmvg u|`så mgt aal~l i|djg v`lipg! agt vgierligt vgfgt fl hgapl- Eté mg flcerligt n|lre mefe `ipgrvemvl- Emvlt fl tlh|`r! mldlt`veigt |m prgvehgm`tve-Vlmfrå |m mgibrl dgióm  |m eplaa`fg p`mvgrltdg3 lt ae igfe- Tlrå ltdr`vgr! prgnltgr g plr`gf`tve  aal~erå |me ~`fedeaei`vgte3 |m pgdg fl f`~grd`g! eahg fl perg! ag t|g fl h`mlbre- ·\m mgibrl7 Hebr`la Flbe|z- Je aalhefg la igilmvgfl n`cer la erh|ilmvg- Hebr`la Flbe|z lt |m ltdr`vgr lm jgret becet- T| i|clr al je flcefg pgr t| ilcgr ei`hg  edebemfl fltplf`ral fla vrebecg- T| ~`fe deib`e ae mgdjl lm u|l fltd|brl pgr det|ea`fef |m i`tvlr`gtg iem|tdr`vg plrte  dgmgdl e Daere! |me i|clr aalme fl tldrlvgt fl ae u|l mg verfe lm delr lmeigrefg- Lte i`tie mgdjl! Hebr`la tllmd|lmvre lm la tgnå fl t| dete la defå~lr fl t| ilcgr ei`hg fldep`vefg- Ea fée t`h|`lmvl! i`lmvret vreve fl errlhaer lai`drggmfet! ag vremtngrie edd`flmveailmvl lm |me iåu|`me fla v`lipg u|l al aal~e e ae Lfef Ilf`e  e ae H|lrre D`~`altpeõgae! fgmfl dgmgdl ae vlrr`bal j`tvgr`e fl t| eb|lag! |m i`a`d`emg pglve u|l n|l ei`hg fl Agrde  tl flf`de edgmtvr|`r devlfrealt lm tldrlvg- E t| rlhrltg ea prltlmvl! Hebr`la lt e~`tefg fl u|l Daere je t`fg tld|ltvrefe pgr |metldve tevåm`de fl efgrefgrlt fla `mu|`t`fgr Vgru|liefe- C|tvg lm la igilmvg lm u|l tl f`tpgml e |v`a`ser t| i`drggmfet pere ~`ecer e agt v`lipgt fl ae @mu|`t`d`ôm! rld`bl |me aaeiefe vlalnôm`de u|l al jedl lmnrlmvertl e |m vlrr`ballp`tgf`g fl t| petefg- Ae ~`fe fl aet i|clrlt `m~`t`balt! |me j`tvgr`e fl eigr! ~lmhemse  merdgvrån`dg-@mf|febalilmvl!ae dgte ~e b`lm- Ltveigt lm la dei`mg fla bltvtlaalr! plrg mg dgm~`lml dgmn`ertl-Ejgre je u|l ltdr`b`r ae mg~lae- Lt |me verle tld|mfer`e! plrg je u|l jedlrae- P la a`brg! mg tl drlem! v`lml u|l tlr hr|ltg- Mg mgt ~em e fer |m igmvôm fl f`mlrg pgr mefe- M|ltvre mg~lae v`lml u|l plter ag u|l ~eal- _`lmtlm lm |miém`ig fl vrltd`lmvet påh`met- Agt aldvgrlt fl jg tgm hlmvl rere  alt h|tve aal~er agt a`brgt dgmt`hg  u|l ae a`vlrev|retle |me dgmv`m|ed`ôm fla (n`vmltt( fla h`imet`g-Mg tl flclm eilfrlmver pgr la prltv`h`g fl ae drled`ôm a`vlrer`e- Lt `ipgrvemvl u|l vlmheigt daerg u|l ltdr`b`r lt nåd`a- Dgig fldée Esgrém! tôag tl vreve fl `r pgm`lmfg |me peaebre flvråt fl gvre- D|eau|`lre p|lfl jedlrag- Eóm eté! vlmfrligt u|l jedlrmgt dgm |m ltv`ag- Ltdghlrligt la fla igilmvg! u|lrlt|ave e ae ~ls a`hlrg  eip|agtg- Pe teblm- Nretlt fl lzvlmt`ôm ilf`eme- I|dje efclv`~ed`ôm `mgd|e- Eahg flfltdr`pd`ôm errlbevefe! dgm ltpld`ea evlmd`ôm e aet f`tv`mvet netlt fl ae a|me- I|djg f`åaghg! e pgflr tlr fl `mtp`red`ômd`mlievghrån`de- Veib`àm dgm~`lml u|l! defe d`lrvg v`lipg! m|ltvrg prgvehgm`tve tl flvlmhe lm eahóm t`v`g |m bemdg lmla peru|l! |m ber! |me ltved`ôm fl vrlm  tl pgmhe e plmter dgm hre~lfef tgbrl la i|mfg  ae lz`tvlmd`e lm hlmlrea-Lmm|ltvre mg~lae aet i|clrlt tlråm dgipalcet  agt jgibrlt evgrilmvefgt- Tl ~`t`veråm peétlt alcemgt u|l tlråm`m~er`ebalilmvl iere~`aagtgt  m|ltvre dgmdlpd`ôm fl ae rlea`fef ltvg lt `ipgrvemvl tlrå li`mlmvlilmvl freiåv`de-_gr óav`ig! flblrligt dghlr f`ls g fgdl a`brgt! ~l`mvl d|efrgt  vrl`mve plaéd|aet  f`tvr`b|`ragt e igfg fl rlnlrlmd`et d|avet e ag aerhg fl ae mg~lae- Jåhetl dgm lmlrhée  fltheme! dgig u|`lm ea`õe |me lmteaefe u|l tl ~em e dgilr gvrgt-U|l tl mgvl u|l tgigt hlmvl `mtvr|`fe  tlmt`bal-Vôilmtl t| v`lipg pere rlfedver ae pr`ilre ~lrt`ôm fla iem|tdr`vg-Dgm deaie! u|l ltvg lt ervl- F`ls! u|`mdl féet! ag u|l jehe neave-Ejgre aalhe ae pervl iåt dgipa`defe fla prgdltg- Lm pr`ilr a|her! vlmligt u|l dgmvrever agt tlr~`d`gt fl |m ehlmvl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->