Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vektorski prostori i linearni operatori

Vektorski prostori i linearni operatori

Ratings: (0)|Views: 1,836|Likes:
Published by shobra3ns

More info:

Published by: shobra3ns on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
Matematika2-Vektorskiprostoriilinearnioperatori  
FrankaMiriamBrückleOºujak2009
1Vektorskiiunitarniprostori  
Ve¢inanematemati£arapodvektorskimprostorimapodrazumijevaskupovevektora-strelica uzuobi£ajenapravilarunanjastimvektorima,apodvektorimaseobi£nopodrazumijevajobjektikojiimajuiznos(duljinu),smjeriorijentaciju.Iakotakoshva¢enivektorisvakako predstavljajujednuzanimljivuiuprimjenamaizuzetnovaºnuvrstuvektora,ograni£avanjena takouskoshva¢anjevektoraonemogu¢avarazumijevanjenekihnaprednijihprimjenalinearne algebre,primjericeukvantnojziciilianalizisimetrijamolekulaikristala. Pojednostavljenoreno,skup£ijeobjekteznamozbrajatiimnoºitibrojevima(skalarima) takodadobijemoistovrsneobjekteitakodavrijedeuobi£ajenasvojstvatihra£unskihoperacijzovemovektorskimprostorom,anjegoveelementevektorima.Ukolikozatevektorejmemsmislitiioperacijumnoºenjakojabipodvamavektorimapridruºivalaskalar(itotakodavrijede svauobi£ajenasvojstvaskalarnogprodukta),ondana²vektorskiprostorzovemounitarniprostoromOno²tojebitnozavektoreivektorskeprostoresudakledvijeoperacije:zbrajanjevektorimnoºenjevektorasaskalarima.Kakoseudaljnjemne¢emoograni£itinavektore-streliceobjektekojeunekomkontekstugledamokaovektoreozna£avat¢emojednostavno 
v,w,u,...
Uzmimodaj
neki(naravno:neprazan)skup£ijeelementeºelimozvativektorima.Ovisno okontekstu,tomebitinekiodskupova 
3
2
,skup 
n
il
n
(z
n
prirodanbroj),nekiod skupova 
m,n
(
)
il
m,n
(
)
,nekiskuprealnihfunkcijasistomdomenom,...Nadalje,ovisno otomekakavvektorskiprostortrebamo,potrebnojeutvrditi(odlu£itise)kojuvrstubrojeva ¢emouzetizaskalare:realneilikompleksnebrojeve.Vektorisuelementivektorskogprostora. Dabism
zvalivektorskimprostorom,morajubitideniranedvijeoperacije:zbrajanjvektorâimnoºenjevektoraskalarom.Pritom,onemorajuimatisljede¢asvojstva:zbrojdva elementai
(dvavektora)moraopetbitielementi
(tj.vektor),aumnoºakelementai
(vektora)saskalarommorabitielementi
(dakle,vektor),temorajuvrijedisvojstvakojsmoupoglavljuoklasi£nojalgebrivektoranavelikaotipi£nasvojstvatihoperacija.Preciznije: 
Denicija
Odabraniskup 
sodabranimskupomskalara
il
)zovesevektorskiprostor akosudeniraneoperacij
+
·
(zbrajanjevektorâimnoºenjevektoraskalarom)takodaz
Zasku
A
sku
A
n
sesastojiodsvihureeni
n
-torkielemenatai
A
.Primjerice
3
sesastojiodsviureenihtrojkikompleksnihbrojeva. 
 
sveelement
v,w,u
i
isveskalar
α
β 
vrijedesljede¢asvojstva
v
+
w
V αv
zatvorenostoperacija+
·
v
+
w
=
w
+
v
komutativnostzbrajanj
1
·
v
=
v
mnoºenjejedinicom 
(
v
+
w
) +
u
=
v
+ (
w
+
u
) (
αβ 
)
v
=
α
(
βv
)
asocijativnostikvaziasocijativnost 
v
+
0
=
0
+
v
=
v
postojineutralnielementzazbrajanj
v
+ (
v
) = (
v
) +
v
=
0
svakielementimasvojsuprotnielement 
α
(
v
+
w
) =
αv
+
αw
(
α
+
β 
)
v
=
αv
+
βw
distributivnost 
.
Neutralnielementzazbrajanje,ozna£en
0
,zovesenulvektorVektorskiprostorjerealanakosuskalarirealnibrojevi,akompleksanakosuskalarikompleksnibrojevi
Izgornjihsvojstavamoguseizvestiidrugao£ekivanasvojstva,primjericedaj
0
·
v
=
0
(mnoºenjesnulomdajenulvektor)
v
= (
1)
·
v
,...Prekosuprotnogvektoradeniraseoduzimanjevektora: 
v
w
=
v
+ (
w
)
Primjer
Skupov
2
3
2
(
O
)
3
(
O
)
suo£iglednoprimjerirealnihvektorskihprostora. 
Primjer
Upoglavljuomatricamasmovidjelidasvakiodskupov
m,n
(
)
odnosno 
m,n
(
)
£inirealniodnosnovektorskiprostoruzzbrajanjeimnoºenjeskalaromkakojeutompoglavljdenirano.Posebno,skupovi 
m,
1
stup£anihmatrica£inevektorskeprostore. 
Primjer
Promotrimoskup 
4
.Njegovielementisuoblika 
(
x,y,z,w
)
,gdjes
x,y,z,w
realnbrojevi.Uzmimorealnebrojevekaoskalareidenirajmo: 
(
x,y,z,w
) + (
x
,y
,z
,w
) = (
x
+
x
,y
+
y
,z
+
z
,w
+
w
)
,α
·
(
x,y,z,w
) = (
αx,αy,αz,αw
)
.
Dakle,primjericej
(1
,
2
,
3
,
4)+(0
,π,e,
1) = (1
,
2+
π,
3+
e,
3)
,
4
·
(0
,
1
,
1
,
2) = (0
,
4
,
4
,
8)
Obziromnatakodeniraneoperacij
+
·
skup 
4
 jerealnivektorskiprostor. Potpunoanalognosedenirajuzbrajanjeimnoºenjeskalaromzaelementei
n
n
:zbrajsepokoordinatama,askalarommnoºitakodasvakukoordinatupomnoºimotimskalarom.Utakodeniraneoperacijesvi 
n
n
suvektorskiprostori
Primjer
Uzmimoskupsvihneprekidnihfunkcijasnekoginterval
uskup 
.Denirajmdazbrojdvijutakvihfunkcij
g
navarijabl
x
djelujepopravil
(
+
g
)(
x
) =
(
x
) +
g
(
x
)
,
adaumnoºakfunkcij
skalarom 
α
navarijabl
x
djelujepopravil
(
α
·
)(
x
) =
α
·
(
x
)
.
Uztakodeniraneoperacijeskupsvihneprekidnihrealnihfunkcijakojimajedomena 
£inrealnivektorskiprostor.Analognobisedeniraovektorskiprostorrealnihfunkcijakojesun
integrabilne,derivabilneilineprekidne. 
Analognedenicijesemogupreuzetiizakompleksnefunkcijetj.funkcijeskodomenom 
:svekompleksne funkcijesistomdomenom£inekompleksanvektorskiprostor
 
Gotovosvaterminologijavezanazavektore-strelicenepromijenjenoseprenosinaovako op¢enitijeshva¢enevektore. 
Denicija2(Linearnakombinacija) 
Linearnakombinacija(kona£nomnogo)vektor
v,w,u,...
 jesvakiizraz(vektor)oblika 
αv
+
βw
+
γu
+
...
.Skalareulinearnimkombinacijama£estozovemkoecijentima. 
Jedno£lanelinearnekombinacijesuvi²ekratnicinekogvektor
v
tj.vektor
αv
Primjer
Linearnekombinacijevektor
(1
,
2
,
3
,
4)
(0
,
1
,
0
,
1)
i
4
suoblika 
α
·
(1
,
2
,
3
,
4) +
β 
·
(0
,
1
,
0
,
1) = (
α,
2
α
+
β,
3
α,
4
α
+
β 
)
Primjer
Polinomisulinearnekombinacijemonoma(uprostorusvihfunkcija
)
Napomena
Uzodreenadodeniranja,kojane¢emoovdjerazraivati,zaoperacijekojesradepriizjedna£avanjuredoks-reakcijaprekopolujednadºbioksidacijeiredukcijemoºemore¢ira£unaseodreenalinearnakombinacijapolujednadºbioksidacijeiredukcije. Sli£no,Hessovzakonmemoformuliratiiovako:akosenekareakcijamezapisatikao linearnakombinacijanekihdrugihreakcija,ondajereakcijskigradijentbilokojeekstenzivne veli£inestanja(primjerice,reakcijskaentalpijailireakcijskaGibbsovaenergija)jednaklinearnokombinacijireakcijskihgradijenatateisteveli£inepojedinihreakcija,itosistimkoecijentima: akojereakcij
R
mogezapisatikao 
i
α
i
R
i
,ondaj
r
=
i
α
i
r,i
z
=
H,G,...
Kojegodvektoreuzeli,uvijekjemogu¢ena¢injihovulinearnukombinacijukojadajenulvektor.Tojetzv.trivijalnalinearnakombinacijaukojojsusvikoecijentijednakinuli.Jelit jedinina£inkakonulvektorzapisatikaolinearnukombinacijunekihvektora?Toovisiotom jesulitivektorilinearnozavisniiline. 
Denicija3(Linearna(ne)zavisnost
Kona£anskupvektor
{
v,w,u,...
}
 jelinearnozavisanskupakose(bar)jedanodvektoratogskupamezapisatikaolinearnakombinacijaostalivektora.Skupvektorakojinijelinearnozavisanzoveselinearnonezavisanskup. 
Izdenicijevidimo:svakiskupvektorakojisadrºinulvektorjelinearnozavisan.Naimeakogledamoskup 
{
0
,v,w,...
}
,odmahvidimodasejedanodtihvektora,nulvektor,moºnapisatikaolinearnakombinacijaostalih
0
= 0
·
v
+0
·
w
+
...
.Nadalje,svakijedno£lansku
{
v
}
v
=
0
 jelinearnonezavisan
Primjer
Svakadvaproporcionalnavektorasulinearnozavisna.Primjerice
(1
,
2
,
3
,
4)
i
(1
,
2
,
3
,
4) = (
i,
2
i,
3
i,
4
i
)
sulinearnozavisni
4
Akojesku
{
v,w,...
}
linearnozavisan,primjericejers
v
mezapisatikaolinearnakombinacijaostalihvektora
v
=
αw
+
...
),ondasenulvektormenajjedan(osimtrivijalnog) na£inzapisatikaolinearnakombinacijatihvektora: 
= = 1
·
v
αw
...
.Dakle,memore¢iskupvektorajelinearnozavisanakoseosimnatrivijalanna£in
0
·
v
+ 0
·
w
+
...
)nulvektor mezapisatikaolinearnakombinacijatihvektoranabarjjedanna£in. Kakoprovjeritilinearnu(ne)zavisnostnekogskupavektorai
n
(il
n
m,n
isl.)?Naj jednostavnijina£injeprekorangamatrice

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stefan Pantovic liked this
Arnej Misirlić liked this
Arnej Misirlić liked this
Arnej Misirlić liked this
AmeLa Špica liked this
Ilma Rahmanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->