Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vektorski prostori i linearni operatori

Vektorski prostori i linearni operatori

Ratings:
(0)
|Views: 1,878|Likes:
Published by shobra3ns

More info:

Published by: shobra3ns on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
Matematika2-Vektorskiprostoriilinearnioperatori  
FrankaMiriamBrückleOºujak2009
1Vektorskiiunitarniprostori  
Ve¢inanematemati£arapodvektorskimprostorimapodrazumijevaskupovevektora-strelica uzuobi£ajenapravilarunanjastimvektorima,apodvektorimaseobi£nopodrazumijevajobjektikojiimajuiznos(duljinu),smjeriorijentaciju.Iakotakoshva¢enivektorisvakako predstavljajujednuzanimljivuiuprimjenamaizuzetnovaºnuvrstuvektora,ograni£avanjena takouskoshva¢anjevektoraonemogu¢avarazumijevanjenekihnaprednijihprimjenalinearne algebre,primjericeukvantnojziciilianalizisimetrijamolekulaikristala. Pojednostavljenoreno,skup£ijeobjekteznamozbrajatiimnoºitibrojevima(skalarima) takodadobijemoistovrsneobjekteitakodavrijedeuobi£ajenasvojstvatihra£unskihoperacijzovemovektorskimprostorom,anjegoveelementevektorima.Ukolikozatevektorejmemsmislitiioperacijumnoºenjakojabipodvamavektorimapridruºivalaskalar(itotakodavrijede svauobi£ajenasvojstvaskalarnogprodukta),ondana²vektorskiprostorzovemounitarniprostoromOno²tojebitnozavektoreivektorskeprostoresudakledvijeoperacije:zbrajanjevektorimnoºenjevektorasaskalarima.Kakoseudaljnjemne¢emoograni£itinavektore-streliceobjektekojeunekomkontekstugledamokaovektoreozna£avat¢emojednostavno 
v,w,u,...
Uzmimodaj
neki(naravno:neprazan)skup£ijeelementeºelimozvativektorima.Ovisno okontekstu,tomebitinekiodskupova 
3
2
,skup 
n
il
n
(z
n
prirodanbroj),nekiod skupova 
m,n
(
)
il
m,n
(
)
,nekiskuprealnihfunkcijasistomdomenom,...Nadalje,ovisno otomekakavvektorskiprostortrebamo,potrebnojeutvrditi(odlu£itise)kojuvrstubrojeva ¢emouzetizaskalare:realneilikompleksnebrojeve.Vektorisuelementivektorskogprostora. Dabism
zvalivektorskimprostorom,morajubitideniranedvijeoperacije:zbrajanjvektorâimnoºenjevektoraskalarom.Pritom,onemorajuimatisljede¢asvojstva:zbrojdva elementai
(dvavektora)moraopetbitielementi
(tj.vektor),aumnoºakelementai
(vektora)saskalarommorabitielementi
(dakle,vektor),temorajuvrijedisvojstvakojsmoupoglavljuoklasi£nojalgebrivektoranavelikaotipi£nasvojstvatihoperacija.Preciznije: 
Denicija
Odabraniskup 
sodabranimskupomskalara
il
)zovesevektorskiprostor akosudeniraneoperacij
+
·
(zbrajanjevektorâimnoºenjevektoraskalarom)takodaz
Zasku
A
sku
A
n
sesastojiodsvihureeni
n
-torkielemenatai
A
.Primjerice
3
sesastojiodsviureenihtrojkikompleksnihbrojeva. 
 
sveelement
v,w,u
i
isveskalar
α
β 
vrijedesljede¢asvojstva
v
+
w
V αv
zatvorenostoperacija+
·
v
+
w
=
w
+
v
komutativnostzbrajanj
1
·
v
=
v
mnoºenjejedinicom 
(
v
+
w
) +
u
=
v
+ (
w
+
u
) (
αβ 
)
v
=
α
(
βv
)
asocijativnostikvaziasocijativnost 
v
+
0
=
0
+
v
=
v
postojineutralnielementzazbrajanj
v
+ (
v
) = (
v
) +
v
=
0
svakielementimasvojsuprotnielement 
α
(
v
+
w
) =
αv
+
αw
(
α
+
β 
)
v
=
αv
+
βw
distributivnost 
.
Neutralnielementzazbrajanje,ozna£en
0
,zovesenulvektorVektorskiprostorjerealanakosuskalarirealnibrojevi,akompleksanakosuskalarikompleksnibrojevi
Izgornjihsvojstavamoguseizvestiidrugao£ekivanasvojstva,primjericedaj
0
·
v
=
0
(mnoºenjesnulomdajenulvektor)
v
= (
1)
·
v
,...Prekosuprotnogvektoradeniraseoduzimanjevektora: 
v
w
=
v
+ (
w
)
Primjer
Skupov
2
3
2
(
O
)
3
(
O
)
suo£iglednoprimjerirealnihvektorskihprostora. 
Primjer
Upoglavljuomatricamasmovidjelidasvakiodskupov
m,n
(
)
odnosno 
m,n
(
)
£inirealniodnosnovektorskiprostoruzzbrajanjeimnoºenjeskalaromkakojeutompoglavljdenirano.Posebno,skupovi 
m,
1
stup£anihmatrica£inevektorskeprostore. 
Primjer
Promotrimoskup 
4
.Njegovielementisuoblika 
(
x,y,z,w
)
,gdjes
x,y,z,w
realnbrojevi.Uzmimorealnebrojevekaoskalareidenirajmo: 
(
x,y,z,w
) + (
x
,y
,z
,w
) = (
x
+
x
,y
+
y
,z
+
z
,w
+
w
)
,α
·
(
x,y,z,w
) = (
αx,αy,αz,αw
)
.
Dakle,primjericej
(1
,
2
,
3
,
4)+(0
,π,e,
1) = (1
,
2+
π,
3+
e,
3)
,
4
·
(0
,
1
,
1
,
2) = (0
,
4
,
4
,
8)
Obziromnatakodeniraneoperacij
+
·
skup 
4
 jerealnivektorskiprostor. Potpunoanalognosedenirajuzbrajanjeimnoºenjeskalaromzaelementei
n
n
:zbrajsepokoordinatama,askalarommnoºitakodasvakukoordinatupomnoºimotimskalarom.Utakodeniraneoperacijesvi 
n
n
suvektorskiprostori
Primjer
Uzmimoskupsvihneprekidnihfunkcijasnekoginterval
uskup 
.Denirajmdazbrojdvijutakvihfunkcij
g
navarijabl
x
djelujepopravil
(
+
g
)(
x
) =
(
x
) +
g
(
x
)
,
adaumnoºakfunkcij
skalarom 
α
navarijabl
x
djelujepopravil
(
α
·
)(
x
) =
α
·
(
x
)
.
Uztakodeniraneoperacijeskupsvihneprekidnihrealnihfunkcijakojimajedomena 
£inrealnivektorskiprostor.Analognobisedeniraovektorskiprostorrealnihfunkcijakojesun
integrabilne,derivabilneilineprekidne. 
Analognedenicijesemogupreuzetiizakompleksnefunkcijetj.funkcijeskodomenom 
:svekompleksne funkcijesistomdomenom£inekompleksanvektorskiprostor
 
Gotovosvaterminologijavezanazavektore-strelicenepromijenjenoseprenosinaovako op¢enitijeshva¢enevektore. 
Denicija2(Linearnakombinacija) 
Linearnakombinacija(kona£nomnogo)vektor
v,w,u,...
 jesvakiizraz(vektor)oblika 
αv
+
βw
+
γu
+
...
.Skalareulinearnimkombinacijama£estozovemkoecijentima. 
Jedno£lanelinearnekombinacijesuvi²ekratnicinekogvektor
v
tj.vektor
αv
Primjer
Linearnekombinacijevektor
(1
,
2
,
3
,
4)
(0
,
1
,
0
,
1)
i
4
suoblika 
α
·
(1
,
2
,
3
,
4) +
β 
·
(0
,
1
,
0
,
1) = (
α,
2
α
+
β,
3
α,
4
α
+
β 
)
Primjer
Polinomisulinearnekombinacijemonoma(uprostorusvihfunkcija
)
Napomena
Uzodreenadodeniranja,kojane¢emoovdjerazraivati,zaoperacijekojesradepriizjedna£avanjuredoks-reakcijaprekopolujednadºbioksidacijeiredukcijemoºemore¢ira£unaseodreenalinearnakombinacijapolujednadºbioksidacijeiredukcije. Sli£no,Hessovzakonmemoformuliratiiovako:akosenekareakcijamezapisatikao linearnakombinacijanekihdrugihreakcija,ondajereakcijskigradijentbilokojeekstenzivne veli£inestanja(primjerice,reakcijskaentalpijailireakcijskaGibbsovaenergija)jednaklinearnokombinacijireakcijskihgradijenatateisteveli£inepojedinihreakcija,itosistimkoecijentima: akojereakcij
R
mogezapisatikao 
i
α
i
R
i
,ondaj
r
=
i
α
i
r,i
z
=
H,G,...
Kojegodvektoreuzeli,uvijekjemogu¢ena¢injihovulinearnukombinacijukojadajenulvektor.Tojetzv.trivijalnalinearnakombinacijaukojojsusvikoecijentijednakinuli.Jelit jedinina£inkakonulvektorzapisatikaolinearnukombinacijunekihvektora?Toovisiotom jesulitivektorilinearnozavisniiline. 
Denicija3(Linearna(ne)zavisnost
Kona£anskupvektor
{
v,w,u,...
}
 jelinearnozavisanskupakose(bar)jedanodvektoratogskupamezapisatikaolinearnakombinacijaostalivektora.Skupvektorakojinijelinearnozavisanzoveselinearnonezavisanskup. 
Izdenicijevidimo:svakiskupvektorakojisadrºinulvektorjelinearnozavisan.Naimeakogledamoskup 
{
0
,v,w,...
}
,odmahvidimodasejedanodtihvektora,nulvektor,moºnapisatikaolinearnakombinacijaostalih
0
= 0
·
v
+0
·
w
+
...
.Nadalje,svakijedno£lansku
{
v
}
v
=
0
 jelinearnonezavisan
Primjer
Svakadvaproporcionalnavektorasulinearnozavisna.Primjerice
(1
,
2
,
3
,
4)
i
(1
,
2
,
3
,
4) = (
i,
2
i,
3
i,
4
i
)
sulinearnozavisni
4
Akojesku
{
v,w,...
}
linearnozavisan,primjericejers
v
mezapisatikaolinearnakombinacijaostalihvektora
v
=
αw
+
...
),ondasenulvektormenajjedan(osimtrivijalnog) na£inzapisatikaolinearnakombinacijatihvektora: 
= = 1
·
v
αw
...
.Dakle,memore¢iskupvektorajelinearnozavisanakoseosimnatrivijalanna£in
0
·
v
+ 0
·
w
+
...
)nulvektor mezapisatikaolinearnakombinacijatihvektoranabarjjedanna£in. Kakoprovjeritilinearnu(ne)zavisnostnekogskupavektorai
n
(il
n
m,n
isl.)?Naj jednostavnijina£injeprekorangamatrice

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ljubisa Blagojevic liked this
Stefan Pantovic liked this
Arnej Misirlić liked this
Arnej Misirlić liked this
Arnej Misirlić liked this
AmeLa Špica liked this
Ilma Rahmanovic liked this
Sumejja Muratagić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->