Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Du thao Luat cac to chuc tin dung trinh quoc hoi

Du thao Luat cac to chuc tin dung trinh quoc hoi

Ratings: (0)|Views: 53|Likes:
Published by Khang Nguyen
Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII ngày 22 tháng 5 năm 2010
Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII ngày 22 tháng 5 năm 2010

More info:

Published by: Khang Nguyen on Jun 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

 
QUC HI _______ 
Lut s: /2010/QH12
 
(D tho trình Quc hi  xem xét, thông qua)
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAMc lp - T do - Hnh phúc ________________________ 
LUTCÁC T CHC TÍN DNG
Cn c Hin pháp nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam nm 1992 ã csa i, b sung mt s iu theo Ngh quyt s 51/2001/QH10;Quc hi ban hành Lut các t chc tín dng.
CHNG INHNG QUY NH CHUNGiu 1.
 
Phm vi iu chnh
 Lut này quy nh v vic thành lp, t chc, qun lý, hot ng, kim soát c bit, t chc li, gii th t chc tín dng; vic thành lp, t chc, qun lý, hot ng cachi nhánh ngân hàng nc ngoài, vn phòng i din ti Vit Nam ca t chc tín dngnc ngoài và ca t chc nc ngoài khác có hot ng ngân hàng.
iu 2. i tng áp dng
Lut này áp dng i vi các i tng sau ây:1. T chc tín dng;2. Chi nhánh ngân hàng nc ngoài;3. Vn phòng i din ca t chc tín dng nc ngoài, t chc nc ngoài kháccó hot ng ngân hàng;4. T chc, cá nhân có liên quan n vic thành lp, t chc, qun lý, hot ng,kim soát c bit, t chc li, gii th ca các t chc tín dng; vic thành lp, t chc,qun lý, hot ng ca chi nhánh ngân hàng nc ngoài, vn phòng i din ca t chctín dng nc ngoài, t chc nc ngoài khác có hot ng ngân hàng.
 
 
2
iu 3.
 
Áp dng Lut Các t chc tín dng, iu c quc t và các Lut cóliên quan
1. Vic thành lp, t chc, qun lý và hot ng, kim soát c bit, t chc li,gii th ca t chc tín dng; vic thành lp, t chc, qun lý và hot ng ca chi nhánhngân hàng nc ngoài, vn phòng i din ca t chc tín dng nc ngoài, t chc ncngoài khác có hot ng ngân hàng phi tuân theo các quy nh ca Lut này và các quynh khác có liên quan ca pháp lut.2. Trng hp Lut này và Lut khác có quy nh khác nhau v thành lp, t chc,qun lý, hot ng, kim soát c bit, t chc li, gii th ca t chc tín dng; victhành lp, t chc, qun lý, hot ng ca chi nhánh ngân hàng nc ngoài, vn phòngi din ca t chc tín dng nc ngoài, t chc nc ngoài khác có hot ng ngânhàng thì áp dng quy nh ca Lut này; nhng ni dung v thành lp, t chc, qun lýmà Lut này không quy nh thì áp dng các quy nh có liên quan ca Lut Doanhnghip, Lut Hp tác xã.3. Trong trng hp iu c quc t mà Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam làthành viên có quy nh khác vi quy nh ca Lut này, thì áp dng quy nh ca iuc quc t ó.4. T chc, cá nhân tham gia hot ng ngân hàng c quyn tha thun áp dngtp quán thng mi quc t gm:a) Các tp quán thng mi quc t do Phòng Thng mi quc t ban hành; b) Các tp quán thng mi quc t khác không trái vi pháp lut ca Cng hoàxã hi ch ngha Vit Nam.
iu 4. Gii thích t ng 
Trong Lut này, các t ng di ây c hiu nh sau:
1. T chc tín dng
là doanh nghip có thc hin mt hoc mt s hoc tt c cáchot ng ngân hàng. T chc tín dng bao gm ngân hàng, t chc tín dng phi ngânhàng, t chc tài chính vi mô và qu tín dng nhân dân.
2. Ngân hàng
là loi hình t chc tín dng có th c thc hin tt c hot ngngân hàng theo quy nh ca Lut này. Theo tính cht và mc tiêu hot ng, các loihình ngân hàng bao gm ngân hàng thng mi, ngân hàng chính sách, ngân hàng hptác xã.
3. Ngân hàng thng mi
là loi hình ngân hàng c thc hin toàn b hotng ngân hàng và các hot ng kinh doanh khác theo quy nh ca Lut này nhm mctiêu li nhun.
 4. T chc tín dng phi ngân hàng
là loi hình t chc tín dng c thc hinmt hoc mt s hot ng ngân hàng theo quy nh ti Lut này, tr các hot ng nhn
 
 
3tin gi ca cá nhân và cung ng các dch v thanh toán qua tài khon ca khách hàng.T chc tín dng phi ngân hàng bao gm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính vàcác t chc tín dng phi ngân hàng khác.Công ty cho thuê tài chính là loi hình công ty tài chính có hot ng chính là chothuê tài chính theo quy nh ca Lut này.
5
. T chc tài chính vi mô
là loi hình t chc tín dng ch yu thc hin mt shot ng ngân hàng nhm áp ng nhu cu ca các cá nhân, h gia ình có thu nhpthp và doanh nghip siêu nh.
6. Qu tín dng nhân dân
là t chc tín dng do các pháp nhân, cá nhân và hgia ình t nguyn thành lp di hình thc hp tác xã  thc hin mt s hot ngngân hàng theo quy nh ca Lut này và Lut Hp tác xã nhm mc tiêu ch yu làtng tr nhau phát trin sn xut, kinh doanh và i sng.
7. Ngân hàng hp tác xã
là ngân hàng ca tt c các qu tín dng nhân dân docác qu tín dng nhân dân và mt s pháp nhân góp vn thành lp theo quy nh ca Lutnày nhm mc tiêu ch yu là liên kt h thng, h tr tài chính, iu hòa vn trong hthng các qu tín dng nhân dân.
8. T chc tín dng nc ngoài
là t chc tín dng c thành lp  nc ngoàitheo quy nh ca pháp lut nc ngoài.T chc tín dng nc ngoài c hin din thng mi ti Vit Nam di hìnhthc vn phòng i din, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vn nc ngoài, chinhánh ngân hàng nc ngoài, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vnnc ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vnnc ngoài. Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vn nc ngoài là loi hình ngân hàngthng mi; công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vn nc ngoài là loihình công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính100% vn nc ngoài là loi hình công ty cho thuê tài chính theo quy nh ca Lut này.
9. Chi nhánh ngân hàng nc ngoài
là n v ph thuc ca ngân hàng ncngoài, không có t cách pháp nhân, c ngân hàng nc ngoài bo m chu tráchnhim v mi ngha v, cam kt ca chi nhánh ti Vit Nam.
10. Vn t có
gm giá tr thc ca vn iu l ca t chc tín dng hoc vn ccp ca chi nhánh ngân hàng nc ngoài và các qu d tr, mt s tài sn n khác theoquy nh ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam (sau ây gi là Ngân hàng Nhà nc).
11. Giy phép
bao gm Giy phép thành lp và hot ng ca t chc tín dng,Giy phép thành lp chi nhánh ngân hàng nc ngoài, Giy phép thành lp vn phòng idin ca t chc tín dng nc ngoài, t chc nc ngoài khác có hot ng ngân hàng

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->