Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
فوريكس للمبتدئين

فوريكس للمبتدئين

Ratings: (0)|Views: 145|Likes:
Published by forexsupreme
تم وضع هذا الكتاب لمساعدة تجار الفورآس المبتدئين, مع ذلك فانه من
الممكن أن يعتبر مرجعاً مفيداً أيضاً لذوي الخبرة والتجار المحترفين.
من المرجح أن يستفيد التجار المبتدئين وحديثي العهد بالفورآس من
قراءة نص الكتاب الكامل, ابتداءً من الفصل الأول, والذي يزودهم
بنظرة عامة وأساسية عن ماهية تجارة العملة, وآيفية البدء
بالمتاجرة.
تم وضع هذا الكتاب لمساعدة تجار الفورآس المبتدئين, مع ذلك فانه من
الممكن أن يعتبر مرجعاً مفيداً أيضاً لذوي الخبرة والتجار المحترفين.
من المرجح أن يستفيد التجار المبتدئين وحديثي العهد بالفورآس من
قراءة نص الكتاب الكامل, ابتداءً من الفصل الأول, والذي يزودهم
بنظرة عامة وأساسية عن ماهية تجارة العملة, وآيفية البدء
بالمتاجرة.

More info:

Published by: forexsupreme on Jun 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2014

pdf

text

original

 
 
 
 
ﺔﺤﻔﺻ
2
ﻦﻣ
2 
ﺲآرﻮﻔﻠﻟ
 
ﻊﻳﺮﺴﻟا
 
ﻞﻴﻟﺪﻟاﲔﻠﻘﺘﺴﳌا
 
رﺎﺠﺘﻟاو
 
ﲔﺋﺪﺘﺒﻤﻠﻟ
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻴﺪا
 
اﺬهجﺎﺘإةﺮﺟﺎﺘﻣ
ﻊﻴﻤﳉ
 
ًﺎﺎﳎ
 
ضﺮﻌﻳوﺲآرﻮﻔا
 
رﺎﲡ
.
ﻪﻴﺎﻌﻓ
 
ﺮﺜآأ
 
ﺲآرﻮﻔﻠ
 
ﻚﻤﻠﻌﺗ
 
ﻞﻌﺠﺘ
:
 
نﻵا
 
ﻞﺠﺳﺔﺼﻨ
Easy-Forex® 
ﺐﻳرﺪﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﺼﺣاو
ىﺮﺧﻷا
 
ﻮﻠﺗ
 
ةﻮﻄﺧ
 
ﻲﺎﳎ
,
ﻚﺘﻐﻠﺑ
! 
تاودأ
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﺪﻌا
 
ﱃإ
 
لﻮﺻﻮا
 
ﻚ
 
ﺢﻴﺘﻳ
 
ﻮهو
 
،
 
ﻂﻴﺴﺑو
 
ﻲﺎﳎ
 
كاﱰﺷﻻاﺲآرﻮﻔا
 
تﺎﻌﻗﻮﺗو
 
تﺎﻴﺻﻮﺗ
 
ﻞﺜﻣ
 
،
 
ةﺪﺎﺴﳌا
,
ﺲآرﻮﻔا
 
تﺎﻣﻮﺳرﺔﻴﺎﻴﺒا
,
ﻚذ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺜآأو
 
،تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا
 
ﺰآﺮﻣ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
:
)
ﻩاﻮﺤﻓ 
 
ﱃإ
 
لﺎﻘﺘﻼ 
 
ﻩﺎدأ
 
ﻞﺼﻔا
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻂﻐﺿا
ﺔﺤﻔﺼا
 3
ﻒﻴآﺔﻣﺪﻘﻣ
4 
)
2.12
3.21
4.25
5.29
:
6.47 
7.56
)
9.69
10.76
11.124 
)
 
 
ﺔﺤﻔﺻ
3
ﻦﻣ
3 
:
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ
 
ﻒﻴآ
 
ﲔﺋﺪﺘﺒﳌا
 
ﺲآرﻮﻔا
 
رﺎﲡ
 
ةﺪﻋﺎﺴﳌ
 
بﺎﺘﻜا
 
اﺬه
 
ﻊﺿو
 
,
ﻦﻣ
 
ﻪﺎﻓ
 
ﻚذ
 
ﻊﻣﱰﶈا
 
رﺎﺠﺘاو
 
ةﱪﳋا
 
يوﺬ
 
ًﺎﻀﻳأ
 
ًاﺪﻴﻔﻣ
 
ًﺎﻌﺟﺮﻣ
 
ﱪﺘﻌﻳ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﳌاﲔﻓ
. 
ﻦﻣ
 
ﺲآرﻮﻔﺎﺑ
 
ﺪﻬﻌا
 
ﻲﺜﻳﺪﺣو
 
ﲔﺋﺪﺘﺒﳌا
 
رﺎﺠﺘا
 
ﺪﻴﻔﺘﺴﻳ
 
نأ
 
ﺢﺟﺮﳌا
 
ﻦﻣﻞﻣﺎﻜا
 
بﺎﺘﻜا
 
ﺺ
 
ةءاﺮﻗ
,
لوﻷا
 
ﻞﺼﻔا
 
ﻦﻣ
 
ًءاﺪﺘﺑا
,
ﻢهدوﺰﻳ
 
يﺬاوﺔﻠﻤﻌا
 
ةرﺎﲡ
 
ﺔﻴهﺎﻣ
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻴﺳﺎﺳأو
 
ﺔﻣﺎﻋ
 
ةﺮﻈﻨﺑ
,
ءﺪﺒا
 
ﺔﻴﻔﻴآوةﺮﺟﺎﺘﳌﺎﺑ
. 
ﺐﻴﺗﺮﺗ
 
لﻮﺼﻔاةدراﻮاﻖﻓﺪﺗ
 
،ﻲﻘﻄﻨﻣﻻ
 
ﻦﻜوﺎﲥءاﺮﻘ
 
ﺔﺟﺎﺣﲎﻌﳌا
 
ﻢﻬﻔ
 
ﺐﻴﺗﱰﺎﺑ
,
ﻪﺗاذ
 
ﺪﲝ
 
ﻢﺋﺎﻗ
 
ﻞﺼﻓ
 
ﻞﻜﻓ
.
ﺰﻴآﺮّﺘا
 
ﻞﻀﻔﺗ
 
ﺪﻗﻻوأﻰﻠﻋﺮﻌﺸﺗ
 
ﱵا
 
لﻮﺼﻔا
 
ﻚﻠﺗﺪﻗ
 
ﺎﻧأﻞﻤﻜﺗةﺪﻋﺎﻗ
 
ﻞﻀﻓأ
 
ﻞﻜﺸﺑﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻚﺔﺻﺎﳋا
.
ﻞﺼﻔا
11
ﻦﻋ
 
ةرﺎﺒﻋتﺎﺤﻠﻄﺼﳌا
 
ﻢﺠﻌﻣ
)
ﻪﺒﺗﺮﻣًﺎﻳﺪﲜأ
(
ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌاو
 
ﺲآرﻮﻔا
 
ﺔﻋﺎﻨﺻ
,
نﻮﻜﺘﺳ
 
ﱵاًةﺪﻴﻔﻣﻚﺪﻨﻋا
 
اﺬه
 
ﻩءاﺮﻗ،
 
بﺎﺘﻜ
 
نﻮﻜﺗ
 
ﺪﻗوﺔﺑﺎﺜﲟﻚ
 
ﻪﻤﻴﻗ
 
ﻪﻴﻌﺟﺮﻣفﱰﳏ
 
ﺔﻠﻤﻋ
 
ﺮﺟﺎﺗ
 
ﺢﺒﺼﺗ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
. 
ﻞﻴﺪا
 
اﺬه
 
ﻩﺪﻋﺎﺴﲟو
,
ﺲآرﻮﻔﺎﺑ
 
ةﺮﺟﺎﺘﻤﻠ
 
ﺐﻳﺮﻗ
 
ﺎﻤﻋ
 
ًاﺪﻌﺘﺴﻣ
 
نﻮﻜﺘﺳ
ﻢﻗﺎﻃ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻦﻣ
 
ﻩﺮﺷﺎﺒﻣ
 
ﻩﺪﻋﺎﺴﲟ
 
ﺔﻘﻴﻘﳊﺎﺑ
ﺗ
 
نأ
 
ﻚﺎﻜﻣﺈﺑأﺪﺒ
 
مﻮﻴا
.
بﺎﺘﻜا
 
اﺬه
 
ﺪﲡ
 
نأ
 
 
ﻞﻣﺄو
 
،
 
ةرﺎﺠﺘا
 
 
حﺎﺠﻨا
 
ﻚ
 
ﲎﻤﺘ
 
ًﺎﻘﻴﺷ
,
ًاﺪﻴﻔﻣو
 
ُﺎﻌﺘﳑ
. 
أﺪﺒﺗ
 
نأ
 
ﻞﺒﻗ
,
ﺮآﺬﺗ
 
ﻚﻠﻀﻓ
 
ﻦﻣ
:
ﻪﻈﺣﻼﻣ
 
ﻲﺟﺮﻳنأﺲآرﻮﻔﻟا
 
ةرﺎﲡ
(OTC Trading)
ﻻﺎﻤﺘﺣا
 
ﻦﻤﻀﺘﺗﲑﺒآاةرﺎﺴﳋﺎﺑﻊﻴﻤﳉا
 
ﺐﺳﺎﻨﺗ
 
ﻻ
 
ﺪﻗو
 
،
.
ﻩﺬه
 
ءاﺮﺟإ
 
رﺮﻘﺗ
 
نأ
 
ﻞﺒﻗﳌا
 
ﻰﻠﻋ
 
تﻼﻣﺎﻌﳌاﻴﻘﻳ
 
نأ
 
مﺪﺨﺘﺴﱄﺎﳌا
 
ﻪﻌﺿو
 
نﺎآ
 
اذإ
 
ﺎﻣ
 
ﻪﻗﺪﺑ
 
ﻢتﻼﻣﺎﻌﳌا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﺜﲟ
 
ضﻮﺨﻠ
 
ًﺎﺒﺳﺎﻨﻣ
.
ﻢﺴﻗ
 
 
ﺪﻳﺰﳌا
 
ًﺎﻤﺋادلﺄﺳاﻚﺑ
 
صﺎﳋا
 
ﺲآرﻮﻔا
 
دوﺰﻣ
)
دﻮﺗ
 
ﱵا
 
ةﺮﺟﺎﺘﳌا
 
ﺔﺼﻨﻣﺎﳍﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ةﺮﺟﺎﺘﳌا
(
بﺎﺘﻜا
 
اﺬه
 
 
ﺎهﲑﻀﺤﺘﺑ
 
ﺎﻨﻤﻗ
 
ﱵا
 
ﺔﻠﺌﺳﻷا
)
ﻊﺳﺎﺘا
 
ﻞﺼﻔا
.(
يروﺮﺿ
 
ﺮﻣأ
 
ﻮه
 
ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ
 
ةﺮﺟﺎﺘﻣ
 
ﺔﺼﻨﻣ
 
رﺎﻴﺘﺧا
 
نإﻚﺗﻼﻣﺎﻌﻣ
 
ﺔﻌﺑﺎﺘﻣو
 
ﻚﺗﺮﺟﺎﺘﻣ
 
ةرادإ
 
 
حﺎﺠﻨﻠ
,
ﻓﺎﺿﻹﺎﺑﱃإ
 
ﺔﻚذ
,
ﱃإ
 
ﻒﻴﺎﻜﺘاو
 
ﺮﺋﺎﺴﳋا
 
ﻞﻴﻠﻘﺗو
 
ﻰﺼﻗﻷا
 
ﺪﳊا
 
ﱃإ
 
حﺎﺑرﻷا
 
ةدﺎﻳزﺪﺣ
 
ﱏدأ
. 
مﺎﻤﺘهﻻا
 
ﻦﻣ
 
ًاﲑﺒآ
 
ًارﺪﻗ
 
ﻢﻜﺗﺎﺣاﱰﻗاو
 
ﻢﻜﺗﺎﻘﻴﻠﻌﺗ
 
ﱄﻮ
 
ﺎﻨإ
)
ﺔﻠﺒﻘﳌا
 
ﺔﻌﺒﻄا
 
 
ﺎﻬﺟاردإ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﺪﻗو
(!
ﺎﻨ
 
ﺔﺑﺎﺘﻜﺎﺑ
 
ﻞﻀﻔﺗ
:nfoForexBooks@Forex.i

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ahmad Helmi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->