Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tafsir dan Takwil

Tafsir dan Takwil

Ratings:
(0)
|Views: 1,159|Likes:
Published by cikdon116
edit from others note. ok.
its always worth to share, right?
edit from others note. ok.
its always worth to share, right?

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: cikdon116 on Jun 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
 1
PENGENALAN
Dalam topik ini kita akan membincangkantentang Tafsir dan Takwil.Perbincangan akan tertumpu kepada
definisi dan pengertian tafsir dantakwil.
 Seterusnya perbahasan diteruskan denganmemfokuskan kepada perbincangantentang
 perbezaan
yang wujud di antarakedua-dua istilah ini. Perbincangan juga akan tertumpu kepada
syarat-syaratmufassir dan adab-adabnya
.
TAFSIR DAN TAKWILPengertian Tafsir
Al-Quran menyeru umat manusia supayameneliti, memahami sertamentadabbur kitab Allah s.w.t. FirmanAllah:
ZUTDTn[j(dDWnSUWTDZ
 
B$j<onZ Tj[BWSUOk<P(\<on9
 
Maksudnya: ³
 Patutkah mereka (bersikapdemikian), tidak mahu memikirkan isial-Quran? Kalaulah al-Quran itu (datangnya)bukan dari sisi Allah, nescayamereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya
.´ (al-Nisa¶: 82)(a) Makna Tafsir dari Sudut BahasaDari sudut bahasa, perkataan
µtafsir¶adalah mengikut wazan ³(taf¶il)´.
 Perkataan ini berasal daripada kata akar 
al-fasr

(
) yang bererti menjelaskan(al-tabyin), menerangkan (al-idah),menyingkap (al-kasyf) danmenampakkan (izhar).Dari sini, bolehlah dikatakan bahawa
tafsir itubermaksud menerangkan sertamenjelaskan sesuatu.
Oleh yang demikian, mentafsirkan ayat-ayat al-Quran adalah denganmenerang atau menjelaskan apa-apa yangterkandung padanya daripadamakna-makna, rahsia dan hukumhakamnya.(sila rujuk 
Pengantar Usul Tafsir, 2001: 5
).Firman Allah:
YWT[4S!d""U8[,Y [Q;AF[U\B^OTWTonU!
 
Maksudnya: "
 D
an mereka tidak membawakepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil (untuk menentangmu) melainkan Kami bawakan kepadamukebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya (untuk menangkis segala yang mereka katakan itu
)"(al-Furqan: 33)(b) Makna Tafsir dari Sudut Istilah(i) Imam az-Zarkasyi telahmendefinisikan tafsir sebagai berikut:"Ilmu untuk memahami Kitabullah yangditurunkankepada NabiNya Muhammad s.a.wmenjelaskan maknanya, sertamengeluarkan hukum hakam danhikmahnya-hikmahnya.´(ii) Sementara itu, Imam Jalaluddin as-Suyuti mendefinisikan tafsir ³Ilmu yang membahas maksud AllahTa¶ala sesuaidengan kadar kemampuan manusia yangmencakup segala sesuatuyang berkaitan dengan pemahaman dan penjelasan makna.´(iii) Definisi tafsir lainnya telahdikemukakan oleh Syeikh MuhammadAbdul Azim az-Zarqany:Ilmu yang membahas perihal al-Quran Al-Karim darisegi penunjukan dalilnya sesuai denganmaksud Allah Ta¶ala berdasarkan kadar kemampuan manusia.´Sehubungan dengan itu, sebagaikesimpulannya, boleh dikatakan bahawatafsir itu bermaksud
menjelaskan maknaayat-ayat al-Quran,kedudukannya, kisah dan sebab nuzul, susunanayat makki dan madani,muhkam dan mutashabih, nasikh mansukh,khusus dan umum, halal,haram dan sebagainya dengan menggunakanungkapan yang
 
 2
menunjukkan kepadanya secara jelas danterang mengikut kadar kemampuan manusia.
 
Pengertian Takwil
Para ahli tafsir telah berbeza pendapatdalam memberikan definisi takwil. Ulamaterdahulu (mutaqaddimin) berpendapat bahawasanya takwil merupakansinonim dengan tafsir. Manakala takwilmenurut ulama kontemporari(mutaakhkhirin) adalah
memalingkanserta menentukan beberapa maknayangmungkin terkandung di dalam ayatal-Quran yang mempunyai pelbagaimakna.
(Sila rujuk al-Tibyan fi ÂUlum al-Quran1985: 66).(a) Makna Takwil dari Sudut Bahasa
 
Dari segi bahasa, perkataan takwil berasaldaripada perkataan ³
al-Aul
´yang bererti
kembali
, iaitu
 paramufassir mengembalikan ayatkepadamaknanya.
Sebahagian ulamamenyatakan bahawa takwil itu sinonimdengan tafsir, sehinggakan al-Fairuzabadiydalam kamusnya telahmenyatakan bahawa:³Seseorang mentakwilkan ucapan dengansuatu takwilan,ertinya ia merenungkan, memperkirakandan mentafsirkannya´Antara firman Allah s.w.t yangmengemukakan perkataan takwil denganmakna tafsir adalah:³
 Adapun orang yang dalam hatinya condong kepadakesesatan, maka mereka mengikuti sebahagianayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah danuntuk mencari-caritakwilnya
´. (Ali µImran: 7).(b) Makna Takwil dari Sudut IstilahSelain itu, perkataan takwil juga membawamaksud
memalingkan
,sebagaimana yang terkandung pada kata-kata berikut:³
 Aku telah memalingkannya, maka iaberpaling 
´Justeru, perkataan takwil di sini bererti
memalingkan ayat pada satumakna yang terkandung di dalam pengertian ayat yang mungkinmempunyai beberapa pengertian.
Rumusan yang dapat dinyatakan bahawamenghimpunkan makna takwildan tafsir lebih baik daripadamemisahkannya. Justeru kedua-duanyamemberi makna yang sama.(c) Syarat-syarat TakwilPara ulama usul telah menetapkan syarat-syarat takwil agar takwil yangdihasilkan dapat diterima (maqbul) dansahih.Terdapat empat syarat bagi takwil iaitu:(i) Takwil yang dihasilkan harus sesuaidengan makna bahasa Arab,makna syariat, atau makna µurf (maknakebiasaan orang Arab).Sebagai contohnya ialah, takwil perkataanquru¶ dalam surah al-Baqarah ayat 228 dengan maksud haidatau suci merupakan takwilyang sahih, kerana ia sesuai dengan makna bahasa Arab.Maksudnya: ³
 D
an isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklahmenunggu dengan menahan diri mereka (dariberkahwin) selama tigakali suci/haid 
´ (al-Baqarah: 228)(ii) Takwil hendaklah berdasarkan dalilyang sahih dan rajih (kuat).(iii) Sesuatu yang memang boleh ditakwil(qabil li at-ta¶wil).Misalnya, perkataannya adalah kata umumyang dapat ditakhsis,atau kata mutlak yang dapat diberi taqyid,atau kata hakiki yangdapat diertikan secara makna majazi(metafora), dan sebagainya.(iv) Orang yang mentakwil memilikikemampuan keilmuan untuk melakukan takwil.
 
 3
Oleh kerana itu, takwil yang dilakukanorang yang jahil dalam bahasaArab atau ilmu-ilmu syariat tidak dapatditerima. Sehubungandengan itu, orang yang hendak melakukantakwil hendaklahmempunyai kelayakan seorang mujtahidyang memiliki ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariat yangtinggi.
Perbezaan Tafsir dan Takwil
Ulama berselisih pendapat mengenai perbezaan antara kalimah tafsir dan takwil.Abu Ubaidah berpendapat tafsir dan takwilmemberi makna yang sama.
Al-Maturidi pula menganggap tafsir adalah memutuskan dengan apayangdikehendaki Allah, sedangkan takwilkembali kepada beberapa andaian.
Menurut
al-Raghib al-Ashfahany,tafsir lebih umum daripada takwi
l.Tafsir lebih banyak digunakan pada lafaz, sedangkan
takwil 
digunakan pada
makna
, sepertitakwil mimpi. Takwil kebanyakannyadipakai dalam kitab-kitab wahyu ilahi,sedangkan tafsir di samping dipakai dalamkitab-kitab tersebut juga dalam hallainnya.Menurut Abu Talib al-Tsa¶aliby, tafsir  bererti menjelaskan asal peletakan darisebuah lafaz baik bersifat hakiki ataumajazi, seperti mentafsirkan lafaz al-Siratdengan al-Tariq, al-Soyb dengan al-Matar.Manakala takwil pula mentafsirkandengan lebih mendalam tentang sesuatulafaz. Takwil menerangkan tentangmaksud yang sebenarnya (haqiqat al-murad) sedangkan tafsir menerangkantentang dalil dari maksud tersebut.Al-Baghawy pula menyatakan bahawa
takwil adalah mengarahkan ayat padamakna yang paling memungkinkandaripada beberapa makna yangsesuaidengan ayat sebelumnya dansesudahnya serta tidak bertentangandengan al-Kitab dan al-Sunnah
, iaitu dengan caramengeluarkan hukum-hukum danhikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya(istinbat). Manakala
tafsir pulamelibatkan perbahasan tentangasbab nuzul, keadaan dan kisah yangmelatarbelakangi sesuatu ayat.
Sebagai kesimpulannya, dapat dikatakan bahawa tafsir adalah merupakanmakna zahir yang terkandung di dalamsesuatu ayat al-Quran yang jelasmenunjukkan makna yang dikehendakiAllah, manakala takwil pula ialahmakna-makna yang tersembunyi yangdiistinbatkan daripada ayat-ayat al-Quranmelalui proses tafakur dan istinbat.Contoh tafsir dan takwil, firman Allah:Maksudnya: ³«.
tidak ada sebarang keraguan padanya
´ (al-Baqarah: 2)Sekiranya ayat ini diertikan sebagai  (   ), "tidak ada kebimbangan diDalamnya", maka ia adalah tafsir.Manakala jika diertikan, "
tidak adakeraguandalam kalangan kaum yang beriman
" maka ia adalah takwil.Contoh lain, firman Allah:
D [Wrk^n,U
 
Maksudnya: "
esungguhnya Tuhanmu tetapmengawas
." (al-Fajr: 14)Sekiranya ayat di atas diertikan sebagai"Allah benar-benar mengawasi segala perilaku para hamba-Nya", maka ituadalah tafsir. Manakala sekiranya iadimaksudkan sebagai "Allahmemperingatkan para hambaNya yangtelahmeremehkan dan melalaikan perintahAllah", maka ini adalah takwil.
SYARAT DAN ADAB PENTAFSIR Syarat-syarat Pentafsir
Para ulama banyak membahaskan syarat-syarat tafsir al-Quran sebelum

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aprilia Danis Fitranti liked this
Sufiah Al Jannah liked this
Aisyah Yulianing liked this
Aisyah Yulianing liked this
Syahid Jamli liked this
Alvansury Attaariq Sinambela liked this
aljalawi liked this
Fatimah Muhamad Ruslan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->