Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
design_VBB Lesson 4

design_VBB Lesson 4

Ratings:
(0)
|Views: 9|Likes:
Published by Kara Tsuboi
design_VBB Lesson 4
design_VBB Lesson 4

More info:

Published by: Kara Tsuboi on Jun 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2010

pdf

text

original

 
H
ướ 
ng d
n thi
ế
t k 
ế
VBB Style
Author:Kusanagi – StylesVN
Lesson 4 : Coding In VB Template
Hãy ch
c r 
ng b
n
đ
ã thông su
t 3 lesson
đầ
u
để
b
ướ 
c vào ph
n cam go nh
t
để
 
đị
nh hình 1 template hoàn ch
nh Công vi
c
đầ
u tiênhãy xem l
i 3 bài c
ũ
,khi b
n
đ
ã chu
n b
xong 1 file xml
đ
ã tinh ch
nh ,1 file css v
ớ 
i thi
ế
t l
 p màu s
c
đ
ã
đượ 
c
đị
nh hình và d
 ĩ 
nhiênko th
thi
ế
u các img c
n thi
ế
t cho b
 skin.Lesson4 ta s
 
đ
i tr 
c ti
ế
 p vi
c makingskinAquaMedia thay vì ch
là lý thuy
ế
t nh
ư
nh
ngskin 
đầ
u .Tuy nhiên có 1 s
chuy
n c
n l
ư
u ýTrong vi
c coding s
th
ườ 
ng s
d
ng các table và div ,theo kus
đố
i v
ớ 
i nh
ng b
n m
ớ 
i vào t
 p làmskinnên b
t
đầ
u t
table tr 
ướ 
c vìdùng div s
ế
t h
ợ 
 p thêm v
ớ 
i css khi ki
ế
n th
c v
css ch
ư
a
đủ
và còn h
n ch
ế
s
t d
dàng b
l
i ho
c v
ỡ 
toàn b
 skin.Vài l
ư
u ý nh
 th
ế
đủ
.Các b
n down img trong file v
và ch
nh l
i
đườ 
ng d
n css ,chúng ta s
hoàn thi
n nó trong ch
c lát n
a thôi*Navbar in AquaMedia:Vào template header tìm
đ
o
nTrích:<a name="top"></a>Chèn xu
ng d
ướ 
iTrích:<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="80%" align="center" ><tr><td valign="top" width="52" height="32" align="left"><img src="styles/media/media/head_01.gif" border="0"></td><td valign="middle" background="styles/media/media/head_02.gif" width="100%">[navbar] </td><td valign="top" width="62" height="32" align="left"><img src="styles/media/media/head_03.gif" border="0"></td></tr></table><!-- /logo -->Vào navbar template .Ki
ế
m:Trích:<!-- nav buttons bar -->Move toàn b
 
đ
o
n code t
ch
<!-- nav buttons bar -->
đế
n <!-- / nav buttons bar --> và thay vào[navbar]trong header Lúc này s
có 1 chuy
n phát sinh class vbmenu_control mang bg xanh => copy vào s
 
đ
è lên ph
n navbar cho tr 
ướ 
c ,kus
đ
ã del cái bg
đ
ó t
o có
ở 
1 class riêng là vbmenu2_control ,b
n hãy
đổ
i các class trong ph
n v
a copy
y t
vbmenu_control => vbmenu2_controlV
y là xong ph
n này*Chèn ph
n banner:Trong template header ,phía d
ướ 
i
đ
o
n navbar v
a chèn b
n thêm vàoTrích:<!--banner --><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center" ><tr><td width="409" valign="top" height="150" align="left"><img src="styles/media/media/banner_01.gif" border="0"></td><td valign="top" background="styles/media/media/banner_02.gif" width="100%"></td>
Author: Kusanagi - StylesVN
 
<td width="177" valign="top" height="150" align="left"><img src="styles/media/media/banner_03.gif" border="0"></td></tr></table>
Đ
ây là cách th
c t
o và chèn banner t
co giãn c
ơ 
b
n nh
t ,banner 3 m
nh ,có th
giãn ra khi site view
ở 
 
độ
phân gi
i cao h
ơ 
n .Có th
 xem m
u và thu
c n
m lòng cái c
u trúc này ,banner s
ở 
d
 ĩ 
co giãn
đượ 
c nh
ờ 
ph
n bg
ở 
gi
a l
 p l
i bao nhiêu l
n tùy ý*B
khung bao toàn site:T
i header phía d
ướ 
i ph
n banner v
a chèn .Thêm vàoTrích:<div style="padding: 10px;" border="0"><div class="pagetop1" border="0"><div class="pagetop3" border="0"><div class="pagetop2" border="0"></div></div></div><table class="tborder2" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>Vào footer add xu
ng cu
i cùng :Trích:</td></tr></table><div class="pagebottom2"><div class="pagebottom1"><div class="pagebottom3"></div></div></div></div>
ph
n này kus s
dùng luôn div
để
các b
n so sánh .Div s
l
h
ơ 
n nh
ư
ng vi
c
đặ
t các thi
ế
t l
 p trong css c
ũ
ng s
khó h
ơ 
n .B
n vào filecss
để
xem th
cách
đặ
t các class này trong css th
ế
nào....Gi
ờ 
thì phân tích 1 chút công d
ng+<div style="padding: 10px;" border="0">=> Bóp n
i dung site nh
l
i+<div class="pagetop1" border="0"><div class="pagetop3" border="0"><div class="pagetop2" border="0">=> Ph
n vi
n cong c
akhung bao+<table class="tborder2" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> => T
o 2
đườ 
ng biên d
c (xem class tborder2 trong css)+3 div phía d
ướ 
i footer nh
ư
header 
i ta có th
thông qua*T
o khung cho các box:Vào forumhome ,tìmTrích:<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%"align="center">Chèn lên trên
đ
o
n này(
Đ
o
n s
1):Quote:<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center" ><tr><td valign="bottom" width="321" height="80" align="left"><img src="styles/media/media/box_top1.gif" border="0"></td><td class="bghead" width="100%"></td><td valign="bottom" width="13" height="80" align="left"><img src="styles/media/media/box_top3.gif" border="0"></td></tr></table>
Author: Kusanagi - StylesVN
 
 Xu
ng d
ướ 
i 1 chút có
đ
o
n:Trích:<!-- /main -->Add xu
ng d
ướ 
i (
Đ
o
n s
2):Trích:<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center" ><tr><td valign="bottom" width="149" height="58" align="left"><img src="styles/media/media/box_bottom1.gif" border="0"></td><td background="styles/media/media/box_bottom2.gif" width="100%"></td><td valign="bottom" width="259" height="58" align="left"><img src="styles/media/media/box_bottom3.gif" border="0"></td></tr></table>
Đ
ây c
ũ
ng là cách làm nh
ư
banner ,s
ơ 
 
đẳ
ng nh
t và hi
u qu
c
ũ
ng ch
ng t
i tí nào ^^ À nói luônskinnày kus s
ko tách box r 
ờ 
i ra nêncác b
n khi
đọ
c bài vi
ế
t s
1 có ph
n tách r 
ờ 
i box có th
cho qua giai
đ
o
n nàyChèn trong ph
n các box ta s
chèn
Đ
o
n s
1 và
Đ
o
n s
2
ở 
1 s
ch
thông th
ườ 
ng khác : th
ng kê ,forumdisplay , postbit ......-Ph
n th
ng kê trong forumhome thì chèn
Đ
o
n s
1 tr 
ướ 
c <!-- what's going on box --> và
Đ
o
n s
2 trên <br /> <!-- end what's goingon box -->-
forumdisplay thì chèn
Đ
o
n s
1 phía d
ướ 
i <!-- / controls above thread list --> và
Đ
o
n s
2 phía trên <!-- controls below threadlist -->Okie th
ế
là t
m
n*B
info vào khung trong postbitCái này c
c kì
đơ 
n gi
n b
n ki
ế
m th
div ph
n info mu
n b
vô khung và thêm vào class="info2" là xongVD: Ph
n s
bài post c
a thành viên trong postbit_legency<div>$vbphrase[posts]: $post[posts]</div>S
a thành<div class="info2">$vbphrase[posts]: $post[posts]</div>Class info2 b
n vào css
để
xem chi ti
ế
t h
ơ 
nC
nh
ư
v
y l
n l
ượ 
t thêm h
ế
t khung info thì thôi*C
ơ 
m thêm:-Các table có class="tborder"=>
đ
o
n này là khung bao c
a table
đ
ó ,b
n xóa nó
đ
i table s
m
t khung bao và bg bên d
ướ 
i trong su
t,áp d
ng trong khá nhi
u tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p-Ph
n code trong "postbit_legency" t
 
đ
o
n <td class="alt2" width="175">
đế
n cái </td> g
n nh
t là ph
n c
t info trái => Áp d
ngcách chèn div
ở 
trên
để
t
o khung bao-Vi
c s
d
ng thêm trình duy
t Fire Fox s
giúp cho b
n ti
ế
t ki
m
đ
áng k 
th
ờ 
i gian vì có th
view source ch
riêng vùng
đượ 
c ch
n,source có màu s
c r 
t rõ ràng d
th
c hi
n h
ơ 
n so v
ớ 
i IE-Dùng kèm 1 cái notepad và colorspy s
là 2 công c
 
đắ
c l
c trong vi
c thi
ế
t k 
ế
,coding-Cu
i cùng
đừ
ng quên save xml khi làm vi
c ,ch
c
n 1 s
ơ 
xu
t nh
c
cái styles có th
 
đ
i tong ,nh
ớ 
chú ý k 
 ĩ 
m
y cái table + div ,m
ở 
 ra thì ph
i
đ
óng l
i 1 cái th
d
ư
 
đủ
làm site bi
ế
ng d
ngGi
ờ 
th
ưở 
ng th
c thành qu
 
đ
i nào :D
Author: Kusanagi - StylesVN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->