Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
192/1995

192/1995

Ratings: (0)|Views: 87|Likes:
Published by krija
Zákon o neprivatizovaní strategických podnikov
Zákon o neprivatizovaní strategických podnikov

More info:

Published by: krija on Jun 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

 
192ZÁKONNÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
zo 7. septembra 1995
o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitýchštátnych podnikov a akciových spoločností
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla natomto zákone:§ 1Účelom tohto zákona jea)vymedziť z hľadiska národno-štátnych záujmov okruh strategicky dôležitých štátnych podnikov, v ktorých majetok štátu sa nemôže previesť na inéosoby podľa tohto zákona ani podľa zákona o pod-mienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,
1
)b)upraviť podmienky privatizácie
2
) strategicky dôleži-tých štátnych podnikov a akciových spoločnostís majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národné-ho majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“),c)ustanoviť spôsob a podmienky prechodu štátnychpodnikov na akciové spoločnosti so 100 % majetko- vou účasťou štátu,d)upraviť ďalšie spôsoby zabezpečenia strategickýchzáujmov štátu v tých akciových spoločnostiach, v ktorých má fond alebo štát významnú majetkovúúčasť.§ 2(1) Predmetom privatizácie podľa zákona o podmien-kach prevodu majetku štátu na iné osoby 
1
) nemôže byťmajetok štátu, ktorý majú v správe
3
) štátne podniky  v odvetviacha)plynárenstva a energetiky 1.Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik,Bratislava,2.Západoslovenské energetické závody, štátny pod-nik, Bratislava,3.Stredoslovenské energetické závody, štátny pod-nik, Žilina,4.Východoslovenské energetické závody, štátnpodnik, Košice,b)pôšt a telekomunikácií1.Slovenská pošta, štátny podnik, Bratislava,2.Slovenské telekomunikácie, štátny podnik, Brati-slava,c)zbrojárskej výroby a všeobecného strojárstva1.Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,štátny podnik, Dubnica nad Váhom,2.ZŤS TEES, štátny podnik, Martin,3.ZVS, štátny podnik, Dubnica nad Váhom,4.Konštrukta – Defence, štátny podnik, Trenčín,5.Konštrukta – Industry, štátny podnik, Trenčín,6.Štátna mincovňa Kremnica, štátny podnik, Krem-nica,d)farmaceutickej výroby 1.Imuna, štátny podnik, Šarišské Michaľany,2.Medika, štátny podnik, Bratislava,e)poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodár-stva1.Lesopoľnohospodársky majetok, štátny podnik,Ulič,2.Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, To-poľčianky,3.Západoslovenské lesy, štátny podnik, Bratisla- va,4.Stredoslovenské lesy, štátny podnik, BanskáBystrica,5.Severoslovenské lesy, štátny podnik, Žilina,6.Východoslovenské lesy, štátny podnik, Košice,7.Semenoles, štátny podnik, Liptovský Hrádok,8.Povodie Dunaja, štátny podnik, Bratislava,9.Povodie Váhu, štátny podnik, Piešťany,10.Povodie Hrona, štátny podnik, Banská Bystrica,11.Povodie Bodrogu a Hornádu, štátny podnik, Ko-šice,12.Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bra-tislava.(2) Predmetom privatizácie v Železniciach Sloven-skej republiky nemôže byť železničná dopravná cesta
4
)a východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisoua Maťovce.(3) Predmetom privatizácie nemôžu byť akcie Trans-petrolu, akciovej spoločnosti, Bratislava a Sloven-
1
)Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb.,ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnejrady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z.
2
)§ 1 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb.
3
)§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
4
)§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.
Čiastka 64Zbierka zákonov č.
192
/1995Strana 1633
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
ských elektrární, akciovej spoločnosti, Bratislava, kto-rých držiteľom alebo vlastníkom je štát alebo fond;ustanovenie § 4 ods. 2 sa vzťahuje aj na tieto akciovéspoločnosti.(4) Predmetom privatizácie podľa zákona o podmien-kach prevodu majetku štátu na iné osoby 
1
) nemôže byťlesný pôdny fond, ktorý majú v správe
3
) štátne podniky  v odvetviach lesného hospodárstva, ak nejde o vypo-riadanie nárokov podľa osobitného predpisu.
5
)§ 3(1) Strategicky dôležitými štátnymi podnikmi a ak-ciovými spoločnosťami s majetkovou účasťou štátualebo fondu podľa § 1 písm. b) súa)v ťažbe ropy, v baníctve a hutníctve1.Nafta Gbely, akciová spoločnosť, Gbely,2.Hornonitrianske bane, štátny podnik, Prievidza,3.Baňa Dolina, akciová spoločnosť, Veľký Krtíš,4.Východoslovenské železiarne, akciová spoločnosť,Košice,5.Závody SNP, akciová spoločnosť, Žiar nad Hro-nom,b)v spracovaní nerudných surovínSolivary, akciová spoločnosť, Prešov,c)v strojárstve1.Považské strojárne, akciová spoločnosť, PovažskáBystrica,2.Calex Zlaté Moravce, akciová spoločnosť, ZlatéMoravce,3.Podpolianske strojárne Detva, štátny podnik, Det- va,4.ZŤS Hriňovské strojárne, akciová spoločnosť, Hri-ňová,d)v chemickom a spotrebnom priemysle1.Slovnaft, akciová spoločnosť, Bratislava,2.Benzinol, akciová spoločnosť, Bratislava,3.Duslo, akciová spoločnosť, Šaľa,4.Chemlon, akciová spoločnosť, Humenné,5.Istrochem, štátny podnik, Bratislava,6.Novácke chemické závody, akciová spoločnosť,Nováky,7.Izomat, akciová spoločnosť, Nová Baňa,8.Severoslovenské celulózky a papierne, štátnpodnik, Ružomberok,9.Juhoslovenské celulózky a papierne, akciová spo-ločnosť, Štúrovo,e)v dopraveSlovenská plavba dunajská, štátny podnik, Brati-slava,f)v poľnohospodárstve a vodnom hospodárstve1.Žrebčín Motešice, štátny podnik, Motešice,2.Žrebčinec Veľký Šariš, štátny podnik, Veľký Šariš,3.Šľachtiteľská stanica Horná Streda, štátny pod-nik, Horná Streda,4.Istropol, šľachtiteľský a semenársky podnik Sola-ry, štátny podnik, Solary Horné Mýto,5.Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, štátny pod-nik, Levočské Lúky,6.Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín,štátny podnik, Bojnice,7.Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky,štátny podnik, Veľká Lomnica,8.Poľnonákup Agropros, štátny podnik, Nové Zám-ky,9.Poľnonákup Navys, štátny podnik, Nitra,10.Poľnonákup Tekov, štátny podnik, Levice,11.Poľnonákup Tatry, štátny podnik, Poprad,12.Poľnonákup Trnavan, štátny podnik, Trnava,13.Tokaj, štátny podnik, Slovenské Nové Mesto,14.Vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Bratislava,15.Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Bratislava,16.Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Banská Bystrica,17.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Žilina,18.Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice,g)vo farmaceutickej výrobeMEVAK, akciová spoločnosť, Nitra,h)v stavebníctve1.Považská cementáreň, akciová spoločnosť, Ladce,2.Cementáreň Turňa, akciová spoločnosť, Turňanad Bodvou,3.Kameňolomy a štrkopieskovne, akciová spoloč-nosť, Zlaté Moravce,4.Paneláreň Žilina, štátny podnik, Žilina,5.Paneláreň Košice, štátny podnik, Košice,6.NIBACO, štátny podnik, Bratislava.(2) Podmienky privatizácie majetku štátu v správeŽelezníc Slovenskej republiky s výnimkou majetkuuvedeného v § 2 ods. 2 ustanovuje osobitný zákon.
6
)§ 4(1) Ak rozhodnutie o privatizácii
7
) určuje vloženiečasti alebo celého majetku štátneho podniku uvedené-ho v § 3 do akciovej spoločnosti a zároveň určuje trva-lú alebo dočasnú majetkovú účasť fondu v tejto spo-ločnosti, prechádza dňom vzniku akciovej spoločnosti výkon práv a povinností fondu ako akcionára tejtospoločnosti v rozsahu jeho účasti na majetku spoloč-nosti na ústredný orgán štátnej správy, ktorý bolzakladateľom sprivatizovaného štátneho podniku (ďa-lej len „ústredný orgán“).(2) V akciových spoločnostiach s trvalou alebo do-časnou majetkovou účasťou fondu uvedených v § 3fond na základe zmluvy 
8
) prevedie do 30 dní odo dňaúčinnosti tohto zákona výkon práv a povinností akcio-nára na ústredný orgán.(3) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nanávrh ústredného orgánu môže v akciových spoloč-
5
)Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb.,zákona č. 93/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z. (úplné znenie č. 11/1994 Z. z.).
6
)§ 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z.
7
)§ 10 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb.
8
)§ 724 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Strana 1634Zbierka zákonov č.
192
/1995Čiastka 64
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->