Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap the Tich Khoi Da Dien

Bai Tap the Tich Khoi Da Dien

Ratings:
(0)
|Views: 324|Likes:
Published by luyenthi9996363

More info:

Published by: luyenthi9996363 on Jun 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2010

pdf

text

original

 
 
Bµi
 
tËp
 
:
 
T
 
tÝch
 
khèi
 
®a
 
d
 
i
 
Ön
 
i 
1
 
: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’có đáy ABC là một tam giác vuông tại A , AC = bchéo BC’ của mặt bên (BB’C’) tạo với mặt phẳng (AA’C’C)mộtc30
0
ˆ
60
0
.Đườnga. Tính độ dài đoạn AC’ b. Tính thể tích của khối lăng trụ
i 
2
 
C
ho
 
h
×nh
l¨ng
 
trô
 
AB
C
 
.A’
B
’C
 
 
®¸y
 
 
mét
 
tam
gi
¸c
 
® Ò u
c¹nh
 
a
 
vµ
 
® iÓ m
A
 
c¸ch
 
® Ò u
c¸c
® iÓ
m
A
 
,
 
B
 
,
 
C
 
.
 
C¹nh
 
AA
t
¹o
 
víi
 
m
Æ t
ph¼ng
®
¸y
 
mét
 
c
 
60
0
 
.
 
TÝnh
thÓ
t
Ý ch
cña
 
khèi
 
l¨ng
 
trô
i 
3
 
Cho
 
h×nh
 
hép
 
ABCD.
A,
B’C’D’
 
 
t
 
c
c¸c
c¹nh
 
® Ò u
 
b
»ng
 
a
 
ba
 
c
 
ë
 
® Ø nh
A
 
® Ò u
b»ng
 
60
0
 
.
 
TÝnh
thÓtÝch
khèi
 
hép
 
theo
 
a
i
 
4
 
Cho
 
h×nh
chãp
 
tam
 
gi¸
c
 
S.AB
C
 
 
®¸y
 
A
BC
 
 
tam
 
gi¸c
 
® Ò u
c¹nh
 
a
 
,
 
SA
 
=
 
2a
 
vµ
 
SA
 
vu«ng
 
c
 
víi
 
m Æ t
ph¼ng
(
ABC)
 
.
 
Gäi
 
M
 
,
 
N
 
l
µ
 
h
×nh
chiÕu
vu«ng
 
c
 
cña
 
A
 
trªn
 
SB
 
,
 
SC
 
.
 
TÝnh
thÓ
 
tÝch
cña
 
khèi
 
chãp
 
A
.BCNM
(
D2006
 
)
i 
5
 
Chohình c h ó p S.ABC. Đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh SA vuông g ó cvới đáy,g ó c ACB = , BC = a , SA = . Gọi M trung điểm cạnh SB. Chứng minh mặt phẳng (SAB) vuôngcvớimặt phẳng (SBC). Tính thể tích khối tứ diện MABC.
i 
6
 
..
Cho
 
h×nh
chãp
 
S.ABCcã
 
®¸y
 
ABC
 
 
tam
 
gi¸
c
 
c© n
,
 
c¹nh
 
®¸y
 
BC
 
=
 
a
 
,
 
gãc
 
BAC
 
=
 
 
.
 
c
 
c¹nh
 
bªn
 
t¹o
víi
 
®¸
y
t
 
c
 
 
.
 
TÝnh
thÓ
 
tÝch
h×nh
chãp
i 
7
 
Cho
 
h×nh
chãp
 
SABCD
 
®¸y
 
 
h×nh
b×n
h
 
hµnh
 
diÖn
tÝch
b
»ng
3
vµ
 
c
 
gi÷a
 
h
ai
 
®êng
 
chÐ
o
 
cña
 
®¸y
b»ng
 
60
0
 
,
 
gãc
 
gi÷a
 
c
 
c¹nh
 
n
 
vµ
 
m Æ t
®¸y
 
b»ng
 
45
0
 
.
 
TÝnh
thÓ
t
Ý ch
nh
 
chãp
i 
8
 
:
cho
 
h×nh
chãp
 
SABCD
 
®¸y
 
AB
CD
 
 
h×nh
thang
 
víi
c¸c
c¹nh
 
AB
 
=
 
BC
 
=
 
CD
 
=
1
 
 AD
 
,
t
am
 
g
c
 
SBD
 
2
tam
 
gi¸
c
 
vu«ng
 
n»m
 
trªn
 
m Æ t
ph¼ng
vu«ng
 
gãc
 
víi
 
®¸y
 
c¸c
c¹nh
 
c
 
vu«ng
 
SB
 
=
 
8a
 
,
 
S
D
 
=
 
15
 
a
 
.
 
TÝnh
thÓ
t
Ý ch
h×nh
chãp
i 
9
 
Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với hình chóp. ChoAB = a, SA = a
2
 
. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD. Chứng minh SC
(AHK) và tính thểtích hình chóp OAHK 
i 
10
 
Cho
 
h×nh
chãp
 
SABCD
 
®
¸y
 
ABCD
 
 
nh
 
vu«ng
 
c¹nh
 
a
 
,
 
m Æ t
bªn
 
SAD
 
 
tam
 
gi¸
c
 
® Ò u
vµ
 
n»m
 
tro
ng
m Æ t
ph¼ng
vu«ng
 
c
 
víi
 
®¸
y
.
 
i
 
M
 
,
 
N
 
,
 
P
 
l
Ç n
 
l
 ît
 
t
rung
 
® iÓ m
c¸c
c¹nh
 
SB
 
,
 
BC
 
,
 
CD
 
.
 
Chøng
minh
 
r»ng
 
AM
vu«ng
 
gãc
 
víi
 
BP
 
vµ
 
thÓ
 
ch
 
khèi
 
 
diÖn
CM
NP
 
(
A2007
 
)
i 
11
 
:
Cho
 
h×nh
chãp
 
S.ABCD
 
®¸y
 
ABCD
 
 
h×nh
vu«ng
 
c¹nh
 
2a
 
,
 
SA
 
=
 
a
 
,
 
SB
 
=
 
a
3
m Æ t
ph¼ng
(SAB
)
vu«ng
 
gãc
 
víi
 
m Æ t
ph¼ng
®¸y
 
.
 
Gäi
 
M
 
,
 
N
 
n
 
l
 ît
 
 
trung
 
® iÓ m
c¸c
c¹nh
 
AB
 
,
 
BC
 
.
 
TÝnh
thÓ
 
ch
 
khèi
 
chãp
S.BMD
N
 
vµ
t
Ý nh
cosin
 
cña
 
gãc
 
gi÷a
 
hai
 
®êng
 
th¼n
g
 
SM
 
,
 
DN
 
(
 
B2
 
0
 
08)
 
i 
12
 
:
Cho
 
h×nh
l¨ng
tr 
ô
 
ABC
 
.
A’B’
C’
 
® é
 
i
 
c¹nh
 
n
 
b»ng
 
2a
 
,
 
®¸
y
l
µ
t
am
 
gi¸
c
 
vu«ng
 
i
 
A
 
,
 
AB
 
=
 
a
 
,
 
AC=
 
a
 
3
vµ
 
h×nh
chiÕu
vu«ng
 
gãc
 
cña
 
® Ø nh
A
 
trªn
 
t
ph¼ng
(ABC
)
 
trung
 
® iÓ m
c
¹nh
 
BC
 
.
 
TÝnh
theo
 
a
 
thÓ
 
tÝc
h
khèi
 
chãp
 
A’ABC
 
vµ
 
tÝnh
co
sin
 
c
 
g
a
 
hai
 
®êng
t
h¼ ng
AA
 
,
 
B’C’
 
(
 
A20
 
0
 
8
)
i 
13
 
Cho
 
h×nh
chãp
 
SABCDcã
 
®¸y
 
AB
CD
 
 
h×nh
ch÷
 
nhËt
víi
 
AB
 
=
 
a
 
,
 
AD
 
=
 
a
 
2
,
 
SA
 
=
 
a
vµ
 
SA
 
vu«nggãc
 
víi
 
(ABC
D)
 
.
 
i
 
M
 
,
 
N
 
l
Ç n
 
t
 
t
ung
 
®i
Ó m
 
cña
 
AD
 
vµ
 
SC
 
,
 
I
 
l
µ
 
giao
 
® iÓ m
cña
 
B
M
 
vµ
 
AC
a,
 
Chøng
mi
nh
»ng
 
m Æ t
ph¼ng
(SAC)
 
vu«ng
 
c
 
v
íi
 
m
Æ t
ph¼ng
(
SM
B)
b,
 
TÝnh
thÓ
t
Ý ch
khèi
 
 
diÖn
ANI
B
 
(
 
B
2006
)
-
 
1

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
crazycat9363 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->