Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gazeta Kłodzka Nr 39

Gazeta Kłodzka Nr 39

Ratings: (0)|Views: 895 |Likes:
Published by GaleriaKlodzko
Gazeta Kłodzka Nr 39
Gazeta Kłodzka Nr 39

More info:

Published by: GaleriaKlodzko on Jun 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2010

pdf

text

original

 
22222
   N   r   3   9
 
REKLAMA
 
33333
   N   r   3   9
FELIETON TYGODNIOWY
Z kube³kiemnag³owie
W Moskwie z dnia na dzieñ coraz wiêcej lu-dzi chodzi i jeŸdzi po ulicach z ma³ymi plasti-kowymi wiaderkami w kolorze niebieskim.Spontaniczna akcja to protest przeciwkomo¿now³adcom, oligarchom i urzêdnikom,nadu¿ywaj¹cym tak zwanych kogutów. Mo-skwiczanie stoj¹ w korkach, a mo¿now³adcyw³¹czaj¹ migacze i pêdz¹ ulicami nie zwa¿a- j¹c na nikogo, niezale¿nie od tego czy we-zwa³ ich premier Putin, czy jad¹ do kochankiczy po piwo (dygresja: z tym piwem to prze-sada, bo Rosjanie pij¹ je tylko w reklamiepolskiego browaru).W wyborcz¹ niedzielê przy³¹czy³em siê dobraci Rosjan. Co prawda nie w³o¿y³em na ³ebniebieskiego kube³ka, ale wyprasowa³em ko-szulê i poszed³em do lokalu wyborczego.Pobra³em kwit do g³osowania i postawi³em 6(s³ownie: szeœæ) krzy¿yków, a na dole kartkidopisa³em: poproszê o inny zestaw! Œwiado-mie i aktywnie zaprotestowa³em przeciwkopolskim politykom: Jarkowi, Bronkowi, Grzeœ-kowi, Waldkowi i dwóm Andrzejom. Dwa dnipóŸniej z zadowoleniem odkry³em na stronieinternetowej Pañstwowej Komisji Wyborczej,¿e podobnych do mnie by³o w ca³ym kraju 117,5tysi¹ca. W powiecie k³odzkim kube³ki na g³o-wy za³o¿y³o 423 wyborców, a w mojej rodzin-nej Nowej Rudzie – 51. A wracaj¹c do kandydatów, to chcê zatrzy-maæ siê na moment przy jednym z nich, tymnajbardziej rozradowanym, tym któregookrzykniêto zwyciêzc¹, choæ zaj¹³ gównianetrzecie miejsce, nie premiowane wejœciem dofina³u. Bo jak tak siê cieszy³ w wyborczy wie-czór przed kamerami, moja ¿ona, mistrzyniciêtej riposty, spuentowa³a: doszed³ trzeci,cokolwiek to znaczy, i tak siê cieszy. A mi przy-pomnia³ siê od razu dowcip o naszym naj-znamienitszym chodziarzu. Brzmi tak: Naszolimpijczyk wróci³ do domu z zakupów i chwalisiê ¿onie, ¿e w supermarkecie kupi³ w pro-mocji specjalne olimpijskie prezerwatywy.– Wiesz kochanie by³y w trzech kolorach: z³o-tym, srebrnym i br¹zowym – opowiada roz-gor¹czkowany.– I jakie wybra³eœ – zapyta³a nieco znudzona¿ona.– No oczywiœcie z³ote – wyjaœni³ zaskoczonytym pytaniem mistrz.– Szkoda, ¿e nie srebrne, mo¿e wtedy po razpierwszy doszed³byœ jako drugi – odpowie-dzia³a kobieta. Có¿, mo¿e o Grzeœku i jegomistrzowskim dojœciu na trzecim miejscu te¿ktoœ u³o¿y dowcip.
Romuald Piela
Nawalone jak stodo³a opiekowa³y siê dzieæmi 
Matki pijaczki
Jedna mia³a 3,druga 2,6 promila alkoholuBy³y tak pijane,¿e prawie nie kontaktowa³y
Plaga pijanych matek. W ubieg³y pi¹-tek k³odzka policja zatrzyma³a a¿ dwietakie kobiety. Dy¿urny komisariatu po-licji w Bystrzycy K³odzkiej odebra³ ano-nimowe zg³oszenie od osoby kieruj¹-cej samochodem. Zg³aszaj¹ca za-uwa¿y³a, ¿e id¹ca chodnikiem kobietanie mo¿e utrzymaæ równowagi, a pod jej opiek¹ znajduje siê ma³oletniedziecko.– Po dotarciu patrolu na miejsce, oka-za³o siê ¿e kobieta jest tak pijana, ¿enie mo¿na nawi¹zaæ z ni¹ rozmowy.40-letnia bystrzyczanka zamiast mówiæbe³kota³a. Poza tym mia³a powa¿neproblemy z utrzymaniem równowagi –informuje Daria S³ugocka, rzecznik pra-sowy k³odzkiej policji.Nic dziwnego, kobieta mia³a 2,6 pro-mila alkoholu w organizmie. W takimstanie przebywa³a na drodze publicz-nej i sprawowa³a opiekê nad oœmiolet-ni¹ córeczk¹. Dziewczynka zosta³a prze-kazana pod opiekê ojca a matka trafi³ado policyjnego aresztu.W tym samym dniu policjanci zatrzy-mali drug¹ nietrzeŸw¹ matkê. Ta opie-kowa³a siê pó³torarocznym synkiem.U27-letniej mieszkanki Nowej Rudystwierdzono blisko 3 promile alkoholuwe krwi. Pijana jak bela kobieta przy-sz³a do przedszkola, aby odebraæ swoj¹ szeœcioletni¹ córeczkê.– Przedszkolanka odmówi³a przekaza-nia matce dziecka i zadzwoni³a na po-licjê – relacjonuje Daria S³ugocka.– Dy¿urny skierowa³ policyjny patrol domieszkania kobiety. Okaza³o siê, ¿epijana matka jest w nim sama z pó³to-rarocznym synkiem – dodaje polic- jantka.NietrzeŸw¹ zatrzymano, a dzieci prze-kazano pod opiekê pracowników miej-scowego szpitala, gdy¿ nie mia³ siê nimikto zaopiekowaæ. Matkê zwolniono powykonaniu czynnoœci.Za nara¿enie dzieci na bezpoœrednieniebezpieczeñstwo utraty ¿ycia i zdro-wia obu kobietom grozi do 5 lat wiê-zienia.
Ma³gorzata Daciuk 
Dla by³ego policjanta to ostatni tydzieñ wolnoœci 
Kotlet pójdzie siedzieæ
sprawy z Wroc³awia do s¹du w Œwid-nicy.35-letni Grzegorz L., pseudonim „Ko-tlet”, mia³ od lat z³¹ reputacjê. Rad-kowski policjant doœæ czêsto nadu¿y-wa³ uprawnieñ s³u¿bowych.Bêd¹c funkcjonariuszem policji, zgwa³-ci³ 16-latkê. Nastêpnie przeœwiadczo-nym, ¿e pokrzywdzona jest w ci¹¿y,wielokrotnie nak³ania³ j¹ do aborcji.Umawia³ j¹ i zawozi³ do prywatnychgabinetów lekarskich we Wroc³awiu.Grzegorzowi L. udowodniono równie¿,we wrzeœniu 2006 r., ¿e usi³owa³zgwa³ciæ inn¹ ma³oletni¹ dziewczynê.Najpierw upi³ j¹, a potem chcia³ wy-korzystaæ. Dziewczynê przed gwa³temS¹d Okrêgowy w Œwidnicy wys³a³ doGrzegorza L. nakaz odbycia orzeczo-nej kary wiêzienia. By³y policjant zRadkowa dosta³ 4 lata za gwa³t na16-latce.– Zgodnie z wys³anym wezwaniemskazany karê ma rozpocz¹æ 2 lipca– mówi Tomasz Bia³ek, rzecznik pra-sowy œwidnickiego s¹du.Prawomocny wyrok w tej bulwersu- j¹cej sprawie, zapad³ w S¹dzie Ape-lacyjnym we Wroc³awiu pod konieckwietnia. Skazany móg³ jednak przezponad dwa miesi¹ce cieszyæ siê jesz-cze wolnoœci¹, bo tyle trwa³y proce-dury zwi¹zane z napisaniem uzasad-nienia do wyroku i przes³aniem aktuchroni³ nadmiar wypitego alkoholu,którym policjant j¹ czêstowa³. Szes-nastolatka, kiedy Grzegorz L. zacz¹³siê do nie dobieraæ, zwymiotowa³a.To jednak nie koniec k³opotów z pra-wem Grzegorza L. Wspólnie z koleg¹ z komisariatu, Tomaszem I., odpowiada jeszcze w sprawie o przekroczenie upraw-nieñ s³u¿bowych. Obaj s¹ oskar¿eni o po-bicie i bezprawne zatrzymania kilkum³odych osób. Jednym z nich by³ 15-let-ni Patryk z Wambierzyc, który dwa mie-si¹ce póŸniej pope³ni³ samobójstwo.– Ta sprawa wci¹¿ toczy siê w S¹dzieRejonowym w K³odzku – wyjaœnia pro-kurator Grzegorz Howorski.
(PIERO)
W
 YDARZENIA

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->