Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Sera

Sera

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 70 |Likes:
Published by Jack Schimmelman
This is a true story of addiction, courage and a mother's eternal love. If you wish to write an encouraging note to Sera, please do so. Information as to how to contact her is at the end of this post. Thank you.
This is a true story of addiction, courage and a mother's eternal love. If you wish to write an encouraging note to Sera, please do so. Information as to how to contact her is at the end of this post. Thank you.

More info:

Published by: Jack Schimmelman on Jun 25, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2010

pdf

 
X
N\C
§
Lw Kchb XhmgffnafceC w`~ed 88&wnc|&`aj t`fce xzcejx lni`|n c Ia`|gjc k~jdn z` tm`f xmnmcx lnne x~ff`enj lnhc~xn xmn pnnj `e x`fn`en‗x acte% Xmn gxxneznehnj z` c wnc| ge p|gx`e i`| yg`aczged mn| pc|`an% Xmn tnnpx%C w`~ed 4&wnc|&`aj dg|a xzcejx lni`|n fn <9 wnc|x cd` nezm~xgcxzghcaawe`jjged mn| mncj tmne G cxb mn| gi xmn t`~aj agbn z` ln ge fw zmncz|npgnhn% Xmn xcwx wnx% Xmn xfganx%Mn| ecfn gx Xn|c! xm`|z i`| Xn|cpmgen% Xn|c gx 88! xmn gx 4! xmn gx fwi|gnej‗x jc~dmzn|% Xmn gx lnc~zgi~a! cagyn! c a~fge`~x x`~a% Xmn gx cecjjghz% M`t jgj Xn|c c||gyn cz x~hm c i|gdmzneged p`xz~|n! m~fgagcznj!zn||gignj lni`|n c k~jdn0G fnz Xn|c tmne xmn c||gynj `en egdmz tgzm mn| f`zmn|! Xwaygn! cz fw|nmnc|xca ge Ent W`|b Hgzw% Zmnw mcj aniz Enycjc! tmn|n zmnw tn|nagyged! ge zmn fgjjan `i zmn egdmz% Xwaygn x~xpnhznj mn| pc|zen|! tgzmtm`f zmnw agynj! `i gecpp|`p|gczn lnmcyg`| tgzm Xn|c% Tgzm`~zmnxgzczg`e! xmn dczmn|nj mn|x cej Xn|c‗x lna`edgedx cej aniz tgzmtmcznyn| f`enw xmn mcj ge mn| p`hbnz% Xmn |npncznjaw cxbnj Xn|c gi cewzmged mcj mcppnenj cej cizn| jnewged cew lcj lnmcyg`| `e lnmcai `i mn| xznpiczmn|! Xn|c |ni~xnj z` zcab cl`~z gz% @~| f~z~ca i|gnej`iin|nj Xwaygn c znfp`|c|w pachn z` xzcw% Zmnw xnzzanj ge _c|b Xa`pn! L|``bawe! ce G|gxm t`|bged hacxx c|ncz|cexi`|fnj gez` ce ~pxhcan engdml`|m``j% Tmne Xn|c tcx 3:! Ge`zghnj zmcz xmn mcj lnh`fn ce caa be`tged! x~|aw znnecdn|% Cz zmnzgfn G cxx~fnj zmcz mn| lnmcyg`| tcx zmn |nx~az `i lnged 3: cej `i |cdged m`|f`enx% Xwaygn tcx cac|fnj! m`tnyn|! cej xnez mn| hmgaj z`zmn|cpw! l~z z` e` cycga% Xmn cax` i`~ej c zmn|cpgxz z` mnap mn| z|w z`~ejn|xzcej Xn|c‗x pn|x`ecagzw% @en zmged zmcz hc~dmz fw nwn! zm`~dm!tcx zmcz Xn|c a`ynj m`||`| f`ygnx% Xmn ac~dmnj cz zmnf% @en jcw xmnz`aj mn| f`zmn| zmcz xmn tceznj z` ancyn m`fn% Xmn tcx j`en tgzmmn| f`zmn|! tgzm ~|lce agin% Mn| lg`a`dghca iczmn| agynj ge Ent Fn}gh`%Mn cd|nnj z` zcbn mn|% Xwaygn anz mn| d`% Zmcz l|`bn mn| mnc|z! l~zXwaygn zm`~dmz zmcz gz fgdmz ln d``j i`| Xn|c z` dnz z` be`t mn| iczmn|!Xwaygn‗x n}&m~xlcej% Xn|c t`~aj ln ctcw i|`f ce neyg|`efnez zmczhanc|aw z|`~lanj mn|%Xn|c enyn| |nz~|enj z` L|``bawe% Gz t`~aj ln fcew wnc|x lni`|n xmnxct mn| f`zmn| cdcge% Xmn lndce mn| jnxhnez%
 
Cz 39! Xn|c p|nxxnj hmc|dnx cdcgexz zmn fce tgzm tm`f xmn cejXwaygn mcj agynj ge Enycjc% Xn}~ca cl~xn% Zmcz tcx tmne Xwaygnanc|enj zmn z|~zm% Xmn tcx jnycxzcznj%Xn|c‗x xznpiczmn| tcx p|`xnh~znj% Mn panj d~gazw cej cp`a`dg{nj ge`pne h`~|z z` Xn|c% Mn mcj |cpnj Xn|c i|`f zmn cdnx `i : zm|`~dm 4%Xn|c gegzgcznj zmn p|`xnh~zg`e cej xzcwnj zmn h`~|xn%Xn|c |nz~|enj z` Ent Fn}gh`% Lw zmgx zgfn! Xwaygn tcx i|cezgh z`|nh`eenhz tgzm mn| jc~dmzn|%Xn|c lnhcfn mncygaw gey`aynj tgzm j|~dx% Xmn d`z l~xznj xnyn|cazgfnx% Xmn tcx enyn| yg`anez tgzm cew`en l~z mn|xnai% Xmn tnez gez`|nmcl xnyn|ca zgfnx% Xwaygn t`~aj pcw zmn lgaax! cazm`~dm xmn mcj cf`jnxz geh`fn mn|xnai% Igecaaw! Xwaygn f`ynj z` Ent Fn}gh` x` xmnh`~aj |n~egzn tgzm mn| jc~dmzn|% Xa`taw zmnw |nh`ehganj! l~z Xn|c tcxe`t ce cjjghz% Xmn x`aj mn| xn} z` pcw i`| mn| j|~dx% Xwaygn tcxjnxpn|czn z` mnap mn| jc~dmzn|% Xmn lceb|~pznj mn|xnai igecehgedXn|c‗x i|ns~nez xzcwx ge |nmcl% I|gnejx z|gnj z` mnap% _|`inxxg`ecaxz|gnj z` mnap% L~z e`l`jw h`~aj xz`p Xn|c‗x cxhnez gez` xmcj`t% Xmntcx z|cynaged cz zmn xpnnj `i agdmz% Nyne ge zmn fgjjan `i jc|benxx!Xwaygn |nh`deg{nj zmcz gehcejnxhnez hmgaj z` tm`f xmn mcj dgyne lg|zm%Xmn p|`i`~ejaw `pnenj mn| mnc|z z` xnn zm|`~dm mn| d|gni%Gfcdgen w`~| jc~dmzn| a`xz% W`~ j` e`z be`t tmn|n xmn gx% W`~mcyne‗z mnc|j i|`f mn| ge jcwx% W`~ i|cezghcaaw xnc|hm zmn xz|nnzx!j|gyged nyn|wtmn|n! chs~cgezged w`~|xnai tgzm zmn geygxglan zmcz gx cagnez` w`~% Zmn xmcj`tx c|n `yn|tmnafged! jcw cej egdmz% W`~ xnnl`jgnx xp|ctanj ge i|`ez `i z`|fneznj x`~ax! l~gajgedx cej w`~ ennj z`ln ha`xn `eaw z` jgxh`yn| zmcz zmcz l`jw gx e`z w`~| agzzan dg|a% W`~ c|n|nagnynj cej e~fl% Zmn|n tn|n fcew jcwx cej egdmzx zmcz Xwaygn jgjzmgx! xnc|hmged i`| Xn|c tm` mcj icaane gez` agin‗x xgebm`an! mgjjne i|`fzmn x~e%Xwaygn enyn| dcyn ~p% Xn|c enyn| x~||nejn|nj% Mnaj ca`iz lw mn|f`zmn|‗x a`yn cej jnzn|fgeczg`e! Xn|c tnez gez` |nmcl! i`~ejnfpa`wfnez! czznejnj hacxxnx! `eaw z` z~flan lchb z`tc|jx mn|jnxz|~hzg`e h`ez|`aanj lw mn| cjjghzg`e% C mgjn`~x |`aan| h`cxzn|hc~xnj lw p`xz&z|c~fczgh xz|nxx%Igecaaw! Xn|c f`ynj z` Ia`|gjc% Tgzm zmn mnap `i c ent |nmcl p|`d|cf!c a`yged l`wi|gnej! xmn lndce z` |nhacgf mn| agin% Xmn fcgezcgenj ha`xnh`ezchz tgzm Xwaygn% Zmne! `en egdmz xmn tcx h`n|hnj gez` c yce lw cfce tm` tcx tgzm c agzzan l`w% Xmn tcx zcbne z` c xnha~jnj c|nc cej|cpnj cej lnczne ge i|`ez `i zmn hmgaj! zmn fce‗x x`e% Xmn tcx aniz z`jgn% La``jgnj! mc|jaw clan z` l|nczmn! Xn|c h|ctanj z` zmn enc|nxz |`cj<

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->