Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regulament Oficial Fotbal

Regulament Oficial Fotbal

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,881|Likes:
Published by Cristian Bartha

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Cristian Bartha on Jun 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

 
Regulament Oficial Fotbal
Trimis de Administrator in 30 Mai 2008
Fotbal / Liga ICAPITOLUL ICLUBURILEArt. 1. AFILIEREA CLUBURILOR 1.1. Potrivit prevederilor art.10 alin. 1 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, se pot afilia la FRF numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituiteşi recunoscute oficial, respectiv cluburile persoane juridice de drept privat, cluburile persoane juridice de drept public, unităţile de învăţământ cu program sau profilsportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, ale căror echipe participă lacompetiţiile organizate de FRF şi/sau de ligile profesioniste, precum şi asociaţiile judeţene de fotbal şi a municipiului Bucureşti.1.2. Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe participă lacompetiţiile organizate de AJF, se afiliază la asociaţia judeţeană de fotbal competentăteritorial, afiliată la FRF.1.3. Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe de seniori promovează din campionatul judeţean în campionatul organizat de FRF/liga profesionistă pe nivel competiţional, trebuie să se afilieze la FRF şi, după caz, sădevină membre la liga profesionistă, pentru a participa la competiţia respectivă.Asociaţiile sportive fără personalitate juridică, aflate în această situaţie, se pot afilia laFRF numai după constituirea lor în cluburi sportive, în condiţiile legii, şi înscrierea înRegistrul sportiv, la Agenţia Naţională pentru Sport.1.4. Structurile sportive a căror afiliere la FRF încetează datorită retrogradăriiechipelor lor de seniori în campionatul judeţean, sunt obligate să se afilieze la AJFcompetentă teritorial.1.5. În conformitate cu prevederile art. 11 din Statutul FRF, o structură sportivă sau oasociaţie judeţenă de fotbal care doreşte să devină membru al FRF trebuie să adresezeo cerere scrisă către federaţie, prin care solicită afilierea şi se obligă să respectestatutul, regulamentele şi hotărârile acesteia, obligaţie care trebuie să fie înscrisă înstatutul structurii sportive respective. Totodată, clubul sau asociaţia judeţeană în cauzătrebuie să achite taxa de afiliere la FRF.1.6. Cererea de afiliere completată de solicitanţi va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii,următoarele date:a) denumirea structurii sportive; b) sediul: judeţul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail;c) numărul de identificare al structurii sportive;d) numărul şi data emiterii Certificatului de identitate sportivă;e) componenţa nominală a organelor de conducere şi de administrare;f) reprezentanţii legali/persoanele împuternicite să-i angajeze interesele – nominal, cuspecimenele de semnături;g) culorile clubului;h) data completării, semnătura şi ştampila.1.6.1. La cererea de afiliere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:A. În cazul structurilor sportive – persoane juridice de drept privat:a) actul de constituire şi statutul autentificate sau atestate de avocat;
 
 b) copia hotărârii judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă, de acordare a personalităţii juridice;c) copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă;d) copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul naţional al persoanelor  juridice fără scop patrimonial, în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial;e) copia legalizată a Certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazulstructurilor sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni;f) dovada sediului;g) dovada patrimoniului.B. În cazul cluburilor sportive – persoane juridice de drept public:a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate; b) actul de dispoziţie prin care este aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare;c) copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă;d) dovada sediului;e) dovada patrimoniului.C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sau profil sportive , precum şi al palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor :a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate; b) actul de dispoziţie prin care se stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ sădesfăşoare, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional de fotbal;c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;d) dovada sediului;e) dovada patrimoniului.1.6.2. Cluburile sportive prevăzute de art.1.6.1, lit.A,B şi C, trebuie să facă şi dovadacă potfolosi un stadion de fotbal omologat, în calitate de proprietar, coproprietar sau chiriaş,în aceeaşi localitate în care clubul îşi are sediul, jocurile oficiale ale echipei urmând săfie programate pe terenul respectiv.1.6.3. Prin excepţie, în cazuri temeinic motivate, forul organizator poate aproba, cutitlu provizoriu, ca un club să organizeze jocurile oficiale pe un stadion omologat dinaltă localitate decât cea în care îşi are sediul, dacă prin aceasta nu sunt prejudiciate, pe plan sportiv sau financiar, echipele vizitatoare.1.7. Adunarea generală a FRF/AJF este competentă să decidă asupra afilieriimembrilor. Comitetul Executiv al FRF sau Biroul Executiv AJF pot hotărî afilierea cutitlu provizoriu a unui membru, această hotărâre urmând să fie supusă aprobării în prima adunare generală, care va decide afilierea definitivă. Hotărârea de afiliere provizorie sau definitivă, se comunică în termen de 15 zile de la data adoptării. Dacacererea este respinsă, în termen de 15 zile de la data şedinţei, documentele seînapoiaza clubului, arătându-se, în scris, motivele care au determinat neadmitereaafilierii.1.8. Un membru afiliat trebuie să achite cotizaţia anuală pentru anul în cursul căruia afost admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la dataadmiterii ca membru al FRF/AJF.1.9. Schimbarea formei juridice a unui membru afiliat impune obligaţia reafilierii laFRF/AJF.1.10. În termen de 15 zile de la producerea modificărilor aduse statutului şi actuluiconstitutiv/contractului de societate/actului de dispoziţie, structura sportivă esteobligată să solicite înscrierea lor în Registrul sportiv.1.11. Cluburile sportive trebuie să notifice Agenţiei Naţionale pentru Sport, în termen
 
de30 de zile, orice modificare intervenită în practicarea ramurilor de sport prevăzute înactul constitutiv şi în statut, în vederea operării modificărilor în Registrul sportiv.Aceeaşi obligaţie revine şi asociaţiilor sportive fără personalitate juridică, afiliate laAJF.1.12. Fiecare membru are obligaţia să comunice FRF/LPF/AJF, în termen de 30 zilede ladata rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţate de instanţa judecătorească, orice modificare intervenită în actul constitutiv şi în statut, pentru a fioperată în evidenţele forurilor respective.1.13. Cluburile nou afiliate au dreptul să legitimeze jucători, să încheie contracte cuaceştiaşi să participe la competiţiile oficiale de la data afilierii provizorii, dacă acest lucrueste posibil potrivit prevederilor regulamentelor competiţiilor respective.1.14. Cluburile nou afiliate se înscriu în ultima categorie competiţională, cu excepţiile prevăzute de prezentul regulament.Art. 2. - SCHIMBAREA DENUMIRII CLUBURILOR 2.1. Cluburile pot solicita forului la care sunt afiliate schimbarea denumirii sub carefigurează ca membri afiliaţi numai în perioada dintre două ediţii ale campionatului.Pentru aprobarea schimbării denumirii clubul în cauză va prezenta următoareledocumente:a) cererea de schimbare a denumirii; b) documentele prevăzute de art.1.6 din prezentul regulament, din care rezultăschimbarea denumirii clubului;c) chitanţa de plată a sumei privind contribuţia plătită de club pentru schimbareadenumirii.2.2. După aprobare, noua denumire se înscrie în carnetele de legitimare şi în fişele personale ale jucătorilor. Operaţiunea respectivă va fi efectuata de către forulcompetentconform normelor regulamentare, în termen de maximum 15 zile de la data aprobarii. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage imposibilitatea exercitării dreptului de joc al jucătorilor în cauză până la momentul efectuării înscrierilor.2.3. Dacă clubul care şi-a schimbat denumirea este şi membru al ligii profesioniste penivelcompetiţional, sau este afilat şi la AJF hotărârea FRF privind aprobarea schimbăriidenumiriise comunică LPF, respectiv, AJF care vor efectua operaţiunile necesare în fişele personale şicarnetele de legitimare ale jucătorilor clubului respectiv, aflaţi în evidenţele lor.Art.3. - SCHIMBAREA SEDIULUI CLUBULUI ÎN ALTĂLOCALITATE3.1. Cluburile îşi pot schimba sediul în altă localitate, cu aprobarea forului la care suntafiliate, numai în perioada dintre două ediţii ale campionatului, după cum urmează:a) în cazul în care schimbarea sediului se face într-o localitate din judeţ, cu avizulasociaţiei judeţene de fotbal respective; b) în cazul în care schimbarea sediului se face într-o localitate din alt judeţ, cu avizulambelor asociaţii judeţene de fotbal.3.2 Pentru aprobarea schimbării sediului în altă localitate cluburile afiliate sunt

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
Carstea Gabi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Marisca John liked this
Voinea Mariana liked this
Ciprian Grigore liked this
Presura Adrian liked this
Laurentiu-Andrei Anton liked this
cristyrye liked this
Nadejda Ciobanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->