Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
37Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kirurgija-cijela

Kirurgija-cijela

Ratings: (0)|Views: 17,792|Likes:
Published by Alija Ale Numanovic

More info:

Published by: Alija Ale Numanovic on Jun 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Uvod u kirurgiju i ortopediju doma
ć
ih životinja
1
KIRURŠKA PROPEDEUTIKA..........................................................................................................................6
 
Metode.............................................................................................................................................................
 
 Anamneza........................................................................................................................................................
 
 Nacional..........................................................................................................................................................
 
Status praesens:..............................................................................................................................................
 
 Inspekcija........................................................................................................................................................
 
 Palpacija.........................................................................................................................................................8
 
 Perkusija.........................................................................................................................................................9
 
 Askultacija.......................................................................................................................................................9
 
Sondiranje.......................................................................................................................................................9
 
Specijalne metode.........................................................................................................................................10
 
ASEPSA I ANTISEPSA.....................................................................................................................................11
 
 Antisepsa.......................................................................................................................................................11
 
 Asepsa...........................................................................................................................................................12
 
Sterilizacija...................................................................................................................................................12
 
P
RIPREMA RUKU
................................................................................................................................................13
 
 Fibringerova priprema..................................................................................................................................13
 
Suvremena metoda:.......................................................................................................................................13
 
 Priprema materijala......................................................................................................................................13
 
 Priprema operacionog polja.........................................................................................................................14
 
ANESTEZIJA.....................................................................................................................................................15
 
Op
ć
a anestezija.............................................................................................................................................15
 
Teorije o nastanku anestezije........................................................................................................................15
 
Stadiji op
ć
e anestezije...................................................................................................................................16 
 
Gubitak refleksa............................................................................................................................................17 
 
Tablica promjena prilikom anestezije...........................................................................................................18
 
E
KSTRAPULMONALNA ANESTEZIJA
....................................................................................................................19
 
O
P
Ć
A ANESTEZIJA ŽIVOTINJA
.............................................................................................................................21
 
I
 NHALACIONA
(
INTUBACIONA
)
ANESTEZIJA
.......................................................................................................22
 
 Inhalacioni anestetici....................................................................................................................................23
 
 Aparat za inhalacionu anesteziju..................................................................................................................23
 
L
OKALNA ANESTEZIJA
.......................................................................................................................................26
 
V
ODILJNA ANESTEZIJA NA GLAVI KONJA
...........................................................................................................29
 
 Infiltracija n. infraorbitale u canalis infraorbitale-u....................................................................................29
 
 Infiltracija n. infraorbitale na foramen infraorbitale....................................................................................29
 
 Infiltracija n. alveolaris inferior...................................................................................................................29
 
 Anestezija n. frontalis (anestezija gornjeg o
č 
nog kapka i kože na
č 
elu po Bolz-u).......................................30
 
V
ODILJNA ANESTEZIJA NA GLAVI GOVEDA
........................................................................................................31
 
 Infiltracija n. infraorbitalis...........................................................................................................................31
 
 Infiltracija n. cornualis.................................................................................................................................31
 
V
ODILJNA ANESTEZIJA NA EKSTREMITETIMA
.....................................................................................................32
 
 Infiltracija nn. volares i plantares kod konja................................................................................................32
 
VODA I ELEKTROLITI...................................................................................................................................36
 
Uzroci šoka...................................................................................................................................................38
 
 Patogeneza šoka............................................................................................................................................39
 
 Patoanatomski nalaz šoka.............................................................................................................................39
 
 Klini
č 
ka slika šoka........................................................................................................................................39
 
 Infuzione teku
ć
ine.........................................................................................................................................39
 
 Korekcija metaboli
č 
ke acidoze......................................................................................................................41
 
RVARENJA
.......................................................................................................................................................42
 
OZLJEDA ILI LESIO........................................................................................................................................44
 
O
TVORENE OZLJEDE
..........................................................................................................................................45
 
Ubodna rana.................................................................................................................................................45
 
L
IJE
Č
ENJE RANA
................................................................................................................................................47
 
Tehnika primarne kirurške obrade rane.......................................................................................................48
 
 
Uvod u kirurgiju i ortopediju doma
ć
ih životinja
2Z
ARASTANJE RANE
............................................................................................................................................49
 
 Bitni procesi zarastanje rane su:..................................................................................................................49
 
 Zarastanje rane per primam.........................................................................................................................50
 
 Zarastanje rane per secundam......................................................................................................................50
 
 Zarastanje pod krastom.................................................................................................................................50
 
Smetnje u zarastanju per primam..................................................................................................................50
 
Smetnje u zarastanju per secundam..............................................................................................................50
 
 Patologija ožiljka:.........................................................................................................................................51
 
Č
IR 
(
LAT
.
ULCUS
,
ENG
.
ULCER 
)..........................................................................................................................52
 
I
 NFEKCIJA RANE
.................................................................................................................................................53
 
Gnojna rana..................................................................................................................................................53
 
F
LEGMONA
........................................................................................................................................................54
 
A
PSCES
..............................................................................................................................................................56
 
E
DEM
.................................................................................................................................................................57
 
Oblici edema.................................................................................................................................................57 
 
E
MPIJEM
............................................................................................................................................................58
 
F
ISTULA
.............................................................................................................................................................58
 
O
P
Ć
A PIOGENA INFEKCIJA
..................................................................................................................................58
 
O
PEKLINE
..........................................................................................................................................................59
 
 Lokalni klini
č 
ki simptomi opeklina...............................................................................................................59
 
Op
ć
i simptomi opeklina.................................................................................................................................60
 
 Lije
č 
enje opeklina.........................................................................................................................................60
 
S
MRZAVANJE
.....................................................................................................................................................61
 
L
YMPHANGITIS
..................................................................................................................................................61
 
F
LEBITIS
............................................................................................................................................................62
 
Tromboza arterije axillaris i arterije brachialis...........................................................................................63
 
C
ISTE
.................................................................................................................................................................64
 
T
UMORI
.............................................................................................................................................................65
 
 Papillomatosis...............................................................................................................................................67 
 
 Prenosivi veneri
č 
ni tumor pasa.....................................................................................................................69
 
BOLESTI ROGOVA..........................................................................................................................................70
 
P
UKOTINE
..........................................................................................................................................................70
 
O
TPADANJE ROŽNE
Č
AHURE
(
EXCORNUATIO
)....................................................................................................70
 
P
RIJELOM ROŽNOG NASTAVKA
...........................................................................................................................70
 
O
DROŽNJAVANJE
(D
ECORNUATIO
)....................................................................................................................71
 
BOLESTI UŠKE.................................................................................................................................................72
 
 Hematom.......................................................................................................................................................72
 
 Hematom uške...............................................................................................................................................72
 
 Nekroza.........................................................................................................................................................74
 
Otitis externa.................................................................................................................................................74
 
 Fistula uha....................................................................................................................................................74
 
B
OLESTI NOSA
...................................................................................................................................................76
 
 Kroni
č 
ni nosni katar.....................................................................................................................................76 
 
 Epistaxis (rhinorrhagia)................................................................................................................................76 
 
 Empijem sinusa.............................................................................................................................................77 
 
 Bolesti zra
č 
nog mjehura...............................................................................................................................77 
 
Z
VIŽDA
(
HEMIPLEGIA LARYNGIS
)......................................................................................................................78
 
Uzroci zvižde.................................................................................................................................................78
 
UPIRANJE UŠKI
................................................................................................................................................79
 
 Kupiranje repa..............................................................................................................................................79
 
KASTRACIJA.....................................................................................................................................................80
 
ASTRACIJA PASTUHA
.......................................................................................................................................81
 
 Kastracija magaraca.....................................................................................................................................82
 
ASTRACIJA BIKOVA
,
OVNOVA I JAR 
Č
EVA
.........................................................................................................83
 
 Kastracija nerasta.........................................................................................................................................83
 
 Kastracija pasa.............................................................................................................................................84
 
 Kastracija ma
č 
aka........................................................................................................................................84
 
 
Uvod u kirurgiju i ortopediju doma
ć
ih životinja
3
 Kastracija pjetli
ć
a (kopunizacija).................................................................................................................85
 
P
OSKASTRACIJSKE KOMPLIKACIJE
.....................................................................................................................86
 
 Fistula funiculus-a spermaticus....................................................................................................................87 
 
B
OLESTI TESTISA
...............................................................................................................................................88
 
Upala testisa (orchitis)..................................................................................................................................89
 
Varicocele.....................................................................................................................................................91
 
Cista tunica-e vaginalis.................................................................................................................................91
 
BOLESTI UROGENITALNOG SUSTAVA....................................................................................................92
 
P
ROLAPSUS
*
I PARALIZA
**
PENISA KOD KONJA
.................................................................................................92
 
V
ENERI
Č
 NI TUMOR PASA
(
SARCOMA
*
VENERICUM
)...........................................................................................93
 
F
RAKTURA OS PENIS
..........................................................................................................................................93
 
B
OLESTI PROSTATE
............................................................................................................................................93
 
B
OLESTI MOKRA
Ć
 NOG MJEHURA
.......................................................................................................................94
 
Mokra
ć
ni kamenci - Urolithiasis...................................................................................................................94
 
Cystotomy......................................................................................................................................................95
 
 Paraliza mokra
ć
nog mjehura........................................................................................................................96 
 
 Ruptura mokra
ć
nog mjehura........................................................................................................................96 
 
KIRURGIJA ABDOMENA – ODABRANA POGLAVLJA...........................................................................98
 
O
ZLJEDE TRBUŠNA STJENKE
..............................................................................................................................98
 
Mogu
ć
e komplikacije perforativnih/operacijskih rana trbuha......................................................................99
 
L
APAROTOMIJA
 – 
LAPAROTOMY
......................................................................................................................100
 
 Postrana laparotomija goveda....................................................................................................................101
 
E
 NTEROTOMIJA
................................................................................................................................................104
 
Š
IVANJE ŠUPLJIH ORGANA
................................................................................................................................105
 
A
 NASTOMOZE
..................................................................................................................................................108
 
HERNIJE...........................................................................................................................................................112
 
 Prava kila Hernia vera.............................................................................................................................112
 
Umbilikalna hernija....................................................................................................................................115
 
 Lije
č 
enje umbilikalne hernije operativni zahvat......................................................................................115
 
Skrotalna hernija.........................................................................................................................................118
 
 Intersticijalna hernija..................................................................................................................................119
 
 Perinealna hernija......................................................................................................................................123
 
Ventralne ili trbušne hernije.......................................................................................................................128
 
L
APARORUMENOTOMIJA
..................................................................................................................................129
 
Traumatska indigestija................................................................................................................................132
 
D
ILATACIJA SIRIŠTA I DISLOKACIJA SIRIŠTA
 – 
 
D
ILATATIO ABOMASI CUM DISLOCATIONEM
.............................134
 
 Dislokacija i dilatacija sirišta u lijevo........................................................................................................136 
 
 Dislokacija i dilatacija sirišta u desno........................................................................................................139
 
 Dilatacija i dislokacija slijepog crijeva i kolona........................................................................................142
 
P
RETRAGA TRBUŠNE ŠUPLJINE S DESNE STRANE U GOVEDA
.............................................................................144
 
 Invaginacija crijeva....................................................................................................................................145
 
 Ileus druge etiologije...................................................................................................................................149
 
V
OLVULUS
.......................................................................................................................................................149
 
IRURŠKO LIJE
Č
ENJE KOLIKA U KONJA
............................................................................................................151
 
KIRURGIJA ABDOMENA PSA.....................................................................................................................153
 
Strano tijelo u želudcu.................................................................................................................................153
 
Strano tijelo u jednjaku...............................................................................................................................157 
 
Strano tijelo u crijevu..................................................................................................................................157 
 
ORTOPEDIJA..................................................................................................................................................159
 
H
ROMOST
........................................................................................................................................................159
 
 Znakovi........................................................................................................................................................159
 
O
BLICI HROMOSTI
............................................................................................................................................160
 
P
RETRAGA PRI DIJAGNOSTICI HROMOSTI
..........................................................................................................161
 
Odre
đ 
ivanje bolesnog uda..........................................................................................................................161
 
Utvr 
đ 
ivanje sijela bolesti............................................................................................................................162
 

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Uni Unifpebn liked this
mare56 liked this
deksi22 liked this
Romana Vidović liked this
Adriana Matić liked this
Saby Topalovic added this note|
kako se moze ovo skinuti na komp???pls pomozi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->