Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
osho-olgunluk

osho-olgunluk

Ratings:
(0)
|Views: 1,271|Likes:
Published by secrettime

More info:

Published by: secrettime on Jun 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2015

pdf

text

original

 
 
OLGUNLUK
Olgunluk masumiyetle ayn
ı
anlama gelir.Yaln
ı
zca arada bir fark vard
ı
r:O, geri verilmi
ş
masumiyettir.O, yeniden ele geçirilmi
ş
masumiyettir.
içindekiler
U
MENAPOZ; O SADECE KIZLARLA iLGiLi BiR SEY DEGiL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
 
 
ÖNSÖZYASAMA SANATI
İ
nsan, hayat
ı
gerçekle
ş
tirmek üzere do
ğ
ar ama her
ş
ey ona ba
ğlıdı
r. Iskalayabilir. Nefes almay
ı
 sürdürebilir, yemeye devam edebilir, devaml
ı
ya
ş
lan
ı
p durabilir, mezara do
ğ
ru gitmeye devamedebilir ama bu ya
ş
amak de
ğ
ildir, bu düzenli olarak ölmektir. Be
ş
ikten mezara kadar... yetmi
ş
y
ı
lsüren düzenli bir ölümdür. Ve etraf
ı
ndaki milyonlarca insan bu düzenli, yava
ş
ölümün içindeölmekte oldu
ğ
u için sen de onlar
ı
taklit etmeye ba
ş
lars
ı
n. Çocuklar her
ş
eyi çevresindekilerden
öğ
renirler ve biz ölülerle çevriliyiz.Öyleyse benim "hayat" ile ne demek istedi
ğ
imi anlamak durumunday
ı
z. O sadece ya
ş
lanmakolamaz, geli
ş
mek olmal
ıdı
r. Ve bunlar iki farkl
ı ş
eydir.Ya
ş
lanmak herhangi bir hayvan
ı
n yapabilece
ğ
i bir
ş
eydir. Geli
ş
mek ise insano
ğ
lunun ayr
ı
cal
ığıdı
r.Sadece birkaç ki
ş
i buna sahip oldu
ğ
unu iddia edebilir.Geli
ş
mek hayat
ı
n prensiplerinin içinde her an daha da derine do
ğ
ru gitmek anlam
ı
na gelir; ölümedo
ğ
ru de
ğ
il, ölümden giderek daha da uzaklara gitmek demektir. Hayat
ı
n içine daha çok gittikçe,içindeki ölümsüzlü
ğ
ü daha çok anlars
ı
n. Ölümden uzakla
şı
yorsun; ölümün elbiseleride
ğiş
tirmekten, evleri de
ğiş
tirmekten, biçimleri de
ğiş
tirmekten ba
ş
ka bir
ş
ey olmad
ığını
 görebilece
ğ
in bir an gelir. Hiçbir
ş
ey ölmez, hiçbir
ş
ey ölemez.
 
Ölüm var olan en büyük yan
ı
lsamad
ı
r.Geli
ş
me için yaln
ı
zca bir a
ğ
aca bak. A
ğ
aç büyüdükçe kökleri a
şağı
ya do
ğ
ru, daha derinlere do
ğ
rugeli
ş
ir. Bir denge vard
ı
r; a
ğ
aç yükseldikçe kökler de derinlere gidecektir. Küçücük köklere sahip
rk be
ş
metre yüksekli
ğ
inde bir a
ğ
aç bulamazs
ı
n; böylesi devasa bir a
ğ
ac
ı
ta
şı
yamazlar.Ya
ş
amda geli
ş
mek demek kendi içinde derinlemesine geli
ş
men anlam
ı
na gelir; buras
ı
köklerininoldu
ğ
u yerdir.Bana göre hayat
ı
n birinci prensibi meditasyondur. Onun d
ışı
ndaki her
ş
ey ikincildir. Ve çocukluken iyi zamand
ı
r. Ya
ş
land
ı
kça ölüme daha da çok yakla
şı
yorsun demektir ve meditasyona girmekgiderek daha da zorla
şı
r.Meditasyon ölümsüzlü
ğ
ünün içine girmektir, sonsuzlu
ğ
unun içine girmektir, Tanr
ı
sall
ığını
n içinegirmektir. Ve çocuk bunun için en iyi niteliklere sahip ki
ş
idir çünkü o henüz bilgi yükünüta
şı
mamaktad
ı
r, dinin yükünü ta
şı
mamaktad
ı
r, e
ğ
itimin yükünü ta
şı
mamaktad
ı
r, tüm çöplüklerinyükünü ta
şı
mamaktad
ı
r. O masumdur.Fakat, maalesef onun bu masumiyeti cahillik olarak lanetlenmi
ş
tir. Cahillik ve masumiyetin birbenzerli
ğ
i vard
ı
r ama ayn
ı ş
ey de
ğ
illerdir. Cahillik de t
ı
pk
ı
masumiyette oldu
ğ
u gibi bir bilmemedurumudur ama arada bugüne kadar tüm insanl
ığı
n göz ard
ı
etmi
ş
oldu
ğ
u çok büyük bir fark davard
ı
r. Masumiyet bilgililik de
ğ
ildir ama onun bilgili olmaya kar
şı
bir arzusu da yoktur. O tamam
ı
ylatatmin olmu
ş
, amac
ı
na ula
şmıştı
r.Küçük bir çocu
ğ
un hiçbir ihtiras
ı
, hiçbir arzusu yoktur.
İ
çinde bulundu
ğ
u an taraf
ı
ndan öylesineözümsenmi
ş
tir ki, uçan bir ku
ş
onun gözlerini bütünüyle yakalar; bir kelebek, onun renkleri veçocuk büyülenir; gökteki ebemku
şağı
... ve o bu ebemku
şağı
ndan daha önemli, daha zengin bir
ş
ey olabilece
ğ
ini akl
ı
na bile getiremez. Ve y
ı
ld
ı
zlarla dolu gece, y
ı
ld
ı
zlar ve y
ı
ld
ı
zlar
ı
n ötesindeki
ld
ı
zlar...Masumiyet zengindir, tamd
ı
r, saft
ı
r.Cahillik yoksuldur, o bir dilencidir;
ş
unu ister, bunu ister, bilgili olmak ister, sayg
ı
n olmak ister,varl
ı
kl
ı
olmak ister, güçlü olmak ister. Cahillik arzunun yolundan ilerler. Masumiyet bir arzusuzlukhalidir. Ama her ikisinin de bilgisiz olmas
ı
nedeniyle onlar
ı
n do
ğ
as
ı
hakk
ı
nda kafalar
ımı
z kar
ışmış
 olarak kald
ı
k. Ayn
ı
olduklar
ını
farz ettik.Ya
ş
ama sanat
ı
ndaki ilk basamak masumiyet ve cahillik aras
ı
ndaki ayr
ımı
anlamak olacakt
ı
r.Masumiyet desteklenmelidir, korunmal
ıdı
r çünkü çocuk en muhte
ş
em hazineyi, hikmet sahibiki
ş
ilerin ancak çok çetin gayretler sonucu buldu
ğ
u hazineyi beraberinde getirmi
ş
tir. Hikmetsahipleri tekrardan çocuk olduklar
ını
, yeniden do
ğ
duklar
ını
söylemi
ş
lerdir. Hindistan'daki gerçekBrahman, gerçek bilen kendisini "
dwij
"—iki kez do
ğ
an olarak adland
ı
rm
ıştı
r. Neden iki kez do
ğ
an?
İ
lk do
ğ
uma ne oldu?
İ
kinci do
ğ
uma neden ihtiyaç var? Ve ikinci do
ğ
umda eline ne geçecek?
İ
kinci do
ğ
umda eline geçecek
ş
ey ilk do
ğ
umda sana sunulmu
ş
oland
ı
r ama toplum, ebeveynler,onu çevreleyen insanlar hepsini parçalad
ı
, yok etti. Her çocuk bilgiyle t
ıkıştırılı
r. Onun sadeli
ğ
i bir

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
Gökhan Can liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Altinay Aksoy added this note
olgunluk
kostebek liked this
Aysu Genç liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->