Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kvs express 13 web

kvs express 13 web

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 391|Likes:
Published by nyc

More info:

Published by: nyc on Sep 28, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2012

pdf

text

original

 
maart - - - april 20072007 mars - - - avril
5 x per jaar in januari , maart , juni , september en november — P409842 — maart 2007 — agitekantoor Brussel X
 
KVSinEngliSh
 p.34-38
agendap.02
thEatEr / théâtrE
Litaniep.04ionLycameherefrosixmonthsp.05singhetendewesetvrop.05onschuLdp.18trouwfeestenenprocessenenzp.21meiskesenjongensp.21is.manp.22aLLmysonsp.22warp.23mancha!p.23
FEStiVal
BrxLBravop.04
DanS / DanSE
LesoussoLp.12
ConCErt
djBigBandvsakamoonp.15natachaatLasp.15
litEratuur / littératurE
uitgeLezenp.24
 artiKElS / artiClES
denieuwetaaLkundigeuitdagingenp.06LesnouveauxdéfisLinguistiquesp.09eenportretvanpeepingtom /unportraitdepeepingtomp.13overhetwerkvandeaLoherp.16aproposdeL’oeuvrededeaLoherp.19kvs,uLtimavez&kcnonaincongo /Lekvs,uLtimavez&kcnonaaucongop.26
Extra
kvsontourp.31kvspraktischpratiquep.39
FRNLEN
 
Philippe Van Parijs
Hebben we nood aaneen gemeenschappelijke taal?Avons-nous besoind’une langue commune?Do we need a common language?
p.06p.09p.34
 
d  a  t   u   m    /   d  a  t   e   d  a  g   j   o   u   r   u   u   r    /   h   e   u   r   e   
titeL/titre
t   a  a  L   /   L  a  n   g   u   e   B  o   v   e   n   t   i   t   e   L   /   s   u   r   t   i   t   r   e   s   p   L  a  a  t   s    /   L  i   e   u   
p   g  . /    p   g  e  
 
 
d  a  t   u   m    /   d  a  t   e   d  a  g   j   o   u   r   u   u   r    /   h   e   u   r   e   
titeL/titre
t   a  a  L   /   L  a  n   g   u   e   B  o   v   e   n   t   i   t   e   L   /   s   u   r   t   i   t   r   e   s   p   L  a  a  t   s    /   L  i   e   u   
p   g  . /    p   g  e  
 
MAARTMARS 2007
01
don.jeu.20:30
LITANIE
+nagesprek/discussionnL+frnL+frBoxp.04
02
vrij.ven.20:00
I ONLY CAME HERE FOR SIX …
entopp.0520:30
LITANIE
nL+frnL+frBoxp.04
03
zat.sam.15:00
I ONLY CAME HERE FOR SIX …
entopp.0520:00
SINGHET ENDE WESET VRO
nLBoLp.0522:00
BAL IN DE BOX
Boxp.05
04
zon.dim.15:00
I ONLY CAME HERE FOR SIX …
entopp.0520:00
SINGHET ENDE WESET VRO
nLBoLp.05
07
woe.mer.20:30
LITANIE
nL+frnL+frBoxp.04
08
don.jeu.20:30
LITANIE
nL+frnL+fr
 
Boxp.04
09
vrij.ven.20:30
LITANIE
nL+frnL+frBoxp.0422:00
MANCHA! IX
nLcafécongop.23
10
zat.sam.20:30
LITANIE
nL+frnL+frBoxp.04
13
din.mar.20:00
DJ BIGBAND VS AKA MOON
BoLp.15
14
woe.mer.20:30
KLEUR DE KUNST
Boxp.24
17
zat.sam.13:00
VOORRONDE KUNSTBENDE
BoLp.24
21
woe.mer.20:00
TROUWFEESTEN EN PROCESSEN
nLBoLp.21
22
don.jeu.20:00
TROUWFEESTEN EN PROCESSEN
nLBoLp.2120:30
UITGELEZEN
nLLoungep.24
23
vrij.ven.20:00
TROUWFEESTEN EN PROCESSEN
nLBoLp.21
24
zat.sam.20:00
TROUWFEESTEN EN PROCESSEN
nLBoLp.21
25
zon.dim.15:00
TROUWFEESTEN EN PROCESSEN
nLBoLp.21
27
din.mar.20:00
WAR
nLBoLp.23
28
woe.mer.20:30
LE SOUS SOL
dans/eBoxp.1220:00
WAR
nLBoLp.23
29
don.jeu.20:30
LE SOUS SOL
dans/eBoxp.12
30
vrij.ven.20:30
LE SOUS SOL
dans/eBoxp.12
31
zat.sam.20:30
LE SOUS SOL
dans/eBoxp.12
ColoFonColophonErEDaCtiEréDaCtion
 Peter Beda, Hildegard De Vuyst, Anneliese Geerts, Jan Goossens, Nedjma Hadj, Griet Rigole, Anja Stroobants, Frank Van Dessel, Mieke Verdin, David Strosberg.
 VErtalingtraDuCtion
Anne Vanderschueren (FR) , Gregory Ball (EN)
DruKimprESSion
Aurex NV
ontwErpgraphiSmE
timothee redkitten www .redkitten .be+ Liv Quackels - www.livquackels.be
 v .u . / éd . resp . : Danny Op de Beeck p / a Arduinkaai 7 , 1000 Brussel we hebben steeds gepoogd de wettelijke voorschriten inzake copyright toe te passen . Instellingen en personen die menen rechten te kunnen laten gelden , gelieve contact op tenemen met de redactie
Gembloux NiNe FiNGerliberté, éGalité, SexualitéHoloceeN 3 – boNaNza oNScHuldS.t.o.e.m.P.
p.26>33
 APRIL AVRIL2007
03
din.mar.20:30
IS.MAN
nLBoxp.22
04
woe.mer.20:30
IS.MAN
nLBoxp.22
06
vrij.ven.20:00
NATACHA ATLAS
BoLp.15
11
woe.mer.20:00
ONSCHULD
premièrenLfr+enBoLp.18
12
don.mer.20:00
ONSCHULD
nLfr+enBoLp.18
13
vrij.ven.20:00
ONSCHULD
+nagesprek/discussionnLfr+enBoLp.18
14
zat.sam.20:00
ONSCHULD
nLfr+enBoLp.18
15
zon.dim.20:00
ONSCHULD
nLfr+enBoLp.18
18
woe.mer.19:00inLeiding/introduction20:00
ONSCHULD
nLfr+enBoLp.18
19
don.jeu.20:00
ONSCHULD
nLfr+enBoLp.18
20
vrij.ven.20:00
ONSCHULD
nLfr+enBoLp.18
21
zat.sam.20:00
ONSCHULD
nLfr+enBoLp.1822:00
BAL IN DE BOX
Boxp.05
24
din.mar.20:30
ALL MY SONS
nLBoxp.22
25
woe.mer.20:30
ALL MY SONS
nLBoxp.22
27
vrij.ven.20:00
MEISKES EN JONGENS
nLfrBoLp.2120:30
UITGELEZEN
nLLoungep.24
28
zat.sam.20:00
MEISKES EN JONGENS
nLfrBoLp.21
29
zon.dim.15:00
MEISKES EN JONGENS
nLfrBoLp.21
suBsidiënten+sponsorsvankvs/suBsidesetsponsorsdukvs
 
 3
Jan Goossens 
Op 2, 3 en 4 maart gaat inBrussel BRXLBRAVO door, hettweede Brusselse kunstenweekend.BRXLBRAVO maakt zichtbaar wat weeigenlijk al weten : dat de toekomst vanBrussel schuilt in zijn meertaligheid enin zijn interculturele samenwerkingen.Soms is het nodig om radicaal naarde toekomst te kijken. Dat is ookprecies wat UCL -en Harvard-proe-ssor Philippe Van Parijs verderop indeze KVS-Express doet in zijn essay‘De nieuwe taalkundige uitdagingen’.Van Parijs vertrekt van een al dan nietverrassende vaststelling, die vandaag alrealiteit geworden is. Niet alleen in deons omliggende Europese landen, maarook in België en in Brussel hebben wete maken met een explosieve toenamevan de kennis van het Engels. Vergelijk je de drie gewesten in ons land op hetvlak van de kennis van de vier meestverspreide talen (Nederlands, Frans,Engels en Duits), als moedertaal o alsvreemde taal, dan blijkt Vlaanderenveruit het meest meertalige gewest tezijn, voor Brussel en Wallonië.Maar echt boeiend zijn de vragen envoorstellen die Van Parijs aan zijncijermateriaal verbindt. Allemaalhebben ze te maken hebben met deuitdagingen voor Brussel als hoodstadvan Europa en voor België als ederaalland waarin Vlamingen en Walen nueenmaal elkaars buren zijn en zullenblijven. Op nuchtere, niet-emotionelewijze nodigt Van Parijs ons uit om vande nood een deugd te maken en preciesdat te omarmen wat men vandaag inVlaanderen én in Wallonië heel vaakals problematisch beschouwt : onzesteeds verregaandere meertaligheid
Edito
toEKomSt à VEnir, or yEt to ComE ?
met inbegrip van het Engels, onzeederale staatsstructuur die dringendmoet worden verjnd, onze noodzake-lijke band met Brussel dat een krachtigstadsproject nodig heet. We moetenalle mogelijke gelegenheden koesterenom met de taal en cultuur van onzemeest directe buren kennis te maken.Dat Vlaanderen het meertalige gewestbij uitstek blijkt te zijn, is een intere-ssante conclusie. Dat Vlaanderen van-daag ondanks alles vaak nog behoorlijkverkrampt omgaat met die eitelijkemeertaligheid, stemt tot nadenken.De Vlaamse houding tegenover Congoen het eit dat Vlaanderen daar tot opvandaag erg awezig blijt, heet daarongetwijeld mee te maken. Congo,wat moeten we daar gaan doen, dat istoch een Franstalig land en Kinshasa istoch de op één na grootste Franstaligestad ter wereld, hoor je in de wandel-gangen weleens zeggen. De Frans-taligen van deze wereld zouden hetmisschien graag geloven, maar nietsis minder waar. Vele Congolezen zijneven meertalig als de Vlamingen enspreken op zijn minst 2 van de 4 o-ciële Arikaanse talen in Congo. Voorzeer weinigen is het Frans de eerstetaal. Meer nog, voor velen is het Fransnog steeds de taal van de elite, van demachthebbers en dus te wantrouwen.Kortom, de taalkwestie is geen argu-ment om vanuit Vlaanderen awezigte blijven in Congo. Dat er vele goeieredenen zijn om er wel actie te zijn,daarvan vindt u het bewijs verderop inhet verslag van de net voorbije KVS-reis naar Kinshasa.
Jan Goossens 
Le deuxième weekend bruxellois desarts, BRXLBRAVO, va se dérouler les2, 3 et 4 mars. BRXLBRAVO montre ce que,dans le ond, nous savons déjà: que l’avenirde Bruxelles réside dans son plurilinguismeet dans ses collaborations interculturelles.Il aut parois aronter l’avenir de ace.C’est précisément ce que ait Philippe Van Parijs, proesseur à l’UCL et à Harvard,dans cette édition du KVS-Express, dansson essai ‘Les nouveaux dés linguistiques’. Van Parijs écrit à partir d’une constatation,surprenante ou non, qui est aujourd’huidevenue une réalité. Non seulement dansles pays européens voisins, mais aussi enBelgique et à Bruxelles, où nous sommesconrontés à une augmentation exponen-tielle de la connaissance de l’anglais. Si l’oncompare les trois régions dans notre payssur le plan de la connaissance des quatrelangues les plus répandues (néerlandais,rançais, anglais et allemand), qu’ellessoient langues maternelles ou languesétrangères, la Flandre s’avère de loinla région la plus plurilingue avant Bruxelleset la Wallonie.Là où cela devient passionnant, c’estlorsque Van Parijs associe aux statisti-ques certaines questions et propositions.Celles-ci sont toutes liées aux dés quedoivent relever d’une part Bruxelles,en tant que capitale de l’Europe et d’autrepart, la Belgique, en tant que pays édéraloù Flamands et Wallons sont voisins et leresteront. Avec sobriété, sans émotion, Van Parijs nous invite à aire de nécessitévertu et d’accueillir avec enthousiasmeprécisément ce qui passe aujourd’hui enFlandre et en Wallonie pour problématique:l’utilisation de plus en plus poussée de plu-sieurs langues, y compris l’anglais, la struc-ture de notre Etat qu’il est urgent d’aner,notre lien nécessaire avec Bruxelles quia besoin d’un consistant projet de ville.Nous devons chérir toutes les opportunitésimaginables pour connaître la langue etla culture de nos voisins les plus directs.Que la Flandre soit la région la plus pluri-lingue, c’est là une conclusion intéressante.Que la Flandre, aujourd’hui, malgré tout,ait toujours une attitude passablementcrispée ace à ce plurilinguisme de ait,cela ait réféchir. L’attitude famandeenvers le Congo et la présence toujourstangible de la Flandre dans ce pays,découlent sans aucun doute de cet état deschoses. Le Congo, pourquoi aller là-bas?Après tout, c’est un pays rancophone etKinshasa est la deuxième ville rancophoneau monde. Voilà ce que disent des bruitsde couloirs. Si certains Francophones dece monde sont probablement enclins à lecroire, rien n’est moins vrai. Beaucoup deCongolais connaissent autant de languesque les Flamands et parlent au moins deuxdes quatre langues aricaines ocielles duCongo. Le rançais est la première langued’une très petite minorité d’entre euxseulement. Mieux encore, pour beaucoupde personnes, le rançais est toujours lalangue de l’élite, des dirigeants et donc ilaut s’en méer.Bre, la question linguistique n’est pasun argument que la Flandre doit brandirpour rester absente du Congo. Les bonnesraisons d’y aller ne manquent pas, et vousen trouverez la preuve, dans ces pages,dans la relation du dernier voyage du KVSà Kinshasa.
 
© KVS, Ultima Vez & kc nOna

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->