Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
018-tammuDitoa-01-05

018-tammuDitoa-01-05

Ratings: (0)|Views: 7,539|Likes:
Published by AndhraMirchi

More info:

Published by: AndhraMirchi on Jun 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

 
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/
œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ ¥ÉÅžÁýà ¤ÂÁÏby sujji_rani@yahoo.co.in
ŠÁ §ÍüÅ §ÂœÃë £Âœ÷ §ÁÆÏ à ©É®ÂòþÁÅ. þÞÁë¨Í œÁ¨Å¡Áô€¨Â žÁÁÓ§Á ©Ê¬Ã ÁƧÁÅÖþà ±Í¦Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ.¬Á™Áþ÷  ©Â™ÁÅ ©ÁúÃÖ œÁ¨Å¡Áô œÍ¬Ã, žÁÁÓ§Á ©¬Ã, Á®ÁÅ¥ÁƬÁÅÁÅþÊ ©Â™ÃžÃ £¦ÁýÁÅ œ³Â™ÁÅ. þÊþÁÅ úÁƬà öÁ€þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ Á®ÁÅ œÉ§Áúà þÁþÁÅä úÁƬʬÁ§Ãà ýͦ¨Éý÷þ ¥žÁ ¡Á™ÃÏžÃ. ©Â™ÁÅ þÁþÁÅä €¨Â úÁÆ™Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁýó§Ã. ÃÏžÁþ÷  „Ï™Á™ÁÏ ©Á¨þÁ ©Â™Ãà §÷ ÂÁþáÃÏúÃϞà þžÃ. þÂÁÅ ©Â™ÃžÃÁþáÃÏúÁ™ÁÏ ¥ÁƨÂþÁþÂÁÅ €žÍ¨Â €¦±Í¦ÏžÃ. ¥Á§ÃֱͦÁ ÂþÁÅ þÁþÁÅä ©Â™ÁÅ€¨Â úÁƬÁÆà ©ÁôÏýÊ ¨Êúà þÃÏúͩ¨à €þÁä ©Ã«Á¦ÁÏ¥Á§Áúñͦ €¨Â úÁƬÁÆàϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ ©Â™Ã žÂþÃä .ÌžÃ⠬ʡÁýÃà ¨ÊúÈÏýÂë úÁÆ™ÁÁÅϙ €¨Â §Â©Á™Á¥Êþ €þà €þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ ©Â™Ã žÂþÃä¨Í¡Á¨ à œÍ¬Ê³Â™ÁÅ. þÊþÁÅ £¦Áýà ©ÁúÂÖþÁÅ. ©Â™ÁŨ͡Á¨ ©ÁôþÂä™ÁÅ . ©ÁúÃÖ ¡Á™ÁÅÁÅþÂäþÁÅ Âþà þÂÁÅ €žÊ¬þ÷ ÁŧÁÅ ©Á¬ÁÆàϞÇϜÁ ±Ì™ÁÅÁÅ ©Â™ÃžÃ. €ÏœÁ ‡¨Â¡ÉÏú™ÁÅ €þà ¡ÃúÃÖ  €¨ÍúÁþÁ¨Å ©Á¬ÁÅþÂä¦ . ¥Á®ò
 
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/
ŠÁ³Â§Ã úÁƙ¨à €¨Â €þÃ. €ÏœÁ¨Í ©Â™ÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ.¡ÁÁÑþÁ ¡Á™ÁÅÁÅþÂä™ÁÅ€ÂÑ€þà ¡Ã¨Ãú™ÁÅ. ÿÁ ˆÏýÀþà €ÏžÂ¥ÁÅ €þÁÅÁÅþÂä Âþà ˆ¥ €þÁ ¨ÊžÁÅ . ©Â™ÁÅ€ÂÑ Í¡ÁÏ ©ÁúÃÖϞ€þà €™Ã™ÁÅ.ÿÁ ˆÏýÀþÂäþÁÅ . þÊþÁÅ þÃþÁÅä úÁÆ™ÁÁÅϙ ¬Á™Éþ ©ÁúÂÖþÁÅ ,³Â§ €ÂÑ¢¨÷ €¦Áê©Â€þÂä™ÁÅ. ˆ¥Ã úɱÂå¨Í €§ÁÏ ©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.ÿÁ ¬Á§Ê€þà ¡ÁÁÑÁÅ œÃ§Ãà ¡Á™ÁÅÁÅþÂäþÁÅ Âþà €þäˆ©Í ¨ÍúÁþÁ¨Å ©Á¬ÁÅþÂä¦. ‚þÃä §ÍüŨŠ¡ÁÁÑþÁ¡Á™ÁÅÁÅþÂä™ÁÅ . ‚¡ÁåýéÁ§ÁÁÅ ˆ¥ €þáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ .‚¡Áôå™ÁÅ €žÍ¨Â ©ÁôÏžÃ. ˆÏýÍ €§ÁÏ €©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ¥Á®ò©Â™Ã ¡ÁÁÑÁÅ œÃ§ÃÀ¨Â ‡ÏžÁÅÁÅ ©ÁúÂÖ©Áô §Â€þÂäþÁÅ.þÞÁë¨Í Á®ÁÅ ¥ÁƬÁÅÑþÂäþÁÅ. œÁ¨Å¡Áô Á™Ã¦Á ¡ÉýÃÛ ¨ÊžÁÅ.€¨Â œÍ¬ÁÅÁÅþà ©ÁúÂÖþÁÅ. ‹¡Éþ÷ úʬà úÁƬʬÁ§Ãà þÁÅ©Áôí€ÁÑ™Á ÁƧÁÅÖþà ©ÁôþÂä©Áô. €¡ÁåýÃÊ „úÁÖ £¦ÁýéÁúÃÖÏžÃ. €ÏžÁÅÊ þ ¥žÁ ¡Á™ÃÏžÃ. ³Â§ ˆ¥ €þÁÅÍÁÅ €þÂä™ÁÅ .‚ÏœÁ ˆ¥Ã úÁƳ©Áô§Â€þà €™Ã žË§ÁêÏ úʬÃ.ÿÁ€þÂä™ÁÅ . ˆ¥Ã úɱÂå¨Í €§ÁÏ ÂþÁýÅÛ ¥ÉÅŽÅÏ ©Ê¬ÁÅÁÅþÃÿÁ, þ©Áô ÁƧÍÖ™ÁÏ úÁƳÂþÁÅ€þÂä™ÁÅ .€ÏœÊ þÂ
 
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/
‚Ï ˆ¥ÁþÁä úÁƳ©Â
 
€þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ þ ¥ÉÅŽÅÏ ©Ë¡ÁôúÁƳ™ÁÅ. þÊþÁÅ ¥Á Â¥ÁƨÅ ©ÁôÏ™Á™ÁÏ Á¥ÁþÃÏúÃúɱÂþÁÅ Âþ, Í¡ÁÃÏúÁÅÍ©ÁžÁÅ€þà €þÂä™ÁÅ.¬Á§Ê  €þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ €þÂä™ÁÅ.þÁÅ©Áôí „úÁÖ ±Í¬ÁÆàÏýÊúÁƳÂþÁÅ . €žÃ žÂÏýÍ þÁÅÏúà §Â©Á™ÁÏ úÁƳÂþÁÅ€þÂä™ÁÅ. þÂÁÅ ýÉÏ«Áþ÷  €þáÃÏúÃÏžÃ. ˆ¥Ã úɱÂå¨Í€§ÁÏ ¨žÁÅ ÌžÃ⠬ʡÁô ©Â™Ã ©Ë¡Áô €¨Â úÁƬéëÁ¦ÁÏ ‡©Á§Ãà úÉ¡ÁåÁÅ€þà €þÂäþÁÅ.‡ÏžÁÅÁÅ€þÂä™ÁÅ.úÉ¡ÃœÊ £ÂÁÅÏ™ÁžÁÅ€þà €þÂäþÁÅ.¬Á§Ê Âþ €ÂÑ ŠÁýà €™Á¨þ „ÏžÃ. Âþà Í¡ÁÏœÉúÁÅÖÍ©Áô€þà €þÂä™ÁÅ. ˆÏýžÃ€þà €þÂäþÁÅ.€ÂÑ þÂʥɠ‚ÏœÁ ±Ì™ÁÅÁÓ £¦Áýà „ÏžÃ. þʥɠ€ÁÑ™Á£ÌÁÑ „Ϟà ‡ÏžÁÅÁÅ €¨Â€þà €™Ã™ÁÅ. þÂÁÅ ©Â™ÁÅ€™ÃÃþÁ ¡ÁëªÁäà ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ ‡¨Â ‚©Âí¨Í €§ÁÏ ¨ʞÁÅ.€¥Á ¦ÁÁÏÁ €™ÁÅÁÅœÁÅþÂä™Á. ¨ÊÁ ©¨þà €™ÁÅÁÅœÁÅþÂä™Â. þÊþÁÅ ˆ¥Áþà úɱÂå¨Ã ©Â™Ãà €§ÁÏ ¨žÁÅ.ˆ¥Ã úÉ¡ÁåÁÅϙ ¬ʡÁô €¨Â þêÁî£Ï Á®ÁÅ¥ÁƬÁÅÑþÂä .

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Vamsi Reddy liked this
Ahmad liked this
Raju Yadav liked this
Raju Yadav liked this
garao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->