Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Euroatlantski tjednik broj 91

Euroatlantski tjednik broj 91

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by OPSA-NAPO
U ovom broju: Povlačenje iz Afganistana; Izložba fotografija o češkom PRT-u; Prema novom strateškom konceptu NATO-a; NATO ostvaruje napredak u Afganistanu; Australija i dalje u Afganistanu; NATO ne usporava u Afganistanu; StratOPSA, analiza: Libanon...
Euroatlantski tjednik - Tri godine s Vama kroz euroatlantske teme. Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Integrations Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian. Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA). Euroatlantski tjednik broj 91
U ovom broju: Povlačenje iz Afganistana; Izložba fotografija o češkom PRT-u; Prema novom strateškom konceptu NATO-a; NATO ostvaruje napredak u Afganistanu; Australija i dalje u Afganistanu; NATO ne usporava u Afganistanu; StratOPSA, analiza: Libanon...
Euroatlantski tjednik - Tri godine s Vama kroz euroatlantske teme. Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Integrations Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian. Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA). Euroatlantski tjednik broj 91

More info:

Published by: OPSA-NAPO on Jun 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

 
Č 
etvrtkom...
S
ve ve
ć
i broj zemalja u
č
esnica misije ISAF najavljuje svoje povla
č
enje iz Afganistana, sa striktnoodre
đ
enim rokom povla
č
enju, uglavnom u slijede
ć
e dvije godine. Rezultat je to prili
č
nonepovoljnog statusa te najopsežnije NATO-ove misije u medijima, odnosno nepovoljnog javnogmnijenja kada govorimo o Afganistanu. Naravno, radi se tu o neprestanom izvještavanju o žrtvama ali i op
ć
enito pristupu toj tematici odstrane medija, novinara, urednika ali i brojnih filmaša koji tematiku obra
đ
uju putem dokumentarnihfilmova. Jednostavno, Afganistan je postao nepresušni izvor negativnih pri
č
a, pa se nekome tisu
ć
ekilometara daleko
č
ini kako je ta zemlja problem koji nije rješiv. Pri tome, izgleda kako nikoga nezanimaju pozitivni pomaci postignuti u toj napa
ć
enoj zemlji, a njih ima zasigurno najmanje jednakokoliko i loših vijesti, a vjerujem i puno više. No, za razliku prethodno spomenutih "negativaca", koji informiraju ve
ć
inu gra
đ
ana, moji izvori zastanje u Afganistanu su ljudi koji tamo borave, Afganistanci, oni koji se bave tom tematikomstru
č
no ili znanstveno!Jasno, optužiti medije, novinare... nema smisla.
Č
injenica je kako loše vijesti prodaju nakladu ili pove
ć
avaju gledanost, a mediji, novinari i drugi povezani uz prodaju i gledanost, žive odtoga. Ipak,
č
ovjek se ne može a ne zapitati zar smo izgubili
č
ovje
č
nost?Pripadam onima koji nisu za slijepo podržavanje NATO-ovih misija, nego strateški pristup, promišljanje... Pri
č
emu solidarnost, pomo
ć
ljudima, ne smije biti zaboravljena!Sve
č
ć
e se propituje interes
č
lanica NATO-a, UN-a, EU-a kada se pomaže/intervenirau nekoj zemlji, a patnja ljudi koji vape za pomo
ć
i kao da je postala potpuno nebitna! Ne tako davno, bili smo svjedoci ratnog uništavanja, svakodnevno smo odašiljali vapajeza potporom i pomo
ć
i. Istovremeno, svi vapaji, vijesti koji su odlazili odavde izgledalisu iznimno konfuzno onima koji su tisu
ć
ama kilometara gledali taj "komplicirani kaos".Uvijek, a pogotovo u ratu imate najmanje dvije strane, pri
č
emu svaka pri
č
a svoju pri
č
u inastoji potporu drugih prevagnuti na svoju stranu, zaplašiti neprijatelja i moralno ga poniziti.U slu
č
aju Afganistana,
č
ini mi se da pri
č
u "druge strane" i plašenje diktiraju mediji ISAFzemalja, a moralno poniženje, i njega si sami name
ć
emo, zaboravljaju
ć
i na te napa
ć
eneljude!
Denis Avdagi
ć
 denis.avdagic@opsa.hr Euroatlantski tjednik (ET)
Bilten Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA); web:http://www.opsa.hr ; e-pošta:opsa@opsa.hr  
Prijava za primanje Euroatlantskog tjednika nalazi se na web stranici:http://www.opsa.hr 
 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)
www.opsa.hr
28. lipnja 2010.Broj 91, godina 3.
Euroatlantskit jednik
 Svaki ponedjeljak...
Povla
č
enje iz Afganistana
Pružite na Facebooku podršku pripadnicima Oružanih snaga RH u misiji ISAF
U
č
inite to na slijede
ć
oj web adresi:
www.causes.com/afg_hr
 
 
U ovom broju:
Stranica1
Povla
č
enje izAfganistana
2
Izložba fotografijao
č
eškom PRT-u 
3
Prema novomstrateškomkonceptu NATO-a
4
 NATO ostvarujenapredak uAfganistanu
5
Australija i dalje uAfganistanu 
6
 NATO ne usporavau Afganistanu
7
StratOPSA, analiza:Libanon
 
M
inistarstvo vanjskih poslova
Č
eške i veleposlanstvo Republike
Č
eške u Zagrebu, u suradnji s Fotoklubom Zagreb otvorili su 23. lipnjaizložbu fotografija o
č
eškom provincijskom rekonstrukcijskomtimu (PRT) u afganistanskoj pokrajini Logar. Radi se o provincijikoja se nalazi neposredno južno odglavnog grada Kabula, gdje živive
ć
insko paštunsko stanovništvo.Izložba se može pogledati u prostorijama iza foto radnje"Badrov" u Gajevoj ulici u Zagrebu.
Č
esi su preuzeli zapovjedništvoPRT-om u Logaru u ožujku 2008.Osoblje se sastoji od civilnihstru
č
njaka iz Ministarstva vanjskih poslova i pripadnika
Č
eške vojske,
č
ija je uloga stvaranje sigurnosnihuvjeta za projekte obnove.
Č
lanovicivilnog tima uklju
č
uju inženjeregra
đ
evine, stru
č
njake za obnovu istru
č
njake u poljima kao što su poljoprivreda, sigurnost, mediji iveterinarstvo. Oni sura
đ
uju s provincijskom vladom, šurama(vije
ć
e staraca) i ostalim predstavnicima lokalne zajednicekako bi proširili njihove mogu
ć
nosti preko širokog spektra zajedni
č
kih projekata, te da se u provincijiostvari pozitivan u
č
inak i usrednjoro
č
nom i u dugoro
č
nomrazdoblju.Fotografije na izložbi su napravili profesionalni fotografi, a prikazujusvakodnevni život pokrajine.Više o PRT-u u Logaru možete na
ć
ina:www.prtlogar.cz Izložbu su otvorili Nj.E.
KarelKühnl
, veleposlanik 
Č
eške uZagrebu i
Daniel Wolf 
, zamjenik Posebnog izaslanika za
č
eški PRT uAfganistanu. Na otvaranju su bili idirektor OPSA-a
Denis Avdagi
ć
, programski voditelj
VedranObu
ć
ina
i
č
lanica
Ana MarijaVojkovi
ć
.
Vedran Obu
ć
inavedran.obucina@opsa.hr EUROATLANTSKI TJEDNIK 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
 
2
Broj 91, godina 3.
Et
 
Izložba fotografija o
č
eškom PRT-u
Za sigurniji svijet u kojem živimo... OPSA-NAPO
S lijeva: Vedran Obu
ć
ina, veleposlanik Karel Kühnl te Denis Avdagi
ć
 S lijeva: Petr Št
ě
pánek iz
č
eškog veleposlanstva, Denis Avdagi
ć
, Daniel Wolf te Vedran Obu
ć
ina
 
S
tvaranje uvjeta za uspjeh uAfganistanu -
Misija NATO-a uAfganistanu najve
ć
a je koju jeSavez ikad vodio. Svi Saveznici pridonose ovoj operaciji, a mnogisu u posljednje vrijeme i pove
ć
alisvoje prisustvo, me
đ
u njima iHrvatska.
Č
lanice NATO-a pomažu i ekonomski i politi
č
kirazvoju Afganistana kako bi postao stabilna zemlja bezmogu
ć
nosti sigurne luke zateroristi
č
ke skupine. Svakako
ć
eAfganistan biti važno iskustvosvakog Saveznika i Saveza ucjelini, a mnogi od tih iskustava bi se trebali zapisati u novomStrateškom konceptu NATO-a.
Č
etrdeset i sedam zemalja i okosto tisu
ć
a vojnika sudjeluje umisiji ISAF, izvodi vojne operacije te obu
č
ava i pomaže Afganistanskoj nacionalnoj vojsci i policiji. Iako je uspjeh ISAF-ave
ć
sada velik, iskustvo pokazuje da Savez nije posve uspio stvoriti jedinstvo zapovijedanja, a pitanja se unutar NATO-a postavljaju i o taktici te ciljevima misije. NATO je svjestan i civilnih žrtava. Najo
č
itija nau
č
ena lekcija je važnost sposobnosti razmještanja vojnih jedinica uspecifi
č
nim operacijama, daleko od granica Saveza. Osim toga, stru
č
njaci savjetuju:- NATO-ove vojne snage moraju djelovati koliko je god mogu
ć
e pod jedinstvenim zapovjedništvom- Saveznici bi trebali smanjiti nacionalne napomene prilikom slanja trupa u operacije Saveza, a one koje se nametnu morajuse jasno i eksplicitno objaviti kako ne bi njihov u
č
inak ugrozio operacijsko planiranje- NATO-ova misija u Afganistanu patila je u prošlosti od neuspjeha jasnog komuniciranja svojih namjera i oko civilnihžrtava. Potreba za zaštitom civila se mora jasnije odrediti u obu
č
avanju te na samom licu doga
đ
anja- Zatvorenici i pritvorenici se moraju tretirati u skladu s na
č
elima me
đ
unarodnog prava. Svaka druga politika vodinepoželjnim politi
č
kim posljedicama, gubitku moralnog kredibiliteta, šteti koheziji Saveza i pove
ć
ava opasnost za NATOsnage- Stabilnost u Afganistanu ne
ć
e proiza
ć
i samo iz vojnih djelovanja. Kao i u drugim protupobunjeni
č
kim situacijama, prvi cilj je stvoriti sveobuhvatan civilno-vojni pristup koji omogu
ć
uje lokalnim strukturama vlasti da steknu povjerenje i lojalnostlokalnog pu
č
anstvaZa NATO, ovo zahtjeva sposobnost bliskog rada s partnerskim organizacijama kako bi se dogovorili prioriteti i najboljamogu
ć
a upotreba resursa.
Vedran Obu
ć
inavedran.obucina@opsa.hr EUROATLANTSKI TJEDNIK 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
 
3
Broj 91, godina 3.
Tekstualne priloge, pisma i stajališta za objavu uEuroatlantskom tjedniku (ET)šaljite svaki tjedando
č
etvrtka za objavu u slijede
ć
em broju ET-a! Kontakt je elektronska adresa:opsa@opsa.hr.U biltenu
ć
e biti objavljeni tekstovi koji svojom kvalitetom i tematikom odgovaraju sadržajuEuroatlantskog tjednika! ET se dostavlja na više od 1000 adresa elektronske pošte...
Prema novom strateškom konceptu (IV)
Et
 
Za sigurniji svijet u kojem živimo... OPSA-NAPO

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->