Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15-Kvantitativna analiza3

15-Kvantitativna analiza3

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,739 |Likes:
Published by mece72

More info:

Published by: mece72 on Jun 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
+Predlog studijskog programa drugog stepena akademskih studijaPredlagač:
Katedra za statistiku i matematiku
 Naziv studijskog programa:
KVANTITATIVNA ANALIZACilj programa
Program je namenjen obrazovanju stručnjaka osposobljenih da obavljaju složene analize potrebne za donošenje zaključaka na osnovu savremenih naučnih teorijskih saznanja izdomena društvenih nauka i na osnovu relevantnih emprijskih podataka. Kombinujućiosnove teorije, moderne metode kvantitativne analize i primenu naučnih metodaistraživanja u praksi, ovaj program ima za cilj da pruži adekvatno obrazovanje za posloveu privredi, bankarstvu, državnim ustanovama, naučnim institutima, statističkim zavodimai na svim mestima gde je potrebno argumentovano zaključivanje. Program ima za cilj daedukuje stručnjake da sa lakoćom na osnovu kvantitativnih, opisnih i drugih dostupnihinformacija testiraju teorijske postavke, definišu optimalne odluke, ili vrše predviđanja.S obzirom na specifičnosti u domenu razvijanja metodologije istraživanja i posebnihoblasti njihove primene, a imajući u vidu dosadašnje matičnosti Ekonomskog fakulteta uBeogradu, predviđena su sledeća usmerenja:
DEMOGRAFIJA
EKONOMETRIJA
INFORMATIKA
OPERACIONA ISTRAŽIVANJA
STATISTIKA Na svakom usmerenju postoji po 10 predmeta vrednih po 5 ESPB, sa fondom časova30+30. Postoje obavezni predmeti od ukupno 30-35 bodova i izborni predmeti (doukupnog zbira od najmanje 50 bodova), dok se završni rad boduje sa 10 bodova.
Struktura programa
Studijski program KVANTITATIVNA ANALIZA sadrži tri grupe predmeta:
A.
Opšti predmeti (zajednički za sva usmerenja):1.Matematika2.Statistika3.Informatika4.Ekonometrijsko modeliranje
B.
Osnovni predmeti usmerenja (tri obavezna predmeta za usmerenje)
C.
Izborni predmeti (tri predmeta sa šire liste izbornih predmeta)1
 
Izborne predmete studenti biraju bilo iz grupe svih predmeta pete godine, bilo iz grupe predviđenih predmeta prvog stepena akademskih studija koje nisu polagali u prethodnomškolovanju. Izbor predmeta svaki student obavlja uz saglasnost rukovodioca kursa i po preporuci mentora koji mu je određen prilikom izbora usmerenja. Predavanja se izvodeza predmete na kojima je bar 15 prijavljenih kandidata.Završni rad je obavezan deo studijskog programa i boduje se sa 10 ESPB.
Kompetencije i veštine koje student stiče posle drugog ciklusa
Širok spektar poslova iz oblasti analize podataka svih vrsta
Složeni istraživački poslovi u razvojnim projektima
Optimizacija i racionalizacija u poslovanju
Analiza ekonomskih rezultata u privredi i bankama
Ocena makroekonomskih kretanja
Simuliranje mera ekonomske politike
Predviđanje i prognoziranje
Rukovođenje analitičkim radom timova u privredi i upravi
Diploma koja se stiče nakon drugog ciklusa i perspektive
Završavanjem ovog programa, u slučaju prve tri opcije, stiče se diploma koja nosi naziv
◄ Master ekonomskih nauka -
naziv usmerenja
dok u slučaju usmerenja statistike ili demografije:
◄ Master statistike,
ondnosno
Master demografije ►
Studenti ovog studijskog programa mogu da se dalje usavršavaju kroz sistem doživotnogobrazovanja kroz buduće pohađanje specijalizovanih kurseva iz određenih oblasti.Stekavši odgovarajuća znanja i veštine bitne za naučno-istraživački rad, studenti kojizavrše ove akademske studije mogu se u budućnosti opredeliti i za doktorat ekonomije ilidrugih nabrojanih oblasti.Usmerenje
DEMOGRAFIJA 
Cilj usmerenja:
Usmerenje pruža znanja iz teorijske, primenjene i posebne demografije, kao idemografske analize. Ovo usmerenje stvara kadrove koji su sposobni da se baveistraživanjem stanovništva u svim fazama, počev od prikupljanja, uglavnom statističkegrađe, preko analize do kauzalnog istraživanja u svim oblastima demografskog razvitka.Kadrovi su osposobljeni da izrađuju različite vrste demografskih projekcija, ali i daučestvuju u kreiranju populacione politike i drugih politika (socijalne, zdravstvene, uoblasti obrazovanja).
Orijentacija usmerenja:
Osnovni predmeti
usmerenja
2
 
5. Demografska analiza i projekcije6.Kretanje stanovntva7.Strukture stanovntva
Šta student stiče od znanja i veština
Znanja iz oblasti metoda demografske analizeZnanja iz oblasti reprodukcije stanovništvaZnanja iz oblasti migracionih kretanjaZnanja iz oblasti izrade i analize projekcija stanovništvaZnanja iz oblasti različitih struktura stanovništvaZnanja iz oblasti demografskih modelaZnanja iz oblasti populacione politikeZnanja o prikupljanju i obradi podataka o stanovništvuUsavršavanje analitičkih veštinaUsavršavanje veština pisanja stručnog i naučnog radaPrimena različitih metoda demografske analizeIzrada projekcija stanovništva za različite potrebeUsavršavanje metodologije prikupljanja i obrade podataka o stanovništvuVeštine vođenja projekata u oblasti demografskih istraživanja
 Kompetencije i zanimanja
Rukovođenje metodologijom prikupljanja i obrade podataka o stanovništvu ustatističkim zavodimaRukovođenje analizom podataka o stanovništvu u statističkim zavodima, državnojupravi, lokalnoj samoupravi i dr Rad na poslovima planiranja u različitim oblastima.Formulisanje i vođenje demografskih projekata u državnoj upravi i lokalnojsamoupravi Naučno-istraživački rad u institutima i na fakultetimaRukovodeće poslove demografa u organima državne uprave, organima lokalnesamouprave,u statističkim zavodimaPoslove demografa u zavodima za prostorno planiranjePoslove naučno-istraživačkog rada u oblasti nauke o stanovništvuUsmerenje
EKONOMETRIJA
Cilj usmerenja
Program usmerenja je obrazovanje stručnjaka osposobljenih da obavljaju složene analizeu oblasti mikro i makroekonomskih istraživanja. U tom smislu, program je komponovankao kombinacija savremenih teorijskih ekonomskih znanja, savladavanja složenih tehnikamatematike i statistike, kao i primene računara u analizi podataka putem ekonometrijskogmodeliranja. Kako je primena ekonometrijskih modela osnov savremene metodologijezaključivanja u ekonomiji, ovo usmerenje omogava fromiranje stručnjaka3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
milancefakultet liked this
rujana_r8670 liked this
Marija Nesic liked this
Marija Nesic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->