Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
041-akka-sarasam-01-04

041-akka-sarasam-01-04

Ratings: (0)|Views: 3,457 |Likes:
Published by AndhraMirchi

More info:

Published by: AndhraMirchi on Jun 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
€ÁÑ ¬Á§Á¬ÁÏ ¥ÉÅžÁýà ¤ÂÁÏ
³Â¦ÁÏœÁëÏ 5 ÁÏý¨à ¥Á  œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ ¥Á  ‚ÏýÃÃœ¬ÁÅÁÅ©É®Áì™ÂþÃÃ."€ÁÑ €¥Áé œ¬ÁÅÁŧÁ¥ÁéÏžÃ"€þà úɱÂå™ÁÅ.¬Á§ £Â©Á ©ÁúÂÖÁ €™ÁÅÁÅ ˆ¥ÁÏý™̀þà úɱÂåþÁÅ.þËý 9 à ¥Á  ©Â§ÁÅ ©ÁúÂÖ§ÁÅ €ÏžÁ§ÁÏ Á¨¬Ã £ÍüþÁÏ úªÂ¥ÁÅ. ¥Á ÂœÁ¥ÁÅé™ÁÅ ¥Á  €¦ÁþÁþà €™Ã™ÁÅ.œ¬ÁÅÁÅ©É®ÁÅì §¡Áô þþÁÅ ©ÁúÂÖÁ œ¬ÁÅÁÅ©É®ÁÅì€þà úÉ¡Áå™ÁÅ ¥Á  €¦ÁþÁ.¬Á§ €þà ©Â™Ãþà öÁ¨Ìì ¡Á™ÁÅÍ¥Áþà úÉ¡Ãå þþÁÅ ¥Á  ¦ÁþÁ ¥Á  §ÁÆϨÍà ©É®Â¥ÁÅ. ¡Á™ÁÅÁÅþÂä¥ÁÅ þÂÁÅ žÁƨ ‡ÁÅÑ©Á. ¥Á  ¦ÁþÁà ™Á£Åç¡ÃúÃÖ ‡¡Áôå™ÁÅ ™Á£Åç ÁŧÃÏúà ¨ÍúÁþÁ œÁ¡Áå ¡É®Â¥ÁÅ, ¬Á§Á¬Á¥ÁÅ €þÁä¨ÍúÁþÁ ¨žÁÅ. ¡É®Ãì €¦ 8 ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨Å €¦þ ¡Ã¨¨Å ¡Áôý¨žÁÅ. ‚Á§¡Áýà þÁÅÏú ‡¨ÂÁÆ ©ÁôÏ™ÁžÁÅ €þà þþÁÅ ¥É¨Ãì ¦ÁþÁ ¡ËþÁ úÉ¦ê ©¬ÃžÂþÃä ¡ÁýÅÛÁÅþÂä.ˆÏýÀþÂä™ÁÅ.
 
"§¡Áýà þÁÅϙà ¬É¨©Áô ÁžÁ €ÏžÁÅ ƒ§ÍüÅ úɦÁê©Á"€þà ¬ÃÁÅÓ ©Ã™ÃúÀ™ÃÂþÁÅ.þþÁÅ ú¨ ýË§Ý €¦Á ÂêþÁÅ ‚¡Áôå™ÁÅ žÁŨ€þÂä™ÁÅ.©™ÉÁљà ¥ÉÅÁÅ™ÁÅ §Â £Â£Å €þÁÅÁÅþà þþÉ ¨ÅÏà ¨Â¬Ã žÂþÃä¡ÁýÅÛÁÅþà ™ÃÏúà ¡Ëà ¨±ÂþÁÅ. €¦þ þÂÁÅ ˆ¥Ã €©Á¬Á§ÁÏ ¨žÁþÁäýÅÛ¡Á™ÁÅÁÅþÂä™ÁÅ ‚Á þÂÁÅ œÁ¡ÁåžÁÅ €þÁÅÌþà þ þËýà ©Ã¡å¬ÁÅÁÅþÂä. £Âë±ÂÏý ¥Á ÂœÁë¥ ©ÁôþÂä¦. œÁþÁ ¡Ëà ©Â¨ÂþÁÅ ¬Áå§Áî ¨žÁÅ ¥ÁþëÃÃ. ‚Á¨Â¤ÁÏ ¨žÁÅ €þà £Âë ±ÂÏý ©Ã¡å¬ÁÅÁÅþà œÁþÁ ¡Ëà ©Â¨Ã ¡Á™ÁÅÁÅþÂä.€žÃ þÂÁÅ ÁÅúÁÅÖÁÅÏýÍϞà Âþà ƒ¥Áþëà ¥Á ÂœÁëÏ ˆ¥Ã œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ€þÁäýÅÛ ¡Á™ÁÅÁÅþÂä™ÁÅ. ˆ¥Ã ú³Â¥ÁÅ €þà €œÁþà €ÏÂþÃä ¡ÁýÅÛ ÁÅþà þžÂÏýÍìà ¡ÉýÅÛÁÅþà ¡ËþÁÅϙà þþ ©ÁõÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ. ¬ʡÁô©Áõ ¬Á§Ãà þÂÁÅ ¦Á ¬ÁÏ ©ÁúÃÖϞà €¦þ €œÁþÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ˆ¥Ãú¦Á™ÁÏ ¨žÁÅ. œÁþÁ úœÁŨŠœ¬ÁÅÁÅþà þ ¬Á¨ ¡ËþÁ ©¬ÁÅÌþÂä.©ÁõÿÁÅÏ €þÁäýÅÛ €¨Â ¡Á™ÁÅÁÅþÂä™ÁÅ.þþÁÅ ¥Á®Ãì þ úœÁŨœÌ ©ÂýÃþà ©ÌœÁÅàÁÅÏýÆ ¬ʡÁô €¨Â ©ÁõÂþÁÅ.€œÁþÃà ú¨Š€þÁäýÅÛ £Ì®ÁÅÁÅÑþÁ §֪™ÁÅ þ žÂÏýÍì. úà ±Â™ÁÅ¥Áþëà þÂÁÅ €©ÁÁÅÏ™Âþ §ÁÅÖÁÅþ™ÁÅ. ˆ¥Ã ú³Â¥ÁÅ ‚Á ©®ÁÅì¡ÉýÅÛͩ¨ìÃÏž £ÂœÁÆëÏ ÁÅ ©É®Ãì €þÁÅÁÅþà €œÁþà ¡ËþÁÅÏ™ ¡ÁÁÑÁÅü§Ãà ÃÏžÃà žÃà ™Í§ œ¬Ã öÁ¨ ¨Íà ©ÁúÂÖþÁÅ.©™ÁÅ ¡Á™ÁÅÁÅþÂä™Â? €þÁÅÁÅÏýÆ ©Â™Ã ©Ë¡Áô úÁƪÂ, £É™ ¨ÂêÏ¡©É¨ÅœÁŧÁÅ ¨Í ¬þ ÁþáÃÏú¬Á§Ãà ˆ¥Ã ú¦Á Âê¨Í €§ÁáÏ ©Á™ÁÏ ¨žÁÅ.œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡ÁýÅÛÁÅþà ™ÃÏúÁÅÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. 18 ˆ¨Åì
 
©ÁôÏ™Á©í™Ãà ‚ÏœÁ ͧÃÁ ©ÁôϞ €þÅÁÅÏýÆ €ýÅ ©Ë¡ úÁƬÁÅàþÂä.¬ÁþÁä ±Ì™ÁÅ ©ÁôϞà ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ. þÂÁÅ ¡ÃúÃÖ €¨ÍúÁþÁ¨Å ©Á¬ÁÅþÂä¦þþÁÅ ©É®Ãì ©Â™Ã ¡ËþÁ ¡Á™ÁÅÁÅÏý ©Â™ÁÅ þÁþÁÅä ú³Â™ÁÅ ©¨Å¡ÉýÅÛÍ©Á™ÁÏ ‡ÏžÁÅÁÅ €þáóÍàϞà ©É®Áìþ €þÁÅÌþà ¥Á¨ €¨ÍúÃÏúÂ.þÂÁÅ 28 ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨Å ©™Ã¥É 18 £ÂÁÅÏ™ÁžÁÅ €þÁÅÁÅþÁä. þÂÁÅ€¥Áé ¨ÂÁ £ÂÁ žÁƨ ‡ÁÅÑ©Á €þÁÅÁÅþÂä Âþà ©™Ãà Áƙ þÁ!!€ÏœÂ ŠÁ €¥ÁéÁÅ ¡ÁôýÃþÂ¥ÁÅ ÁžÂ €ÏžÁÅ ©™Ã žÁƨ ˆÁÅÑ©€þÁÅÁÅþÂä. ©™Ã ¡É®ÂÏ £ÂÁ ¬ÁÅŽ¡Á™ÁÅœÁÅϞà þ ¨ÂÁ ͧÃÁ¨ÅúÁÏ¡ÁôÍžÁÅ €þÁÅÁÅÏýÆ úɦê þ žÂþà ¡ËþÁ ¡ÉýÅÛÁÅþÁä €Ïœ ŠÁ³Â§Ã ´Â €¦Á ÂêþÁÅ. þ ¡ËþÁ þÁƨŠ±ÍÁÅ Áƙ ¨ÁÅϙ þÁÁäÏ©ÁôþÂäþÁþà œÉ¨Å¬ÁÅÁÅþ¬Á§ÃÃ.ŠÁ ©®Á ©Â™ÁÅ ¬Á™Éþ  ¨Éì þ þÁÁä ¬Áí§Æ±ÂþÃä ©Â™ÃÃúÁÆ¡ÃÏúÃþÁý €þà £Âœ §ÁÆÏ à ©É¨Â¥ÁÅ €þÁÅÁÅþÂä. ŠÁÑ ³Â§ÃúÁƬà ©É¨Â¥ÁÅ €þà ©Â™Ã ©Ë¡Áô úÁƬ ²Â¬  €™Ã¬ÁÅþÂä™ÁÅ þþÁÅ€þÁÅÁÅþÁä ‚Á €¦±ÍœÁÅÏž¥É €þà €ÏœÂ ŠÁѳ§à pressure ¡ÃúÃ§à úªÂ™ÁÅ.‚Á ©É®ì þþÁÅ ™ÃÏúÁÅÁÅþà §ÁÅÖÁÅϞ¥ÁÅ €þãœÁÆëÏ ¨Íà ©É¨ÂþÁÅ.€ÁÑ™Á ÁƧÁÅÖþà ¥É¨Ãì þ žÂÏýÌ ©¨Åì ¡ÉýÅÛÁÅþÀ™ÃÏúÁÅÁÅÏýÅÏý ¡ÃúÃÖ ¡ÃúÃÖ €¨ÍúÁþÁ¨Å ©Á¬ÁÅàþÂä¦. ©Â™Ãà ŠÁchance ‚¬ þÂÁÅ ¬ÁÅŽÅÏ žÁÁÅÑœÁÅϞà ©Â™Ãà ¬ÁϜͫÁÏ©ÁôÏýÅÏžÃ. ©Â™ÁÅ €¨Â ™ÃÏúÁÅÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ þþÁÅ ‚¨Â€™ÃÏúÁÅÁÅÏýÅþÂä ‚žÁâ§Ãà ©¨à Âþà ‡¨Â ©Â™Ãþà €™ÁÁ™ÁÏ€þÁÅÁÅÏýÆ ©¨Åì ™ÃÏúÁÅÁÅÏýÅþÂä. sudden  £ÂœÁÆëÏ dooropen €¦ÏžÃ.

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ahmad liked this
Raju Yadav liked this
Raju Yadav liked this
Raju Yadav liked this
Raju Yadav liked this
anil7gsari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->