Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sreten Petrovic - Mitologija Raskrsca

Sreten Petrovic - Mitologija Raskrsca

Ratings: (0)|Views: 80 |Likes:
Published by Jovischa

More info:

Published by: Jovischa on Jun 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2010

pdf

text

original

 
СРЕТЕН ПЕТРОВИЋ
СРПСКА МИТОЛОГИЈА 
М И ТО ЛО ГИ ЈА РА С К РШ Ћ А 
IV КЊИГА 
 
 Др СРЕТЕН ПЕТРОВИЋ
СРПСКА МИТОЛОГИЈА 
У ПЕТ КЊИГА ЧЕТВРТА КЊИГА 
МИТОЛОГИЈА РАСКРШЋА 
Прво издање, 2000. године
Издавач
ПРОСВЕТА - НИШ
За издавача
БОЖИДАР МАРКОВИЋ
 директор
Редакција
 Др ВЕСЕЛИИ ИЛИЋ
 ДОБРИВОЈЕ ЈЕВТИЋ
ТИХОМИР НЕШИЋ
Уредник 
 Др ВЕСЕЛИИ ИЛИЋ
Рецензенти целокупног издања
 Академик ДРАГОСЛАВ АНТОНИЈЕВИЋ Др НИКОЛА ПАНТЕЛИЋ Др ЛУКА ПРОШИЋКомпјутерски преломБРАНИСЛАВ МИЈАТОВИЋ
 ЛАУРА ВАРНА 
Корице
 ДРАГАН МОМЧИЛОВИЋ
Мапе у књизи 1 и 2 израдио Сретен Петровић.Већину фотографија у 1. 3. 4 и 5. књизи
снимио Раде Милисављевић; део фотографија
снимили су: Миленко Милијић, Златко Манић и Сретен Петровић
Штампа
ПРОСВЕТА - НИШ
Тираж 500 примерака
ISBN 86-7455-415-6
Публикование овог издања финансијски je помоглоСавезно министарство за развој, науку и животну средину 
САДРЖАЈ
УВОД 5
1. Опште одређење "раскршћа" 5
2. Хеката богиња "раскршћа" 8
3.
Дионизијско-трачка митологија, лунарни култ и Хермес 17
РАСКРШЋА У МИТОЛОГШИ, МАГИЈИ И КЊИЖЕВНОСТИ 23
РАСКРШЋА У СРПСКОЈ ЕТНОЛОГИЈИ, МИТОЛОГШИ И МАГИЈИ .... 231. Жртвовање на раскршћима 232. Жртвовање умрлима 283. Сахрањивање 314. Врачање 35РАСКРШЋА У ГЕРМАНСКОМ МАГИЈСКО-КУЛТНОМИ МИТОЛОШКОМ СИСТЕМУ 38
РАСКРШЋА У "ИСТОЧНОЈ КУЛТУРНОЈ ЗОНИ"
НА АУТЕНТИЧНИМ ПРИМЕРИМА 491. Раскршће, тромеђа и моропутина 502. Жена и раскршће 533. Магијске радње у функцији одржања живота, децеи одраслих, предупређења болести и урока, "наврата" 544. Љубавна магија: придобијање вољене особе 665. Магијско лечење стоке; поспешивање рода у пољима 676. Магија за проналажење мајдана са златом 697. Магија у негативно] функцији: против злочиначних радњи других 708. Магијско разбијање посуда и клање на раскршћу 739. Жртвовање на раскршћу, у планини 7610. Додатак 77РАСКРШЋА У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 791. Магијско продужење живота деце 792. Врачање болеснима и магијско избављење грешних 803. Сахрањивање умрлих због љубавне чежње 814. Сахрањивање самоубица и умрлих неприродном смрћу 845. Обесни људи испаштају грехове 846. Раскршће - улаз у свет мртвих 847. Епифанија Хекате у ликовима смрти: кума и куга 858. Да ли су виле соларни облик Хекате? 86
ЗАКЉУЧАК ПРВОГ ДЕЛА ИЗЛАГАЊА 91
 
ЕДИП НА РАСКРШЋУ - ПРИЛОГ ТУМАЧЕЊУ 95
МИТ О ЕДИПУ ИЗ АУТЕНТИЧНИХ ИЗВОРА 951. Гревоова реконструкција мита 952. Гревсово тумачење неких важних елемената мита 983. Кунова интерпретации мита 1014. Из књижевних извора античких писаца 1035. Паралеле у српској епској књижевности 112ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ МИТА О ЕДИПУ 1211. Психоаналитичко тумачење 121Класична, Фројдова интерпретација 121Остали психоаналитички покушаји тумачења 1222. Културно-историјска, социолошка интерпретација 128Критике Фројдовог становишта 128Бахофен и теорија матријархата 130Фромова анализа 136Шмитбауер. Покушај нове интерпретације 1403. Структуралистичка интерпретација 151ПОКУШАЈ ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ 154 ЛИТЕРАТУРА 171ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР 173ИМЕНСКИ РЕГИСТАР 186
УВОД
1. Оишше одређење "раскршћа
Појам "раскршћа" представља једно од изузетно важних "култних"и "обредних" места у митолошко-магијским системима бројних индоев-ропских народа. Утолико и у традицији српског и грчког народа, чији сезнатан део веровања о "раскршћима", осим у бројним ритуалним и култ-ним радњама, које се и данданс још упражњавају бар код српског народа,налази и у неколиким имагинативно-симболичким формама: у епском,приповедном и драмском стваралаштву. У компаративно] анализи пока-заћемо да je митолошко-магијска функција "раскршћа" забележена наширем простору но што га запоседају Индоевропљани. Тиме се долази дозакључка да феномен "раскршћа" постаје, унеколико, елементом колек-тивне, архетипске структуре људи најразличитијег порекла и култура,
тако да уз култ "камена", "воде", "дрвета", "змије", "мандале", "круга" и
"ватре", постаје важна чињеница духовног потенцијала човека. СтеванЈосифовић (1932: 52-53) je забележио да се код "многих народа, раскршћасматрају као опасна, 'нечиста' места. Ту се скупљају духови и зли демони,немирне душе играју ту дивље игре под
месечином,
ту се бацају уврачанествари". Савремени Грци дубоко верују да у "подне зли демони играју пораскршћима".Сматрам, међутим, да се од укупног броја свих веровања, највећиброј активности демонских бића одиграва у току ноћи. Или одређеније,врачања и магијске радње најширег спектра врше се на раскршћима у глуво доба ноћи, због чега управо "раскршћа", као и саме магијске чиникоје су повезане са њима, имају "изразито хтонски" и "лунарни карак-тер". Али, и то ваља имати на уму, један број магијских и култних радњиобавља се и у току дана, за време сунчева кретаньа. Реч je, на пример, означајним ритуалима везаним за свадбене и погребне обичаје, a није ма- ли број оних које налазимо у обредима рођења деце, посебно, у магиј-ским поступцима у циљу очувања живота деца у оним породицама у који-ма се "деца не држе". Јосифовић (1932: 53) je и сам приметно да се "нараскршћима [...] врача поглавито при свадби". Готово код свих примитив-них народа постоје "старинска веровања о злим духовима који бораве напутевима и раскршћима".Нема никакве сумње, да "раскршћа" имају исти статус као гробља,због чега се људи на истоветан начин прибојавају ових места, а када je

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->