Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thủy lực công trình

Thủy lực công trình

Ratings: (0)|Views: 1,593 |Likes:
Published by leduat
Chương I Dòng chảy ổn định trong kênh hở
Chương I Dòng chảy ổn định trong kênh hở

More info:

Published by: leduat on Jun 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2012

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng I Dòng ch
y
đề
u không áp trong kênh TH
Y L
Ự 
C CÔNG TRÌNH
3
CH
ƯƠ 
NG I
DÒNG CH
Y
N
ĐỊ
NH TRONG KÊNH H
Ở 
 
(Steady uniform flow in an open channel)
 
Đ
ây là ch
ươ 
ng quan tr 
ng làm c
ơ 
s
ở 
tính toán dòng ch
y
n
đị
nh không
đề
uvà không
n
đị
nh.
 
Trong th
c t
ế
, chúng ta th
ườ 
ng g
 p các bài toán thi
ế
t k 
ế
m
t c
t lòng d
n nh
ư
 kênh,
đườ 
ng
ng, c
ng ng
m
ở 
các ngành k 
thu
t Thu
l
ợ 
i, môi tr 
ườ 
ng,c
u
đườ 
ng, thoát n
ướ 
c
đ
ô th
. . .
 
C
ở 
s
ở 
tính toán là công th
c Chezy (1769). Tính toán ch
y
ế
u là hình thangtheo 2 cách là gi
i tích và tra b
ng c
a Ag
ơ 
rôtskin. Ngoài ra tính m
t c
t hìnhtròn.
1.1.
 
KHÁI NI
M
 Dòng ch
y
đượ 
c g
i là
n
đị
nh khi v
n t
c không ph
thu
c th
ờ 
i gian vàkhông
đổ
i
ở 
m
i m
t c
t.
Đ
i
u ki
n
để
dòng ch
y
đề
u không áp:
1.
 
L
ư
u l
ượ 
ng không
đổ
i theo th
ờ 
i gian và d
c theo dòng ch
y, Q(t,l)=Const.2.
 
Hình d
ng m
t c
t, chu vi và di
n tích m
t c
t
ướ 
t không
đổ
i d
c theo dòngch
y. Nên
độ
sâu m
c n
ướ 
c trong kênh không
đổ
i; h(l)=const hay
0
=
dl dh
.3.
 
Độ
d
c
đ
áy không
đổ
i, i=const.4.
 
H
s
nhám c
ũ
ng không
đổ
i, n=const.5.
 
S
phân b
l
ư
u t
c trên các m
t c
t là không
đổ
i d
c theo dòng ch
y. N
ế
u m
t trong các
đ
i
u ki
n trên không th
a thì dòng ch
y s
không
đề
u.Dòng ch
y
đề
u trong kênh h
ở 
th
ườ 
ng là dòng ch
y r 
i,
đồ
ng th
ờ 
i th
ườ 
ng
ở 
khu s
cc
n bình ph
ươ 
ng, theo Chezy công th
c tính v
n t
c (
mean flow velocity
):
 RJ v
=
, m/s (1-1) Trong
đ
ó:J
Độ
d
c th
y l
c (
 slope of energy gradient 
);C H
s
Chezy (
Chezy coefficent 
),
đượ 
c xác
đị
nh theo m
t trong các côngth
c sau:
 y
 Rn
1
=
, m
0,5
/s (1-2)v
ớ 
i y xác
đị
nh nh
ư
sau:
 
Theo công th
c Pooc
ơ 
râyme :
51
=
 y
(1-3)
 
Theo công th
c Manning:
61
=
 y
(1-4)
 
Theo công th
c Pav
ơ 
lôpski :
( )
1.075.013.05.2
=
n Rn y
(1-5)
 
Theo Công th
c Ag
ơ 
rôtskin (1890):C = 17,72(k+lgR), m
0,5
/s (1-6)
nn
05643,072,171
==
(1-7)
 
Ch
ươ 
ng I Dòng ch
y
đề
u không áp trong kênh TH
Y L
Ự 
C CÔNG TRÌNH
4
 
đ
ó:n là h
nhám ;R là bán kính th
y l
c
(
The hydraulic radius
)
, xác
đị
nh theo công th
c:
 X  R
=
, (m) (1-8)V
ớ 
i: W, X di
n tích m
t c
t
ướ 
t (m
2
) và chu vi
ướ 
t (m).G
i: i là
độ
d
c
đ
áy kênh (
 slope of channel bed 
),
α
là góc l
 p b
ở 
i
đ
áy kênh và
đườ 
ng n
m ngang,
đượ 
c xác
đị
nh i = sin
α
.Theo
đ
i
u ki
n dòng
đề
u, thì ta có:Vì dòng ch
y không áp, nên áp su
t t
i t
t c
các m
t c
t nh
ư
nhau.
Độ
sâu dòng
đề
u không
đổ
i d
c theo dòng ch
y, nên m
t n
ướ 
c song song v
ớ 
i
đ
áy kênh (
độ
d
c
đ
o áp và
đố
c
đ
áy kênh b
ng nhau).V
n t
c trong dòng ch
y c
ũ
ng không
đổ
i, nên c
t n
ướ 
c l
ư
u t
c c
ũ
ng không
đổ
i.
Đ
i
u
đ
ó ch
ng minh r 
ng: J = i, vì v
y công th
c Chezy dùng cho dòng
đề
utrong kênh h
ở 
vi
ế
t d
ướ 
i d
ng:
 Ri
=
, (m/s) (1-9)Công th
c tính l
ư
u l
ượ 
ng (
 
discharge of flow ; flowrate
) :
 RiWC Q
=
,(m
3
/s ) (1-10)G
i
đ
un l
ư
u l
ượ 
ng :
 RWC  K 
=
, (m
3
/s ) (1-11) Nên l
ư
u l
ượ 
ng:
i K Q
=
, (m
3
/s) (1-12)Do i th
ườ 
ng nh
nên
độ
sâu trong kênh
đượ 
c xem nh
ư
là kho
ng cách th
ng
đứ
ng t
m
t
đ
i
m trên m
t n
ướ 
c t
do
đế
n
đ
áy kênh. Nh
ư
v
y m
t c
t
ướ 
t c
ũ
ngxem là
đứ
ng ch
không vuông góc
đ
áy kênh.
1.2.
 
CÁC Y
U T
TH
Y L
Ự 
C C
A M
T C
T
ƯỚ 
T
1.2.1
 
M
t c
t hình thang
đố
i x
ứ 
ng (hình 1-1)
 Hình thang là hình t
ng quát cho hình ch
nh
t vàhình tam giác. H
ơ 
n n
a, trong th
c t
ế
khi thi
ế
t k 
ế
kênh
đấ
t tính theo m
t hình thang d
 
n
đị
nh h
ơ 
n nh
ng lo
im
t c
t hình d
ng khác. Vì v
y trong ch
ươ 
ng này,nghiên c
u khá k 
v
các bài toán v
m
t c
t
ướ 
t hìnhthang. Ta g
im = cotg
α
là h
s
mái d
c. Xác
đị
nh theo tínhtoán
n
đị
nh c
a b
ờ 
kênh.H
s
:
hb
=
 β 
(1-13)Di
n tích m
t c
t
ướ 
t
(
flow Area
)
:
hmhb
)(
+=
, (m
2
) (1-14)hay
2
)(
hm
+=
β 
, (m
2
) (1-15)Chu vi m
t c
t
ướ 
t
(
wetted Perimeter 
)
:
2
12
mhb X 
++=
, (m) (1-16)hay
( )
hm X 
2
12
++=
β 
, (m) (1-17)
Hình 1-1
 bB
α
h
 
 
Ch
ươ 
ng I Dòng ch
y
đề
u không áp trong kênh TH
Y L
Ự 
C CÔNG TRÌNH
5
Chi
u r 
ng m
t thoáng
(
free surface width
)
:B = b +2mh, (m) (1-18)Trong
đ
ó : b là chi
u r 
ng
đ
áy kênh
(
bed width of channel 
)
; (m)h là chi
u sâu m
c n
ướ 
c kênh
(
flow depth
)
. (m)
1.2.2
 
M
t c
t hình ch
ữ 
nh
ự 
t
Hình ch
nh
t là m
t tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p riêng c
a hình thang khi :H
s
mái d
c m=0.Di
n tích m
t c
t
ướ 
t (m
2
):
bh
=
(1-19)Chu vi m
t c
t
ướ 
t (m):
hb X 
2
+=
(1-20)Chi
u r 
ng m
t thoáng (m): B = b (1-21)
1.2.3
 
M
t c
t hình tam giác cân
Hình tam giác là m
t tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p riêng c
a hình thang khi:Chi
u r 
ng b=0Di
n tích m
t c
t
ướ 
t (m
2
):
2
mh
=
(1-22)Chu vi m
t c
t
ướ 
t (m):
2
12
mh X 
+=
(1-23)Chi
u r 
ng m
t thoáng (m): B = 2mh (1-24)
1.3.
 
M
T C
T CÓ L
Ợ 
I NH
T V
TH
Y L
Ự 
C
Trong cùng m
t
đ
i
u ki
n:n, i, m và W không
đổ
i, n
ế
u m
t c
t nào d
n l
ư
ul
ượ 
ng l
ớ 
n nh
t thì m
t c
t
đ
ó có l
ợ 
i nh
t v
th
y l
c.Ta nh
n th
y r 
ng
ng v
ớ 
i cùng m
t di
n tích c
a m
t
ướ 
t, l
ư
u l
ượ 
ng s
càngl
ớ 
n khi bán kính th
y l
c R càng l
ớ 
n. Nh
ư
v
y
để
m
t c
t l
ợ 
i nh
t v
th
y l
c, khi bán kính th
y l
c l
ớ 
n nh
t, c
ũ
ng có ngh
 ĩ 
a là khi chu vi
ướ 
t nh
nh
t.Trong nh
ng kênh có di
n tích b
ng nhau thì hình tròn có chu vi bé nh
t. Nh
ư
ng trong th
c t
ế
t ít khi xây d
ng kênh nh
ư
v
y vì thi công khó kh
ă
n vàkhông
đả
m b
o, lúc s
d
ng d
b
s
t l
ở 
; mà ch
s
d
ng v
ớ 
i kênh b
ng bê tông,g
ch
đ
á ...
Đố
i kênh m
t c
t hình thang ta hay s
d
ng, nên xét
đ
i
u l
ợ 
i nh
t v
th
y l
c,t
c xem quan h
các
đạ
i l
ượ 
ng:n, Q, i, w, R.T
công th
c (1-14), suy ra:
mhhb
=
(1-25)Thay vào (1-16), ta có:
hmmh X 
)12(
2
++=
(1-26)
Để
P
min
ta tính:
0
=
dhdX 
 
012
22
=++=
mmhdhdX 
 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trang Nguyen liked this
Ruby Pham liked this
thienlynd liked this
Huy Thong liked this
anhvu1979 liked this
Le Cong Dinh liked this
Trung Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->