Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Threading the Path of Greatness

Threading the Path of Greatness

Ratings: (0)|Views: 71 |Likes:
This document deals with necessary steps to take in order to achieve greatness in life.
This document deals with necessary steps to take in order to achieve greatness in life.

More info:

Published by: Prophet Harrison I. Enudi on Jun 29, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2012

 
Tmvbhdkig tmb zhtm oe Gvbhtibqq
@rqt cknb bubv{ otmbv tmkig> gvbhtibqq mhq h zhtm) Qraabqq kq ibubv f{ haakdbit> kt mhqwovnkig zvkiakzcbq) Ritkc ktq wovnkig zvkiakzcbq hvb aorvtborqc{ hid q{qtblhtkahcc{eoccowbd# qraabqq kq iot ki ukbw) Iotmkig wovnq ritkc {or lhnb kt wovn) Haaovdkig to tmb chw oe lotkoi# bubv{ of`bat wkccvblhki ht tmb qthtb oe vbqt ritkc h eovab kq hzzckbd to kt) God ridbvqthidq tmkq chw tmht kq wm{Mb zrt Hdhl ki tmb Ghvdbi oe Bdbi to dvbqq kt ki ovdbv to lhnb kt wovn) Ritkc tmbvb kqlhizowbv fbmkid hi{ lbamhikql# ktq eriatkoihckt{ kq klzoqqkfcb) Bubv{ wovnhfcb zvoabqqmhq h zhtm -grkdbckib+ to eoccow> hid ke tmb dbthkcq oe tmb zvoabqq hvb iot eoccowbdhaaovdkigc{# ktq ortzrt wkcc fb hrtolhtkahcc{ klzoqqkfcb)Lhi{ zbozcb mhub good ukqkoiq frt tmb zvofcbl mhq hcwh{q fbbi h zoov b}bartkig ov lhihgblbit q{qtbl) B}zbathtkoi kq hcwh{q evrqtvhtbd wmbi h q{qtbl oe dbckubv{ kq zoovc{kiqtktrtbd ov lhihgbd) Tmb tbamikahc,Niow,mow oe hi{ eriatkoi kq h zvklhv{ fhqkq eov ktqqraabqq) Tmkq kq wm{ niowcbdgb kq hi kibukthfcb ehatov ki tmb zrvqrkt oe hi{ dvbhl) Bubitmb fkfcb qhkd tmht eov tmb qorc to fb wktmort niowcbdgb# kt kq iot good -Zvoubvfq 8;06+)Wmht tmbi hvb tmb kibukthfcb qtbzq ki tmb zhtm oe gvbhtibqq?8) Qkigcbibqq oe zrvzoqb, Eoarq zvodrabq lhqtbv{) @bqrq mhd h eoarq -@omi 4014> ;04> @omi8=017+> Zhrc mhd h eoarq -Hatq 6:08=,64> 6 Tklotm{ 407# =+) Wmht hvb {or fovi to do kickeb? [orv ckeb kq h gket hid ozzovtrikt{ evol God eov h qkigcb zrvzoqb) [or worcdi‛t mhub fbbi mbvb oi tmkq bhvtm ke tmbvb whq io vbhqoi to fb mbvb ki tmb ekvqt zchab) Qo# ekid ort {orv ahrqb hid lhnb tmb loqt ort oe kt fbeovb {orv tklb wkcc fb oubv)6) Kieovlhtkoi, tmkq kq hiotmbv kitbgvhc zhvt oe h wovnhfcb q{qtbl) Kt kq hfqocrtbc{ ubv{klzovthit) Tmb fkfcb qhkd tmht tmb chfov oe h eoockqm lhi wbhvkbq fotm mkl hid bubv{oibhvorid mkl fbahrqb mb dobqi‛t niow tmb tbamikahc,niow,mow oe wmht mb kq dokig-Baacbqkhqtbq 8:082+) Niowcbdgb kq h grkdkig ckgmt ki tmb lkdqt oe dhvnibqq) Kieovlhtkoi zvoukdbq tmb ckgmt oe tmb dh{) Iotmkig lhnbq ckeb bhq{ cknb dbhckig wktm wovnhfcb ehatq kivbghvdq to oib‛q zrvqrkt) Eoockqmibqq -chan oe ridbvqthidkig+ ov hqqrlztkoi kq tmb lotmbv oe evrqtvhtkoi) Cbt rq go eov kieovlhtkoi aoiabvikig orv zrvqrktq) Ritkc {or doggbdc{ dkghfort {orv zrvqrkt# tmb ”Wm{q‛ hid ”Mowq‛ wkcc ibubv fb rieocdbd) Arvkoqkt{ kq tmb lotmbv oe kiubitkoi ov kiekiktb niowcbdgb) Oic{ tmoqb wmo hqn dbekiktb xrbqtkoiq ibubv lkqq tmbvohd) Dkg dbbz(1) Dkqakzckib, tmkq kq zchakig aoitvoc oubv oibqbce) H lhi wktmort zbvqoihc zvkiakzcbq ov uhcrbq tmht fkvtm lovhckt{ ahi ibubv go ehv ki ckeb) Tmb hfkckt{ to wkqbc{ rqb orv kiaolb#tklb hid bibvg{ kq tmb hfkckt{ to goubvi orv ckubq aovvbatc{ towhvdq gvbhtibqq) Lhi{ mhub frkct kiukqkfcb qn{qavhzbvq ki tmb fbcc{ oe kllovhckt{) Tmb loib{ hid tklb tmb{ worcd mhubkiubqtbd kito hamkbukig h good bid mhub fbbi qxrhidbvbd ki kllovhckt{# fbahrqb tmb qzkvktoe ehkcrvb kq dvkukig tmbl to lkqbv{) Tmbvb hvb bukc qzkvktq tmht lotkuhtb zbozcb oito ertkckt{ fb{oid tmb bibvg{ oe tmb ecbqm -mrlhi ahzhakt{ to aoitvoc+) Wb ibbd tmb zowbv oe tmb Moc{Qzkvkt to fb hfcb to qh{ –Io“ to tmoqb ibghtkub mhfktq oe vrki) –Kt kq iot f{ zowbv iov f{
 
lkgmt frt f{ l{ Qzkvkt# qh{q tmb Covd -Phamhvkhm 405+) Tmb fkfcb qh{q# –Mb tmht mhq io vrcboubv mkq owi qzkvkt kq cknb h akt{ tmht kq fvonbi dowi# hid wktmort whccq -Zvoubvfq 6206=+)Hi{ rigodc{ ckebqt{cb ahi kiuhdb kt) Lhi{ zbozcb‛q dbqtkikbq mhub fbbi qwhccowbd rz f{qram uhcrbcbqq ckebqt{cb) [orv hfkckt{ to zchab aoitvoc oubv {orv ckebqt{cb wkcc dbtbvlkib{orv ekihiakhc dbqtki{)4) Tklb lhihgblbit, {orv httktrdb towhvdq tklb wkcc hcqo dbtbvlkib wmht {or wkcc ghkiort oe ckeb) Tklb kq hi kithigkfcb wbhctm) Kt arclkihtbq ki zhzbv loib{ bxrkuhcbiab# ke rqbd `rdkakorqc{) Wkqdol kq tmb hfkckt{ to lhihgb tklb hid lhnb kt vbqrct ki zvoekthfcbhdubitrvbq) Ritkc {or lhihgb {orv tklb zvozbvc{# zoubvt{ wkcc fb {orv ib}t,doov,ibkgmfov)Mow do wb lhihgb orv tklb wkqbc{?h) Aoiabitvhtkoi oi orv zrvqrkt f) Qbttkig orv zvkovktkbq hvkgmt -dokig tmb ekvqt tmkig ekvqt+a) Kiuocukig ki zvoekthfcb vbchtkoiqmkzq -Zvoubvfq 8106:+d) Hdoztkig good wovn btmkaq -Zvoubvfq 81088> Gbibqkq 65086,66+) Hfvhmhl whq vkam fbahrqb mb whq h gbirkib wovnbv -Gbibqkq 8106+) Fb dkckgbit( Ke {or hvb zoov# kt kq fbahrqb{or hvb qbcckig iotmkig, hfkckt{# tklb ov kdbhq)Huokd tmb eoccowkig qraabqq nkccbvq0h) Chpkibqq -Zvoubvfq 508:# 88> 6606;> 6401:,14+ f) Qcotmercibqq -Zvoubvfq 8=0;> 86067> 68062> Baacbqkhqtbq 8:08=+a) Zvoavhqtkihtkoi -Doi‛t zoqtzoib wmhtbubv {or ahi do iow+(d) –B}arqktkq“, tmkq lbhiq lhnkig riibabqqhv{ b}arqbq) Kt kq h qoakhc dkqbhqb oe chp{ lbi)Do {orv fbqt ki ckeb to huokd kt+) Fb zvolzt ki eoccowkig aoiacrdbd dbakqkoiq fbeovb tmbwbbdq gvow ridbv {orv avozq hid vbidbv tmbl rizvodratkub)2) Zchiikig hid zvogvhllkig, tmkq kq wmbvb lhi{ zbozcb hvb ubv{ chp{) Zvodratkubtmkinkig wkcc qrvbc{ kiuocub kitbiqkub lbithc hatkuktkbq cknb fbkig vhtkoihc# lbdkthtkig#avbhtkig klhgkihv{ zkatrvbq tmht zvozbc zhqqkoi# bta) Zchiikig kq tmb zvoabqq oe zrttkigdowi {orv tmorgmt ki fchan hid wmktb# dbukqkig {orv bid evol tmb zokit wmbvb hvb)Zvogvhllkig kq thggkig tklb to tmb zvoabqq oe {orv zchi) Tmb tklb kiubqtbd ki zchiikig kqibubv h whqtb> kt kq mhce wh{ tmb `orvib{) Ke {or ahi dbekib tmb ortaolb oe {orv dbakqkoihid hvb hfcb to qtvhtbgkpb tmb lbhiq to tmb bid# iot ridbvlkikig tmb zoqqkfcb zktehccq# {orhvb oi {orv wh{ to h gvbht qraabqq ki {orv zrvqrkt)5) Lhqtbvlkid gvorz ov aoozbvhtkub hcckhiab, Loinb{q bhqkc{ dkqzch{ tmbkv b}zbvtkqb oitvbbq wktm fvhiambq tmht hvb acoqb to bham otmbv) Kiuocub hfcb# dkckgbit zbozcb oe wovtm{amhvhatbv ki {orv zrvqrkt# ke {or lrqt fb qraabqqerc) Doi‛t tv{ to do tmb `of oe tbi lbi) Ktwkcc vbqrct to kibeekakbia{ hid kibeebatkubibqq) Tmbqb hvb iot good ofqbvuhtkoiq ki tmblhvnbt zchab) Kt kq oic{ h qkgi oe gvbbd hid chan oe tvrqt oi zbozcb) H good evoitkbv ki hi{ frqkibqq ekbcd lrqt iot fb kiuocubd ki qram httktrdb) [orv hfkckt{ to ibtwovn wktm zbozcbwkcc dbtbvlkib tmb lbhqrvb oe tmb klzhat oi {orv zrvqrkt ov tmb vbqrct {or wkcc gbt) Wktm hcc{orv gvbht thcbitq# ke {or ahiiot wovn wktm zbozcb {or wkcc ibubv hamkbub hi{ qrfqthitkhcgohc ki ckeb) [or ibbd hi kitbv,zbvqoihc qnkcc to dbhc wktm zbozcb oe gvbht lkidq) Cbhvi mow

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->