Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Graficke

Graficke

Ratings: (0)|Views: 615 |Likes:
Published by Zeljko PEkic

More info:

Published by: Zeljko PEkic on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
Vodi
č
zakupovinuGRAFI
Č
KEKARTICE
Napisao: Lars WeinandPrevod sa engleskog: Dr Radomir Jankovi
ć
 
 
Kratak sadržaj:
Ovaj "vodi
č 
" je napisan sa namerom da posluži kao uputstvo za kupovinu nove grafi
č 
ke kartice. On bi trebalo da pomogne po
č 
etnicima prilikom izbora za njih pravog modelakartice sa odgovaraju
ć
im skupom karakteristika, kao i da pruži izvesna objašnjenja u pogledunajnovijih tehnologija i svojstava grafi
č 
kih kartica.
 
Kupovina nove grafi
č
ke kartice bi, na prvi pogled, mogla da izgleda kao vrlo jednostavna stvar. Na kraju krajeva, kako prodaja na Internetu tako i u lokalnoj radnji nude gomilu razli
č
itih karti-ca, u svim kategorijama performanse i cene. Medjutim, to mnoštvo razli
č
itih kartica vam otežavada izaberete baš onu koja je idealna za vas. Morate da uzmete u obzir mnogo
č
inilaca u procesuselekcije, kako biste obezbedili da
ć
e vas vaš krajnji izbor usre
ć
iti u što je mogu
ć
e dužemvremenskom periodu.U ovom
č
lanku, objašnjavaju se svi kriterijumi za izbor i kupovinu grafi
č
ke kartice koja bašodgovara vašim specifi
č
nim potrebama. Koliko je svaki od
č
inilaca zna
č
ajan zavisi od vašihli
č
nih preokupacija i na
č
ina na koji nameravate da koristite svoju karticu. Na primer, neki ljudizahtevaju da imaju video na ra
č
unaru i to je za njih svojstvo "biti ili ne biti"; drugima ovamogu
ć
nost uopšte ne
ć
e biti mnogo zna
č
ajna. Da bismo vam pomogli da definišete svoje zahteve,da
ć
emo vam takodje i pregled tehnologija koje su se koristile u grafi
č
kim karticama nekad, kao ionih koje se u ovoj oblasti primenjuju danas.Podelili smo ovaj vodi
č
za kupovinu u šest velikih odeljaka u kojima se objašnjavaju svi zna
č
ajni
č
inioci. O
č
igledno je da nema savršenog na
č
ina da se daju prioriteti kriterijumima za izbor, zatošto se sklonosti i potrebe razlikuju kod svakog pojedinca. Redosled koji ovde predstavljamo jesamo jedna od mnogih mogu
ć
nosti i treba ga shvatiti više kao smernicu koja
ć
e vam pomo
ć
i da pronadjete sopstveno rangiranje kriterijuma. Zapamtite da je ponekad teško povu
ć
i granicu izme-dju tih pitanja, pa može do
ć
i do preklapanja izmedju nekih oblasti.
 
#1: Nameravana upotreba
 
#2: Tehnologija
 
#3: Performansa i kvalitet slike
 
#4: Budžet
 
#5: Proizvodja
č
i skup karakteristika
 
#6: Kupovina
Nameravana upotreba - kratak pregled
 
Prvi korak u odredjivanju idealne grafi
č
ke kartice je da se pregleda verovatno
č
itava gomila os-novnih aplikacija za koje koristite svoj PC ra
č
unar. Ako ve
ć
i deo vašeg vremena koje provoditeza ra
č
unarom koristite za kancelarijske aplikacije (kao što su obrada teksta, programi za tabelar-ne prora
č
une i sli
č
no) ili za rad sa nekim drugim 2D softverom, onda 3D performansa grafi
č
kekartice ne
ć
e igrati neku veliku ulogu u vašoj odluci o kupovini.Medjutim, u budu
ć
im operativnim sistemima, kao što su Microsoftov "Longhorn", korisni
č
ki in-terfejs
ć
e mnogo više koristiti 3D funkcionalnost grafi
č
ke kartice, pa 3D performansa može da bude potencijalno zna
č
ajna,
č
ak i za one koji baš ne koriste 3D aplikacije. Na primer, da bi sekoristila
č
ak i najprostija 3D verzija Longhornovog interfejsa - koja se zove "Aero" - puna po-drška DirectX 9 i 32 MB video memorije su verovatno baš minimum zahteva za grafi
č
ku karticu.Obimnija verzija "Aero Glass"
ć
e zahtevati podršku DirectX 9 i 64 MB video memorije!
 
 Naravno, pro
ć
i
ć
e još izvesno vreme dok Longhorn uspe na tržištu i pojavi se na nekom ra
č
unaruu vašoj blizini. A
č
ak i kada stigne, on
ć
e takodje postojati i u verziji sa 2D interfejsom, za onesisteme koji ne ispunjavaju specifi
č
ne 3D zahteve. Nešto više o Microsoftovom Longhornumožete da pro
č
itate
.Postoje sasvim merljive razlike u 2D performansi izmedju pojedina
č
nih kartica i razli
č
itih gene-racija
č
ipova. Medjutim, 2D performansa postoje
ć
ih grafi
č
kih procesora je dostigla tako visok opšti nivo da te razlike uopšte ne
ć
e prouzrokovati neku zna
č
ajniju promenu u svakodnevnojupotrebi u, na primer, okruženju Windows XP. Aplikacije kao što su Word, PowerPoint,Photoshop ili Acrobat ne
ć
e raditi ništa brže na vrhunskoj kartici nego na proizvodu namenjenomširokom tržištu. To zna
č
i da je u današnje vreme performansa grafi
č
ke kartice skoro u potpunostiodredjena njenom performansom za 3D. 
Savremene igre, kao što je Doom3, veoma su zahtevne u pogledu grafi
č 
ke kartice.
Kako se današnje grafi
č
ke kartice razlikujuuglavnom u pogledu 3D performanse, to jeverovatno glavni
č
inilac koji treba da raz-matrate ako uopšte imate nameru da se ba-vite igricama na vašem PC ra
č
unaru. Brojrazli
č
itih modela kartica, raznih generacijai cena je ogroman, kao što su to i razlike u3D performansi i skupovi karakteristika.
Č
ak i ako ste manje-više povremen igra
č
,koji tu i tamo odigra poneku igricu, ne bitrebalo da uštedite nešto malo para na pogrešnom mestu. Na kraju krajeva, vreme za ra
č
unarskuigricuu je vaše slobodno vreme i vi svakako ne želite da vam ono presedne zbog tamo neke bedne grafike sa malo detalja. Takav pristup može da dovede pre do o
č
ajanja nego do dobrezabave.3D arhitektura kartice - odnosno, generacije kojih 3D standarda ona podržava - veoma je zna
č
aj-na. Pripadnost 3D standardimna obi
č
no se izražava podrškom izvesnim generacijama Microsoft-ovog DirectX 3D API, koja se redovno ažurira. U ovom vodi
č
u
ć
emo kasnije re
ć
i nešto više o to-me. Za sada, želeli bismo samo da napomenemo da, iako
ć
e ve
ć
ina DirectX 8 kartica biti sasvimdovoljna za postoje
ć
e ra
č
unarske igrice, one ne
ć
e tako dobro obavljati posao za ve
ć
inu najnovi- jih i uskoro dolaze
ć
ih hit igrica, kao što su Doom III, Stalker i Half Life 2.Ako želite da zameniti svoju mati
č
nu plo
č
u kao i svoje grafi
č
ke kartice, opcija za vas bi moglada bude integrisano grafi
č
ko rešenje. Medjutim, imajte u vidu da je 3D performansa takvih reše-nja u najboljem slu
č
aju uporediva sa onom koju imaju najsporije dodatne kartice. Kao rezultat,takve mati
č
ne plo
č
e su samo za ograni
č
enu upotrebu u oblasti PC ra
č
unarskih igrica. Ako steviše usredsredjeni na kancelarijski rad i video uredjivanje, onda bi one za vas mogle da budusasvim zadovoljavaju
ć
e.Mnoge kompanije su nedavno zapo
č
ele kampanju obezbedjivanja mesta za PC u dnevnoj sobi.Glavna stvar koja prodaje takvo rešenje je PC-jeva prirodna pogodnost za video i zvu
č
nu repro-dukciju. I ovde se opet posebna pažnja posve
ć
uje grafi
č
koj kartici. U principu, bilo kakva grafi
č
-ka kartica može da prikazuje bilo koji video format, ali postoje velike razlike u rezultuju
ć
em op-

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rade Raonić liked this
Marija Todorovic liked this
sveovinu liked this
tkenan liked this
Cust liked this
duskosav liked this
t_gomirac4155 liked this
goca63 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->