Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Kiem Tra Mon Doc Hieu Lop 5 Cuoi Nam

De Kiem Tra Mon Doc Hieu Lop 5 Cuoi Nam

Ratings: (0)|Views: 602|Likes:
Published by tieuhoc

More info:

Published by: tieuhoc on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2010

pdf

text

original

 
Trường TH Xuyên MộcTên :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : 5A
. . . .
 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2009 – 2010MÔN: ĐỌC HIỂU – LỚP 5Thời gian : 30 phút
Đ
i
m :
Chký giám th:Chký giám kho:
A/ Ñoïc thaàm :
 
Hoïc sinh ñoïc thaàm baøi vaên sau ñaây töø 5 ñeán 10 phuùt sau ñoù laøm caùc baøi taäp beân döôùi.
COÂ BEÙ LAØNG CHAÊM
Ñoâng Chieâu beû cuïc ñaát seùt baèng naém tay ñaët treân maët baøn nhoû.Hai baøn tay em meàm maïi, thoaên thoaét bieán cuïc ñaát seùt voâ tri thaønh caùinoài xinh xaén, trong khi hai chaân em khoâng ngöøng di chuyeån xung quanh maëtbaøn. Neùt ñaëc bieät trong ngheà goám coå truyeàn cuûa laøng Chaêm laøkhoâng duøng baøn xoay maø ngöôøi thôï phaûi ñi xung quanh caùi baøn.Treân maûnh saân nhoû, nhöõng chieác noài troøn vo, ñeàu ñaën nhö ñöôïcñuùc töø moät caùi khuoân, ñöôïc taém naéng tröôùc khi ñem nung. ÔÛ queâÑoâng Chieâu, caùch nung ñoà goám cuõng khaùc laï, khoâng caàn cho saûnphaåm vaøo loø maø xeáp xen keõ vôùi rôm raï, cuûi khoâ thaønh nhieàu lôùp treânbaõi ñaát troáng ñaàu laøng. Khi gioù noåi, ngöôøi thôï môùi chaâm löûa chaùybuøng, vaø chæ caàn möôøi laêm ñeán hai möôi phuùt ñaõ ñuû chín saûn phaåm.Ñaõ chín giôø, Ñoâng Chieâu ngöøng tay, ñi oân taäp cho buoåi hoïc chieàu.Nhö bao coâ hoïc troø Chaêm nhoû khaùc, ngoaøi vieäc hoïc em coøn phaûi giuùpñôõ cha meï nhieàu vieäc ñeå caûi thieän cuoäc soáng voán khoâng maáy dö daû.Naêm nay Ñoâng Chieâu thi toát nghieäp tieåu hoïc neân em caøng phaûi hoïcnhieàu hôn...
Hoà Vieät Khueâ
B/ Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc, em haõy khoanh troøn chöõ caùi tröôùcnhöõng yù traû lôøi
ñuùng 
cho töøng caâu hoûi döôùi ñaây:
1/ 
Döôùi baøn tay kheùo leùo cuûa Ñoâng Chieâu cuïc ñaát seùt ñaõ bieánthaønh vaät gì ?
a. caùi noài.b. caùi bình.c. caùi cheùn.
2/ 
Neùt ñaëc bieät trong ngheà goám coå truyeàn cuûa laøng Chaêm laø:
a. Ngöôøi thôï duøng moät caùi baøn xoay.b. Ngöôøi thôï phaûi ñi xung quanh caùi baøn.c. Ñoà vaät ñöôïc ñuùc baèng khuoân.
3/ 
Vì sao taùc giaû noùi nhöõng chieác noài do baïn Ñoâng Chieâu laøm ra nhöñuùc töø moät caùi khuoân?
a. vì nhöõng chieác noài troøn vo vaø ñeàu ñaën.b. vì nhöõng chieác noài ñeàu do moät ngöôøi laøm ra.c. vì nhöõng chieác noài ñeàu ñöôïc laøm ra töø moät chieác baøn xoay.
4/ 
Nhöõng ngöôøi Chaêm nung ñoà goám baèng caùch naøo ?
a. Xeáp saûn phaåm treân saân vaø phôi naéng cho ñeán khi chín saûnphaåm.b. Cho saûn phaåm vaøo loø duøng cuûi ñun töø möôøi laêm ñeán hai möôiphuùt ñuû chín saûn phaåm.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->