Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Espaço, ciberespaço, hiperespaço

Espaço, ciberespaço, hiperespaço

Ratings:
(0)
|Views: 532|Likes:
Published by sueflane

More info:

Published by: sueflane on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

 
Nrjheqe& Q' ‐Iqtjèe& Albiriqtjèe& @ltiriqtjèe“&
]ip}eq mi Aecyglajèáe i Ayf}yrj
& g' =2&YNBj& 2444& t' :49#::1'
Iqtjèe& albiriqtjèe& `ltiriqtjèe
Qyif| NrjheqeYGLQLGEQ RQ
E jm~ig}e i miqig~ef~lcig}e mjq }iagefehljq mlhl}jlq ~ic tre~eajgme jaifirjmjqcemlnlajèùiq gáe jtigjq gj erhjgl{jèáe qealjf& iaegýclaj i tefã}laj cygmljf cjq }jcbìc # i}jf~i{ trlgaltjfcig}i # geq cemeq mi tiraibir& tigqjr i jhlr qebri e cygme ml}e (rijf( i j trñtrlj aegmlèáe `ycjgj' I~lmig}icig}i iq}j aegqlmirjèáe gáe lctflaj zyi e ayrqe mj}rjgqnercjèáe }iagefñhlaj i j gj}yri{j mjq }iagefehljq qikjc mi}irclgjg}iq mjq nercjq mjiptirlëgalj i mj jèáe meq qykil}eq i hryteq qealeayf}yrjlq& cjq jtigjq zyi iplq}j yc mlêfeheig}ri jq trê}lajq }iagefñhlajq i j tiraitèáe& e rjaleaãgle i j jèáe& lgml~lmyjlq i aefi}l~eq' Jqiq}ry}yrjq qealeayf}yrjlq i iaegýclajq lgnfyigaljc e miqig~ef~lcig}e }iagefñhlae je ciqce}icte ic zyi qenric qiyq inil}eq' Lgafyãmeq giq}j aegaitèáe& }jcbìc eq cemeq mi qir i tigqjr qebri q ciqceq i qebri e cygme lgnfyigaljc i qáe lgnfyigaljmeq tifjmlqteglblflmjmi i aegnlhyrjèáe mi ge~jq }iagefehljq'Mig}ri jq ~êrljq geèùiq zyi e jm~ig}e i e miqig~ef~lcig}e mjq }iagefehljq mlhl}jlq miaecyglajèáe treci}ic jni}jr& miq}jajc#qi tifj qyj aig}rjflmjmi jq zyiq}ùiq me iqtjèe i me}icte' Ycj tjraifj qlhglnlaj}l~j meq }rjbjf`eq mimlajmeq j lg~iq}lhjr e lctja}e mjq}iagefehljq mlhl}jlq qebri j aegail}yjèáe i j tiraitèáe me iqtjèe i me }icte mlqay}i j te}igaljf jaig}yjèáe& ge a`jcjme (albiriqtjèe(& mi mlq}erèùiq gjq iptirlëgaljq me }icte i meiqtjèe lgjyhyrjmjq ter cãmlj jg}irleriq' Ipictfjriq miq}j }igmëgalj qáe eq jfir}jq qebri e te}igaljf jfligjg}i mj clmlj}l{jèáe mlhl}jf mi yc gûcire ajmj ~i{ cjler mi j}l~lmjmiq'Mljg}i mi ycj (rijflmjmi ~lr}yjf( zyi më aeg}lgylmjmi äq nercjq mi ritriqig}jèáe trj}lajmjq ter ipictfe ge algicj i gj }ifi~lqáe& jq nreg}ilrjq ig}ri e rijf i e lcjhlgêrle temic jqqyclr ajrê}ir ajmj ~i{ cjlq mlnyqe' ]jcbìc jq geèùiq mi treplclmjmi i mlq}âgalj& myrjcig}ijbjfjmjq ter }iagefehljq mi }rjgqclqqáe mi lgnercjèáe jg}irleriq& temirljc }ergjr#qi jlgmjcigeq qlhglnlaj}l~jq ic nygèáe mj ip}ricj jaifirjèáe ~ljblfl{jmj tifjq }iagefehljq mlhl}jlqmi aecyglajèáe'Yc nñryc trl~lfihljme tjrj j jbermjhic meq teqqã~ilq rinfipeq i miqmebrjcig}eq memiqig~ef~lcig}e meq qlq}icjq mi rijflmjmi ~lr}yjf i mjq rimiq mlhl}jlq mi aecyglajèáe qebrieq iq}j}y}eq me iqtjèe i me }icte ì e a`jcjme (albiriqtjèe( # jzyl ig}igmlme aece eaegkyg}e mi lgnercjèùiq aemlnlajmjq blgjrljcig}i zyi }rjgql}j ic alrayl}eq mlhl}jlq i rimiq mi}rjgqclqqáe' J tjr}lr mjq lg}rlajmjq rifjèùiq iq}jbifialmjq giqqi qlq}icj& icirhic jqrinirëgaljq j yc (iqtjèe lgnercjalegjf(& lgmlajgme e ajrê}ir }iñrlae zyi icbjqj j aegaitèáemj iqtjaljflmjmi me albiriqtjèe' J miqtil}e mj jtjrig}i njf}j mi aerriqtegmëgalj ig}ri iq}i
:
:
 
Nrjheqe& Q' ‐Iqtjèe& Albiriqtjèe& @ltiriqtjèe“&
]ip}eq mi Aecyglajèáe i Ayf}yrj
& g' =2&YNBj& 2444& t' :49#::1'iqtjèe lgnercjalegjf i e iqtjèe nãqlae zyi a`jcjceq (rijf(& qáe aecygq jq rinirëgaljq älg}irjèáe& gj~ihjèáe& iplq}ëgalj
ge
albiriqtjèe' J jbygmâgalj mi ci}ênerjq zyi miqari~ic jiptirlëgalj ~lr}yjf ic }irceq mj iqtjaljflmjmi me cygme (rijf( i j njalflmjmi aec zyi iqqjqciqcjq ci}ênerjq qáe lgaerterjmjq ä ayf}yrj jteg}jc tjrj j teqqlblflmjmi mi iplq}ëgalj mijfhyc tjrjfiflqce ig}ri j iqtjaljflmjmi mi geqqj iptirlëgalj ae}lmljgj i j tiraitèáe zyi}iceq mj jbq}rjèáe j zyi migeclgjceq albirqtjèe' Mljg}i mjq (Almjmiq mi Bl}q( ter egmigj~ihjc (almjmáeq#mj#rimi(& mjq
 @eciTjhiq
ml~lmlmjq ic zyjr}e& qjfj i ae{lg`j Qðrigqiig&B'& q' m'& q' t',& meq mecãgleq i
Ql}iq
& icirhi j zyiq}áe; iplq}i iqtjèe ge albiriqtjèe5 Eqajclg`eq zyi temic aegmy{lr ä aectriigqáe mjq lctflajèùiq miq}j tirhyg}j aecièjc aecycj bri~i lg~iq}lhjèáe meq cemeq aece aegaibiceq i iptirligaljceq e iqtjèe zyia`jcjceq (rijf('
Iqtjèe
Jg}iq mi miafjrjr j gáe#iqtjaljflmjmi mj iptirlëgalj ge albiriqtjèe ic nygèáe me}ier jbq}rj}e mi qyj aegaitèáe i cjglniq}jèùiq& ì trialqe riaermjr zyi }jcbìc e iqtjèe ml}e(rijf( ì jtriigmlme i aegaiblme qeb lgnfyëgalj mjq tiayfljrlmjmiq nlqlefñhlae#jgj}ýclajq meqykil}e mj tiraitèáe& i mjq alrayg}âgaljq mj ayf}yrj i erhjgl{jèáe qealjf i iaegýclaj ic zyiqi igaeg}rj lgqirlme e ciqce qykil}e'Melq cemeq nygmjcig}jlq mi aegaibir e iqtjèe (rijf( }ëc iq}jme triqig}iq ge tigqjcig}e ealmig}jf tife cigeq miqmi j Jg}lhylmjmi Afêqqlaj& jf}irgjgme#qi zyjg}e ä tritegmirâgalj mi qyj jail}jèáe kyg}e ä aecyglmjmi alig}ãnlaj i aeg~irhlgme tjrj nercjr ezyi& geq mljq j}yjlq& aerriqtegmi ä aegail}yjèáe mi iqtjèe j tjr}lr mj zyjf etirj j cjlerljmjq tiqqejq' Iq}iq aegail}eq temic qir higirlajcig}i lmig}lnlajmeq tifjq iptriqqùiq (iqtjèejbqefy}e( i (iqtjèe rifjalegjf(& qigme e iqtjèe jbqefy}e yc iplq}ig}i jg}irler i lgmitigmig}imeq ificig}eq zyi e eaytjc& aykjq ajrja}irãq}lajq nygmjcig}jlq qirljc j `ecehigilmjmi i jlgnlgl}ymi& igzyjg}e e iqtjèe rifj}l~e icirhi j tjr}lr mjq rifjèùiq ig}ri eq ebki}eq zyi eaectùic'Qykil}eq mj ayf}yrj ealmig}jf me nlgjf me qìayfe PP& aegaibiceq e iqtjèe ge qig}lmejbqefy}e& aegnerci eq triqqyteq}eq }iñrlaeq aec eq zyjlq etirjceq j cjler tjr}i me }icteter ipictfe j Nãqlaj Gix}egljgj i j Hieci}rlj Iyaflmijgj,' Tiraibiceq e iqtjèe& geig}jg}e& j tjr}lr mjq rifjèùiq zyi eq ificig}eq mig}re mi geqqe ajcte mi ~lqáe iq}jbifiaicig}ri ql i aec geqqe aerte' Gyc ipjci mj jr}layfjèáe mj iqtjaljflmjmi j tjr}lr mjq trê}lajqae}lmljgjq& C' mi Air}ijy ~irlnlaj mlnirigèjq jgêfehjq ig}ri j aegail}yjèáe me iqtjèe i jiptirlëgalj iqtjaljf' J tjr}lr mi ycj mlnirigaljèáe ig}ri geèùiq mi fyhjr i iqtjèe zyiaerriqtegmic riqtia}l~jcig}i& hreqqe ceme& je zyi iq}jceq a`jcjgme mi iqtjèe jbqefy}e iiptirlëgalj iqtjaljf& mi Air}ijy ~irlnlaj e mlgjclqce aec zyi j iptirlëgalj ae}lmljgjerhjgl{j e iqtjèe j tjr}lr mjq etirjèùiq zyi e erlig}jc& alraygq}jgaljc i }icterjfl{jc miAir}ijy& t' 24:#241,' Aegaibiceq e iqtjèe jbqefy}e& cjq geqqj iptirlëgalj tjriai qir& ichrjgmi tjr}i& cjlq jnlgjmj aec j geèáe mi iqtjèe rifjalegjf'E iqtjèe tiraiblme& rifjalegjf& gáe qi lmig}lnlaj aec e iqtjèe Iyaflmijge& jbqefy}e'Ter cjlq zyi aegqlmiriceq yc bec cemife& "j Hieci}rlj Iyaflmijgj gáe ì cjlq zyi e
2
2
 
Nrjheqe& Q' ‐Iqtjèe& Albiriqtjèe& @ltiriqtjèe“&
]ip}eq mi Aecyglajèáe i Ayf}yrj
& g' =2&YNBj& 2444& t' :49#::1'riqyf}jme mi yc ipiraãale mi jbq}rjèáe cj}icê}laj" Hrj|& :<<>& t' >9:,' Gic ciqce j}rlmlcigqlegjflmjmi aegnercjèáe }rlmlcigqlegjf aec zyi jtriigmiceq jq nercjq me cygmemi geqqj ~l~ëgalj ae}lmljgj& aerriqtegmi mlri}j ey giaiqqjrljcig}i j ycj rijflmjmi iqtjaljfebki}l~j' Melq ipictfeq temic lfyq}rjr iq}j zyiq}áe' Ic trlcilre fyhjr& j ajtjalmjmi mimiqarlèáe cj}icê}laj mi nigýcigeq gj}yrjlq j tjr}lr me iq}jbifialcig}e mj Hieci}rlj Nrja}jfriqyf}j& ic hrjgmi tjr}i& mj lgafyqáe mj teqqlblflmjmi mi }rjbjf`jr aec mlcigqùiq nrjalegêrljqey lrrjalegjlq ic eteqlèáe äq mlcigqùiq lg}ilrjq Iyaflmijgjq' Gj Hieci}rlj Iyaflmijgj& yc teg}e }ic mlcigqáe {ire& ycj flg`j }ic mlcigqáe : aectrlcig}e,& ycj qytirnãali }icmlcigqáe 2 aectrlcig}e i fjrhyrj, i yc ~efyci }ic mlcigqáe 1 aectrlcig}e& fjrhyrj ijf}yrj,' Kê mi jaerme aec j Hieci}rlj Nrja}jf& "temi#qi ml{ir zyi air}jq ayr~jq tfjgjq cyl}elrrihyfjriq }ëc (mlcigqáe nrja}jf( ig}ri : i 2& i zyi air}jq qytirnãaliq cyl}e ryheqjq iegmyfjmjq }ëc (mlcigqáe nrja}jf( ig}ri 2 i 1'''" Cjgmifbre}& :<0=& t' >,']jcbìc j teqqlblflmjmi mi aegaitèáe mi ificig}eq aec mlcigqùiq lg}ilrjqqytirleriq j }rëq miqjnlj e tjrjmlhcj Iyaflmijge' Mirl~jgme mi nercyfjèùiq cj}icê}lajq}iñrlajq& j `ltñ}iqi mi zyi `jbl}jceq yc iqtjèe mi zyj}re ey cjlq mlcigqùiq nel aehl}jmjaece j teqqã~if qefyèáe mi ycj qìrli mi lctjqqiq geq cemifeq nãqlaeq i cj}icê}laeq meqìayfe PLP& i igaeg}rj qyter}i ter ipictfe gjq izyjèùiq i iptirlcig}eq mi J' Ilgq}ilgMy~jf& :<<<& q' t',' Tjrj jfhygq jy}eriq& ì teqqã~if zyi e nigýcige zyi migeclgjceq(}icte( gáe qikj cjlq zyi j nercj flcl}jmj aece geqqeq qig}lmeq temic jtriigmir i~ig}eqzyi jaeg}iaic gycj zyjr}j mlcigqáe ipafyql~jcig}i iqtjaljf Qjlg}i#Fjhöi& :<>2& My~jf&:<<<& q' t',' Tjrj aeg}ergjr eq flcl}iq ä tiraitèáe mj zyjr}j mlcigqáe iqtjaljf i~ig}yjfcig}ilcteq}eq ter geqqj aegnercjèáe jgj}ýclae#nlqlefñhlaj& ~êrleq }rjbjf`eq tretùic iptflajèùiqzyi tjr}ic mi jgjfehljq aec qiriq `lte}ì}laeq eq zyjlq& `jbl}jgme yc iqtjèe }rlmlcigqlegjf& tymiqqic jtriigmir jtigjq j iplq}ëgalj mi myjq mlcigqùiq Iyaflmijgjq' Lgajtjal}jmeq mi tiraibir rifjèùiq mi trenygmlmjmi& iq}iq qiriq tfjgeq gáe }irljc cile mi iptirligaljr j}irailrj mlcigqáe j cigeq zyi yc ificig}e }rlmlcigqlegjf (j}rj~iqqjqqi( qiy cygme blmlcigqlegjf' Yc ipictfe afêqqlae mj iptirlëgalj miq}iq qiriq blmlcigqlegjlq ì e a`jcjme(nigýcige fjrjgkj(& ey qikj& j zyimj mi ycj fjrjgkj j}rj~ìq me tfjge ter ifiq `jbl}jme' Tjrj eqqiriq tfjgeq& e nigýcige jaeg}iai mj qihylg}i nercj; lglaljfcig}i qyrhi ycj tizyigjcjga`j jcjrifj& zyi je qi iptjgmlr ri~ifj yc aãrayfe lg}irler mi aer cigeq lg}igqj&riaer}jme ter rjleq brjgaeq' Eq aãrayfeq aegaëg}rlaeq qi iptjgmic j}ì air}e flcl}i& aecièjcj mlclgylr mi }jcjg`e j}ì zyi riq}i ge~jcig}i jtigjq j alraygnirëgalj jcjrifj& zyi ter nlc}jcbìc mlclgyl i miqjtjriai aectfi}jcig}i Qjlg}#Fjhöi& :<>2,' Fl}irjfcig}i& }rj}j#qi miycj ritriqig}jèáe blmlcigqlegjf mi yc ebki}e ic ce~lcig}e ge iqtjèe }rlmlcigqlegjf' Tjrjjzyifiq zyi teq}yfjc j ~ljblflmjmi mj iplq}ëgalj mi ycj zyjr}j mlcigqáe iqtjaljf& ycnigýcige mi tiraitèáe jgêfehe ajrja}irl{jrlj geqqj iptirlëgalj }rlcigqlegjf mi yc ebki}e mizyj}re mlcigqùiq zyi (j}rj~iqqjqqi( e iqtjèe zyi a`jcjceq (rijf(' ]yme e zyi temirãjceq ~ir qirljc (nj}ljq( }rlmlcigqlegjlq miqqi ebki}e& zyi iq}l~iqqic feajfl{jmjq ipj}jcig}i ic geqqeygl~irqe tirait}l~e My~jf& :<<<& q' t','Jeq iqtjèeq aec cjlq zyi }rëq mlcigqùiq #qi e geci mi (`ltiriqtjèe('@ltiriqtjèeq i ificig}eq `ltiriqtjaljlq& aece ter ipictfe eq `ltiraybeq
:
& temic qir 
: @ltiraybeq qáe nlhyrjq hiecì}rlajq g#mlcigqlegjlq aegq}ryãmjq mi nercj jgêfehj j yc aybe }rlmlcigqlegjf ge
1
1

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivan Mussa liked this
Cristiano Borges liked this
Lucguimar liked this
ednamiola liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->