Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Studiul Noului Testament

Studiul Noului Testament

Ratings: (0)|Views: 909|Likes:
Published by buzy crysty

More info:

Published by: buzy crysty on Jul 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
 
UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IASIFACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA
STUDIUL NOULUI TESTAMENT
SUPORT DE CURS SEM. IILECT. DR. PR. ILIE MELNICIUC
 
 
 
Studiul Noului Testament – suport de curs: an I - sem. I I 
Pr.lect.dr. Ilie Melniciuc-Puic
ă
 2
 
CUPRINS
 
 
Studiul Noului Testament – suport de curs: an I - sem. I I 
Pr.lect.dr. Ilie Melniciuc-Puic
ă
 3
 
CARTEA FAPTELE APOSTOLILOR
Alegerea celor doisprezece s-a f 
ă
cut dintr-un num
ă
r mai mare de ucenici (Lc. 6, 13),Mântuitorul numindu-i Apostoli. Pe ace
ş
tia îi va considera prieteni
ş
i nu slugi (In. 15, 15), pentru c
ă
 ei aveau s
ă
fie cei mai apropia
ţ
i ucenici ai Domnului, f 
ă
cându-se martorii Întrup
ă
rii, Botezului,Transfigur 
ă
rii, Învierii
ş
i În
ă
l
ţă
rii Sale. Ei L-au cunoscut personal pe Domnul slavei, Hristosul,Mesia lui Dumnezeu, L-au auzit, L-au v
ă
zut
ş
i L-au atins (I In. 1, 1).Ei nu trebuie confunda
ţ
i cu cei 70(2) ucenici, care
ş
i ei Îl urmau pe Mesia, dar nu în m
ă
suraîn care Îi slujeau cei doisprezece. Cei 70(2) de ucenici sunt aminti
ţ
i numai de Sfântul Luca (Lc. 10,1), ale
ş
i de Înv
ăţă
torul pentru c
ă
„seceri
ş
ul era mult, dar lucr 
ă
torii pu
ţ
ini” (Mt. 9, 37), iar „mul
ţ
imilecare-L urmau erau nec
ă
 jite
ş
i r 
ă
t
ă
cite ca ni
ş
te oi care n-au p
ă
stor” (Mt. 9, 36).Ucenicilor Lui, Hristos S-a revelat pe Sine prin minunile s
ă
vâr 
ş
ite, ajutându-i s
ă
în
ţ
eleag
ă
c
ă
 originea Sa este dumnezeiasc
ă
. Pe ei i-a format în scopul slujirii mântuitoare, s
ă
dind adânc îninimile lor credin
ţ
a. Cu toate c
ă
erau „oameni s
ă
raci, f 
ă
ă
autoritate
ş
i cultur 
ă
, totu
ş
i erau plini devirtu
ţ
i
ş
i devotament; în simplitatea inimii lor slujeau cu aleas
ă
d
ă
ruire
ş
i aduceau un fierbinteomagiu St
ă
 pânului”. Cu toate acestea ochii
ş
i inimile lor nu puteau percepe tainele nep
ă
trunseizvorâte din cuvintele
ş
i faptele Înv
ăţă
torului. Acest lucru se poate vedea, printre altele, din faptulc
ă
dup
ă
minunea înmul
ţ
irii pâinilor 
ş
i s
ă
turarea a 5.000 de b
ă
rba
ţ
i, afar 
ă
de femei
ş
i copii (Mt. 14,15-21; Mc. 6, 37-44), Apostolii au fost martorii unui eveniment ce a produs mare tulburare însufletul lor: umblarea pe mare a Mântuitorului.Sfântul Evanghelist Marcu explica motivul pentru care erau peste m
ă
sur 
ă
de uimi
ţ
i: „c
ă
ci nu pricepuser 
ă
nimic de la minunea înmul
ţ
irii pâinilor, deoarece inima lor era învârto
ş
at
ă
” (Mc. 6, 52).În alte împrejur 
ă
ri ucenicii au întâmpinat dificult
ăţ
i în în
ţ
elegerea cuvintelor Înv
ăţă
toruluilor: „greu este cuvantul acesta! Cine poate s
ă
-l asculte?” (In. 6, 60). Sfântul Evanghelist Ioanmen
ţ
ioneaz
ă
chiar c
ă
„mul
ţ
i dintre ucenicii S
ă
i s-au dus înapoi
ş
i nu mai umblau cu El” din acestmotiv (In. 6, 66), adeverindu-se astfel cuvântul Mântuitorului: „mul
ţ
i chema
ţ
i, dar pu
ţ
ini ale
ş
i” (Mt.20, 16).A
ş
a cum afirma Sfântul Chiril al Alexandriei, ales devine cel care r 
ă
spunde chem
ă
rii, carese face prin Harul lui Dumnezeu (Gal. 1, 15), de
ş
i Mântuitorul „niciodat
ă
n-a c
ă
utat s
ă
atrag
ă
peucenicii S
ă
i la apostolat, ar 
ă
tându-le lor demnitatea, onoarea sau avantajele momentane de care puteau s
ă
se bucure”, dimpotriv
ă
, i-a avertizat c
ă
vor îndura sacrificii în misiunea lor 
ş
i i-a deprins,totodat
ă
, cu truda
ş
i încerc
ă
rile grele: „În lume necazuri ve
ţ
i avea; dar îndr 
ă
zni
ţ
i. Eu am biruitlumea” (In. 16, 33; Mt. 10, 16; Mc. 13, 11).Cei doisprezece au r 
ă
mas cu Înv
ăţă
torul lor, c
ă
ci au recunoscut în El pe „Hristosul” luiDumnezeu: „Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vie
ţ
ii celei ve
ş
nice.
Ş
i noi am crezut
ş
iam cunoscut c
ă
Tu e
ş
ti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu” (In.6, 68-68). Fidelitatea cu care au
ă
spuns chem
ă
rii lui Hristos i-a ridicat la cinstea apostolatului, de
ş
i unul avea s
ă
se departezedefinitiv de Cuvântul vie
ţ
ii, tr 
ă
dându-L pe Înv
ăţă
torul s
ă
u (In. 6, 70-71). Acesta, Iuda Iscarioteanul,n-a lucrat conform chem
ă
rii, nu s-a sârguit s
ă
sporeasca darul cu care a fost înzestrat, ba mai mult afost nep
ă
s
ă
tor fa
ţă
de el (I Tim. 4, 14), c
ă
zând din slujirea Celui Drept în slujirea celui ce pierdesufletele (Fapte 1, 16-20). Putem spune c
ă
alegerii sale de c
ă
tre Mântuitorul, el a r 
ă
spuns prin re-alegerea sa spre pierzare.
Ş
i ceilal
ţ
i Apostoli L-au p
ă
ă
sit pe Mesia, când p
ă
timea pentru omenire(Mt. 26, 31), Sfântul Petru lep
ă
dându-se chiar cu jur 
ă
mânt c
ă
nu-L cunoa
ş
te (Mt. 26, 72), dar s-au poc
ă
it (Mt. 26, 75), c
ă
ci fuga lor era din teama de a nu fi prin
ş
i de iudei. Inimile lor ardeau, însa, pentru Domnul: „
ş
i de ar fi s
ă
mor împreun
ă
cu Tine, nu m
ă
voi lep
ă
da de Tine.
Ş
i to
ţ
i ucenicii auzis la fel” (Mt. 26, 35)
ş
i „Doamne, Tu
ş
tii toate, Tu
ş
tii ca Te iubesc” (In. 21, 17).

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Uscat George liked this
Vasile Birsan liked this
Vasile Birsan liked this
Predesel Ivona liked this
Vasile Birsan liked this
Vasile Birsan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->